Արխիւ

Հինգշաբթի, Փետրուար 25, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ նա­խա­գա­հեց Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թեան։ Սա Մեծ պա­հոց շրջա­նի եր­րորդ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւնն էր Գուզ­կուն­ճու­քի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։

Հինգշաբթի, Փետրուար 25, 2016

Փառաշուք յուղարկաւորութիւն՝ Ֆէրիգիւղի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ:
Խոնարհում՝ նորոգ հանգուցեալ Անդրանիկ Սրկ. Տեմիրճիօղլուի բարի յիշատակին առջեւ:

Հինգշաբթի, Փետրուար 25, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին պա­տուեց ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թի խմբագ­րա­տու­նը։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, նա­խան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած էր «ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ 100» մա­տե­նա­շա­րէն լոյս տե­սած ա­ռա­ջին ե­րեք գիր­քե­րուն հա­մա­տեղ շնոր­հան­դէ­սը՝ Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ։

Հինգշաբթի, Փետրուար 25, 2016

ԶՕՀ­ՐԱՊ ՏԷՕՔ­ՄԷ­ՃԵԱՆ­

Ըն­թա­ցիկ Փետ­րուար ամ­սուան 8-ին, այ­սինքն Բուն Բա­րե­կեն­դա­նին յա­ջոր­դող Եր­կու­շաբ­թին, քրիս­տո­նեայ այլ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու շար­քին, Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին ալ թե­ւա­կո­խեց Մեծ Պահ­քի շրջա­նը, ո­րուն տե­ւո­ղու­թիւ­նը 40 օր է, թէեւ շա­տեր պա­հե­ցո­ղու­թեան կը հե­տե­ւին մին­չեւ Ա­ւագ Շաբ­թուան վեր­ջին օ­րը, այ­սինքն Ս. Յա­րու­թեան տօ­նէն օր մը ա­ռաջ:

Հինգշաբթի, Փետրուար 25, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Մետաքսի առեւտուրի հետքերով. հայ վաճառականները Քարլ ԺԱ.-ի արքունիքին մէջ» խորագրեալ եզակի ցուցահանդէս մը Սթոքհոլմի մէջ:
Շուէտի հնագոյն թանգարանէն՝ Արքունի զինապալատէն ներս ներկայացուած աշխատանքը մինչեւ Հոկտեմբեր բաց պիտի ըլլայ այցելուներուն համար:

Հինգշաբթի, Փետրուար 25, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սա ա­նու­րա­նա­լի ի­րո­ղու­թիւն մըն է, որ մարդ­կա­յին կեան­քը՝ թէ՛ ան­հա­տա­կան եւ թէ հա­ւա­քա­կան, կը կա­ռա­վա­րուի կարգ ու կա­նո­նով, ընդ­հա­նուր առ­մամբ՝ օ­րէնք­նե­րով։ Ուս­տի Ե­կե­ղե­ցին ալ ու­նի իւ­րա­յա­տուկ կար­գը եւ կա­նո­նը, ի­րա­ւուն­քը եւ օ­րէն­քը։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 24, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ան­ցեա­լի ա­պա­գայ» խո­րագ­րեալ հա­գուստ­նե­րու հա­ւա­քա­ծո­յի մը հան­դի­սա­ւոր ցու­ցադ­րու­թիւ­նը, որ ար­ժա­նա­ցաւ մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թեան։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 24, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս լոյս տե­սաւ «Ե­ղեռ­նա­պա­տում Փո­քուն հա­յոց եւ նո­րին մե­ծի մայ­րա­քա­ղա­քին Սե­բաս­տիոյ» գիր­քին ռու­սե­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նը։ Կա­րա­պետ Գա­բի­կեա­նի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած այս գիր­քը թարգ­մա­նուած է բա­նա­սէր Տքթ. Քնա­րիկ Տէր-Դաւ­թեա­նի կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 24, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը լոյս ըն­ծա­յեց հո­գե­լոյս Յա­կոբ Պատ­րիարք Նա­լեա­նի «Մեկ­նո­ղա­կան ա­ղօթք Սրբա­լոյս Իւղ Միւ­ռո­նի մա­սին» (Ս. Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցիի «Մա­տեան ող­բեր­գու­թեան» ՂԳ գլ­խի մեկ­նու­թիւն) աշ­խա­տու­թիւ­նը։ Այս գոր­ծը գրա­բա­րէ աշ­խար­հա­բա­րի վե­րա­ծած է Ցո­լակ Սրկ. Յա­րու­թիւ­նեան։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 24, 2016

Ի. Չ.

