Արխիւ

Չորեքշաբթի, Յունուար 25, 2017

Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րով ե­րէկ Մոս­կուա­յի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մէ­տեա­րո­վը։ Նա­խա­րար­նե­րը կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին եւ այդ ամ­բող­ջէն բխած ար­դի հար­ցե­րուն շուրջ։ Ա­նոնք աչ­քէ ան­ցու­ցին նաեւ երկ­կող­մա­նի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու ծրա­գի­րը։

Չորեքշաբթի, Յունուար 25, 2017

Եւ­րո­պա­յի յա­ռա­ջա­տար եր­կիր­նե­րէն ղե­կա­վար­ներ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն ի­րե­րա­յա­ջորդ պի­տի այ­ցե­լեն Թուր­քիա։ Ան­գա­րա­յի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը այս շա­բա­թա­վեր­ջին պի­տի հիւ­րըն­կա­լէ Անգ­լիոյ Վար­չա­պետ Թե­րե­զա Մէ­յը։

Չորեքշաբթի, Յունուար 25, 2017

Պաքու-Թիֆլիզ-Կարս երկաթուղիի շինարարութեան աշխատանքները գրեթէ աւարտած:
Նախարար Արսլանի խօսքերով, բեռնափոխադրումներու լուրջ շարժում մը պիտի սկսի:

Չորեքշաբթի, Յունուար 25, 2017

Հայ-ռուսական համագործակցութեան ընթացքը երէկ քննարկուեցաւ վարչապետներու մակարդակին վրայ:
Կարէն Կարապետեան. «Վստահ եղէք՝ Հայաստան յառաջիկային պիտի ըլլայ հայոց համար ամենալաւ երկիրը»:

Չորեքշաբթի, Յունուար 25, 2017

Նախագահ Տանըլտ Թրամփ եւ իր վարչակազմը յառաջիկային ինչպէ՞ս կրնան անդրադառնալ հայկական հարցին:
Երեւանի մօտ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու դեսպան Ռիչըրտ Միլս. «Մենք միշտ յստակ նշած ենք, թէ հաշտութեան համար անհրաժեշտ է, որ ըլլայ լիարժէք, արդար եւ անկեղծ ճանաչում այն դէպքերուն համար, որոնք տեղի ունեցած են հարիւր տարի առաջ՝ 1915-ին»:

Չորեքշաբթի, Յունուար 25, 2017

Հռո­մի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Կա­թո­լիկ-Ա­րե­ւե­լեան Ուղ­ղա­փառ մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան երկ­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին աս­տուա­ծա­բա­նա­կան միա­ցեալ յանձ­նա­խում­բին հեր­թա­կան նստաշր­ջա­նը։ Ժո­ղով­նե­րը սկսան ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին ու պի­տի շա­րու­նա­կուին մին­չեւ Յու­նուա­րի 28-ը։

Երեքշաբթի, Յունուար 24, 2017

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նի եւ Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) ու Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լուի մի­ջեւ ան­ցեալ շա­բաթ Պեշ­թե­փէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած տե­սակ­ցու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։

Երեքշաբթի, Յունուար 24, 2017

Ս. Ծննդեան եւ Աս­տուա­ծա­յայտ­նու­թեան տա­ղա­ւա­րին առ­թիւ, շաբաթավերջին, Գնա­լը կղզիի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան։ Նկա­տե­լով որ Աս­տուա­ծա­յայտ­նու­թեան տա­ղա­ւա­րը չէր տօ­նախմ­բուած, Ս. Պա­տա­րա­գի մա­տուց­մամբ թէ՛ կղզիի փոք­րա­թիւ ժո­ղո­վուր­դը եւ թէ ուխ­տա­ւոր­ներ ա­ռի­թն ու­նե­ցան ապ­րե­լու հո­գե­ւոր ու­րա­խու­թեան։

Երեքշաբթի, Յունուար 24, 2017

Շիշ­լի մար­զա­կում­բի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը ներ­կա­յիս կը շա­րու­նա­կուի թա­փով։ Ա­կում­բի կազ­մա­կեր­պած ձմրան դա­սըն­թացք­նե­րուն կը մաս­նակ­ցի 450 հո­գի։ Ա­նոնց վրայ կու գան ա­ւել­նալ Շիշ­լիի թի­ւով 130 զա­նա­զան ճիւ­ղե­րու մար­զիկ­նե­րը, ո­րոնք մաս կը կազ­մեն վո­լէյ­պո­լի, պաս­քեթ­պո­լի եւ ճատ­րա­կի խում­բե­րուն։

Երեքշաբթի, Յունուար 24, 2017

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ա­ռիթ ու­նե­ցած ենք Ֆրան­սա­յի Լիոն քա­ղա­քէն աշ­խար­հահռ­չակ հայ խո­հա­րար՝ Ա­լէն Ա­լեք­սա­նեա­նի գոր­ծու­նէու­թեան հա­մա­ռօտ կեր­պով անդ­րա­դառ­նա­լու: Ան Հա­յաս­տա­նի մէջ յա­ճա­խա­կիօ­րէն կը մաս­նակ­ցի զա­նա­զան ձեռ­նարկ­նե­րու, ուր վար­պե­տու­թեան դա­սեր կ­­՚ա­ւան­դէ մա­նա­ւանդ գիւ­ղաբ­նակ­նե­րուն հա­մար՝ ստեղ­ծե­լով տե­ղա­կան ու­տե­լի­քի մի­ջո­ցաւ զար­գաց­ման ծրա­գիր­ներ:

Երեքշաբթի, Յունուար 24, 2017

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

85=3.500.000.000:
Հա­մաշ­խար­հայ­նաց­ման եւ դրա­մի մի­ջազ­գա­յին կայ­սե­րա­պաշ­տու­թեան նո­րա­գոյն ու­սո­ղու­թիւնն է (mathematiques) այս հա­ւա­սա­րու­թիւ­նը:

Երեքշաբթի, Յունուար 24, 2017

ՅԱ­ԿՈԲ ՄԻ­ՔԱ­ՅԷ­ԼԵԱՆ

Դրամի Միջազգային Կայսերապաշտութիւնը եւ Համաշխարհային Ապակայունացումը Վեր­ջերս, հա­մա­ցան­ցի վրայ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի պահ­պան­ման մա­սին գրու­թիւն մը ու­շադ­րու­թիւնս գրա­ւեց. նիւ­թը յղո­ղը լի­բա­նա­նա­հայ ծա­նօթ լեզ­ուա­գէտ բժ. Ար­մե­նակ Եղ­իայ­եանն էր, ո­րուն լեզ­ուա­գի­տա­կան յօդ­ուած­նե­րուն կա­րե­ւո­րու­թեամբ կը հե­տե­ւիմ:

Երեքշաբթի, Յունուար 24, 2017

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ ին­ծի խորհր­դա­ծու­թեան նիւթ ը­րած եմ, թէ Բնու­թիւ­նը մեր ան­ձէն դուրս՝ ա­ռար­կա­յա­կան ե­րե­ւոյթ մըն է՞, թէ զայն կ՚ապ­րինք մեր ան­ձին մէջ։ Ա­ւե­լի ճիշդ է հարց­նել. բնու­թիւ­նը մեզ­մէ դուրս ի­րո­ղու­թիւն մըն է՞, թէ մեր մէ­ջը՝ մեր ներ­սը պա­տա­հած, մեզ­մէ ան­բա­ժան, մե­զի հետ նոյ­նա­ցած ե­րե­ւո՛յթ մը։

Երեքշաբթի, Յունուար 24, 2017

Կլէյ­տիս Պէ­րէ­ճիք­լեան դար­ձած է Նոր Հա­րա­ւա­յին Ո­ւելս նա­հան­գի 45-րդ վար­չա­պե­տը: Ան, Յու­նուար 23­ին, միա­ձայն ընտ­րուած է Լի­պե­րալ կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վա­րի պաշ­տօ­նին:

Երեքշաբթի, Յունուար 24, 2017

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ նա­խորդ գի­շեր հայ զի­նուոր մը եւս նա­հա­տա­կուե­ցաւ՝ Ատր­պէյ­ճա­նի զօր­քե­րուն կող­մէ բա­ցուած կրա­կին հե­տե­ւան­քով։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի ա­րե­ւե­լեան ուղ­ղու­թեամբ տե­ղա­կա­յուած զօ­րա­մա­սե­րէն մէ­կուն մէջ դի­պու­կա­հա­րի մը կող­մէ բա­ցուած կրա­կին զոհ գնաց Կա­րէն Ու­լու­պա­պեան (1995)։

Երկուշաբթի, Յունուար 23, 2017

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի գե­ղա­րուես­տից աշ­խա­տա­նո­ցին կող­մէ ե­րէկ կեան­քի կո­չուե­ցաւ թա­տե­րա­կան ծրա­գիր մը։ Այս­պէս, դպրո­ցի գե­ղա­րուես­տի աշ­խա­տա­նո­ցի սա­նե­րը հան­դէս ե­կան թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցու­մով մը։

Երկուշաբթի, Յունուար 23, 2017

Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցէն ներս հերթի փոփոխութիւն եւ հոգաբարձութեան կողմէ մեծարանք:
Տքթ. Արտաշէս Աքտաղի տասնամեայ ծառայութենէն վերջ իրեն կը յաջորդէ՝ Տքթ. Արմենակ Մեծատուրեան:

Երկուշաբթի, Յունուար 23, 2017

Ֆէրիգիւղի Վարդանանց երգչախումբը աւարտեց իր ուղեւորութիւնը՝ դէպի Սուրբ Երկիր:
Խմբավար Ատրուշան Հալաճեանի սաներուն կատարումները խոր տպաւորութիւն գործեցին ուխտաւորներուն վրայ:

Երկուշաբթի, Յունուար 23, 2017

Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ յատ­կան­շա­կան ձեռ­նարկ մը։ Այս­պէս, ծա­նօ­թա­ցուե­ցաւ Տե­նի Ատ­լէր Թո­փու­զօղ­լուի ա­ռա­ջին գիր­քը, որ կը բաղ­կա­նայ բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րէ։ «Քիւլ­տէն Նե­շէթ» կը կո­չուի այս գիր­քը, զոր լոյս ըն­ծա­յած է «Հա­յալ» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը։ Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցան գրա­սէր­ներ, ինչ­պէս նաեւ հե­ղի­նա­կին ըն­տա­նիքն ու բա­րե­կամ­նե­րը։

Երկուշաբթի, Յունուար 23, 2017

Քաղաքիս Ֆրանսական կաճառին նախաձեռնութեամբ «Մետաքսի ճանապարհի պատմութիւն»:
Երաժիշտ Աննա Գէորգեան-Ուղուրլեանի գլխաւորութեամբ ֆրանսախօս փոքրիկներ երգեցին «Կաքաւիկ»ը:

Էջեր