Արխիւ

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

Իս­թան­պու­լի 11-րդ «Բե­րա» դաշ­նա­կի փա­ռա­տօ­նը ե­րէկ սկսաւ՝ ար­ժա­նա­նա­լով ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։ Մին­չեւ Մա­յի­սի 8-ը պի­տի շա­րու­նա­կուի այս փա­ռա­տօ­նը, ո­րու ա­ռա­ջին իսկ օ­րուան ծրագ­րին մաս կազ­մեց յայտ­նի դաշ­նա­կա­հա­րու­հի Մա­րիէ­թա Խա­չատ­րեա­նի սա­նե­րուն ե­լոյ­թը

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Մխի­թա­րեան լի­սէի տնօ­րէ­նու­հի Ե­ւա Օ­րա­գեա­նը, ո­րուն կ՚ըն­կե­րա­նար Սե­լին Գո­վան։ Հա­ճե­լի զրոյ­ցի ըն­թաց­քին Ե­ւա Օ­րա­գեան մե­զի յայտ­նեց, թէ Մխի­թա­րեա­նի ըն­տա­նի­քը խան­դա­վա­ռու­թեամբ կը պատ­րաս­տուի այս տա­րուան ա­ւան­դա­կան խա­ւի­ծի օ­րուան։

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ պէ՛տք է ապ­րի իր հա­մո­զում­նե­րուն, հա­ւա­տա­ցած­նե­րուն հա­մա­ձայն։ Ար­դա­րեւ ա­մէն անձ ու­նի ի­րեն յա­տուկ տե­սա­կէտ մը՝ հա­մո­զում մը եւ սկզբունք մը կեան­քի մա­սին։

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

IMOGA կը հիւրընկալէ հայ արդի նկարչութեան յայտնի անունները:
Աշոտ Եան եւ Արծրուն Ապրեսեան պիտի ներկայանան թուրք արուեստասէրներուն:

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած «Հա­յոց ե­կե­ղեց­ւոյ պատ­մու­թիւն» ա­ռար­կա­յի ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րուն ընդ­հա­նուր՝ եզ­րա­փա­կիչ փու­լը։

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

Պոն­նի պայ­մա­նագ­րի մի­ջազ­գա­յին կեդ­րո­նի 2015 թուա­կա­նի զե­կոյ­ցին հա­մա­ձայն՝ Հա­յաս­տան աշ­խար­հի ա­մե­նա­ռազ­մա­կա­նա­ցած եր­րորդ եր­կիրն է։ BBC-ի հա­ղոր­դում­նե­րու հի­ման վրայ «Ար­մէնփ­րէս» տե­ղե­կա­ցուց, թէ այդ ցու­ցա­կը կը գլխա­ւո­րէ Իս­րա­յէլ, ո­րուն կը յա­ջոր­դէ Սին­կա­փուր։

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը Ան­թի­լիա­սի մայ­րա­վան­քի գրա­սե­նեա­կին մէջ ըն­դու­նեց Նոր­վե­կիոյ Ե­կե­ղեց­ւոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝ Պոր­կի Ե­պիս­կո­պոս Ատ­լէ Սո­մըր­ֆելտ­ը։ Հան­դի­պու­մին նաեւ ներ­կայ էր Կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի Մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան բա­ժան­մուն­քի վա­րիչ Տ. Յու­սիկ Ծ. Վրդ. Մար­տի­րո­սեան։ Շուրջ ժամ մը տե­ւող հան­դի­պման ըն­թաց­քին Նո­րին Սրբու­թիւ­նը հիւ­րին լայն տե­ղե­կու­թիւն տուաւ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի ներ­կայ կա­ցու­թեան մա­սին։

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

Աշ­խար­հահռ­չակ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէ­րի կեան­քին ու գոր­ծու­նէու­թեան ձօ­նուած «Իս­թան­պու­լի աչ­քը» խո­րագ­րեալ փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նը ցու­ցադ­րուե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ։

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

Եդուարդ Նալպանտեան. «Ժամանակն է, որ միջազգային հանրութիւնը յստակ քայլերով կարգի հրաւիրէ Ատրպէյճանը»:
Ճոն Քերի եւ Սէրկէյ Լաւրով հեռախօսազրոյցի ընթացքին հերթական անգամ անդրադարձան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան:

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

Հայ Երուսաղէմի Սուրբ Զատկուան փայլուն տօնակատարութիւններուն արձագանգները կը շարունակուին:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան այսօր կը վերադառնայ քաղաքս:

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած՝ մա­նուկ­նե­րու զար­գաց­ման գոր­ծըն­թա­ցին վե­րա­բե­րեալ մաս­նա­գի­տա­կան հեր­թա­կան հա­ւա­քոյ­թը տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան։ Իր նման­նե­րու շար­քին երկ­րորդ այս հա­ւա­քոյ­թի նիւթն էր՝ ծնող­նե­րու կող­մէ մա­նու­կի մը ա­ռողջ զար­գաց­ման հա­մար նպաս­տը եւ նպա­տա­կաս­լաց հա­ղոր­դակ­ցու­թեան եզ­րե­րը։

