Եկեղեցական

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԹԵՄԷՆ ՆԵՐՍ ՆՈՐ ՔԱՀԱՆԱՆԵՐՈՒ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՈԳԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

Ինչ­պէս ե­րէկ հա­ղոր­դած էինք, Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մէն ներս վեր­ջերս ձեռ­նադ­րուե­ցան եր­կու նոր քա­հա­նա­ներ։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Նիւ Եոր­քի Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նին կող­մէ այս մա­սին հրա­պա­րա­կուած մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թիւ­նը։

ՆԱԽԿԻՆ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՎԱՀԷ ՊԱՂՏԱՏ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ՔԱՀԱՆԱՅ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԵՑԱՒ՝ Տ. ԽԱԺԱԿ ԱՐՔ. ՊԱՐՍԱՄԵԱՆԻ ԿՈՂՄԷ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սը վեր­ջերս հա­մալ­րուե­ցաւ եր­կու լաւ պատ­րաս­տուած նո­րաօծ ե­րի­տա­սարդ քա­հա­նա­նե­րով։

Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՊԵՔՃԵԱՆ ՔԷՕԼՆԻ ՄԷՋ ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՒ ԱՍՈՐԻ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻՆ ՀԵՏ

Գեր­մա­նիոյ Հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նէն ստա­ցանք հե­տե­ւեալ հա­ղոր­դագ­րու­թիւ­նը, զոր կը հրատարակենք։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ան­տիո­քի Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ Զահ­լէի մետ­րա­պո­լիտ Ան­թո­նիոս Ալ­սո­րուն։ Հիւր մետ­րա­պո­լի­տին ըն­կե­րա­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մօտ Լի­բա­նա­նի դես­պան Ժան Մա­քա­րոն եւ բա­րե­րար Նի­քո­լա Ա­պո­ֆա­յի­սա։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի կող­քին էր Հա­յաս­տա­նի Աս­տուա­ծաշն­չա­յին ըն­կե­րու­թեան ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Տ. Եզ­նիկ Արք. Պետ­րո­սեան։

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՊԱՏՐԻԱՐՔԸ ԴԱՐՁԵԱԼ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեան ներ­կա­յիս դար­ձեալ կ՚այ­ցե­լէ քա­ղաքս։ Ըստ ան­պաշ­տօն աղ­բիւր­նե­րէ մե­զի հա­սած լու­րե­րուն, ի­րեն կ՚ըն­կե­րա­նայ Սրբոց Յա­կո­բեանց վան­քի կա­լուա­ծոց տե­սուչ Տ. Պա­րէտ Ծ. Վրդ. Ե­րէ­ցեան։

ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը նա­խըն­թաց օր Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Ռուս Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ կող­մէ բարձ­րաս­տի­ճան հո­գե­ւո­րա­կան մը։ Այս­պէս, Նո­րին Սրբու­թեան կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Նիժ­նի Նով­կո­րո­տի եւ Ար­զա­մա­սի Կէոր­կի Մետ­րա­պո­լի­տը։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒԱԾ Է 1625 ԹՈՒԱԿԻՐ ՏՕՆԱՑՈՅՑ ՄԸ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նին փո­խան­ցուած է 1625 թուա­կա­նի ձե­ռա­գիր Տօ­նա­ցոյց մը: Այս մա­սին կը տե­ցե­կաց­նէ «Շո­ղա­կաթ» հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թիւ­նը:

ՎԱՐԴԱՎԱՌԸ ԽԱՆԴԱՎԱՌՈՒԹԵԱՄԲ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Ե­րէկ Հա­յոց Ե­կե­ղե­ցին մեծ հան­դի­սու­թեամբ եւ մեծ շու­քով տօ­նեց ծի­սա­կան հինգ գլխա­ւոր տօ­նե­րուն կամ տա­ղա­ւար­նե­րուն եր­րոր­դը՝ այ­սինքն Այ­լա­կեր­պու­թեան, Պայ­ծա­ռա­կեր­պու­թեան կամ Վար­դա­վա­ռի տօ­նը:

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ ԳՀԽ-ի ընդլայնուած կազմով ժողովը՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ:
Երուսաղէմի Պատրիարքութեան օժանդակութիւն պիտի ցուցաբերուի՝ Ս. Յարութեան տաճարէն ներս Տիրոջ լոյս գերեզմանի նորոգութեան ծրագրին Հայ Եկեղեցւոյ մասնակցութեան շրջագծով: Կազմակերպչական աշխատանքներ յառաջ կը տարուին՝ Եկեղեցական-ներկայացուցչական ժողովին ընդառաջ:

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԹԵՄԻ ԺՐԱՋԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴ՝ ԳԵՐՇ. Տ. ՅՈՎՆԱՆ ԱՐՔ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆԻ ՎԵՐԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆ ՈՒՐԱԽ ԱՌԻԹՈՎ

ԽԱ­ՉԻԿ ՃԱ­ՆՈ­ՅԵԱՆ

Ուր­բաթ եւ Շա­բաթ, Մա­յիս 6 եւ 7, 2016-ին, Լաս Վե­կա­սի հա­յու­թիւ­նը պատ­մա­կան տօ­նա­կան օ­րեր ապ­րե­ցաւ։
Այդ օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցան Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Ա­րեւմ­տեան Թե­մի Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան, Կրօ­նա­կան եւ Տիկ­նանց պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղով­նե­րը։

Էջեր