Արխիւ

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015

Աւանդական բաժակի օրը երէկ սանուց միութեան երդիքին տակ համախմբեց վարժարանի զանազան սերունդներէ շրջանաւարտները:
Յոբելեար դասարանի ընթացաւարտները զիրար վերագտան աշակերտական տարիներու բարձր տրամադրութեամբ եւ դպրոցին նկատմամբ երախտագիտութեամբ:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

«Արեւելք» կայքէջին վրայ կը կարդանք.-
«Ա­րե­ւել­ք» Հա­լէ­պի իր աղ­բիւ­րէն տե­ղե­կու­թիւն­ներ ստա­ցած է  մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լի հա­յա­հոծ «Նոր Գիւ­ղ» շրջա­նին մա­սին: Ըստ մեր աղբ­բիւ­րին «Նոր Գիւ­ղ­»ը կամ ա­րա­բա­կան ա­նուա­նու­մով «Հայ Ալ Մի­տա­ն» շրջա­նը  պա­տե­րազ­մա­կան հատ­ման սահ­մա­նա­յին գիծ ըլ­լա­լու ընդ­հա­նուր դրու­թեան հե­տե­ւան­քով դար­ձած է գրե­թէ ան­մար­դաբ­նակ:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու նա­խըն­թաց օր Ան­գա­րա­յի մէջ կազ­մա­կերպուած մաս­նա­ւոր հա­ւա­քոյ­թով մը ներ­կա­յա­ցուց Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան 64-րդ կա­ռա­վա­րու­թեան գործ­նա­կան ծրա­գի­րը։ Յա­ռա­ջի­կայ մէկ տա­րուան հա­մար որ­դեգ­րուած նպա­տակ­նե­րուն զու­գա­հեռ՝ վար­չա­պե­տը բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուաւ նա­խա­տե­սուած բա­րե­փո­խում­նե­րուն եւ առ­նուե­լիք քայ­լե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

​Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգսեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց «Եւ­րո­պա­յի ժո­ղովր­դա­վար ու­սա­նող­ներ» խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը։ Հարկ է նշել, որ այս խոր­հուր­դը Եւ­րո­պա­յի ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցու­թեան ու­սա­նո­ղա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւնն է։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ վեր­ջին օ­րե­րուն պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Փե­քին՝ Չի­նաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սի Ցին­փի­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Փե­քի­նի մէջ Իլհամ Ա­լիեւ դի­մա­ւո­րուե­ցաւ պե­տա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գով եւ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։​

 

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի հայ­կա­կան հա­մայք­նե­րու բա­ժի­նը ո­րո­շած է ձեռ­նար­կել հրա­տա­րակ­չա­կան ծրագ­րի մը՝ հաս­տա­տե­լով թարգ­մա­նա­կան մա­տե­նա­շար մը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս նա­խա­ձեռ­նու­թեան նպա­տակն է մարդ­կա­յին եւ ըն­կե­րա­յին գի­տու­թիւն­նե­րու հիմ­նա­կան բնագ­րե­րը տրա­մադ­րե­լի դարձ­նել հա­յե­րէ­նով, ինչ­պէս նաեւ հա­յե­րէն կա­րե­ւոր բնագ­րե­րը մատ­չե­լի դարձ­նել այլ լե­զու­նե­րով։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

Սու­րիա­հա­յու­թեան վե­րա­բե­րեալ խնդիր­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն զբա­ղեց­նել հա­մայն հա­յու­թեան օ­րա­կար­գը։ Այս մթնո­լոր­տին մէջ, Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Սու­րիա­հա­յոց հիմ­նախն­դիր­նե­րը հա­մա­կար­գող միջ­գե­րա­տես­չա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վին հեր­թա­կան նիս­տը։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

1 Դե­տեմ­բե­րին «Ալ Նըս­րա» ճա­կա­տին կող­մէ գե­րի առ­նո­ւած լի­բա­նան­ցի տասն­վեց զի­նո­ւոր­ներ ա­զատ ար­ձա­կուե­ցան: Մէ­կու­կէս տա­րի գե­րե­վա­րո­ւած պա­հո­ւե­լէ ետք զի­նո­ւոր­նե­րը վե­րադար­ձան տուն, երկ­րի կա­ռա­վա­րու­թեան եւ Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մի կա­րե­ւո­րա­գոյն մաս­նա­կից­նե­րէն հա­մա­րո­ւող՝ «Ալ Նըս­րա» ճա­կա­տին մի­ջեւ կա­յա­ցո­ւած հա­մա­ձայ­նա­կան գոր­ծար­քով մը:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