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Հել­սին­քիի մէջ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Եդուարդ Նալ­պան­տեան կը տե­սակ­ցի Ֆին­լան­տիոյ Նա­խա­գահ Սաու­լի Նի­նիսթ­իո­յի, Խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Մա­րիա Լո­հե­լա­յի եւ բա­նակ­ցու­թիւն­ներ կը վա­րէ իր պաշ­տօ­նակ­ցին՝ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Թի­մօ Սոի­նիի հետ։

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

Ֆրանսայի Նախագահ Ֆրանսուա Օլանտ շաբաթավերջին հիւրընկալեց Տ. Վահան Եպսկ. Յովհաննէսեանը:
Ֆրանսահայոց թեմակալ առաջնորդը ներկայացուց այն բոլոր հարցերը, որոնք կը գտնուին համայնքի օրակարգին վրայ:

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի միա­բան­նե­րէն Տ. Սա­սուն Ծ. Վրդ. Զմրուխ­տեան յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի պաշ­տօ­նա­վա­րէ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մէն ներս։ Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Տ. Յով­նան Արք. Տէր­տէ­րեա­նի տնօ­րի­նու­թեամբ ան պի­տի ստանձ­նէ Լաս Վե­կա­սի հայ­կա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վի­ւի պաշ­տօ­նը։

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

Հայ Ե­րու­սա­ղէ­մի մօտ շա­բա­թա­վեր­ջին ապ­րուե­ցաւ Քրիս­տո­սի Հրա­շա­փառ Սուրբ Յա­րու­թեան տա­ղա­ւա­րի ցնծու­թիւ­նը։ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին Ե­րու­սա­ղէ­մի մէջ ըստ Հին տո­մա­րի նշեց Սուրբ Զա­տի­կը՝ ա­ւան­դա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րով։

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

Ան­շուշտ, որ այ­լեւս կա­րե­լի չէ պատ­կե­րաց­նել աշ­խար­հը՝ զուրկ ար­հես­տա­գի­տա­կան բա­րիք­նե­րէ, սա­կայն այս մար­զի մաս­նա­գէտ­նե­րը այժմ կը պատ­կե­րաց­նեն տաս­նա­մեակ մը, կամ քսա­նա­մեակ մը ետք ար­հես­տա­գի­տա­կան բա­րիք­նե­րով ա­ռա­ւե­լա­գոյնս օժ­տուած աշ­խարհ մը: Կեն­սա­կան է, որ այս բո­լո­րին մէջ հիմ­նա­կան ար­ժէ­քը կը մնայ ՄԱՐ­ԴԸ իր հնա­րամ­տու­թեամբ՝ իբ­րեւ հիմ­նա­քա­րը ար­հես­տա­գի­տա­կան նո­րա­նոր նուա­ճում­նե­րու:

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

Ապ­րիլ 28-ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ գրա­կա­նու­թեան մէջ տա­ռա­պեալ մար­դոց վիշ­տերն ու դժբախ­տու­թիւն­նե­րը եր­գի վե­րա­ծած եւ յու­սա­հատ սրտե­րուն սփո­փա­րար շունչ հաս­ցու­ցած բա­նաս­տեղծ, եր­գի­ծա­գիր, ման­կա­գիր ու թարգ­մա­նիչ Ա­ղեք­սանդր Ծա­տու­րեա­նի։

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

Աշխարհահռչակ արուեստագէտը Երեւանի մէջ այցելեց Կոմիտասի թանգարանը:
Վլատիմիր Սփիվաքով ցաւ կը յայտնէ աշխարհի վրայ առկայ բռնութիւններու եւ ատելութեանց համար:

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

«Քրիս­տին Սա­լէ­րի» հիմ­նար­կին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած միջ­վար­ժա­րա­նա­յին նկար­չու­թեան մրցոյ­թին մրցա­նա­կա­բաշխ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ։ Ծա­նօթ է, որ այս հիմ­նար­կը ստեղ­ծուած է վառ պա­հե­լու հա­մար ան­մո­ռա­նա­լի նկար­չու­հի Քրիս­տին Սա­լէ­րիի յի­շա­տա­կը։

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Պա­տուախնդ­րու­թիւն», իր լայն ա­ռու­մով կը նշա­նա­կէ՝ իր պա­տուին հան­դէպ նա­խան­ձա­ւո­րու­թիւն, բծախնդ­րու­թիւն եւ այդ մա­սին ե­ռան­դոտ ըլ­լա­լու ընդ­հա­նուր վի­ճակ։ Մարդ­կա­յին ար­ժա­նա­պա­տուու­թիւ­նը, ար­դա­րեւ նա­խան­ձա­ւոր ըլ­լալ կը պա­հան­ջէ ա­մէն մէկ ան­հա­տէն, քա­նի որ «մարդ»ը ինք­նին ար­ժա­նա­ւո­րու­թիւն մը ու­նի՝ բո­լո­րո­վին ան­կախ իր ըն­կե­րա­յին դիր­քէն, աս­տի­ճա­նէն, պաշ­տօ­նէն, պար­զա­պէս ա­նոր հա­մար որ «ան­հատ» մըն է ան՝ «անձ» մը՝ որ ար­ժէք մը ու­նի եւ պա­տի՛ւ մը, ան­ձեռնմ­խե­լի՛։

Էջեր