Արխիւ

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Վար­չա­պետ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տեւ վա­ղը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Ե­րե­ւան։ Հարկ է նշել, որ այս շաբ­թուան երկ­րորդ կէ­սին Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խա­տե­սուած է Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵՏՄ) ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն ժո­ղո­վը։ Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ բռնկած բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով այդ ժո­ղո­վը յե­տաձ­գուե­ցաւ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ կը գտնուի Պեր­լի­նի մէջ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նայ Գեր­մա­նիոյ Նա­խա­գահ Եոա­խիմ Կաու­քի, Պուն­տես­տա­կի նա­խա­գահ Նոր­պերթ Լամ­մեր­թի, Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆրանք Վալ­թէր Շթայ­նմա­յէ­րի հետ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Վարչապետ Տավուտօղլու անիծեց Հայաստանի կողմէ գործուած յանձակումները Ատրպէյճանի վրայ:
Խորհրդարանի երեք կուսակցութիւններուն յայտարարութիւնը:
Ըստ Չավուշօղլուի, անհրաժեշտութեան պարագային Պաքուի կողքին ըլլալը չի նշանակեր բախումներու դրդել զայն:

 

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Ար­ցա­խի ճա­կա­տի վեր­ջին բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով նա­հա­տա­կուած հայ զի­նուոր­նե­րուն յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւն­նե­րը տե­ղի կ՚ու­նե­նան յու­զում­նա­խառն մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Ինչ­պէս Ար­ցա­խի զա­նա­զան քա­ղաք­նե­րու, այն­պէս ալ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նան յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւն­նե­րը եւ սգա­հան­դէս­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Արցախի ճակատին վրայ երկկողմանի համաձայնութեամբ երէկ կէսօրուան ժամերուն որոշուեցաւ կրակը դադրեցնել առաջնագծին, ներկայ յարաբերական կայունութեան մթնոլորտին մէջ Ատրպէյճանի զօրքերը ատեն­-ատեն կը շարունակեն կրակել, բայց ոչ նոյն թափով, իսկ գիշերը հանգիստ էր:
Վլատիմիր Փութին հեռախօսազրոյցներ ունեցաւ Սերժ Սարգսեանի եւ Իլհամ Ալիեւի հետ: Ֆրանք Վալթէր Շթայնմայէր ողջունեց շփման գծին ապահովուած լիցքաթափումը:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին կը շա­րու­նա­կէ Ար­ցա­խի մէջ յա­ռա­ջա­ցած ճգնա­ժա­մի պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ իր ամ­բող­ջա­կան զօ­րակ­ցու­թիւ­նը բե­րել հա­յոց պե­տա­կա­նու­թեան։ Հա­մայն հա­յու­թեան մտա­հոգ սպաս­ման մթնո­լոր­տին մէջ, ե­րէկ ա­ռա­ւօտ, հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին եւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սին մի­ջեւ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց վեր­ջերս Ամս­թեր­տա­մի մէջ կազ­մա­կեր­պուած Հա­մաեւ­րո­պա­կան խա­ղե­րուն մաս­նակ­ցած իս­թան­պու­լա­հայ մար­զիկ­նե­րը։ Այս­պէս, Պատ­րիար­քա­րան այ­ցե­լե­ցին Հայ­կա­րամ Գա­րա­սու, Շահ­նուր Գա­զան­ճը, Սե­ւան Տեւ­լէ­թեան, Պու­րակ Էլ­վան, Հեր­ման Պի­պէ­ռեան, Ա­ռէն Օլ­կուն­տե­միր, Ար­ման Խու­պե­սէ­րեան, Ար­տա Տօ­նի­կօղ­լու եւ Ռո­պին Միր­զա­խա­նեան։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Կեդ­րո­նա­կան սա­նուց միու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ըն­կեր» թա­տե­րա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­մը։ «Քա­պա­րէ» ա­նուն խա­ղը թա­տե­րա­սէր­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ՝ բե­մադ­րիչ Ա­րաս Նա­սի մա­կա­նին ներ­քեւ։ Եր­կու թա­տե­րակ­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ ներ­կա­յա­ցում մըն է այս մէ­կը, որ ար­ժա­նա­ցաւ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու հե­տաքրք­րու­թեան։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Յա­ռա­ջի­կայ Մա­յի­սին Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ պի­տի կա­տա­րէ ֆութ­պո­լի մի­ջազ­գա­յին բա­րե­կա­մա­կան եր­կու մրցում: Ա­ռա­ջին մրցու­մին (28 Մա­յիս) Հա­յաս­տան պի­տի մրցի Կուա­թե­մա­լա­յի, իսկ երկ­րորդ մրցու­մին՝ (1 Յու­նիս) Սալ­վա­տո­րի հա­ւա­քա­կան­նե­րուն դէմ:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

