Ընկերա-մշակութային

ՓՈՔ­ՐԻԿՆ ՈՒ ԿՐՕՆ­ՔԸ

Կրօնքն է դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան մի­ակ օ­րի­նա­կե­լի եւ բնա­կան հիմ­քը: Ըն­տա­նե­կան յար­կը փոք­րիկ ե­կե­ղե­ցի է եւ ծնող­նե­րը, յատ­կա­պէս մայ­րը, այդ ե­կե­ղեց­ւոյ պաշ­տօն­եան: Քրիս­տո­ն­­է­ա­կան ար­ժէք­նե­րը զա­ւակ­նե­րուն փո­խան­ցե­լու ա­մե­ն­­ա­ազ­դե­ցիկ մի­ջո­ցը այդ բո­լո­րը ապ­րիլն է մեր կեան­քին մէջ:

Ապրիլ 7. Հայոց Մայրութեան եւ Գեղեցկութեան Օրուան Խորհուրդը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Հա­յոց ­Յու­շա­տետ­րի ազ­գա­յին ա­ռանձ­նա­յա­տուկ «Օր»ե­րու շար­քին նո­ւի­րա­կան իր բա­ցա­ռիկ տե­ղը ու­նի 7 Ապ­րի­լը։

«ԱՐԱՍ» ԼՈՅՍ ԸՆԾԱՅԵՑ ԱՅԺՄԷԱԿԱՆ ՆԻՒԹՈՎ ԳԻՐՔ ՄԸ. «YOK HÜKMÜNDE»

«Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չա­տու­նը այս շրջա­նին գրա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան տրա­մադ­րու­թեան տակ դրած է եր­կու նոր ու հե­տաքրք­րա­կան գիրք։ Ա­նոնց­մէ մին կը կո­չուի «Ճամ­բոր­դու­թիւն դէ­պի Լա­զաս­տան», ո­րու հե­ղի­նակն է Նի­քո­լայ Մարր։ Ռու­սե­րէ­նէ թարգ­մա­նու­թիւ­նը կա­տա­րուած է Եուլ­պա Մու­հուր­ճի­շիի կող­մէ։ Գիր­քին խմբա­գի­րը ե­ղած է Ար­թուն Կե­պեն­լիօղ­լու։

«ԴԱՏԱՐԿ ԴԱՇՏԵՐ» ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

Ղա­լա­թիոյ SALT մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Դա­տարկ դաշ­տեր» խո­րագ­րեալ շա­հե­կան ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը։ Հարկ է նշել, որ այս ցու­ցա­հան­դէ­սին գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վարն է Հա­յաս­տա­նէն Մա­րիան­նա Յով­հան­նի­սեան։

ՅԻՇԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

Արտաքին գործոց նախարարութեան նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած ցուցահանդէս մը՝ «Որպէս նուռ», հայ-թրքական յարաբերութիւններուն վերաբերեալ:
Օրլանտօ Քարլօ Քալումենոյի քարտփոստալներով պատրաստուած ձեռնարկը կը ցոլացնէ հայկական հարցին վերաբերեալ պաշտօնական տեսակէտներու եղափոխութիւնը: Բացումին ելոյթով մը հանդէս եկաւ փոխ-նախարար Նաճի Քորու:  Ներկայ էին նաեւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան, Զէքիեան Գերապայծառ եւ Պէյօղլուի քաղաքապետ Ահմէտ Միսպահ Տեմիրճան: «Թոփհանէի Ամիրէ» մշակոյթի կեդրոնէն ներս երաժշտական կատարումներով հանդէս եկան Արա Տինքճեան եւ Իսթանպուլի Պետական թրքական երաժշտութեան համոյթը:

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԲԱՐԵՒ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան «Բա­րեւ» թա­տե­րա­խում­բը հան­դէս ե­կաւ ներ­կա­յա­ցու­մով մը։ Քրէմ Սի­մո­նի (Սի­մոն Էք­մէք­ճեան) հե­ղի­նա­կած գոր­ծը Սօ­սի Ճնտո­յեա­նի կող­մէ պատ­շա­ճե­ցու­մով բե­մադ­րուե­ցաւ «Հարս ու կե­սուր Գնա­լը կղզիի մէջ» խա­ղը։ Բե­մադ­րիչն ալ մեր թա­տե­րա­կան աշ­խար­հի յայտ­նի ա­նուն­նե­րէն Սօ­սի Ճնտո­յեանն էր։

ՈՉ ԵՒՍ Է ԶԱՀԱ ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ ՀԱՏԻՏ

Մա­հա­ցաւ 65-ա­մեայ Զա­հա Մու­համ­մէտ Հա­տիտ, որ կը հա­մա­րուի աշ­խար­հի ա­մե­նա­յայտ­նի կին ճար­տա­րա­պե­տը, ծա­գու­մով ի­րաք­ցի բրի­տա­նու­հի մըն է։ Ան ծնած է 31 Հոկ­տեմ­բեր 1950 թուա­կա­նին, Պաղ­տատ, Ի­րաք։ Իսկ ան մա­հա­ցաւ Մար­տի 31-ին, Մա­յա­մի­ի մէջ։

ԳԱՆԱՏԱՆ՝ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ ԼԱՍՏ, ԿԱՄ՝ ԱՒԱԶԱԽՐՈՒՄ

ԺԱՆ ՀԱԼ­ԼԱ­ՃԵԱՆ

«Գա­նա­տա կայք հաս­տա­տե­լու ա­ռի­թը պէտք չէ վե­րա­ծել նո­րա­ձե­ւութ­եան, «մո­տա»ի հե­տե­ւե­լու հեւ­քոտ ճի­գի, ա­ւե­լին՝ ար­կա­ծախնդ­րա­կան ծրա­գի­րի մը»

«ՄԱՐԱԼ»Ի ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ԶՕՐԱԿՈՉԸ

Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» եր­գի պա­րի հա­մոյ­թը ի­րե­րա­յա­ջորդ փոր­ձե­րով կը պատ­րաս­տուի յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 28-ին՝ Հա­յաս­տա­նի Պա­րի պե­տա­կան ան­սամպ­լին հետ նա­խա­տե­սուած հա­մա­տեղ ե­լոյ­թին։

ՆԱՓՈԼԻԻ ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԸ՝ ՄԱՐԱՏՈՆԱՅԻ ԱՆՈՒՆՈՎ

Ի­տա­լա­կան «Քու­րիե­րէ տէլ Մեց­ցո­ճիոր­նօ»ի հա­մա­ձայն, նա­փո­լի­ցի քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Ան­թո­նիօ տէլ Փիա­նօ կ՚ա­ռա­ջար­կէ Նա­փո­լիի մար­զա­դաշ­տը կո­չել Տիե­կօ Մա­րա­տո­նա­յի ա­նու­նով:

Էջեր