Եկեղեցական

Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ ՏՕՆԸ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին ե­րէկ մեծ շու­քով յի­շա­տա­կեց Ս. Ստե­փա­նոս նա­խավ­կան, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ սար­կա­ւագ­նե­րուն ձօ­նուած տօն մըն է։ Բերկ­րա­ռատ օ­րուան առ­թիւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան ա­ւան­դա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­ներ։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՏՕՆԱԾԱՌԸ ԶԱՐԴԱՐՈՒԱԾ

Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ ար­դէն յար­դա­րուած է ա­ւան­դա­կան տօ­նա­ծա­ռը։ Մինչ Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան ըն­դա­ռաջ տօ­նա­կան տրա­մադ­րու­թիւ­նը աս­տի­ճա­նա­բար կը հա­մա­կէ մեր հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն մթնո­լոր­տը, Պատ­րիար­քա­րա­նի տօ­նա­ծառն ալ զար­դա­րուե­ցաւ տիկ­նանց կազ­մի ան­դա­մու­հի­նե­րուն կող­մէ։

ՊԱՏԻՒՍ ԱՐԺԱՆԱՒՈՐԱՑ

Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի տնօ­րի­նու­թեամբ ե­րէկ մեծ պա­տուի մը ար­ժա­նա­ցաւ հա­մայն­քա­յին յայտ­նի բա­րե­րա­րու­հի Մո­նիք Եր­կա­նեան։ Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի տնօ­րի­նու­թեամբ ի­րեն շնոր­հուե­ցաւ «Յով­հան­նէս Կո­լոտ» շքան­շա­նը։ Պատ­րիար­քա­րա­նը այս կար­գադ­րու­թիւ­նը կա­տա­րած է՝ գնա­հա­տե­լու հա­մար Մո­նիք Եր­կա­նեա­նի կող­մէ տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր մեր հա­մայն­քին հա­մար մա­տու­ցուած բազ­մա­կող­մա­նի ծա­ռա­յու­թիւ­նը։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԷՆ ՆՈՐ ԳԻՐՔԵՐ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չու­թեան բա­ժի­նը վեր­ջերս հրա­տա­րա­կեց եր­կու նոր գիր­քեր։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ եւ «Սար­գիս Գաբ­րիէ­լեան» հիմ­նադ­րա­մի մե­կե­նա­սու­թեամբ լոյս տե­սան այս գիր­քե­րը։

ՄԵՏՐԱՊՈԼԻՏ ՆԻՔՈԼՈԶԻ ԱՅՑԸ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ Վրաց Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ Ա­խալ­քա­լա­քի եւ Քու­մուր­տո­յի Մետ­րա­պո­լիտ Նի­քո­լո­զի հետ։ Այս վերջ­նոյն ըն­կե­րա­ցաւ Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Սամց­խէ-Ջա­ւախ­քի եւ Ծալ­կա­յի Ա­ռաջ­նոր­դա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Բաբ­գէն Վրդ. Սալ­բիեան։

ՆՈՐԱՕԾ ՔԱՀԱՆԱՆԵՐ

Ե­րէկ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ըն­դու­նեց այն ինն նո­րաօծ քա­հա­նա­նե­րը, ո­րոնց ձեռ­նադ­րու­թիւ­նը կա­տա­րուած էր վեր­ջերս։ Նո­րապ­սակ քա­հա­նա­նե­րուն կ՚ըն­կե­րա­նար լու­սա­րա­րա­պետ Տ. Յով­նան Եպսկ. Յա­կո­բեան։

ՍՈՒՐԲ ԳԵՂԱՐԴՈՎ ՏՕՆ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին շա­բա­թա­վեր­ջին նշեց հա­յոց աշ­խար­հի ա­ռա­ջին լու­սա­ւո­րիչ­նե­րուն՝ Ս. Թա­դէոս եւ Ս. Բար­թո­ղի­մէոս ա­ռա­քեալ­նե­րու ցնծա­լի տօ­նը։ Բերկ­րա­ռատ օ­րուան առ­թիւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը նա­խա­գա­հեց Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն։ Ս. Էջ­միած­նի Մայր Տա­ճա­րին մէջ պա­տա­րա­գեց եւ քա­րո­զեց Տ. Գէորգ Եպսկ. Սա­րո­յեան։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԷՆ ՆՈՐ ԳԻՐՔ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը լոյս ըն­ծա­յեց «Սուրբ Հայ­րե­րու վարքն ու կեն­ցա­ղա­վա­րու­թիւ­նը» ժո­ղո­վա­ծո­յի ա­ռա­ջին հա­տո­րը։ Տաս­նինն գլուխ­նե­րու մէջ ամ­փո­փուած վա­նա­կան-ա­նա­պա­տա­կան բա­րո­յա­խօ­սու­թիւ­նը իւ­րա­յա­տուկ թե­մա­թիկ ու­ղե­ցոյց մըն է բո­լոր ա­նոնց հա­մար, ո­րոնք կը փա­փա­քին ա­նա­պա­տա­կան հայ­րե­րու հո­գե­ւոր փոր­ձա­ռու­թեան ծա­նօ­թա­նալ եւ ա­նոնք ա­ռօ­րեայ կեան­քի մէջ ու­նե­նալ իբ­րեւ լու­սա­բա­նող օ­րի­նակ­ներ։

Էջեր