Արխիւ

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լու այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան մը կը ձեռ­նար­կէ դէ­պի Պա­քու։ Եր­կօ­րեայ ու­ղե­ւո­րու­թեան ըն­թաց­քին ան ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ կը հիւ­րըն­կա­լուի Ատր­պէյ­ճա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

Նախագահ Սերժ Սարգսեան, որ երէկ ժամանեց Տուշանպէ, այսօր կը մասնակցի ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիրներու գագաթաժողովին:
Հայաստանի լրատուամիջոցները միշտ կը քննարկեն այս դաշինքին վստահելիութիւնը՝ երկրի ենթարկուած յարձակումներուն լոյսին տակ:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

Շիշլիի քաղաքապետարանը միշտ պատրաստակամ՝ աջակցելու մեր համայնքային կառոյցներուն:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան Գումգաբուի մէջ հիւրընկալեց Հայրի Ինէօնիւն եւ Վազգէն Պարընը:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

Խաչ­վե­րա­ցի տա­ղա­ւա­րին առ­թիւ ե­րէկ ընդ­հա­նուր հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն տե­ղի ու­նե­ցաւ Շիշ­լիի ազ­գա­յին գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ։ Տա­րուան այս վեր­ջին մե­ռե­լո­ցին օ­րով տե­ղի ու­նե­ցած հո­գե­հանգս­տեան կար­գին հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Շնորհք Ա­բե­ղայ Տօ­նի­կեան։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան եզակի ու մեծահանդէս արարողութիւնը այս տարի կը զուգադիպի Վարագայ Խաչի տօնի օրուան:
Սուրբ Իւղին աւանդական ուժը հաւատացեալներուն պարգեւած մխիթարութիւնով կը բիւրեղանայ ու կ՚առթէ կենսունակութիւն:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սի­րե­լի բա­րե­կամ­նե՜ր, բնաւ խոր­հա՞ծ էք, մար­դուս հա­մար կա­րե­լի՞ է ա­մէն պա­րա­գա­յի, ա­մէն նե­ղու­թեան մէջ զուարթ ըլ­լալ, գո­նէ վատ տրա­մադ­րու­թեան չմատ­նուիլ։ Ի՞նչ է ձեր կար­ծի­քը սի­րե­լի­ներ, բայց կար­ծեմ կա­րե­լի չէ՛ չազ­դուիլ, չտպա­ւո­րուիլ մի­ջա­վայ­րէն, մա­նա­ւանդ ուղ­ղա­ղի ի­րենց դէմ­կա­տա­րուած հո­գե­կան, բա­րո­յա­կան եւ ֆի­զի­քա­կան յար­ձա­կում­նե­րէն՝ ո­րոնք կը խան­գա­րեն, տակ­նուվ­րայ կ՚ը­նեն մար­դուս ամ­բողջ նե­րաշ­խար­հը, տրա­մադ­րու­թիւ­նը…։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

Սկիւտարի Ս. Խաչ եկեղեցւոյ տարեկան անուան տօնախմբութիւնը արտասովոր ոգեւորութիւն ստեղծեց այս պատմական թաղին մէջ
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն, նաեւ տուաւ օրուան պատգամը

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ

Ստո­րեւ՝ լե­զուա­բան, ման­կա­վարժ, դա­սա­գիր­քե­րու հե­ղի­նակ Յա­րու­թիւն Քիւրք­ճեա­նի զե­կոյ­ցը, որ ըն­թեր­ցուած է «Ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նի եւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի մեր­ձեց­ման խնդիր­նե­րը» նիւ­թով գի­տա­ժո­ղո­վին:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

ԳԷՈՐԳ ՊԵ­ՏԻ­ԿԵԱՆ

Ի­րո­ղու­թիւն է, որ ու­սում, կրթու­թիւն եւ կամ գի­տու­թիւն ստա­նա­լը է՛ եւ կը մնայ մեր կեան­քը ի­մաս­տա­ւո­րող գլխա­ւոր բա­ղադ­րիչ­նե­րէն կա­րե­ւո­րա­գոյ­նը: Ուս­տի, ի՛նչ ալ ըլ­լան իբ­րեւ գլխա­ւոր բա­ղադ­րիչ մեր կեան­քը հու­նա­ւո­րող միւս ար­ժէք­նե­րը, որ­քան որ ա­նոնք բար­դա­նան, ար­դիա­կա­նա­նան եւ այժ­մէա­կա­նա­նան. վե­րեւ նշուած­նե­րը էա­կան են եւ կը մնան մեր բո­լո­րի կեան­քի ու­շադ­րու­թեան կի­զա­կէ­տե­րը:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

​ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դիկ օժ­տուած են զա­նա­զան շնորհ­նե­րով, տա­ղանդ­նե­րով ու ձիր­քե­րով։ Ար­դա­րեւ, իւ­րա­քան­չիւր ան­հա­տի ըն­դու­նած տա­ղան­դը տար­բեր է, ո՛ր մէ­կուն քիչ, ո՛ր մէ­կուն շատ։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Տա­ճի­կիս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Տու­շան­պէ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան կը մաս­նակ­ցի Հա­ւա­քա­կան անվ­տան­գու­թեան պայ­մա­նագ­րի կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՀԱՊԿ) գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Փաթ­րիք Տէ­վէ­ճեան հան­դէս ե­կաւ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով՝ դէ­պի Եւ­րո­պա գաղ­թա­կա­նաց հոս­քին մա­սին։ Ան­ցեա­լի մէջ նա­խա­րա­րի պաշ­տօն ալ վա­րած Տէ­վէ­ճեան Գեր­մա­նիոյ դիր­քո­րոշ­ման անդ­րա­դառ­նա­լով ը­սաւ. «Ա­ռին մեր հրեա­նե­րը ու մե­զի տուին ա­րաբ­նե­րը»։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

Շա­բա­թա­վեր­ջին ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քե­րը շա­րու­նա­կուե­ցան, ցաւ յա­ռա­ջաց­նե­լով ամ­բողջ երկ­րին մէջ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Շըր­նա­քի եւ Տիար­պա­քը­րի մէջ կա­տա­րուած յար­ձա­կում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով ե­րեք ոս­տի­կան նա­հա­տա­կուե­ցաւ։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

Լաս Վե­կա­սի մէջ կազ­մա­կեր­պուած Ըմբ­շա­մար­տի հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռաջ­նու­թեան մաս­նակ­ցած Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նը վե­րա­դար­ձաւ Ե­րե­ւան։ Յու­նահ­ռո­մէա­կան ո­ճի մէջ աշ­խար­հի ա­խո­յեան դար­ձած եւ այդ կո­չու­մը ար­դէն երկ­րորդ ան­գամ նուա­ճած Ար­թուր Ա­լէք­սա­նեա­նին հա­մար յաղ­թա­կան վե­րա­դարձ մըն էր այս մէ­կը։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

ԱՔ կուսակցութեան 5-րդ համագումարը տեղի ունեցաւ շաբաթավերջին:
Ահմէտ Տավուտօղլու միաձայնութեամբ կուսակցապետ վերընտրուեցաւ՝ ընտրութեան սեմին:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

​Տեսակցեցաւ՝ ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­ր Կա­րէն Միր­զո­յեա­նի կար­ծի­քով՝ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն»ի (Ի­ՇԻՊ) վտան­գը սպառ­նա­լիք է ո՛չ միայն Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի եր­կիր­նե­րուն, այլ նաեւ՝ հա­մայն աշ­խար­հին հա­մար: Նա­խա­րա­րը նման կար­ծիք յայտ­նած է Ե­րե­ւա­նի մեր աշ­խա­տա­կից Սա­գօ Ա­րեա­նին, ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ին հա­մար տրուած բա­ցա­ռիկ հար­ցազրոյ­ցին ըն­թաց­քին:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

ՆԱԹՕ-ի Զինուորական կոմիտէի ընդհանուր սպայակոյտի նախագահներուն տարեկան հաւաքը:
Զօրավար Հուլուսի Աքար. «ՓՔՔ կը սպառնայ ամբողջ տարածքաշրջանի անվտանգութեան»:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

Գում­գա­բուի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Շա­բաթ յետ­մի­ջօ­րէին, տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­ւա­քա­կան մկրտու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւն մը, որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Խաչ­վե­րա­ցի տա­ղա­ւա­րի նա­խա­տօ­նա­կի օ­րուան զու­գա­դի­պած այս հա­ւա­քա­կան մկրտու­թեան իր բարձր ներ­կա­յու­թիւ­նը բե­րաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 12, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեան վեր­ջերս Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց մեր պա­տուա­կալ աշ­խա­տա­կից Սա­գօ Ա­րեա­նը։ Եր­կար տա­րի­ներ Իս­թան­պու­լի մէջ պաշ­տօ­նա­վա­րած Կա­րէն Միր­զո­յեան այս առ­թիւ բա­ցա­ռիկ հար­ցազ­րոյց մը տուաւ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թին։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 12, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան Լոն­տոն կա­տա­րած պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Անգ­լիոյ Մշա­կոյ­թի եւ մե­տիա­յի գծով նա­խա­րար Ճոն Ու­թինկ­տէյ­լի հետ։ Այս վեր­ջի­նը մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին Անգ­լիոյ խորհր­դա­րա­նէն ներս կը գլխա­ւո­րէր Հա­յաս­տա­նի հետ բազ­մա­կու­սակ­ցա­կան բա­րե­կա­մու­թեան խում­բը։

Էջեր