Արխիւ

Շաբաթ, Յուլիս 30, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

Գիր­քը պայ­քար­նե­րու յա­ջոր­դա­կա­նու­թեանբ օ­ղա­կուած ըն­թացք մըն է՝ յա­նուն յա­ւի­տե­նա­կան կեան­քի ի­րա­գոր­ծու­մի:

Շաբաթ, Յուլիս 30, 2016

​ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Տե­սո­ղա­կան ա­րուես­տի բնա­գա­ւա­ռին մէջ՝ գե­ղան­կար­չու­թիւ­նը հի­նէն ի վեր մե­ծա­պէս գնա­հա­տուած եւ փնտռուած մարզ մը ե­ղած է։ Ա­ւան­դա­կան ըմբռ­նու­մով, գե­ղան­կար­չու­թիւ­նը կ՚ըլ­լայ կտա­ւի վրայ՝ իւ­ղա­ներ­կով կամ ջրա­ներ­կով։

Ուրբաթ, Յուլիս 29, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Ու­րեմն կը շա­րու­նա­կենք հա­տուած­ներ ներ­կա­յաց­նել Եզ­նի­կի «Եղծ Ա­ղան­դոց»էն։ Հա­տուած­նե­րու նիւթն է՝ «չա­րին ծա­գում»ը։

Ուրբաթ, Յուլիս 29, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ գե­ղան­կա­րիչ Սար­գիս Խա­չա­տու­րեա­նի ծննդեան 150-ա­մեա­կին ձօ­նուած յո­բե­լե­նա­կան ցու­ցա­հան­դէս մը։ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հէն ներս տե­ղի կ՚ու­նե­նայ այս ձեռ­նար­կը, որ կ՚ար­ժա­նա­նայ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թեան։

Ուրբաթ, Յուլիս 29, 2016

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նախ­կին նա­խա­րար, նախ­կին ա­ռա­ջին տի­կին Հի­լը­րի Քլին­թըն պաշ­տօ­նա­պէս դար­ձաւ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գա­հու­թեան Դե­մոկ­րա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան թեկ­նա­ծուն:

Ուրբաթ, Յուլիս 29, 2016

Վեր­ջերս Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ մա­նուկ­նե­րու եւ պա­տա­նի­նե­րու հա­մար նա­խա­տե­սուած թատ­րոն:

Ուրբաթ, Յուլիս 29, 2016

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րեւմ­տեան Թե­մէն ներս կը կարեւորուի Շա­բա­թօ­րեայ դպրոց­նե­րու առաքելութիւնը։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Պըր­պեն­քի Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նին կողմէ այս կա­պակ­ցու­թեամբ հրա­պա­րա­կուած մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը։

Ուրբաթ, Յուլիս 29, 2016

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը այս օ­րե­րուն հո­վուա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ դէ­պի Սու­րիոյ կարգ մը հա­յա­շատ շրջան­նե­րը։ Ծա­նօթ է, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն Սու­րիա­յէ ներս ծա­գած ներ­քին պա­տե­րազ­մը չա­փա­զանց ծանր կա­ցու­թիւն յա­ռա­ջա­ցու­ցած է այդ երկ­րի հայ հա­մայն­քին տե­սա­կէ­տէ։

Ուրբաթ, Յուլիս 29, 2016

Վրաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թե­նէն հրա­ժա­րե­ցան եր­կու նա­խա­րար­ներ, ո­րոնք ի­րենց պաշ­տօն­նե­րը պի­տի թո­ղուն Օ­գոս­տո­սի 1-ի դրու­թեամբ։

Ուրբաթ, Յուլիս 29, 2016

​Անգլիական The Telegraph-ին հարցազրոյցը հայ ֆութպոլի մեծ աստղին հետ:
Հենրիխ Մխիթարեան կը ցաւի, որ վաղամեռիկ հայրը չի կրնար տեսնել իր ցուցադրած խաղը:

Ուրբաթ, Յուլիս 29, 2016

ԱՄՆ շուրջ 14 միլիոն տոլար յատկացուցած է Հայաստանի հանրային առողջապահութեան բնագաւառին:
Երեւանի մէջ հաստատուած տարրալուծարանները կը ներկայացնեն չափազանց կարեւորութիւն:

