Արխիւ

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

«Հոգիս ձեզմով կը խայտայ» գործը կը բեմադրուի «Վլատիմիր Քոչարեան» թատերախումբին կողմէ:
Գերմանաբնակ յայտնի գրող Քեմալ Եալչըն, որ առաջին անգամ կ՚այցելէ Հայաստան, ընդունուեցաւ Հրանոյշ Յակոբեանի կողմէ:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին ո­գե­կո­չուե­ցաւ Ե­րու­սա­ղէ­մի հա­յոց նա­խորդ պատ­րիարք հո­գե­լոյս Տ. Թոր­գոմ Արք. Մա­նու­կեան։ Սուրբ Էջ­միած­նի Մայր Տա­ճա­րին մէջ, յա­ւարտ կի­րակ­նօ­րեայ Ս. Պա­տա­րա­գի մաս­նա­ւոր հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն կա­տա­րուե­ցաւ հո­գե­լոյս պատ­րիար­քի հոգ­ւոյն ի հան­գիստ՝ իր վախ­ճան­ման եր­րորդ տա­րե­լի­ցին կա­պակ­ցու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տոց. Թո­րոս Ալ­ճան յայ­տա­րա­րու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կաւ շա­բա­թա­վեր­ջին Ան­գա­րա­յի մէջ պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան ա­հա­ւոր դէպ­քին կա­պակ­ցու­թեամբ։ Ալ­ճա­նի գրա­սե­նեա­կին կող­մէ հրա­տա­րակուած այս հա­կիրճ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ուղ­ղուած է Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան հան­րա­յին կար­ծի­քին։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ժրա­ջան ան­դամ­նե­րէն Մել­քոն Սա­հա­կօղ­լու հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Այս հրա­ժա­րա­կա­նին կա­պակ­ցու­թեամբ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը այս ա­ռա­ւօտ հրա­պա­րա­կեց պաշ­տօ­նա­կան զե­կոյց մը, ո­րու թրքե­րէն բնա­գի­րը վա­ղը լոյս պի­տի տես­նէ մեր մա­մու­լին մէջ։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

​Գուզկունճուքի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդը համաձայնութեան հասաւ Սկիւտարի քաղաքապետարանին հետ, որ վարձած է երբեմնի Ներսէսեան-Երմոնեան վարժարանի շէնքը, ստանձնելով նաեւ վերանորոգութեան պատասխանատուութիւնը:
Պատմական կրթօճախը պիտի վերածուի աշակերտական հանրակացարանի: Ամսավճարներէն բաժին դուրս պիտի բերուի նաեւ Գալֆաեան Տան եւ Սուրբ Խաչ դպրեվանքին համար: Ատենապետ Այվազեան եւ իր ընկերները նոյն միջոցներով կը ծրագրեն իրականացնել նաեւ ազգապատկան այլ կալուածի մը բարեկարգումը:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Օ­րէնք մը մեկ­նա­բա­նել՝ կը նշա­նա­կէ զայն լա՛ւ հասկ­նալ եւ ա­նա­չա­ռու­թեամբ գոր­ծադ­րել։ Օ­րէն­քը, ար­դա­րեւ ար­դա­րու­թեան ա­ռար­կան է եւ միջ­նո՛ր­դը։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Հոկ­տեմ­բեր ամ­սու երկ­րորդ ­Շա­բաթ օ­րը, ա­հա 1610 տա­րիէ ի վեր, հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ իր ­Սուրբ Թարգ­մա­նիչ­նե­րուն տօ­նը։ Իսկ ­Հոկ­տեմ­բե­րի երկ­րորդ ­Կի­րա­կի օ­րը, ա­մէն տա­րի, ­Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ, տե­ղի կ՚ու­նե­նայ ­Հին­գե­րորդ դա­րու Թարգ­ման­չաց ­Շար­ժու­մին խոր­հուր­դով հա­ղոր­դո­ւե­լու ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

Յայտ­նի դար­ձաւ «Եւ­րո­տե­սիլ 2016»ի հա­յաս­տա­նեան մաս­նա­կի­ցին ա­նու­նը: Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­յին հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թեան «Մաս­նա­գի­տու­թիւ­նը՝ լրագ­րող» ծրագ­րի ծի­րէն ներս յայտ­նի դար­ձաւ, որ «Եւ­րո­տե­սիլ» եր­գի մրցոյ­թին Հա­յաս­տա­նը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ Ի­վե­թա Մու­կու­չեան:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

Աշ­խար­հի երկ­րորդ ա­մե­նա­հին՝ Օքս­ֆոր­տի հա­մա­լը-սա­րա­նի Պոտ­լէեան գրա­դա­րա­նը կը պատ­րաս­տուի պատ­մու­թեան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ցու­ցադ­րու­թեան հա­նել հայ­կա­կան հա­զուա­գիւտ ձե­ռա­գիր­նե­րու եւ տպա­գիր գրա­կա­նու­թեան իր հա­ւա­քա­ծոն: «Հա­յաս­տան. յա­րա­կա­յուն մշա­կոյ­թի ձե­ռա­գիր­նե­րը» խո­րա­գի­րը կրող ցու­ցա­հան­դէ­սը նուի­րուած է հայ ժո­ղո­վուր­դի 2500-ա­մեայ պատ­մու­թեան եւ մշա­կոյ­թին:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 13, 2015

Ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր շա­բա­թա­վեր­ջին բա­ցա­ռիկ հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ ջերմ վե­րա­բեր­մուն­քով եւ ո­րո­տըն­դոստ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով ող­ջու­նե­ցին ա­ռաս­պե­լա­կան ա­րուես­տա­գէ­տը, որ ար­դէն 91 տա­րե­կան է։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 13, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ Ֆրան­սա­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դին 31-րդ նս­տաշր­ջա­նը։ «Կա­րէն Տէ­միր­ճեան» մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րին մէջ գու­մա­րուե­ցան ժո­ղով­նե­րը, ո­րոնց տան­տէրն էր Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 13, 2015

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի «Յա­կոբ Պա­րո­նեան» ե­րաժշ­տա-եր­գի­ծա­կան պե­տա­կան թատ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ազ­գա­յին եր­գա­րան գրպա­նի» ժո­ղո­վա­ծո­յին շնոր­հան­դէ­սը։ Քսան­մէկ հա­տոր­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ այս ժո­ղո­վա­ծոն հրա­տա­րա­կուած է Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 13, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

2015-ի ոգեկոչումներուն շրջագծով առանձնայատուկ ուշադրութեան առարկայ կը դառնայ «Թռչնոց բոյն»էն ներս կեանքի կոչուած ծրագիրը:
Լիբանանահայ տաղանդաւոր ճարտարապետներ՝ Վիգէն եւ Րաֆֆի Թարխանեան եղբայրները վերջին օրերուն այցելեցին Հայաստան:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 13, 2015

​Թուրքիոյ առկայ բարդ իրավիճակին պայմաններուն ներքեւ, Նոյեմբերի 1-ի կանխահաս ընտրութիւններուն ընդառաջ, կառավարութեան կողմէ բարձրաստիճան ներկայացուցիչ մը երէկ երեկոյեան այցելեց Պատրիարքարան, ուր ներկայ էին Համայնքային վաքըֆներու հարթակի մասնակից հաստատութիւններուն ատենապետները կամ վարչայինները:
Երկրագործութեան նախարար Մեհտի Էքէր կանգ առաւ անցեալէն ժառանգուած համակեցութեան աւանդութեան վրայ: Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան յայտնեց, որ ահաբեկչական վերջին դէպքերուն հայոց վերագրուիլը խորապէս կը վիրաւորէ թրքահայութիւնը

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 13, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մա­նուկ տա­րի­քէն լսուած է «դրախտ» եւ «դժոխք» բա­ռե­րը, եւ ա­մէն մարդ նուա­զա­գոյն տե­ղե­կու­թիւն մը ու­նի ա­նոնց մա­սին։ Բայց ա­նոնք ու­նին ա­ւե­լի խոր նշա­նա­կու­թիւն­ներ, ո­րոնք ընդ­հան­րա­պէս կ՚ան­տե­սուի։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը հեր­թա­կան ան­գամ գե­րե­վա­րած է մեր երկ­րին օ­րա­կար­գը։ Վեր­ջին ա­միս­նե­րուն Թուր­քիոյ մէջ ապ­րուած ող­բեր­գա­կան դէպ­քե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին ի­րենց շա­րու­նա­կու­թիւ­նը ու­նե­ցան մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ։ Ան­հա­ւա­տա­լի վայ­րա­գու­թիւն... Ան­գա­րա­յի մէջ ո­րո­տա­ցած պայ­թիւ­նը խոր սու­գի մատ­նած է բո­վան­դակ եր­կի­րը։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015

Շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած ա­րիւ­նա­լի ա­հա­բեկ­չու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ ցա­ւակ­ցա­կան մը հա­սաւ Ան­գա­րա։ Այս­պէս, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան հե­ռա­գիր մը ու­ղար­կեց Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նին՝ Ան­գա­րա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­բեկ­չու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ, որ քա­նի մը տաս­նեակ ան­մեղ զո­հե­րու եւ ա­ւե­լի քան հա­րիւր վի­րա­ւոր­նե­րու պատ­ճառ դար­ձած է

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015

Մայրաքաղաք Անգարայի մէջ շաբաթավերջին տեղի ունեցած ահաբեկչական ահաւոր յարձակումը խլեց 97 հոգիի կեանքը, կայ նաեւ 246 վիրաւոր:
Թուրքիա կը ջանայ յամառ ջանքերով յաղթահարել վերջին շրջաններու իրերայաջորդ արիւնալի բռնութիւններուն փակ շրջանը:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015

Օրթագիւղի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ Շաբաթ օրուան արարողութիւններուն նախագահեց Տ. Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալեան:
Թաղի պատմական վարժարանը հանդիսացաւ տօնական օրուան ժամադրավայրը, մինչ Նորին Սրբազնութիւնը ընդգծեց հայատառ մամուլին կարեւորութիւնը:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015

Աթոռանիստ Մայր եկեղեցւոյ երէկուան կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն նախագահեց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:
Պէզճեան Մայր վարժարանի ի նպաստ կազմակերպուած հաւաքոյթը առիթ հանդիսացաւ համայնքին առջեւ դրական տուեալներու մատուցման:

Էջեր