Ընկերա-մշակութային

«ՇԷՅՔՍՓԻՐ Կ՚ԱՊՐԻ ՄԵԹՐՈՅԻ ՄԷՋ»

Հա­մաշ­խար­հա­յին գրա­կա­նու­թեան հսկա­նե­րէն Շէյքս­փի­րի մա­հուան 400-ա­մեա­կին շրջագ­ծով վեր­ջերս Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ յո­բե­լե­նա­կան հե­տաքրք­րա­կան ձեռ­նարկ մը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր Բրի­տա­նա­կան խոր­հուր­դի տեղ­ւոյն մաս­նա­ճիւ­ղին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԳ

Սոփ­րա­նօ Գա­րին Պոզ­քուրթ եւ թե­նոր Պիւ­լենտ Քիւ­լէք­ճի ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կան «Ֆու­լիա» գե­ղա­րուես­տի կեդ­րո­նին մէջ։ Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած բա­րե­գոր­ծա­կան հա­մերգ մըն էր այս մէ­կը, ո­րուն հա­սոյ­թը կը տրա­մադ­րուի լէօ­սե­միէ տա­ռա­պող ե­րա­խա­նե­րու։

«ԻՒՉԿԷՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՈՑԻՆ ՄՕՏ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Ե­րէկ, Պո­մոն­թիի «Իւչ­կէն» գե­ղա­րուես­տից աշ­խա­տա­նո­ցին մօտ տե­ղի ու­նե­ցաւ տա­րե­վեր­ջի խառն ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը։ Այս ա­շխատանոցի մօտ հինգ տա­րե­կա­նէն սկսեալ զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ ան­ձե­րու հա­մար կը կազ­մա­կեր­պուին դա­սըն­թացք­ներ։

«ԵՐԳԴ ՍԻՐԵՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ…»

Մանկական հիւանդանոցի մը աջակցութեան առաջադրութեամբ, «Նոր կեանքի ծիածան» հասարակական կազմակերպութեան ի նպաստ խանդավառ երեկոյթ:
Յայտնի մեներգչուհի Լէյլա Սարիբէկեան Իսթանպուլի մէջ առաջին անգամ երաժշտասէրներուն ներկայացաւ համերգով մը, որ բնորոշուեցաւ «Միասնութեան շուրջպարով»:

Մոսկուայի ՄԷջ ՍԿՍԱՒ Առնօ Բաբաջանեանի 95-Ամեակին Նուիրուած Համերգաշարը

Մոս­կուա­յի մէջ սկսաւ հայ մե­ծա­նուն եր­գա­հան եւ դաշ­նա­կա­հար, Խորհր­դա­յին Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովր­դա­կան ա­րուեստա­գէտ Առ­նօ Բա­բա­ջա­նեա­նի ծննդեան 95-ա­մեա­կին նուի­րուած «Քա­նի դեռ կը յի­շեմ, կ՚ապ­րիմ» խո­րագ­րեալ հա­մեր­գա­շա­րը:

Ե­րե­ւա­նի «նոր բնա­կի­չը»՝ Ար­ջը

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Ե­րե­ւա­նի պու­րակ­նե­րը, հրա­պա­րակ­նե­րը, կա­ռոյց­նե­րու բա­կե­րը կը հարս­տա­նան նոր ար­ձան­նե­րով եւ քան­դակ­նե­րով: Հին ար­ձան­ներ ու կա­ռոյց­ներ վար չեն առ­նուիր, փո­խա­րէ­նը գրե­թէ ա­մէն ա­միս ար­ձան մը, քան­դակ մը կը դրուի քա­ղա­քին մէջ:

Կոյր Ու­ղե­ւո­րու­թիւն Ինք­նու­թեան Մէջ

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԵ­ՐԵԱՆ

Լի­բա­նա­նա­հայ բե­մադ­րիչ Վա­չէ Պուլ­ղուր­ճեա­նի ա­ռա­ջին գե­ղա­րուես­տա­կան ժա­պա­ւէ­նը վեր­ջերս ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ Քան­նի փա­ռա­տօ­նի «Քննա­դատ­նե­րու շաբ­թուան» բաց­ման հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին: Նախ­քան այդ, լի­բա­նա­նեան «Տէյ­լի Սթար» թեր­թը 13 Մա­յի­սին տպած էր Ճիմ Քիլ­թիի հե­տե­ւեալ յօ­դուա­ծը:

ԵՐԵՒԱՆԻ «ԾԻԼ» ԴՊՐՈՑԸ

Հար­ցազ­րոյ­ց՝ Ա­ՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ եւ Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

Ծա­նօ­թու­թիւն, Ի­մա­ցու­թիւն, Լե­զու, սոյն նշա­նա­բա­նի կո­րի­զին վրայ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիմ­նուե­ցաւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի ու­սուց­ման փոք­րիկ հիմ­նարկ մը, որ ե­կաւ փաս­տե­լու այն հան­գա­ման­քը, թէ հա­յե­րէն լե­զուի ան­բա­ժան մէկ մաս­նիկն է ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը եւ ու­նի դա­րե­րու զար­գաց­ման ըն­թացք ու մա­նա­ւանդ շօ­շա­փե­լի գո­յու­թիւ­նը խարս­խող ծա­ւա­լուն ու հա­րուստ գրա­կա­նու­թիւն՝ աշ­խար­հաս­փիւռ հայ գրա­գէտ­նե­րու յար­գար­ժան դրոշ­մով:

ՇԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻԻՆ ՄԵՏԱՅԼ

Հռչա­կա­ւոր դաշ­նա­կա­հար Շա­հան Արծ­րու­նի շա­բա­թա­վեր­ջին պար­գե­ւատ­րուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի պե­տու­թեան «Մով­սէս Խո­րե­նա­ցի» շքան­շա­նով՝ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կար­գադ­րու­թեամբ։ Մա­յի­սի 28-ի Հան­րա­պե­տու­թեան տօ­նին շրջագ­ծով կա­տա­րուե­ցաւ Շա­հան Արծ­րու­նիի պար­գե­ւատ­րու­մը։

Էջեր