Ընկերա-մշակութային

ՀԲԸՄ-Ի ԿՈՂՄԷ ՆՈՒԷՐ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թիւ­նը (ՀԲԸՄ) Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան շրջա­նին Հա­յաս­տա­նի մէջ կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ զա­նա­զան ծրագ­րեր, ո­րոնք ա­ռիթ կ՚ըն­ձե­ռեն տօ­նա­կան օ­րե­րուն հա­սա­րա­կու­թեան հա­մեստ խա­ւե­րու գօ­տեպնդ­ման։

ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԵՐՈՒՆ ԿԱՂԱՆԴԻ ԽՕՍՔԵՐԸ

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Նոր տա­րի, նոր սպա­սում­ներ... Ա­մէ­նուր կը հնչեն Նոր տա­րուան եւ Սուրբ Ծննդեան բա­րե­մաղ­թանք­ներ, ցան­կու­թիւն­ներ, ա­մէն մարդ նո­րո­վի յոյ­սե­րով եւ սպա­սում­նե­րով կը լե­ցուի Նոր տա­րուան լու­սա­ւոր օ­րե­րու առ­թիւ:

«ԱՐԱՐԱՏ» ՔՈՆԻԱՔՆ ՈՒ ՈՒԻՍԹԸՆ ՉԸՐՉԻԼ

Ա­ՍԱ­ՏՈՒՐ ԿԻՒ­ԶԷ­ԼԵԱՆ

Լոն­տո­նի «Սոթ­պի՚զ» հան­րա­ծա­նօթ ըն­կե­րու­թիւ­նը Մո­նա­քո­յի ար­քա­յազն Ալ­պէռ իշ­խա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ու մաս­նակ­ցու­թեամբ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պած էր ա­ճուրդ մը՝ նուի­րուած Ո­ւիս­թըն Չըր­չի­լի մա­հուան 50-րդ տա­րե­լի­ցին։ Ա­ճուր­դի գլխա­ւոր կազ­մա­կեր­պիչ­ներն էին ար­քա­յազն Ալ­պէռ, Մո­նա­քո­յի մօտ Անգ­լիոյ դես­պան Է­վէ­լին Չեն­թա եւ Լոն­տո­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Ար­մէն Սարգ­սեան։

ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ԵՐԵԿՈՅԹ

Աշ­խար­հահռ­չակ ե­րա­ժիշտ ու շար­ժան­կա­րի վար­պետ Է­միր Քուս­թու­րի­ցա­յի Ե­րե­ւա­նի մէջ ու­նե­ցած ե­լոյ­թը դար­ձած է ան­մո­ռա­նա­լի։ «The No Smoking Orchestra» ժո­ղովր­դա­կան ռաք խում­բին հետ միա­սին հան­դէս ե­կաւ Է­միր Քուս­թու­րի­ցա, որ ան­մո­ռա­նա­լի ե­րե­կոյթ մը պար­գե­ւեց հայ ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րուն։

«ԱՆԱՀԻՏ» ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԺԱՊԱՒԷՆԸ ՖՐԱՆՍԵՐԷՆՈՎ

«Ա­նա­հիտ» ման­կա­կան շար­ժան­կա­րը հա­սա­նե­լի պի­տի դառ­նայ ֆրան­սա­խօս հան­րու­թեան: «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղորդ­մամբ,Դեկ­տեմ­բե­րի 24-­ին լրագ­րող­նե­րու հետ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին ը­սած է «Ռո­բերտ Սա­հա­կեանց փրո­տաք­շըն» ա­րուես­տա­նո­ցի հա­մա­հիմ­նա­դիր եւ ման­կա­կան շար­ժան­կար­ներ պատ­րաս­տող Դա­ւիթ Սա­հա­կեան­ց:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽՕՍՔԸ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Արմէնփրէս» լրատու գործակալութեան տնօրէն Արամ Անանեան բացառիկ հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
«Մեր ուշադրութեան կեդրոնին կը գտնուի ամբողջ հայ ժողովուրդը՝ իր ամբողջութեան մէջ։ Մենք ունինք մասնաւոր բաժին»:

Էջեր