Արխիւ

Ուրբաթ, Յունուար 15, 2016

Ենիգիւղի Փանայիա յունաց եկեղեցւոյ կողմէ յառաջ տարուած ծրագրին երէկուան վերջին աշխատանոցը
«Ընկերային մետիան եւ փոքրամասնութիւնները» խորագրեալ Եւրոմիութեան կողմէ հովանաւորուած նախագծին շրջագրով Ֆէրիգիւղի «Նազար Շիրինօղլու» սրահին մէջ կազմակերպուած հաւաքոյթին ընթացքին Տ. Պետրոս Քհնյ. Պուլտուքեան խօսեցաւ Պատրիարքարանի մօտեցումներուն մասին:

Ուրբաթ, Յունուար 15, 2016

Մեր ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հի հա­մակ­րե­լի մե­ներ­գիչ­նե­րէն Պար­թեւ Կա­րեան այս շրջա­նին ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ դրած է սկա­ւա­ռակ մը։ Սա հնա­րա­ւո­րու­թիւն կ՚ըն­ձե­ռէ, որ Պար­թեւ Կա­րեա­նի հա­մա­կիր­նե­րը երբ որ փա­փա­քին, կա­րե­նան ի­րենց բնա­կա­րա­նի կամ գոր­ծա­տե­ղիի եր­դի­քին տակ հիւ­րըն­կա­լել հա­մակ­րե­լի ա­րուես­տա­գէ­տը, որ եր­կար տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր ծա­ռա­յու­թիւն կը բե­րէ հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թեան։

Ուրբաթ, Յունուար 15, 2016

Հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը այս շա­բա­թա­վեր­ջին ժա­մադրուած են Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նին ի նպաստ նա­խա­տե­սուած տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան սի­րոյ սե­ղա­նին հա­մար։ Գում­գա­բուի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան հան­դի­սու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց ըն­դա­ռաջ նա­խըն­թաց օր հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Ղա­լա­թիոյ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ եւ Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նի խնա­մա­կա­լու­թեան ա­տե­նա­պետ Յա­րու­թիւն Է­պէօղ­լուն։

Ուրբաթ, Յունուար 15, 2016

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ, ե­րէկ, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը բարձր գնա­հա­տան­քի ա­ռար­կայ դար­ձուց այն կա­մա­ւոր­նե­րը, ո­րոնք ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րած էին «Ու­րախ Ա­մա­նոր սահ­ման­նե­րուն» ծրագ­րին։ Հարկ է նշել, որ այս ծրա­գի­րը ան­ցեալ ա­միս կեան­քի կո­չուե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Ըն­կե­րա­յին ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու գրա­սե­նեա­կին կող­մէ։

Ուրբաթ, Յունուար 15, 2016

Անմոռանալի երաժիշտ Օննօ Թունչ վերյիշուեցաւ իր մահուան 20-րդ տարելիցին առթիւ:
Պաքըրգիւղի քաղաքապետութեան կողմէ կազմակերպուած ձեռնարկը համախմբեց հոծ թիւով արուեստագէտներ:

Ուրբաթ, Յունուար 15, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Եր­բեք խոր­հա՞ծ էք, սի­րե­լի՜ բա­րե­կամ­ներ, կեան­քի ըն­թաց­քին ա­մէն մէկս ո՞ր­քան կը գնա­հա­տենք ի­րա­կան ար­ժէք­նե­րը, կամ ը­սենք՝ ո՞ր­քան գի­տենք ար­ժէ­քը, մեր շուր­ջին­նե­րուն։ Երբ «ար­ժէք գնա­հա­տել», «ար­ժէ­քը գիտ­նալ» կ՚ը­սենք, այս ընդ­հա­նուր է՝ թէ՛ ան­ձի հա­մար, թէ՛ դէպ­քե­րու, ե­րե­ւոյթ­նե­րու հա­մար եւ թէ ա­մէն տե­սակ ի­րե­ղէն­նե­րու՝ ինչ­քե­րու, ա­ռար­կա­նե­րու, գոր­ծիք­նե­րու եւ գոյ­քե­ղէն­նե­րու հա­մար։

