Արխիւ

Ուրբաթ, Յունիս 10, 2016

ԱԼԵՔՍ ԱՇՃԵԱՆ

​Մեզ­մէ շա­տեր գի­տեն, որ ճամ­բոր­դի մը հա­մար կա­րե­ւոր ու­ղե­կից մըն է կողմ­նա­ցոյ­ցը: Հին ժա­մա­նակ­նե­րէ ի վեր ա­նա­պա­տա­յին, ծո­վա­յին, օ­դա­յին թէ ցա­մա­քա­յին ճամ­բոր­դու­թեանց ըն­թաց­քին, միշտ ալ կա­րե­ւոր ե­ղած է կողմ­նա­ցոյ­ցը:

Ուրբաթ, Յունիս 10, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ար­քու­նի վա­ռօ­դա­պետ Յով­հան­նէս Պէյ Տա­տեան, երբ 1835 թուա­կա­նին շի­նել կու տայ Ա­զատ­լըի հա­յոց ե­կե­ղե­ցին՝ վա­ռօ­դա­րա­նի հայ գոր­ծա­ւոր­նե­րուն հա­մար, Զէյ­թին­պուռ­նուի եւ վա­ռօ­դա­րա­նի Պա­քըր­գիւղ բնա­կող հայ գոր­ծա­ւոր­ներն ալ կը դի­մեն ի­րեն՝ Պա­քըր­գիւ­ղի մէջ ալ ե­կե­ղե­ցի մը ու­նե­նա­լու փա­փա­քով։

Ուրբաթ, Յունիս 10, 2016

Հա­յաս­տա­նի կռփա­մար­տի հա­ւա­քա­կա­նը իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ Յու­նի­սի 1-13 թուա­կան­նե­րուն Քիեւի մէջ, Ուք­րայ­նա, տե­ղի ու­նեցող ու­սում­նա­մար­զա­կան հա­ւա­քին:

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

Շիշ­լիի գա­ւա­ռա­կէն ներս Գա­րա­կէօ­զեան վար­ժա­րա­նը դափ­նե­կիր դար­ձաւ բնա­պահ­պա­նու­թեան ուղ­ղու­թեամբ։ Շիշ­լիի Կրթա­կան տնօ­րէ­նու­թիւ­նը վեր­ջերս մրցոյթ մը կազ­մա­կեր­պեց Իս­թան­պու­լի Թեք­նիկ հա­մալ­սա­րա­նի եւ Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ։ «Կա­նաչ աստ­ղով վար­ժա­րան­ներ» խո­րագ­րեալ այս մրցոյ­թի ար­դիւն­քին Գա­րա­կէօ­զեան հան­դի­սա­ցաւ ա­ռա­ջին։

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

Վա­քըֆ­նե­րու ընդ­հա­նուր տնօ­րէ­նու­թեան Ան­գա­րա­յի կեդ­րո­նա­կա­յա­նին մէջ Րա­մա­զա­նի շրջա­նի երկ­րորդ օ­րը սար­քուե­ցաւ իֆ­թա­րի սե­ղան մը։ Փոխ-վար­չա­պետ Վէյ­սի Քայ­նաք, որ այս տնօ­րէ­նու­թեան գծով պա­տաս­խա­նա­տու է, մէկ­տե­ղուե­ցաւ Վա­քըֆ­նե­րու ընդ­հա­նուր տնօ­րէ­նու­թեան ամ­բողջ ղե­կա­վա­րու­թեան, պաշ­տօ­նէու­թեան եւ Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն հետ։

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նին մէջ մեծ ե­ռու­զեռ կը տի­րէ 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի ներ­կայ եզ­րա­փա­կիչ փու­լին։ Տղա­քը ար­տա­դա­սա­րա­նա­յին աշ­խա­տու­թիւն­նե­րուն ար­դիւն­քը կը ներ­կա­յաց­նեն տօ­նա­կան տրա­մադ­րու­թեամբ։

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը իս­լա­մա­կան աշ­խար­հի Ռա­մա­զա­նի սկիզ­բին առ­թիւ իֆ­թա­րի սե­ղան մը սար­քեց Օր­թա­գիւ­ղի մէջ, նա­ւա­մա­տոյ­ցի հրա­պա­րա­կին վրայ։ Այս առ­թիւ Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պետ Մու­րատ Հա­զի­նե­տար հիւ­րըն­կա­լեց նաեւ ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ չոր­րորդ դա­սա­րա­նի ա­ւար­տա­կան հան­դէ­սը։ Դպրո­ցէն ներս չոր­րորդ դա­սա­րա­նը կ՚ա­նուա­նուի «Մե­ղու­ներ» եւ ա­նոնք ար­դէն ա­ւար­տած են պար­տա­դիր կրթու­թեան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի ա­ռա­ջին հանգ­րուա­նը։ «Մե­ղու­ներ»ու դէ­պի միջ­նա­կարգ ճա­նա­պար­հոր­դու­թիւ­նը Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ նշուե­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ։

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

«The Wall Street Journal» հե­ղի­նա­կա­ւոր ա­մե­րի­կեան թեր­թը վեր­ջերս տե­ղե­կա­ցուց, թէ ՆԱ­ԹՕ կը ծրագ­րէ ստեղ­ծել լրա­քա­ղու­թեան բա­ժան­մունք մը։ Այս նա­խա­ձեռ­նու­թեան նպա­տակն է դի­մադ­րել ա­հա­բեկ­չա­կան սպառ­նա­լի­քին, ինչ­պէս նաեւ Եւ­րո­պա­յի եւ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մի­ջեւ դիւ­րաց­նել լրա­քա­ղու­թեան տուեալ­նե­րու փո­խա­նա­կում­նե­րը։

