Ընկերա-մշակութային

ԵՐ­ԳԻՆ ԱԶԴՈՒ ՈՒ­ԺԸ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հա­յաս­տա­նի վաս­տա­կա­ւոր արուեստա­գիտուհի, երգ­չու­հի, «Շո­ղակն» խում­բի հիմ­նա­դիր, մեր մա­քուր հայ­կա­կան եր­գե­րու, խա­ղիկ­նե­րու, օ­րօ­րո­ցա­յին­նե­րու լա­ւա­գոյն կա­տա­րող­նե­րէն՝ Յաս­միկ Յա­րու­թիւ­նեան այն հա­զուա­գիւտ ա­րուես­տա­գէտ­նե­րէն է, ո­րոնք եր­բեք ա­ժան ու շու­կա­յա­կան ճա­շակ ա­պա­հո­վե­լու ճամ­բան չեն բռներ: Քսան տա­րիէն ա­ւե­լի ան նոյն ժան­րի, նոյն ո­ճի մէջ հայ ազ­գա­յին, ժո­ղովր­դա­կան եր­գը ան­խառն կը մա­տու­ցէ մե­զի ու աշ­խար­հին

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՆԳԱՌ

Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան եւ «Փիւ­նիկ» մար­դու­ժի զար­գաց­ման հիմ­նադ­րա­մին մի­ջեւ ե­րէկ ստո­րագ­րուե­ցաւ յու­շա­գիր մը, որ կը վե­րա­բե­րի «Մշա­կու­թա­յին կան­գառ» ծրագ­րին։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, սոյն նա­խա­գի­ծը կ՚են­թադ­րէ ներ­կայ տա­րուան տե­ւո­ղու­թեան երկ­րի զա­նա­զան մար­զե­րէն ներս 426 մշա­կու­թա­յին ձեռ­նարկ­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցու­մը։

«Կամրջող պատմութիւններ»

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

National Geographic-ի եւ Time ամ­սա­գիր­նե­րու աշ­խա­տա­կից, World Press Photo եւ Ռո­պերթ Կա­պա­յի ա­նուան հե­ղի­նա­կա­ւոր մրցա­նակ­նե­րու ար­ժա­նա­ցած յայտ­նի լու­սան­կա­րիչ՝ Ճոն Շթէյն­մա­յէր, ան­ցեալ տա­րի Հա­յաս­տան այ­ցե­լած է քա­նի մը ա­ռիթ­նե­րով: Ան ան­ցեալ տա­րուան Մար­տին Կիւմ­րի քա­ղա­քին մէջ աշ­խա­տա­նոց մը վա­րած է զա­նա­զան եր­կիր­նե­րէ՝ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն, Ի­տա­լիա­յէն, Փոր­թու­գա­լէն, Լե­հաս­տա­նէն եւ այլ եր­կիր­նե­րէն ընտ­րուած խումբ մը ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հա­մար, ո­րոնք հե­տաքրք­րուած էին լու­սան­կար­չու­թեամբ:

ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՆՍՈՒՐԵԱՆ ԴԱՐՁԱՒ 78 ՏԱՐԵԿԱՆ

Խորհր­դա­յին Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովր­դա­կան ար­տիստ, Խորհր­դա­յին Հա­յաս­տա­նի ար­ուես­տի վաս­տա­կա­ւոր գոր­ծիչ, հայ ա­նուա­նի ե­րաժշ­տա­հան Տիգ­րան Ման­սուր­եա­ն Յու­նուա­րի 27-ին դար­ձաւ 78 տա­րե­կան:

ՎԵՐԱՁԵՒԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Խորհրդարանական ընտրութիւններու սեմին զրոյց՝ Սոցիալ դեմոկրատ հնչակեան կուսակցութեան Հայաստանի մասնաճիւղի ղեկավարին հետ:
Նարեկ Գալստեան. «Մեր երկրի առկայ լուրջ մարտահրաւէրները պէտք է լուծուին մեծ միաւորումներու ճանապարհով»:

ԱՅՎԱԶՈՎՍՔԻԻ 200-ԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԻՆ ԱՌԹԻՒ ՅՈՒՇԱՄԵՏԱՅԼ ՄԸ ՊԻՏԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒԻ ՈՒՔՐԱՅՆՈՅ ՄԷՋ

Աշ­խար­հահռ­չակ լու­սան­կա­րիչ Յով­հան­նէս Այ­վա­զովս­քիի ծննդեան 200-ա­մեա­կին առ­թիւ յո­բե­լե­նա­կան զա­նա­զան ձեռ­նարկ­ներ նա­խա­տե­սուած են աշ­խար­հի բազ­մա­թիւ եր­կիր­նե­րէն ներս։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ուք­րայ­նոյ Ազ­գա­յին դրա­մա­տու­նը կը պատ­րաս­տուի այս յո­բե­լեա­նին առ­թիւ թո­ղար­կել յու­շա­մե­տայլ մը։

ԽՈՀԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԱՐՈՒԵՍՏ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ա­ռիթ ու­նե­ցած ենք Ֆրան­սա­յի Լիոն քա­ղա­քէն աշ­խար­հահռ­չակ հայ խո­հա­րար՝ Ա­լէն Ա­լեք­սա­նեա­նի գոր­ծու­նէու­թեան հա­մա­ռօտ կեր­պով անդ­րա­դառ­նա­լու: Ան Հա­յաս­տա­նի մէջ յա­ճա­խա­կիօ­րէն կը մաս­նակ­ցի զա­նա­զան ձեռ­նարկ­նե­րու, ուր վար­պե­տու­թեան դա­սեր կ­­՚ա­ւան­դէ մա­նա­ւանդ գիւ­ղաբ­նակ­նե­րուն հա­մար՝ ստեղ­ծե­լով տե­ղա­կան ու­տե­լի­քի մի­ջո­ցաւ զար­գաց­ման ծրա­գիր­ներ:

ՏԵՆԻ ԱՏԼԷՐ ԹՈՓՈՒԶՕՂԼՈՒԻ ԱՌԱՋԻՆ ԳՐՔԻՆ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ

Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ յատ­կան­շա­կան ձեռ­նարկ մը։ Այս­պէս, ծա­նօ­թա­ցուե­ցաւ Տե­նի Ատ­լէր Թո­փու­զօղ­լուի ա­ռա­ջին գիր­քը, որ կը բաղ­կա­նայ բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րէ։ «Քիւլ­տէն Նե­շէթ» կը կո­չուի այս գիր­քը, զոր լոյս ըն­ծա­յած է «Հա­յալ» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը։ Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցան գրա­սէր­ներ, ինչ­պէս նաեւ հե­ղի­նա­կին ըն­տա­նիքն ու բա­րե­կամ­նե­րը։

ԱՆԱԿՆԿԱԼ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

Նա­խըն­թաց օր հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ ըն­դու­նե­լու ա­նակն­կալ հիւր մը։ Իս­կա­պէս հա­ճե­լի ա­նակն­կալ մըն էր այս մէ­կը։ Այս­պէս, մեր այ­ցե­լու­թեան փու­թաց Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն Քա­միար Ճա­րահ­զա­տէ, որ քա­ղաքս ե­կած է աշ­խա­տան­քի հա­մար։

Էջեր