Արխիւ

Հինգշաբթի, Յունիս 16, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի եւ Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճե­ւատ Զա­րիֆ ե­րէկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցան Օս­լո­յի մէջ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ եր­կու նա­խա­րար­նե­րը քննար­կե­ցին Սու­րիոյ ի­րա­վի­ճա­կը, Ի­րա­նի մէջ կոր­սուած կամ ձեր­բա­կա­լուած ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րու հար­ցե­րը եւ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու հա­մա­պար­փակ ծրագ­րի ի­րա­կա­նա­ցու­մը։

Հինգշաբթի, Յունիս 16, 2016

Մոս­կուա­յի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը ե­րէկ ար­ձա­գան­գեց Ան­գա­րա­յի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ Ռու­սաս­տա­նի օ­րուան կա­պակ­ցու­թեամբ ու­ղար­կուած շնոր­հա­ւո­րա­կան­նե­րուն, ո­րոնց ար­տա­սո­վոր ի­մաստ մը վե­րագ­րուե­ցաւ կող­մե­րու մի­ջեւ առ­կայ լա­րուա­ծու­թեան բե­րու­մով։

Հինգշաբթի, Յունիս 16, 2016

Փութինի միջնորդութեամբ Երկուշաբթի Սէն Փեթերսպուրկի մէջ նախատեսուած նախագահներու հանդիպման ընդառաջ:
Ըստ Սերժ Սարգսեանի, Ատրպէյճան կը ջանայ փակ պահել Լեռնային Ղարաբաղի նիւթը՝ դիւրութեամբ յառաջ տանելու համար իր քարոզչութիւնը:

Հինգշաբթի, Յունիս 16, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ մեկ­նե­ցաւ ար­տա­սահ­ման։ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան ու­ղե­ւո­րու­թեան ա­ռա­ջին փու­լը կը հան­դի­սա­նայ Մուս­կուան, ուր ան կը հիւ­րըն­կա­լուի Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Ռու­սաս­տա­նի եւ Նոր Նա­խի­ջե­ւա­նի Թե­մին կող­մէ։

Հինգշաբթի, Յունիս 16, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Որ­դան կար­միր ներ­կը կը վե­րահռ­չա­կուի աշ­խար­հի մէջ: Ե­րե­ւա­նի մէջ գոր­ծող «Սարդ» խա­նութ­նե­րու ցան­ցը ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ին ա­ռա­ջարկ մը ներ­կա­յա­ցու­ցած է՝ հայ­կա­կան այս ներ­կը ընդգր­կե­լու մարդ­կու­թեան նիւ­թա­կան ար­ժէք­նե­րու ցան­կին մէջ:

Հինգշաբթի, Յունիս 16, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Իւ­րա­քան­չիւր ժո­ղո­վուրդ իր ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան տօ­նե­րը ու­նի։ Հայ ժո­ղո­վուրդն ալ ու­րիշ տօ­նե­րու շար­քին ու­նի իր «լե­զուի եւ մշա­կոյ­թի տօն»ը։ Այս կար­գին է՝ Սրբոց Թարգ­ման­չաց տօ­նը։

Հինգշաբթի, Յունիս 16, 2016

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի նա­խակր­թու­թեան ա­շա­կերտ­նե­րը տա­րուան չորս ե­ղա­նակ­նե­րուն եւ տաս­ներ­կու ա­միս­նե­րուն նուի­րուած տա­րե­վեր­ջի գե­ղե­ցիկ հան­դէ­սով մը ներ­կա­յա­ցան ի­րենց ու­սու­ցիչ եւ ծ­­նող­նե­րուն:

Հինգշաբթի, Յունիս 16, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի ըն­թա­ցա­ւարտ ա­շա­կերտ­ներն ու ի­րենց ծնող­նե­րը։ Խում­բը ա­ռաջ­նոր­դե­ցին Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ քա­րո­զիչ Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան եւ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­վիւ Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան։

Հինգշաբթի, Յունիս 16, 2016

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծուած է 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի ներ­կայ եզ­րա­փա­կիչ փու­լին։ Ան­ցեալ տա­րի ձե­ւա­ւո­րուած նա­խըն­թա­ցին հի­ման վրայ այս տա­րի եւս տա­րեշր­ջա­նի վեր­ջըն­թեր շա­բա­թը դպրո­ցէն ներս կը բնո­րո­շուի փա­ռա­տօ­նով մը։

Չորեքշաբթի, Յունիս 15, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ ե­րէկ ստո­րագ­րուած հրա­մա­նագ­րի մը հի­ման վրայ՝ Եւ­րո­խոր­հուր­դի մօտ Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ նշա­նա­կուե­ցաւ Պա­րոյր Յով­հան­նի­սեան։ Այս ա­ռա­քե­լու­թեան նստա­վա­յը կը գտնուի Սթրազ­պուր­կի մէջ։

Չորեքշաբթի, Յունիս 15, 2016

Ան­գա­րա-Մոս­կուա առ­կայ լա­րուա­ծու­թեան մթնո­լոր­տին մէջ Թուր­քիոյ ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը ե­րէկ հան­դէս ե­կաւ Ռու­սաս­տա­նի ուղ­ղեալ շար­ժոյ­թով մը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան եւ Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րըմ Ռու­սաս­տա­նի ազ­գա­յին օ­րուան առ­թիւ շնոր­հա­ւո­րա­կան նա­մակ­ներ ու­ղար­կե­ցին ի­րենց պաշ­տօ­նա­կից­նե­րուն՝ Վլա­տի­միր Փու­թի­նին եւ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տե­ւին։