Վա­հէ Օ­շա­կա­նի (1922-2000) հրա­պա­րա­կա­յին մէկ բա­նա­խօ­սու­թիւ­նը, - Հա­մազ­գա­յի­նի կող­մէ իր գրա­կան գոր­ծու­նէու­թեան յիս­նա­մեայ յո­բե­լեա­նին առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած ձեռ­նարկ­նե­րէն մէ­կը, - 3 Հոկ­տեմ­բեր 1995-ին, Պուրճ-Հա­մու­տի (Պէյ­րութ) Յա­կոբ Տէր Մել­քո­նեան թա­տե­րաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած, ի­մաստ մը ու­նե­ցած էր:

Չորեքշաբթի, Փետրուար 24, 2016

Ան­գա­րա­յի ա­հա­բեկ­չա­կան ա­հա­ւոր պայ­թու­մին ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն զբա­ղեց­նել հան­րա­յին կար­ծի­քը։ Այս մթնո­լոր­տին մէջ ե­րէկ դէպ­քի զո­հե­րուն թի­ւը բարձ­րա­ցաւ 29-ի։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 24, 2016

Նա­զար Հան­չէր կը տե­ղե­կաց­նէ.-

Հա­յաս­տա­նի մարմ­նա­մար­զի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը այ­սօր կը ժա­մա­նէ Իս­թան­պուլ։ Պալ­քա­նեան մարմ­նա­մար­զի ա­խո­յե­նու­թեան մաս­նակ­ցե­լու նպա­տա­կով տե­ղի կ՚ու­նե­նայ հայ­կա­կան ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նին այս այ­ցը։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 24, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը ե­րէկ մար­դու ի­րա­ւանց պաշտ­պան ընտ­րեց Ար­ման Թա­թո­յեա­նը։ Խորհր­դա­րա­նէ ներս այս առ­թիւ տե­ղի ու­նե­ցաւ քուէար­կու­թիւն մը։ Ար­դիւն­քին՝ 96 ե­րես­փո­խան քուէար­կեց Ար­ման Թա­թո­յեա­նին ի նպաստ, իսկ 7 ե­րես­փո­խան ալ՝ դէմ։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 24, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ելմ­տա­կան նա­խա­րար Գա­գիկ Խա­չատ­րեան եւ Հա­մաշ­խար­հա­յին դրա­մա­տան Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին տնօ­րէն Մեր­սի Թեմ­պօ ե­րէկ ստո­րագ­րե­ցին վար­կա­յին հա­մա­ձայ­նա­գիր մը։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 24, 2016

Թեհրանի եւ Պաքուի միջեւ համագործակցութեան զարգացման ուղղեալ տասնմէկ համաձայնագիր:
Իրան Ատրպէյճանին առաջարկեց Կասպից ծովէն ներս արդիւնահանումներու վերաբերեալ նոր ծրագիր մը:

Չորեքշաբթի, Փետրուար 24, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

VADİP-ի վերջին ժողովին ընթացքին օրակարգի վրայ եկած հրատապ հարցերուն շուրջ յառաջ կը տարուի հետեւողական աշխատանք:
Համայնքային վարիչները սերտ համագործակցութիւն մը հաստատած են երեսփոխան Մարգար Էսաեանի հետ՝ փոքրամասնական վարժարաններու պարագային տնտեսական ձեռնարկ համարուելու ռիսքը կանխելու նպատակով: Իրաւաբաններ յարմար կը դատեն Ազգային կրթութեան մասին օրէնքին մէջ յստակ յաւելումի մը ներառնուիլը:

Չորեքշաբթի, Փետրուար 24, 2016

Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեան այ­սօր ար­դէն ա­ւար­տեց Իս­թան­պուլ կա­տա­րած իր այ­ցե­լու­թիւ­նը։ Ծա­նօթ է, որ շա­բա­թէ մը ի վեր ան կը գտնուէր քա­ղա­քիս մէջ եւ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին կար­ճա­տեւ այ­ցե­լու­թիւն մըն ալ տուած էր Ան­գա­րա։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 24, 2016

«Մարդասիրական արձագանգէ դէպի կայուն լուծումներ» որոնումներու հանգրուան:
Սուրիայէն խոյս տալով Հայաստան հաստատուած անձերու համարկման դիւրացման ճանապարհին առկայ խնդիրները խոշորացոյցի տակ: Նախարար Հրանոյշ Յակոբեան հանդէս եկաւ ելոյթով մը:

Չորեքշաբթի, Փետրուար 24, 2016

Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ նո­րոգ հան­գու­ցեալ Շա­հին Տօ­նի­կեա­նի յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը։ Ծա­նօթ է, որ հան­գու­ցեա­լը հայրն է Տ. Շնորհք Ա­բե­ղայ Տօ­նի­կեա­նի եւ իր կո­րուս­տը վեր­ջին օ­րե­րուն մեծ ցաւ ստեղ­ծեց հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէն ներս։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 24, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ­կա­յին բնու­թիւ­նը եւ կրօ­նը հա­մա­պա­տաս­խան ըլ­լա­լու եւ հա­մըն­թաց ըն­թա­նա­լու հա­մար պայ­մա՛ն է ներ­դաշ­նա­կել այս եր­կու­քը, եւ այն ա­տեն է, որ կրօ­նը օգ­տա­կար տարր մը կ՚ըլ­լայ մար­դուն հա­մար։ Կրօ­նին նպա­տա­կա­յար­մար գոր­ծա­ծու­թիւնն է, որ մարդս կ՚եր­ջան­կաց­նէ հո­գե­պէս եւ ան կը ծա­ռա­յէ մար­դուն վերջ­նա­կան ե­րա­նե­լու­թեան։

Էջեր