Ուրբաթ, Յունուար 15, 2016

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կաթողիկոսին այ­ցե­լեց Լի­բա­նա­նի խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Նա­պիհ Պը­րիի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ «Ա­մալ» կու­սակ­ցու­թեան քա­ղա­քա­կան դի­ւա­նի ա­տե­նա­պետ Շէյխ Հա­սան Նաս­րի՝ պա­տուի­րա­կու­թեան մը ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ: Պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը Նո­րին Սրբու­թեան փո­խան­ցեց Նապիհ Պը­րիի եւ «Ա­մալ» կու­սակ­ցու­թեան բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը:

Ուրբաթ, Յունուար 15, 2016

Երեւան կը նախատեսէ շարունակել ԵՄ-ի հետ յարաբերութիւններու զարգացումը:
Ըստ Սերժ Սարգսեանի, Հայաստան լայնածաւալ բարեփոխումներու նոր փուլի մը կը մտնէ:

Հինգշաբթի, Յունուար 14, 2016

Գա­լի­ֆոր­նիոյ հա­մալ­սա­րա­նի Լոս Ան­ճե­լը­սի մաս­նա­ճիւ­ղի (UCLA) տնօ­րէ­նու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ հա­մալ­սա­րա­նի եր­կա­րա­մեայ դա­սա­խօս­նե­րէն՝ Փրոֆ. Էն Գա­րա­կէօ­զեան, նշա­նա­կուած է Ու­սում­նա­սի­րա­կան հար­ցե­րու ժա­մա­նա­կա­ւոր փոխ-տ­­նօ­րէն։

Հինգշաբթի, Յունուար 14, 2016

Հայ­կա­կան Բա­րե­գոր­ծա­կան Ընդ­հա­նուր Միու­թեան Մա­նու­կեան-Տե­միր­ճեան վար­ժա­րա­նը այս տա­րի կը բո­լո­րէ իր 40-րդ տա­րեշր­ջա­նը՝ շա­րու­նա­կե­լով ու­սում­նա­կան-դաս­տիա­րակ­չա­կան իր փայ­լուն գոր­ծու­նէու­թիւ­նը իբ­րեւ ա­ռաջ­նա­կարգ կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն՝ նոր ի­րա­գոր­ծում­նե­րու եւ ձեռք­բե­րում­նե­րու լայն հե­ռան­կար­նե­րով եւ ծրա­գիր­նե­րով:

Հինգշաբթի, Յունուար 14, 2016

Հա­յաս­տա­նի մէջ, ըստ ըն­կա­լեալ սո­վո­րու­թեան, ե­րէկ Հին տո­մա­րի հա­մա­ձայն եւս նշուե­ցաւ Ա­մա­նո­րը։ Այս ա­ւան­դու­թիւ­նը տա­կա­ւին կեն­դա­նի է Հա­յաս­տա­նի մէջ եւ ա­ռիթ կը հան­դի­սա­նայ, որ ա­մէն տա­րե­մու­տին տօ­նա­կան շրջա­նը եր­կա­րաձ­գուի՝ Ա­մա­նո­րի եւ հին ա­մա­նո­րի միա­ցու­մով, մօ­տա­ւո­րա­պէս եր­կու շաբ­թուան ժա­մա­նա­կա­հա­տուա­ծով մը։

Հինգշաբթի, Յունուար 14, 2016

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակը պիտի փորձէ աւելի խտացեալ աշխատանք տանիլ նախագահներուն հետ:
Ճէյմս Ուորլիք. «Լեռնային Ղարաբաղի մէջ լայնածաւալ պատերազմ մը կ՚աւերէ ամբողջ տարածքաշրջանը»:

Հինգշաբթի, Յունուար 14, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա եւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին ե­րէկ ու­նե­ցան հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը, ո­րու ըն­թաց­քին ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն քննար­կե­ցին Ուք­րայ­նոյ ի­րադ­րու­թիւ­նը եւ Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մը։ «Րէօյ­թըրզ» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Սպի­տակ տան աղ­բիւր­նե­րը հա­ղոր­դե­ցին, թէ եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը ընդգ­ծած են Մինս­քի հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րու բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րուն կող­մէ ա­նոնց կա­տար­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը։