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին Մոս­կուա­յի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Իս­րա­յէ­լի Վար­չա­պետ Պե­նիա­մին Նե­թա­նի­յա­հուն։ Եր­կու ղե­կա­վար­նե­րու Քրեմ­լի­նի բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րէն վերջ Վլա­տի­միր Փու­թին յայ­տա­րա­րեց, որ կը խրա­խու­սէ Իս­րա­յէլ-Թուր­քիա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բնա­կա­նո­նա­ցու­մը։

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

Ար­ցա­խի քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մէն ետք Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) նա­խա­ձեռ­նած՝ Ար­ցա­խին օ­ժան­դա­կե­լու ար­շա­ւէն (#Help Artsakh) ցարդ գո­յա­ցած է 325.000 տո­լար գու­մար մը, մինչ դրա­մա­հա­ւա­քը եւ օ­ժան­դա­կու­թիւն­նե­րը տեղ հասց­նե­լու աշ­խա­տանք­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

Սպա­նիոյ մէջ տե­ղա­կան խորհր­դա­րան­նե­րէն մէ­կուն մօտ ե­րէկ մեր­ժուե­ցաւ հայ­կա­կան բա­նա­ձեւ մը, ինչ որ այ­սօր լայն ար­ձա­գանգ գտած է Թուր­քիոյ մօտ։ Երկ­րի հիւ­սիս-ա­րեւ­մուտ­քի Կալ­ի­սիա­յի շրջա­նի խորհր­դա­րա­նը Ապ­րի­լի 25-ին օ­րա­կար­գի վրայ բե­րուած բա­նա­ձե­ւին շուրջ ե­րէկ քուէար­կու­թիւն կա­տա­րեց ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին մէջ։ Հարկ է նշել, որ Կալ­ի­սիան Սպա­նիոյ 17 ինք­նա­վար շրջան­նե­րէն մին է։

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

ՓՔՔ-ական ահաբեկիչ մը յարձակում գործեց Անվտանգութեան տնօրէնութեան շէնքին վրայ:
Երկու ոստիկան նահատակուեցաւ, երեք հայրենակից զոհուեցաւ, վիրաւորեալներուն թիւը՝ աւելի քան յիսուն:

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

Սերժ Սարգսեան եւ Միլոշ Զեման երէկ Երեւանի մէջ ստորագրեցին համատեղ յայտարարութիւն մը:
Հայաստան-Չեխիա գործարար համաժողովին ընթացքին շօշափուեցան յարաբերութիւններու զարգացման հեռանկարները:

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան. «Եթէ Գերմանիա չհրաժարի այս սխալ քայլէն, ապա տարբեր քայլեր պէտք է առնենք անոր դէմ»:
Անգարայի մէջ նախընթաց օրուան անվտանգութեան հարցերու վերաբերեալ խորհրդակցութեան ընթացքին նեղ շրջանակի ձեւաչափով քննարկուած են Պերլինի դէմ նախատեսուած նախաձեռնութիւնները - Արեւմտեան մամուլը հարց կու տայ, թէ Թուրքիա կը կորսնցնէ՞ Եւրոպայի իր միակ գործընկերը:

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

«Ռու­բէն Սէ­մէր­ճեան» միջ­միու­թե­նա­կան պաս­քեթ­պո­լի մրցա­շար­քին շրջագ­ծով ստեղ­ծուած գայ­թակ­ղու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ ե­րէկ այս սիւ­նա­կին մէջ գրուած­նե­րուն ի շա­րու­նա­կու­թիւն մատ­նան­շենք քա­նի մը ա­ռանց­քա­յին հան­գա­մանք։

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Զո­հո­ղու­թիւն»ը հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծին՝ գե­րա­գոյն պար­տա­կա­նու­թիւն մը, նուի­րա­կան ա­րարք մըն է, մա­նա­ւանդ՝ Աս­տու­ծոյ հա­ճե­լի՛։ Հո­գե­ւոր մար­զի մէջ՝ պատ­մու­թիւ­նը կը վկա­յէ, թէ՝ զո­հո­ղու­թեան այս սո­վո­րու­թիւ­նը փո­խան­ցուած է «պուտ­տա­յա­կան» վա­նա­կան­նե­րէ, որ գոր­ծադ­րուած է զա­նա­զան կրօն­նե­րու կող­մէ։

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած միջ­վար­ժա­րա­նա­յին սքրապ­լի մրցոյ­թը ե­րէկ հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ Նա­խըն­թաց օր լի­սէ­նե­րու մա­կար­դա­կով կազ­մա­կեր­պուած ա­ռա­ջին փու­լէն վերջ ե­րէկ ալ տե­ղի ու­նե­ցաւ երկ­րորդ փու­լը՝ միջ­նա­կար­գե­րու մա­կար­դա­կով։

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

Ե­րե­ւա­նի գե­ղե­ցիկ այ­գի­նե­րէն մէ­կուն ա­մէ­նօ­րեայ այ­ցե­լու­նե­րէն է Տի­կին Լու­սին: Ան կը սի­րէ ա­ռանձ­նա­նալ բնու­թեան գիր­կը, ա­ռօ­րեայ մտա­հո­գու­թիւն­նե­րէն հե­ռա­նալ, մոռ­նալ տե­սիլ­քի մը պէս անց­նող մի քա­նի տա­րի­նե­րը, ան­ցեա­լի փառ­քի կո­րուս­տը, ներ­կայ ան­կա­յու­նու­թիւ­նը...:

Չորեքշաբթի, Յունիս 8, 2016

ABBA խումբին անդամները երեսունչորս տարուան ընդմիջումէ մը ետք առաջին անգամ ելոյթ ունեցած են միասնաբար։

Էջեր