Ուրբաթ, Յուլիս 29, 2016

«Սաս­նայ ծռեր» զի­նեալ խում­բին կող­մէ Ե­րե­ւա­նի կեդ­րո­նին մեր­ձա­կայ Է­րե­բու­նի թա­ղա­մա­սէն ներս ոս­տի­կա­նա­տան մը բռնագ­րա­ւու­մով պայ­մա­նա­ւո­րուած դէպ­քե­րու շա­րա­նը կը շա­րու­նա­կուի ամ­բողջ սաստ­կու­թեամբ։ Այս ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին, դժբախ­տա­բար, լա­րուա­ծու­թիւ­նը դար­ձած է Հա­յաս­տա­նի ներ­քին քա­ղա­քա­կան կեան­քի գլխա­ւոր ստո­րո­գե­լին։

Ուրբաթ, Յուլիս 29, 2016

Հանրապետութեան նախագահը վաւերացուց Բարձրագոյն զինուորական խորհուրդի երէկուան նստաշրջանին որոշումները:
Ընդհանուր սպայակոյտի նախագահն ու հիմնական հրամանատարները պիտի շարունակեն իրենց առաքելութիւնը: Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան տեսակցեցաւ ՄԻԹ-ի խորհրդական Հաքան Ֆիտանի հետ, նաեւ Պեշթեփէի պալատին մէջ հիւրընկալեց Ազգային մեծ ժողովի դիւանին անդամները

Հինգշաբթի, Յուլիս 28, 2016

​Էրտողան, Եըլտըրըմ եւ Աքար երկար խորհրդակցութիւն մը ունեցան Բարձրագոյն զինուորական խորհուրդի նիստին ընդառաջ:
1684 հոգի դուրս թողուեցաւ բանակի շարքերէն:
Թուրք զինեալ ուժերէն թափով կ՚արտաքսուին ձախող պետական հարուածին մասնակցած հերձատիրական խումբին անդամները: Ֆեթհուլլահ Կիւլէնի ձերբակալման պահանջով Անգարա յաւելեալ փաստերու թղթածրար մը ներկայացուց Ուաշինկթընին: Հանրապետութեան նախագահը կապ կը պահէ օտար ղեկավարներու հետ:

Հինգշաբթի, Յուլիս 28, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Մարդ­կա­յին միտ­քը միշտ զբա­ղե­ցու­ցած է սա հար­ցը, թէ ի՞ն­չու կայ «չար»ը եւ թէ քա­նի որ Աս­տուած բա­րի՛ է, ա­պա ու­րեմն ի՞ն­չու ա­ռիթ կու տայ չա­րին՝ որ գոր­ծէ եւ վնա­սէ իր ա­րա­րած­նե­րը։

Հինգշաբթի, Յուլիս 28, 2016

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ՐԱԵԱՆ

​-Ար­դար կը տես­նե՞ս, աղ­բար, որ դուն ու­նե­նաս վեց զա­ւակ­ներ, տունդ վխտայ ա­նոնց խա­ղե­րով ու ճլվլո­ցով, վա­յե­լես եր­ջան­կու­թիւ­նը բազ­ման­դամ ըն­տա­նի­քին, ա­նունդ վե­րապ­րի ա­նոնց հետ, մինչ­դեռ եղ­բայրդ զա­ւակ չու­նի, ան­կեն­դան է ա­նոր տու­նը, միշտ տխուր, միշտ մտա­հոգ:

Հինգշաբթի, Յուլիս 28, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​«Ա­մե­նայն հա­յոց բա­նաս­տեղ­ծ» հռչա­կուած մեծն Թու­մա­նեա­նը իր խո­հե­րով, նա­մակ­նե­րով, եւ հրա­պա­րա­կագ­րու­թեամբ ժա­մա­նա­կա­կից կը մնայ ու հա­մա­հունչ բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րու հա­սա­րա­կա­կան, քա­ղա­քա­կան տագ­նապ­նե­րուն:

Հինգշաբթի, Յուլիս 28, 2016

Ինչ­պէս ե­րէկ հա­ղոր­դած էինք, Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մէն ներս վեր­ջերս ձեռ­նադ­րուե­ցան եր­կու նոր քա­հա­նա­ներ։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Նիւ Եոր­քի Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նին կող­մէ այս մա­սին հրա­պա­րա­կուած մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թիւ­նը։

Հինգշաբթի, Յուլիս 28, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը նա­խը­նաց օր Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մէն խումբ մը ուխ­տա­ւոր­ներ՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Կո­մի­տաս Քհնյ. Զօհ­րա­պեա­նի։

Հինգշաբթի, Յուլիս 28, 2016

Հայց. Եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի թեմերը կը ջանան համակարգել իրենց գործունէութիւնները:
Լոս Անճելըսի Սրբոց Ղեւոնդեանց Մայր տաճարին մէջ տեղի ունեցան մեծահանդէս արարողութիւններ:

Էջեր