ԱՐՄԷՆ ՃԵՆՏԵՐԵՃԵԱՆ

​Ե­րաժշ­տու­թիւ­նը շփման հա­մա­մարդ­կա­յին  լե­զու է:  Դժուար է պատ­կե­րաց­նել մար­դու կեան­քը ա­ռանց ե­րաժշ­տու­թեան, քա­նի որ ան կ՚ար­տա­յայ­տէ մարդ­կա­յին ա­մե­նա­վեհ զգա­ցում­ներն ու ա­մե­նա­նուրբ ապ­րում­նե­րը: Ան կը ձե­ւա­ւո­րէ մար­դուն նե­րաշ­խար­հը, ճա­շա­կը, կ՚օգ­նէ` ճիշդ գնա­հա­տե­լու ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Յու­նաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ա­թէն­քի մէջ սկսաւ  ժիւ­տո­յի Եւ­րո­պա­յի ե­րի­տա­սար­դա­կան բա­ժա­կի մրցա­շար­քը:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Ի­տա­լա­կան «Քու­րիե­րէ տէլ Մեց­ցո­ճիոր­նօ»ի հա­մա­ձայն, նա­փո­լի­ցի քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Ան­թո­նիօ տէլ Փիա­նօ կ՚ա­ռա­ջար­կէ Նա­փո­լիի մար­զա­դաշ­տը կո­չել Տիե­կօ Մա­րա­տո­նա­յի ա­նու­նով:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Ռու­սաս­տան ծնած հայ գե­ղա­սա­հոր­դու­հի Եւ­կե­նիա Մետ­վե­տե­ւա սահ­մա­նեց գե­ղա­սահ­քի կա­նանց ա­զատ ծրագ­րի մրցա­նիշ: Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Պոս­թըն քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած գե­ղա­սահ­քի աշ­խար­հի ա­խո­յե­նու­թեան ա­զատ ծրագ­րին մէջ 16-ա­մեայ Եւ­կե­նիա նուա­ճեց 150.10 կէտ, որ աշ­խար­հի մրցա­նիշ է:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» եր­գի պա­րի հա­մոյ­թը ի­րե­րա­յա­ջորդ փոր­ձե­րով կը պատ­րաս­տուի յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 28-ին՝ Հա­յաս­տա­նի Պա­րի պե­տա­կան ան­սամպ­լին հետ նա­խա­տե­սուած հա­մա­տեղ ե­լոյ­թին։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Սպա­նիոյ «Էլ Քլա­սի­քօ»ն հա­րուստ էր ֆութ­պո­լը յատ­կան­շող բո­լոր դրուագ­նե­րով. ան­հա­տա­կան հնարք­ներ, խմբա­յին խա­ղեր, կո­լա­յին ա­ռիթ­ներ, վար­պե­տօ­րէն նշա­նա­կուած կո­լեր, կոշտ խա­ղար­կու­թիւն, հրմշտկոց, ի­րա­ւա­րա­րի վի­ճե­լի ո­րո­շում­ներ, դե­ղին քար­տեր, նոյ­նիսկ կար­միր քարտ (Ռէա­լի խմբա­պետ Ռա­մոս):

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Երեւանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր տաճարին մէջ արարողութիւն՝ հազարաւորներու մասնակցութեամբ:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. «Մենք քրիստոնեայ ժողովուրդ ենք, հետեւորդ աստուածապատուէր խաղաղութեան ու համերաշխութեան, նախանձախնդիր՝ աստուածաշնորհ ազատութեան։ Ընդդէմ պարտադրուած պատերազմի՝ հայրենիքի խաղաղութիւնը, ազգի ազատ կեանքի պաշտպանութիւնը սրբազան առաքելութիւն է մեզի համար»:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ բռնկած բա­խում­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ Պա­քուի կող­մէ ե­րէկ հնչեց մտա­հո­գիչ սպառ­նա­լիք մը եւս։ Ատր­պէյ­ճան սպառ­նաց Ար­ցա­խի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ստե­փա­նա­կեր­տի վրայ յար­ձա­կե­լով։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ նման յար­ձա­կու­մի մը պի­տի փո­խա­դար­ձեն ան­հա­մա­չափ ու շատ ցա­ւոտ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ար­դա­րու­թեան մա­սին յա­ճախ խօ­սե­ցանք եւ խորհր­դակ­ցե­ցանք այս սիւ­նակ­նե­րուն մէջ, ձե­զի հետ սի­րե­լի՜ բա­րե­կամ­ներ։ Ար­դա­րու­թիւ­նը՝ ա­ռա­քի­նու­թի՛ւն է, ազ­նուու­թիւն է, եւ ըն­կե­րա­յին ներ­դաշ­նա­կու­թիւ­նը, խա­ղա­ղու­թիւնն ու հա­մե­րաշ­խու­թիւ­նը ա­պա­հո­վող՝ անհ­րա­ժեշտ տա՛րր մըն է։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ե­րէ­կուան հեր­թա­կան նիս­տը բա­ցուե­ցաւ Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ նա­հա­տա­կուած զի­նուոր­նե­րուն եւ յար­ձա­կում­նե­րու հե­տե­ւան­քով զո­հուած բնա­կիչ­նե­րուն հա­մար պա­հուած յար­գան­քի լռու­թեամբ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ճա­կա­տին վրայ վերսկսած ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն պատ­ճա­ռով ծանր հե­տե­ւանք­ներ կը յա­ռա­ջա­նան։ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ե­րէկ սկսաւ հրա­պա­րա­կել նա­հա­տա­կուած զի­նուոր­նե­րուն ա­նուն­նե­րը, մինչ մէկ կող­մէ ալ տե­ղի կ՚ու­նե­նան յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւն­նե­րը։ Նա­խա­րա­րու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ հպարտ է իւ­րա­քան­չիւ­րի սխրան­քով։

Էջեր