Արխիւ

Ուրբաթ, Մարտ 11, 2016

Մեծ պա­հոց շրջա­նին Ա­րե­ւա­գա­լի հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս։ Այս­պէս, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խա­գա­հեց Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Ա­րե­ւա­գա­լի հո­գե­զմայլ ա­րա­րո­ղու­թեան։

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Արամ Խաչատրեանի Երեւանի տուն-թանգարանի տնօրէնուհի Արմինէ Գրիգորեան յատուկ հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
«Մենք բոլորս միասին ենք՝ կարեւոր չէ, թէ աշխարհի ո՛ր անկիւնը կը գտնուինք, մեր երակներուն մէջ նոյն արիւնը կը հոսի»:

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

​Անթիլիաս անհանգստացած՝ Սահմանադրական ատեանին մօտ բացած դատի գործընթացի երկարաձգումէն:
Արամ Ա. Կաթողիկոս խորհրդակցութիւն մը ունեցաւ Ժընեւի մէջ: ԵՄԻԱ դիմելու մտադրութիւնը միշտ կը բարձրաձայնուի:

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ան­ցեալ շա­բաթ Լի­բա­նա­նի քա­ղա­քա­կան թիւ մէկ օ­րա­կար­գը Ա­րա­բա­կան ծո­ցի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եր­կիր­նե­րու կող­մէ հրա­պա­րա­կուած յայ­տա­րա­րու­թիւնն էր, ո­րով «Հիզ­պուլ­լահ» կը ճանչ­ցուէր որ­պէս ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կե­րու­թիւն, այդ­պէ­սով ան­նա­խըն­թաց լա­րուա­ծու­թիւն ստեղ­ծե­լով սիւն­նի աշ­խար­հին եւ Լի­բա­նա­նի մի­ջեւ:

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

Բան­կալ­թըի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը սա­ներ, ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ հա­յե­րէ­նի ու­սու­ցիչ Սե­ւան Տէ­յիր­մեն­ճեա­նի ու կեն­սա­բա­նու­թեան ու­սուց­չու­հի Նա­թա­լի Պեն­լիօղ­լուի, Հա­մաշ­խար­հա­յին կա­նանց օ­րուան առ­թիւ այ­ցե­լե­ցին Ֆէ­րի­գիւ­ղի լա­տի­նաց գե­րեզ­մա­նա­տու­նը՝ ի­րենց յար­գան­քի տուր­քը մա­տու­ցե­լու ա­րեւմ­տա­հայ գրա­կա­նու­թեան յա­ռա­ջա­տար կին գրող­նե­րէն, կա­նանց ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան Սրբու­հի Տիւ­սա­բին, որ կը ննջէ այս­տեղ, իր ըն­տա­նե­կան դամ­բա­րա­նին մէջ։

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

Թուրքիա-Ուքրայնա Բարձր մակարդակով ռազմավարական համագործակցութեան խորհուրդի Ե. ժողովը:
Թէ՛ Էրտողան եւ թէ Փորոշենքօ Ռուսաստանին ուղղեալ խիստ պատգամներ փոխանցեցին Անգարայէն:

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս տա­րի 22-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած նար­տի մրցա­շար­քին ա­ւար­տա­կա­նը։ Հան­գու­ցեալ Թա­դէոս Կիւն­թէ­րի յի­շա­տա­կին կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քին ա­ռա­ջի­նը ե­ղաւ Ա­ւե­տիս Տե­միր­ճի, ո­րուն յա­ջոր­դե­ցին՝ Մու­րատ Պալ եւ Եըլ­մազ Եափ­սաք­լը։

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի հրա­մա­նագ­րի հի­ման վրայ՝ Պէյ­րու­թի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան նշա­նա­կուե­ցաւ Սա­մուէլ Մկրտիչեան։

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Ե­րե­ւա­նի մեթ­րոն, որ ձօ­նուած է Կա­րէն Տե­միր­ճեա­նի ա­նուան։ Քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեա­նի եւ մեթ­րո­յի բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն ու­ղեկ­ցու­թեամբ ան ճամ­բոր­դեց «Բաղ­րա­մեան» կա­յա­րա­նէն մին­չեւ «Զօ­րա­վար Անդ­րա­նիկ» կա­յա­րա­նը։

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի տան­տի­րու­թեամբ այ­սօր կը սկսի Պա­քուի կլո­պալ ֆո­րու­մը, որ այս տա­րի կը կազ­մա­կեր­պուի չոր­րորդ ան­գամ։ Ա­ւան­դա­կան դար­ձած այս ձեռ­նար­կին մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րեն աշ­խար­հի եօթ եր­կիր­նե­րէ նա­խա­գահ­ներ, 27 նախ­կին նա­խա­գահ­ներ, 23 նախ­կին վար­չա­պետ­ներ, եւ այլք։