Հինգշաբթի, Յունուար 14, 2016

Ֆրան­սա­յի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Լո­րան Ֆա­պիուս յայտ­նեց, որ մուտ­քի ար­տօ­նու­թեան ըն­թա­ցա­կար­գե­րու պար­զե­ցու­մով կը նա­խա­տե­սեն զար­գաց­նել զբօ­սաշր­ջու­թիւ­նը։ Փա­րի­զի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն նպա­տակն է մին­չեւ 2020 թուա­կա­նը Ֆրան­սա այ­ցե­լող զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րուն թի­ւը հասց­նել տա­րե­կան 100 մի­լիո­նի։

Հինգշաբթի, Յունուար 14, 2016

Թուրքիա եւ Գերմանիա Սուլթանահմէտի հրապարակի ահաբեկչութենէն վերջ լիակատար փոխըմբռնման մէջ:
Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու երէկ այցելեց դէպքի վայր, նաեւ վիրաւորեալ զբօսաշրջիկներու դարմանուած հիւանդանոցը:

Հինգշաբթի, Յունուար 14, 2016

Կեսարիոյ եկեղեցւոյ մէջ մատուցուած Ս. Պատարագին ընթացքին Եոզղատ հաստատուած հայ գաղթականները խօսեցան իրենց սպասումներուն շուրջ:
Ընդհանրապէս արհեստաւորներու ընտանիքներ, որոնք դիմած են՝ մեկնելու համար դէպի Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ, Գանատա եւ Աւստրալիա:

Հինգշաբթի, Յունուար 14, 2016

Եոզ­ղատ-պու­րուն­քըշ­լա­ցի հա­յե­րու հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թեան նա­խա­գահ Յով­սէփ Ար­զու­ման եւ իր ըն­կե­րա­կից­նե­րը նա­խըն­թաց օր Կե­սա­րիոյ մէջ մաս­նակ­ցե­ցան Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քէն խոյս տա­լով Թուր­քիա ա­պաս­տա­նած հայ գաղ­թա­կան­նե­րուն հա­մար մա­տու­ցուած Ս. Ծննդեան տա­ղա­ւա­րի Ս. Պա­տա­րա­գին։ Ծա­նօթ է, որ ա­րա­րո­ղու­թեան մաս­նա­կից գաղ­թա­կան­նե­րուն կա­րե­ւոր մէկ մա­սը ներ­կա­յիս կ՚ապ­րին Եոզ­ղա­տի մէջ։

Հինգշաբթի, Յունուար 14, 2016

ԼԱԼԱ ՄԻՍԿԱՐԵԱՆ-ՄԻՆԱՍԵԱՆ

Ա­զատ օ­րը, ա­զատ սէ­րը, ա­մէն բա­րիք
իր ձեռ­քին,
Տան­ջում, տանջ­ւում, ո­րո­նում է ու
դժբախտ է նա կրկին.
Է՜յ ան­խելք մարդ, ե՜րբ տի թող­նես
ապ­րողն ապ­րի սրտա­լի,
Երբ տի ապ­րես ու վա­յե­լես էս
աշ­խարհ­քը շէն ու լի:
Յ. ԹՈՒ­ՄԱ­ՆԵԱՆ

Հինգշաբթի, Յունուար 14, 2016

Շիշ­լիի «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րաժշ­տա­կան ե­զա­կի ե­րե­կոյթ մը։ Այս շրջագ­ծով հայ եւ յոյն ե­րի­տա­սարդ ե­րա­ժիշտ­ներ հան­դէս ե­կան հա­մա­տեղ փայ­լուն հա­մեր­գով մը։

Հինգշաբթի, Յունուար 14, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Գագիկ Գէորգեան. «Հիասթափութիւնը առաւելապէս առընչուած է մարդկային յարաբերութիւններուն հետ»:
Յայտնի քանդակագործը հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին՝ բաժնելով իր դիտարկումներն ու մեկնաբանութիւնները:

Էջեր