Չորեքշաբթի, Յունիս 15, 2016

​Փութին այս Երկուշաբթի Սէն Փեթերսպուրկի մէջ պիտի մէկտեղէ Սարգսեանն ու Ալիեւը:
Յունիս 20-ին Մոսկուայի ջանքերով պիտի շարունակուին Լեռնային Ղարաբաղի հարցին շուրջ քննարկումները:

Չորեքշաբթի, Յունիս 15, 2016

Հա­յաս­տա­նի ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նը (ՀԱՀ) տե­ղե­կա­ցուց, թէ ընդգր­կուած է Թուր­քիոյ կող­մէ ճանչ­ցուած հա­մալ­սա­րան­նե­րու ցան­կին մէջ։ ՀԱՀ-ի վկա­յա­կան­նե­րու հա­մար­ժէ­քու­թեան վե­րա­բե­րեալ ամ­բող­ջա­կան տե­ղե­կա­տուու­թիւ­նը ար­դէն հա­սա­նե­լի է Բարձ­րա­գոյն ուս­ման խոր­հուր­դի (YÖK) պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջին վրայ։

Չորեքշաբթի, Յունիս 15, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թրքա­հայ հա­մայն­քի օ­րա­կար­գը ար­տա­սո­վոր նիւ­թով մը զգա­լիօ­րէն ծան­րա­բեռ­նուե­ցաւ վեր­ջին օ­րե­րուն։ Պուն­տես­թա­կի կող­մէ ըն­դու­նուած ո­րո­շու­մով մը Գեր­մա­նիա պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցաւ հա­յոց ցե­ղես­պա­նու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Յունիս 15, 2016

Սրբոց Երից Մանկանց եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 180-ամեայ յոբելեանը: 
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան նախագահեց Պոյաճըգիւղի արարողութիւններուն:

Չորեքշաբթի, Յունիս 15, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռոյ Պատ­կա­ռե­լի Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վը, 13 Յու­նիս 2016, Եր­կու­շաբ­թի, նա­խա­գա­հու­թեամբ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Բարձր. Տ. Ա­րամ Ար­քեպս. Ա­թէ­շեա­նի գու­մա­րուե­ցաւ Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ։ Ժո­ղո­վա­կան Հայ­րե­րը քննար­կե­ցին Հան­րա­պե­տու­թեան Նա­խա­գահ Վսե­մա­շուք Րէ­ճէպ Թայ­յիպ էր­տո­ղա­նի յղուած նա­մա­կին պատ­ճա­ռով վեր­ջին օ­րե­րուն յա­ռա­ջա­ցած հա­կազ­դե­ցու­թիւն­նե­րը։ Ժո­ղո­վա­կան Հայ­րեր յետ խորհր­դակ­ցու­թեան ո­րո­շե­ցին ի­րենց խօս­քը բաժ­նել հա­մայն­քի զա­ւակ­նե­րուն հետ, ստո­րե­ւի զե­կոյ­ցով.

Չորեքշաբթի, Յունիս 15, 2016

ՅԱ­ԿՈԲ ՄԻ­ՔԱ­ՅԷ­ԼԵԱՆ

Ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի հան­դի­պու­մը ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նի հետ ու­նի իր անց­եալն ու ներ­կան. անց­եա­լին, մաս­նա­ւո­րա­բար Մեծ Ե­ղեռ­նէն ետք, երբ դար­ձանք Սփիւռք, մեր երկ­րին հո­ղը կորսն­ցու­ցինք, սա­կայն կա­րո­ղա­ցանք մե­զի հետ բե­րել մեր հո­գեմ­տա­ւոր ար­ժէք­նե­րը, մեր լե­զուն, մշա­կոյ­թը, մեր կեն­ցա­ղը, մէկ խօս­քով, ա­մէն ինչ որ կա­րե­լի էր փո­խադ­րել միտ­քով եւ հո­գի­ով:

Չորեքշաբթի, Յունիս 15, 2016

ՊԱ­ՐՈՅՐ Յ. ԱՂ­ՊԱ­ՇԵԱՆ

Ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը ո՞ր հո­րի­զո­նա­կա­նին վրայ կա­րե­լի է զե­տե­ղել, այ­սօ­րուան իր տա­տա­նուող վի­ճա­կով ու վա­ղուան ա­նո­րո­շու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Յունիս 15, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սուրբ Թարգ­մա­նիչ­ներ՝ Սուրբ Սա­հակ Պար­թեւ եւ Սուրբ Մես­րոպ Մաշ­տոց կը յի­շա­տա­կուին Թարգ­ման­չաց տօ­նին՝ որ կը նշուի Հո­գե­գալս­տեան չոր­րորդ Կի­րա­կիին յա­ջոր­դող Հինգ­շաբ­թի օ­րը։ Այս տա­րի կը հան­դի­պի՝ 16 Յու­նիս Հինգ­շաբ­թի օ­րուան։

Երեքշաբթի, Յունիս 14, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նին կող­մէ հայ­կա­կան հար­ցին շուրջ առ­նուած ծա­նօթ ո­րո­շու­մը վեր­ջին օ­րե­րուն ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կը զբա­ղեց­նէ Թուր­քիոյ օ­րա­կար­գը։ Գեր­մա­նա­կան օ­րէնս­դիր մարմ­նին կող­մէ 1915-ի դէպ­քե­րուն որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն ճա­նա­չու­մը մեծ վրդով­մունք յա­ռա­ջա­ցու­ցած է հան­րա­յին կար­ծի­քի գրե­թէ բո­լոր խա­ւե­րուն մօտ՝ քա­նի որ հայ­կա­կան կող­մին տե­սա­կէ­տէ որ­դեգ­րուած է միա­կող­մա­նիօ­րէն։

Էջեր