Արխիւ

Չորեքշաբթի, Յուլիս 20, 2016

Վրաս­տա­նի Վար­չա­պետ Կէոր­կի Քվի­րի­քաշ­վի­լի ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Պէշ­թէ­փէի պա­լա­տէն ներս ան տե­սակ­ցե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի հետ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 20, 2016

Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը ե­րէկ գի­շե­րուան ժա­մե­րուն ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նա­ցու­ցին Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի մէջ։ Ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րը Հաք­րու­քի շրջա­նէն ներս ռմբա­կո­ծե­ցին ՓՔՔ­-ի թի­րախ­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 20, 2016

Քերի յայտնեց, որ Փութինի հետ ունեցած հանդիպման ընթացքին անդրադարձած են ղարաբաղեան հարցին:
Բակօ Սահակեանի խօսքերով, նոր պատերազմի մը հաւանականութիւնը կախում ունի շարք մը գործօններէ:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 20, 2016

Զինեալ յեղաշրջման ձախող փորձէն վերջ Թուրքիոյ եւ Միացեալ Նահանգներու ղեկավարութիւններուն միջեւ քննարկումներ տեղի կ՚ունենան ամենաբարձր մակարդակի վրայ։
Էրտողան-Օպամա կարեւոր հեռախօսազրոյց։
Ամբողջ երկրին ուշադրութիւնը կեդրոնացած է Ազգային անվտանգութեան խորհուրդի այսօրուան ժողովին վրայ։ Պետական մարմիններէն ներս հարցաքննութիւնը կը ծաւալի լուրջ թափով։ Իշխանութեան եւ ընդդիմութեան ճամբարներէն միշտ կը հասնին ներդաշնակ պատգամներ։ Մեծ քաղաքներու գլխաւոր հրապարակներուն վրայ ժողովուրդը կը շարունակէ հանդէս գալ ի պաշտպանութիւն ժողովրդավարութեան։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 20, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թուր­քիոյ մէջ պա­տա­հած զի­նեալ յե­ղաշր­ջման ձա­խող փոր­ձը լայն ար­ձա­գանգ գտած է նաեւ հա­մաշ­խար­հա­յին բե­մա­հար­թա­կին վրայ։ Բնա­կա­նա­բար հան­րա­յին կար­ծի­քին ու­շադ­րու­թիւ­նը ա­ռա­ջին հեր­թին ան­խու­սա­փե­լիօ­րէն կեդ­րո­նա­ցած է ներ­քին քա­ղա­քա­կան կեան­քին վրայ, սա­կայն այս խնդի­րը Թուր­քիոյ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան տե­սա­կէ­տէ եւս մար­տահ­րա­ւէր­ներ կը բե­րէ իր հետ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 20, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Հրաշք» տա­ռա­ցիօ­րէն կը նշա­նա­կէ՝ մարդ­կա­յին ու­ժե­րը եւ կա­րո­ղու­թիւ­նը գե­րա­զան­ցող ե­րե­ւոյթ, սքան­չե­լի՛ք։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 20, 2016

Հա­լէ­պա­հա­յու­թիւ­նը մեծ ցնծու­թիւն ապ­րե­ցաւ՝ ներ­կայ գտնուե­լով Սու­րիոյ հայ­կա­կան ա­ռա­ջին ռա­տիօ­կա­յա­նի, 2011 թուա­կա­նէն ի վեր գոր­ծող եւ իր ձայ­նը հա­մայն աշ­խար­հին հասց­նող, ՌԱ­ՏԻՕ Ե­ՐԱ­Զ­-ի կեդ­րո­նի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 20, 2016

71 տա­րե­կա­նին կեան­քէն հե­ռա­ցաւ հայ բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ, Հա­յաս­տա­նի մշա­կոյ­թի վաս­տա­կա­ւոր գոր­ծիչ Դա­ւիթ Յով­հան­նէս:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 20, 2016

Ի­տա­լիոյ Վե­րո­նա քա­ղա­քին մէջ, Յու­լի­սի 16-ին, կա­յա­ցաւ քա­ղա­քի փո­ղո­ցնե­րէն մէ­կուն ա­նուա­նա­կո­չման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը: Փո­ղո­ցը կո­չուե­ցաւ ջղա­յին հի­ւան­դու­թիւն­նե­րու մաս­նա­գէտ, Վե­րո­նա­յի հա­մալ­սա­րա­նի ա­ռա­ջին վե­րա­տե­սուչ Հրայր Թեր­զեա­նի ա­նու­նով:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 20, 2016

«Հիմնադիր խորհրդարան»ի զինեալներուն շարժումը կը շարունակէ բնորոշել հրատապ օրակարգը:
Երեւանի Խորենացի փողոցին վրայ ատեն-ատեն լարուածութիւնը կ՚աճի, իսկ ցուցարարները կ՚աւելնան տակաւ:

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

Պեր­լի­նի մէջ (Գեր­մա­նիա), գտնուող «Մաքս Շմե­լինկ» մար­զա­հա­մա­լի­րէն ներս, 16 Յու­լի­սին, տե­ղի ու­նե­ցաւ ար­հես­տա­վարժ կռփա­մար­տիկ Ար­թուր Աբ­րա­հա­մի եւ նոր­վե­կա­ցի Թիմ-Ռո­պին Լի­հաու­կի ճա­կա­տու­մը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

