Արխիւ

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յո­ռե­տես եւ մո­լո­րա­միտ մար­դիկ կրնան խոր­հիլ եւ ը­սել, թէ՝ տգէ­տը «բա­րի» կ՚ըլ­լայ։ Ա­յո՛, կրնան ըլ­լալ ժա­մա­նա­կաշր­ջան­ներ, ուր դէպ­քեր ան­ներ­դաշ­նակ եւ ի­րա­րու ան­հա­մա­պա­տաս­խան կեր­պով կը պա­տա­հին, եւ մարդ­կա­յին ի­մաս­տու­թիւ­նը կ՚ու­նե­նայ շե­ղում­ներ, սայ­թա­քում­ներ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ա­հա­բեկ­չու­թիւն Նի­սի մէջ, կան զո­հեր: Յե­ղաշրջ­ման փորձ Թուր­քիոյ մէջ, կան զո­հեր։ Պայթ­յիւն Միւն­խի­նի մէջ, կան զո­հեր: Սեն Փե­թերս­պուր­կի մէջ հան­րա­կառք մը պայ­թած է, կայ զոհ մը: Ե­րե­ւա­նի մէջ զի­նուած մար­դիկ պա­տանդ վեր­ցու­ցած են զի­նուոր­նե­րը, կայ զոհ մը...:

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ­ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

Ցան­կու­թիւն­նե­րը պա­հանջ­քի մը ար­դիւնքն են։ Կ՚աշ­խա­տինք ու­նե­նալ։ Առ այդ կը մտա­ծենք, կը ծրագ­րենք եւ կ՚աշ­խա­տինք ու նա­յած նիւ­թին կը սպա­սենք ի­րա­գոր­ծու­մին:

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

ԶՕՀ­ՐԱՊ ՏԷՕՔ­ՄԷ­ՃԵԱՆ

Վեր­ջերս՝ 28 Յու­նի­սին ստա­ցանք Պէյ­րու­թի նշա­նա­ւոր «Շի­րակ» հրա­տա­րակ­չա­տան լոյս ըն­ծա­յած՝ «Շի­րակ Եր­գա­րան 2016»ի յա­տուկ թո­ղար­կու­մը, որ նուի­րուած է մեր մե­ծա­գոյն ա­շուղ, ան­զու­գա­կան Սա­յեաթ-Նո­վա­յի կեան­քին եւ մա­նա­ւանդ ա­նոր ան­մահ եր­գե­րուն ու տա­ղե­րուն, ո­րոնք ա­ռանց չա­փա­զան­ցու­թեան կ՚եր­գուին ա­ւե­լի քան տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր, մեր ժո­ղո­վուր­դին գրե­թէ բո­լոր ազ­գա­յին թէ ժո­ղովր­դա­կան ա­ռիթ­նե­րուն:

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

ՕՀԱՆ ՊՈՏՐՈՒՄԵԱՆ

Պար­սիկ ի­մաս­տուն մը, ան­խոր­հուրդ խօս­քե­րէ զ­­գու­շու­թեան ար­ժէ­քը ցոյց տա­լու հա­մար, ը­սած է՝ «Ա­ւե­լի լաւ է խոր­հիլ, թէ ի՛նչ պի­տի ը­սեմ, քան զղջալ, թէ ին­չո՞ւ ը­սի»: Այս պա­տուէ­րը այն­քան կը յար­մա­րի մեր ի­րա­կա­նու­թեան, որ կար­ծէք, թէ յատ­կա­պէս մե­զի հա­մար ը­սուած ըլ­լար:

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թուր­քիա շուրջ տա­սը օ­րէ ի վեր ցնցիչ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու շա­րան մը կ­­՚ապ­րի։ Պե­տա­կան հա­րուա­ծի ձա­խող փոր­ձը ե­կած է հիմ­նո­վին փո­խել երկ­րի կլի­ման։ Ա­ռա­ջին օ­րե­րուն խու­ճա­պի եւ տագ­նա­պի տպա­ւո­րու­թիւ­նը, զգա­ցու­մը գե­րակ­շիռ էր։ Երբ ան­ցան օ­րե­րը, բա­ւա­կան կարճ ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քին սկսաւ գե­րակշ­ռել այն հա­մո­զու­մը, թէ երկ­րին կեան­քը պէտք է փու­թով վե­րա­դառ­նայ իր բնա­կա­նոն հու­նը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ նո­րոգ հան­գու­ցեալ Վար­սէն Օ­րուն­ճաք­ճըէ­լի յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

​Համայնքային համակրելի բարերարը շաբաթավերջին աչքերը փակեց կեանքին:
Վրթանէս Սաաթճըի մարմինը յառաջիկայ օրերուն քաղաքս պիտի բերուի յուղարկաւորուելու համար:

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

​Գարակէօզեան Տան Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանի եղանակի պաշտօնական բացման արարողութիւնները անցան խանդավառ մթնոլորտի մէջ:
Կրօնական եւ աշխարհիկ հանդիսութիւնները տեղի ունեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի հովանաւորութեամբ:

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

ՃՈՒ­ԼԻԵ­ԹԱ ՄԱ­ՏԹԷՈ­ՍԵԱՆ

Միացեալ Նահանգներու մէջ ստեղ­ծա­գոր­ծող յայտ­նի նկա­րիչ Տիգ­րան Ձի­թող­ցեան, որ իր գե­րի­րա­կան ինք­նա­տիպ կտաւ­նե­րով ճանչ­ցուած է աշ­խար­հի վրայ, այս օ­րե­րուն Ե­րե­ւա­նի մէջ կը գտնուի:

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

​Հայ­կա­կան ֆութ­պո­լի ար­դի մեծ աստ­ղը՝ Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան Գեր­մա­նիոյ «Պո­րու­սիա Տորտ­մունտ» ա­կում­բի մաս­նա­շա­պի­կով Պուն­տես­լի­կա­յի մէջ լուրջ յա­ջո­ղու­թիւն ար­ձա­նագ­րե­լէ վերջ՝ վեր­ջերս փո­խան­ցուե­ցաւ անգ­լիա­կան «Մեն­չըս­թըր Եու­նայ­թըտ» ա­կում­բին, ո­րու հետ այժմ կը գտնուի Չի­նաս­տան, «Մի­րըր»ի հետ ու­նե­ցած հար­ցազ­րոյ­ցին ըն­թաց­քին կա­տա­րեց հե­տե­ւեալ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը.

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ ե­րէկ զի­նեալ ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րում­նե­րը հրթի­ռա­կո­ծե­ցին մայ­րա­քա­ղաք Դա­մաս­կո­սի բազ­մա­թիւ շրջան­նե­րը, նե­րա­ռեալ Պապ Թու­մա հա­յաբ­նակ շրջա­նը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

«Հիմ­նա­դիր խորհր­դա­րան»ի ա­ռաջ­նորդ Ժի­րայր Սէ­ֆի­լեա­նի ա­զատ ար­ձակ­ման եւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի հրա­ժար­ման պա­հան­ջով՝ «Սաս­նայ ծռեր» զի­նեալ խում­բին կող­մէ պա­տանդ վեր­ցուած բո­լոր ոս­տի­կան­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին ա­զատ ար­ձա­կուե­ցան։

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

Թուր­քիա-Ռու­սաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բնա­կա­նո­նաց­ման մթնո­լոր­տին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին յայտ­նի դար­ձաւ, թէ Օ­գոս­տո­սի կէ­սին հան­դի­պում մը կը նա­խա­տե­սուի եր­կու եր­կիր­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րուն՝ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի եւ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի մի­ջեւ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

