Ընկերա-մշակութային

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽՕՍՔԸ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Արմէնփրէս» լրատու գործակալութեան տնօրէն Արամ Անանեան բացառիկ հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
«Մեր ուշադրութեան կեդրոնին կը գտնուի ամբողջ հայ ժողովուրդը՝ իր ամբողջութեան մէջ։ Մենք ունինք մասնաւոր բաժին»:

Թերթավաճառի Կրպակին Առջեւ՝ Ընթերցելով Վերտառութիւնները

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

​Կանգ ա­ռի թեր­թա­վա­ճա­ռի կրպա­կին առ­ջեւ: Բազ­մա­թիւ հրա­տա­րա­կու­թիւն­ներ՝ հաստ վեր­տա­ռու­թիւն­նե­րով կամ բա­ցա­ռիկ հա­մար­նե­րով, կ՚անդ­րա­դառ­նա­յին հա­մաշ­խար­հա­յին տագ­նա­պա­լի կա­ցու­թեան, հա­մե­մուած թուղթ ծա­խե­լու նպաս­տող ցնցող լու­րե­րով, եւ ան­թա­քոյց կը խօ­սէին կրօ­նա­կան պա­տե­րազ­մի մա­սին:

Մկրտիչ Արմէն. Հայկական Արձակի Մեծատաղանդ Վարպետը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

22 Դեկ­տեմ­բե­ր 1972-ին, 66 տա­րե­կա­նին մեր երկ­րէն ու կեան­քէն հե­ռա­ցաւ հայ­կա­կան ար­ձա­կին մեծ վար­պետ­նե­րէն Մկր­­տիչ Ար­մէն (1906-1972), որ իր «­Հեղ­նար աղ­բիւր» վի­պա­կով ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս նո­ւա­ճեց ան­մա­հու­թիւ­նը եւ իր տե­ղը գտաւ հայ գրա­կա­նու­թեան Մե­ծե­րու հա­մաս­տե­ղու­թեան մէջ։

ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ԵՐԳԸ

«Ներդաշնակութեան մեղեդի»ները Երեւանէն վերջ երէկ երեկոյեան ալ հնչեցին Իսթանպուլի մէջ՝ խորապէս տպաւորելով ունկնդիրները:
Թուրքիայէն եւ Հայաստանէն երաժիշտներ Շիշլիի «Քենթ» մշակոյթի կեդրոնի բեմին վրայ արձանագրեցին փայլուն յաջողութիւն մը:

Ամէն Տեղ Հայ Կայ

ԱՆԻ ՓԱՆՈՍԵԱՆ-ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ

Բա­ցի…­մեր ապ­րած շրջա­նէն։

Ա­մու­սի­նիս գոր­ծին բե­րու­մով, վեց ու կէս տա­րի ա­ռաջ բնա­կու­թիւն հաս­տա­տե­ցինք Նիւ Ճըր­զիի ա­րուար­ձան­նե­րէն մէ­կուն մէջ, ո­րուն ա­նու­նը նոյ­նիսկ ան­ծա­նօթ է գա­ղու­թին մէջ ապ­րող հա­յե­րու մե­ծա­մաս­նու­թեան։

«ՎԵՐՋԻՆ ԲՆԱԿԻՉԸ»

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​2016 թուա­կա­նին պաս­տառ­նե­րուն կը յայտնուի հայ­կա­կան գե­ղա­րուես­տա­կան շար­ժան­կար մը՝ «Վեր­ջին բնա­կի­չը» խո­րագ­րով: Շար­ժան­կա­րի բո­լոր նկա­րա­հա­նում­նե­րը ար­դէն ա­ւար­տած են եւ այժմ կ՚ըն­թա­նայ յե­տար­տադ­րա­կան գոր­ծըն­թա­ցը:

ՇՆՉՈՂ ԲԵ­ԿՈՐ­ՆԵՐ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

Վեր­ջերս հա­մա­ցան­ցի լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րը ո­ղո­ղուած են Գա­նա­տա ժա­մա­նող սու­րիա­ցի գաղ­թա­կան­նե­րու լու­րե­րով, լու­սան­կար­նե­րով և տե­սա­նիւ­թե­րով: Պա­տե­րազ­մա­կան ար­հա­ւիրք­նե­րու, ան­մարդ­կա­յին ո­ճիր­նե­րու ոչ միայն ա­կա­նա­տես­ներն են ա­նոնք, այլ իւ­րա­քան­չիւր Գա­նա­տա կամ այ­լուր հաս­նող սու­րիա­ցի ըն­տա­նիք կամ ան­հատ, բա­ցի նիւ­թա­կան կո­րուստ­նե­րէն հո­գե­կան անջն­ջե­լի խոր դրոշմ­ներ կը կրէ, ո­րոնք յա­ռա­ջա­ցած են ան­մո­ռա­նա­լի հո­գե­կան կո­րուստ­նե­րէ, նոյ­նինքն ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րու կամ ալ ըն­տա­նի­քին մօտ պա­րա­գա­նե­րէն ո­մանց:

Էջեր