Ար­ցա­խի մէջ ե­րէ­կուան դրու­թեամբ սկսան ռազ­մա­փոր­ձեր։ Մինչ ճա­կա­տին վրայ դէպ­քե­րը կը շա­րու­նա­կուին, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի ու­ժե­րը բազ­մաս­տի­ճան հրա­մա­նա­տա­րա­կան զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րու ձեռ­նար­կած են։

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժան­մուն­քը վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պեց ա­մառ­նա­յին աշ­խա­տա­նոց մը՝ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի վե­րաշ­խու­ժաց­ման ջան­քե­րուն շրջագ­ծով։ Ան­ցեալ շաբ­թուան տե­ւո­ղու­թեան տե­ղի ու­նե­ցաւ 2016-ի այս աշ­խա­տա­նո­ցը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան նաեւ Իս­թան­պու­լէն կրթա­կան մշակ­ներ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

Շիշ­լիի փոխ-քա­ղա­քա­պետ Ճե­միլ Ճան­տաշ ե­րէկ զոհ գնաց մա­հա­փոր­ձի մը։ Շի­նու­թիւն­նե­րու եւ թոյլ­տուու­թեան վկա­յա­կան­նե­րու գծով փոխ-քա­ղա­քա­պետ Ճե­միլ Ճան­տաշ ե­րէկ յար­ձակ­ման են­թար­կուե­ցաւ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի իր աշ­խա­տա­սե­նեա­կին մէջ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

«Հիմնադիր խորհրդարան»ի զինեալները բռնագրաւուած կը պահեն ոստիկանական գունդի բաժանմունքը:
Ընդդիմադիր ուժեր Երեւանի կեդրոնին բողոքի ցոյցեր կամ երթեր կ՚իրականացնեն: Հակաահաբեկչական գործողութիւններու խոչընդոտման պարագային իրաւապահ մարմինները պիտի գործադրեն համարժէք միջոցներ:

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան հարցազրոյց մը տուաւ CNN International հեռուստակայանին։
Յեղաշրջման ձախող փորձէն վերջ կը շարունակուի լայնածաւալ հարցաքննութիւնը: Թուրքիոյ եւ ԱՄՆ-ի միջեւ պատգամներ կը փոխանակուին Ֆեթհուլլահ Կիւլէնի յանձնման խնդրին շուրջ։
Վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմ երէկ ժողովուրդը զգուշացուց փողոցներու մէջ խափանարարութիւններու հաւանականութեան դէմ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

Մեր համայնքի երիցագոյն անդամուհիներէն մին աչքերը փակեց կեանքին:
Արմատներով Մալաթիայէն՝ Վարսէն Օրունի մահը խոր ցաւ պատճառեց իր սիրելիներու շրջանակին:

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

​ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

​Ի՞նչ է թանգարա­նի մը նպատակը՝ ե­թէ ոչ արուես­տով հետաքրքրուող այցելու­նե­րու առիթ ընծայել, որ­պէսզի անոնք ըմբոշխ­նեն հոն ցուցադրուած ի­րե­րու գե­ղեց­կու­թիւ­նը, ընդլայ­նեն ի­րենց մտահո­րիզոնն ու զարկ տան ի­րենց ե­րեւակա­յու­թեան։­

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

​Զրա­դաշ­տա­կա­նու­թեան մէջ մա­հա­ցա­ծին վրայ ող­բա­լը կը կաշ­կան­դէ հո­գիին թռիչ­քը:
Հո­րի­զո­նը... եր­կինքն ու եր­կի­րը միաց­նող գի­ծը. կամ՝ մահն ու կեան­քը, որ ի բնէ միա­ձոյլ է, միեւ­նոյ­ն ա­տեն նաեւ՝ բա­ժան­ման գի­ծը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

ՏՔԹ. ԱՆԴ­ՐԱ­ՆԻԿ ՏԱ­ԳԷ­ՍԵԱՆ

Մի քա­նի լու­սա­բա­նա­կան նա­խա­տուեալ­նե­րէ ետք միայն կը փա­փա­քիմ տե­սա­կէտս ա­ռանց ծամծ­մե­լու ը­սել:

1) Ե­րե­ւա­նի մէջ պա­տա­հած դէպ­քին մա­սին բա­րե­կամ­նե­րէ լսե­ցի: Չհե­տե­ւե­ցայ լու­րե­րուն: Բա­ցար­ձակ ար­դար ըլ­լա­լու հա­մար ըս­եմ, որ բա­րե­կամ­ներս ըս­ին, թէ՝ «Էր­ե­բուն­իի ճամ­բան փակ է» եւ թէ Հա­յաս­տան­ի Հան­րա­պե­տութ­եան նա­խա­գա­հին դէմ (կամ իր ըն­թաց­քին դէմ) զ­­ի­նա­կան քայլ մը առ­նուած է:

Էջեր