«Հիւր­րի­յէթ» օ­րա­թեր­թին մէջ այ­սօր Ֆա­թիհ Չե­քիր­կէ ար­ձա­գանգ կը հան­դի­սա­նայ հե­տաքրք­րա­կան ի­րա­դար­ձու­թեան մը՝ Թուր­քիա-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ։ Այս­պէս, Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու դէ­պի Պա­քու կա­տա­րած վեր­ջին այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Ատր­պէյ­ճա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան տրա­մադ­րու­թիւ­նը շօ­շա­փած է՝ կա­րե­ւոր «խա­ղա­ղու­թեան ար­շաւ»ի մը հա­մար։

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

​Զինեալ յեղաշրջման ձախող փորձէն վերջ, Թուրքիա ի գործ կը դնէ իր ամբողջ պաշարը՝ երաշխաւորելու համար ժողովրդավարութեան անշրջադարձելիութիւնը:
Նախագահը կը հիւրընկալէ կուսակցապետները:
Էրտողան երէկ տեսակցեցաւ Ընդհանուր սպայակոյտի նախագահ զօրավար Հուլուսի Աքարի հետ: Թաքսիմի հրապարակին վրայ մեծ հանրահաւաք: Բարձրագոյն զինուորական խորհուրդին ժողովը տեղի պիտի ունենայ այս Հինգշաբթի՝ առաջին անգամ Չանքայայի ապարանքին մէջ: Զուգահեռ կառոյցի արարքներուն լայնածաւալ հետաքննութիւնը կը շարունակուի:

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Բնաւ տե­սա՞ծ էք տա­պա­լած ծառ մը։ Մին­չեւ իր տա­պա­լի­լը ան պար­տէ­զի մը պար­ծան­քը՝ ե­րէկ կան­գուն, իսկ այ­սօր՝ գետ­նա­մած… մե­ռա՜ծ…։ Տա­պա­լած այդ ծա­ռը ե­թէ մարդ մը ըլ­լար՝ յան­կար­ծա­մահ ե­ղաւ պի­տի ը­սէինք, պի­տի ցա­ւէինք։

Շաբաթ, Յուլիս 23, 2016

Հա­մայն աշ­խար­հի ու­շադ­րու­թիւ­նը հետզ­հե­տէ կը լա­րուի Ռիո­յի մօ­տա­լուտ ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րուն վրայ։ Աշ­խար­հի օ­րա­կար­գը չի բնո­րո­շուիր դրա­կան լու­րե­րով, հա­մաշ­խար­հա­յին ընդ­հա­նուր եր­թը բա­ւա­կա­նին մտա­հո­գիչ է, սա­կայն այդ բո­լո­րը եր­բեք բա­ւա­րար չեն ըլ­լար, որ­պէս­զի մարդ­կու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը շե­ղի պատ­մու­թեան մե­ծա­գոյն մար­զա­կան կազ­մա­կեր­պու­թե­նէն՝ ա­մառ­նա­յին ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րէն, ո­րոնք շու­տով պի­տի սկսին Ռիո­յի մէջ։

Շաբաթ, Յուլիս 23, 2016

«Մենք իրաւունք չունինք թոյլ տալու, որ մեր ամբողջ հանրութիւնը այս լարուածութեան պատանդը դառնայ»:
Սերժ Սարգսեան եւ Լեւոն Տէր-Պետրոսեան երէկ անդրադարձան Երեւանի վերջին դէպքերուն:

Շաբաթ, Յուլիս 23, 2016

Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան երէկ այցելեց խորհրդարան եւ տեսակցեցաւ Հաքան Ֆիտանի հետ:
Ըստ Ալայի, Ոստիկան զօրքերը պիտի կապուին Ներքին գործոց նախարարութեան: Արտակարգ դրութեան շրջագծով Պաշտօնաթերթին մէջ լոյս տեսաւ կառավարութեան առաջին օրէնքի համազօր որոշմնագիրը:

Էջեր