Նախարար Մեւլիւտ Չավուշօղլու. «Թուրքիոյ համբերութիւնը անսահման չէ»։
Փութինի կողմէ լուրջ սպառնալիքներ։
Էրտողան. «Եթէ Իրաք ի վիճակի չէ ահաբեկչութեան դէմ միջոցներ ձեռք առնելու, ապա մենք կ՚առնենք»։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

Ե­շիլ­գիւ­ղի թա­ղա­յին խոր­հուր­դը տա­րե­վեր­ջի առ­թիւ Ս. Ստե­փա­նոս ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մա­լի­րէն ներս կազ­մա­կեր­պեց ընթ­րիք մը, որ ա­ւան­դա­կան դար­ձած է վեր­ջին տա­րի­նե­րուն։ 

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան վա­ղը պի­տի այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը կէ­սօ­րուան ժա­մե­րուն պի­տի ճամ­բոր­դէ Իս­թան­պուլ-Ե­րե­ւան ու­ղիղ թռիչ­քով։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան սա­նուց միու­թեան մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ լու­սան­կար­չա­կան խառն ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը, որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Այս ցու­ցա­հան­դէ­սը կազ­մա­կերպուած էր միու­թիւ­նը դաշ­նա­կով մը օժ­տե­լու ուղ­ղեալ ծրագ­րին ա­ջակ­ցու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

Հար­պի­յէի  Սէն թ՚Էսփ­րի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­զա­կի հա­մերգ մը։ Այս առ­թիւ հան­դէս ե­կան «Ո­մանք» եւ «Սա­յաթ Նո­վա վո­քալ» խում­բե­րը։ Հայ­կա­կան տոհ­միկ կամ դա­սա­կան գոր­ծե­րէն բաղ­կա­ցեալ եր­գա­ցան­կի մը հե­տե­ւե­ցան ունկն­դիր­նե­րը։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Տա­րի­քի մա­սին հար­ցե­րը չեն վեր­ջա­նար։ Ա­հա­ւա­սիկ տա­րի­քի մա­սին հարց մը եւս, թէ՝ ո­րո՞նք են կեան­քի ա­մե­նա­լաւ տա­րի­նե­րը։ Ան­շուշտ հարց մը՝ ո­րուն տրուած պա­տաս­խա­նը կը փո­խուի ա­մէն մէկ ան­ձի նկատ­մամբ՝ իր ապ­րած կեան­քին հա­մե­մատ։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Իս­թան­պու­լի մօտ Յու­նաս­տա­նի ա­ւագ հիւ­պա­տո­սու­թեան հո­վա­նիին ներ­քեւ որ­պէս մշա­կոյ­թի կեդ­րոն գոր­ծող՝ Իս­թիք­լալ պո­ղո­տա­յի «Շիշ­մա­նօղ­լու» ա­պա­րան­քի եր­դի­քին տակ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան բա­ցուե­ցաւ շա­հե­կան ցու­ցա­հան­դէս մը, որ խո­րագ­րուած է «Ուր­բաթ, Շա­բաթ, Կի­րա­կի»։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի նոր ա­ւագ մար­զիչ նշա­նա­կուե­ցաւ Վա­րու­ժան Սու­քիա­սեան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Հա­յաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի դաշ­նակ­ցու­թեան նա­խա­գահ Ռու­բէն Հայ­րա­պե­տեան եւ Վա­րու­ժան Սու­քիա­սեան ե­րէկ ստո­րագ­րե­ցին հա­մա­պա­տաս­խան պայ­մա­նա­գի­րը։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ի­րենք պէտք չու­նին եր­թա­լու։ Դո՛ւք տուէք ա­նոնց ու­տե­լի­քը» (ՄԱՏԹ. ԺԴ 16)։ Այս­պէս կ՚ը­սէ Յի­սուս, երբ ա­շա­կերտ­նե­րը ա­ռա­ջար­կե­ցին Յի­սու­սի՝ որ­պէս­զի ար­ձա­կէ ժո­ղո­վուր­դը՝ շրջա­կայ գիւ­ղե­րը եր­թան եւ ի­րենց հա­մար ու­տե­լիք հաց ա­պա­հո­վեն։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Հո­լան­տա­յի դես­պան Եո­հան­նէս Տաու­ման, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

​Հրեայ հա­մայն­քը այս օ­րե­րուն կը նշէ «Հա­նու­քա»ի տօ­նը։ Այս առ­թիւ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Պէ­յօղ­լուի մէջ յատ­կան­շա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Կարէն Միրզոյեան Արցախի անկախութեան տարեդարձին առթիւ ելոյթ մը ունեցաւ ԱՄՆ-ի Գոնկրէսին մէջ:
Այս առաւօտեան կանուխ ժամերուն Լեռնային Ղարաբաղի ճակատին վրայ նահատակուեցաւ հայ զինուոր մը եւս:

Էջեր