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

Ե­րէկ, Պրիւք­սէ­լի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հիւ­սի­սատ­լան­տեան խոր­հուր­դի եւ Հա­յաս­տա­նի հան­դի­պու­մը։ 28+1 ձե­ւա­չա­փին մէջ այս առ­թիւ քննար­կուե­ցան կող­մե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թացքն ու հե­ռան­կար­նե­րը։

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Մոս­կուա, ուր հան­դի­պում մը կ՚ու­նե­նայ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Սարգ­սեան եւ Փու­թին կը քննար­կեն ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կեր այս եր­կու եր­կիր­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թաց­քը զա­նա­զան ո­լորտ­նե­րէ ներս։

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մի գծով ՄԱԿ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սթե­ֆան տէ Միս­թու­րա յայտ­նեց, թէ այս հիմ­նախնդ­րի կար­գա­ւոր­ման հա­մար նա­խա­տե­սուած բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը յե­տաձ­գուած են Մար­տի 15-ին։ Ծա­նօթ է, որ Սու­րիոյ չա­փա­ւոր ընդ­դի­մու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը պի­տի մէկ­տե­ղուին Ժը­նե­ւի մէջ, մինչ Սու­րիա­յէն ներս կը շա­րու­նա­կուի յա­րա­բե­րա­կան հրա­դա­դա­րը։

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Վախ» կամ «եր­կիւղ» մարդ­կա­յին բնա­կան՝ ըն­դա­բոյս զգա­ցում մըն է։ Վա­խը, կեր­պով մը, անվ­տան­գու­թեան, վստա­հե­լիու­թեան կամ ա­պա­հո­վու­թեան զգա­ցա­կան կազ­մուածք մըն է՝ որ կ՚ազ­դա­րա­րէ եւ կը զգու­շաց­նէ են­թա­կան հա­ւա­նա­կան՝ կա­րե­լի՝ բայց ո՛չ ստոյգ վտան­գի մը մա­սին։

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

​Ներքին գործոց նախարար Էֆքեան Ալա երէկ հանդէս եկաւ յայտարարութիւններով:
Տիարպաքըրի Սուր գաւառակին մէջ վերջ գտան ահաբեկչութեան դէմ գործողութիւնները:

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Պէյ­րու­թի մեր պաշ­տօ­նա­կից «Ազ­դակ» օ­րա­թեր­թը ներ­կա­յիս կ­­՚ող­ջու­նէ իր հիմ­նադ­րու­թեան 90-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Քա­նի մը օր ա­ռաջ՝ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին «Ազ­դակ» բո­լո­րեց իր հրա­տա­րա­կու­թեան 89-րդ տա­րին ու թե­ւա­կո­խեց 90-ա­մեա­կի յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նը։

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՄԻ­ՆԱ­ՍԵԱՆ

Մի­ջին Ա­րե­ւել­քը ներ­կա­յիս կ՚անց­ը­նէ յոյժ տագ­նա­պա­լի հան-գը­րւան մը։ Ա­րեւ­մուտ­քի կող­մէ խթա­նուած «Ա­րա­բա­կան գա­րու­նը» (2011-էն սկսեալ), հա­կակ­շռէ դուրս ել­լե­լով, Հիւ­սի­սա­յին Ափ­րի­կէէն ան­ցաւ Մի­ջին Ա­րե­ւելք, ստեղ­ծե­լով իս­լա­մա­կան ինք­նա­կոչ այլ ծայ­րա­յեղ «Խա­լի­ֆա­յու­թիւն»ը։

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

Ո­ՒԷ­ՖԱ-ն հաս­տա­տեց այն տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը, ըստ ո­րոնց, նկա­տի ու­նե­նա­լով անվ­տան­գու­թեան հետ կապուած դրդա­պատ­ճառ­նե­րը, «Եւ­րօ-2016»ի Եւ­րո­պա­յի ֆութ­պո­լի ա­խո­յե­նու­թեան մրցում­նե­րը կրնան տե­ղի ու­նե­նալ… ա­ռանց հա­մա­կիր­նե­րու:

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

Վե­րի լու­սան­կա­րին մէջ կ՚ե­րե­ւի Աս­քա­նազ Նա­զա­րէ­թի Մա­նու­կեան, որ ե­ղած է Վա­նի պատ­մա­կան Այ­գես­տան թա­ղա­մա­սէն։

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

74 տա­րե­կա­նին մա­հա­ցած է ե­լեկտ­րո­նա­կան նա­մա­կի (E.mail) գիւ­տի հե­ղի­նակ Ռէյ Թոմ­լին­սըն:

Էջեր