Ընկերա-մշակութային

ԼԵՌՆԱ ՊԱԼՕՂԼՈՒ ԱՔՊՈՒԼՈՒԹ ՄԵԿՆԱԲԱՆԵՑ ՖՐԱՆՍԱՑԻ ՅՕՐԻՆՈՂՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ

Գա­տը­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան Եէլ­տէ­յիր­մե­նիի մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ ֆրան­սա­ցի յօ­րի­նող­նե­րու ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րու ձօ­նուած հա­մերգ մը, որ ար­ժա­նա­ցաւ ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։ Այս հա­մեր­գին ըն­թաց­քին հան­դէս ե­կաւ մեց­ցօ-սոփ­րա­նօ Լեռ­նա Պա­լօղ­լու­-Աք­պու­լութ, որ կա­տա­րո­ղա­կան ըն­դու­նա­կու­թիւն­նե­րով ար­ձա­նագ­րեց փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն մը։

ՅԻՇՈՂՈՒԹԵԱՆ ԿԵՐՊԱՐԱՆՔՆԵՐԸ

Ե­րե­ւա­նի մէջ, Մա­տե­նա­դա­րա­նի եր­դի­քին տակ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ «Վե­րած­նուած մշա­կոյթ, վե­րապ­րած ձե­ռագ­րեր» խո­րագ­րեալ գի­տա­ժո­ղով մը։ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած էր այս ձեռ­նար­կը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն, Ռու­սաս­տա­նէն, Աւստ­րիա­յէն, Հո­լան­տա­յէն, Գեր­մա­նիա­յէն, Լաթ­վիա­յէն, Ղա­զա­խիս­տա­նէն եւ Վրաս­տա­նէն ա­ռաջ­նա­կարգ կեդ­րոն­նե­րու մաս­նա­գէտ­ներ։

«ԱՅԲ» ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ԿԸ ԴԻՄԷ ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ

ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱ­ՌԵԱՆ

Նի­ւեոր­քա­հա­յու­թեան ա­ռի­թը տրուե­ցաւ ներ­կայ գտնուե­լու եւ տա­րօ­րի­նակ ձեռ­նար­կի մը ա­կա­նա­տե­սը ըլ­լա­լու փոր­ձա­ռու­թիւ­նը ու­նե­նա­լու: Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Նիւ Եոր­քի ֆրան­սա­կան «Ա­լիանս» կա­ճա­ռի սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ հան­դի­պում մը, ո­րու ըն­թաց­քին հա­կիրճ կեր­պով ներ­կայ հա­սա­րա­կու­թեան հրամ­ցուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի «Այբ» կրթա­կան հիմ­նար­կին կա­տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րուն  մա­սին զե­կու­ցում մը:

Չեմ Հասկնար…

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

​Մար­դիկ ի­րենց ամ­բողջ կեան­քի ըն­թաց­քին կրնան հան­դի­պիլ զա­նա­զան եւ բազ­մա­զան, ան­գոյն եւ կամ գու­նա­ւոր հար­ցե­րու, դէմ­քե­րու, դէպ­քե­րու, տե­սա­րան­նե­րու, ե­րե­ւոյթ­նե­րու, ի­րա­վի­ճակ­նե­րու եւ կամ խնդիր­նե­րու, ո­րոնք ի­րենց հա­մար ան­հասկ­նա­լի կը թուին եւ նոյ­նիսկ՝ ան­բա­ցատ­րե­լի:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԲՆԱԿԱՆ ԶԱՐԴԱԴԵՂԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Անց­նող շաբ­թուան մէջ Հա­յաս­տա­նի նրբա­ճա­շակ հա­մայն­քը հե­տաքրք­րա­կան եւ ինք­նա­տիպ ձեռ­նար­կի մը ներ­կայ ե­ղաւ. Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կէն 300 մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ գտնուող Խո­րե­նա­ցի փո­ղո­ցը վեր խո­յա­ցող Ե­րե­ւա­նի նո­րա­կա­ռոյց շէն­քե­րէն մէ­կուն՝ 2012 թուա­կա­նին կա­ռու­ցուած «Է­լիթ փլա­զա» գոր­ծա­րար հա­մա­լի­րին մէջ բա­ցու­ցաւ իր տե­սա­կին մէջ ե­զա­կի ըն­կե­րու­թեան մը սրա­հը: Բնա­կան նիւ­թե­րէ ստա­ցուած յար­դա­ր­­ման մի­ջոց­նե­րու, գե­ղա­նիւ­թե­րու եւ շփա­նիւ­թե­րու «Նաի­րիա­ն» հայ­կա­կան ըն­կե­րու­թիւ­նը (Nairian Cosmetics) ազ­դա­րա­րեց իր մեկ­նար­կը: «Է­լիթ փլա­զա»ի մէջ կը գոր­ծեն ըն­կե­րու­թեան թէ՛ ցու­ցաս­րահ-վա­ճա­ռաս­րա­հը, թէ՛ ալ՝ գրա­սե­նեա­կը:

ՕՔՍՖՈՐՏԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐՈՒ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅ

Օքս­ֆոր­տի հա­մալ­սա­րա­նի Պո­տլէեան գրա­դա­րա­նի եր­դի­քին տակ կազ­մա­կեր­պուած հայ­կա­կան հա­զուա­գիւտ ձե­ռագ­րե­րու եւ տպագ­րու­թիւն­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը ա­ռար­կայ դար­ձած է ան­նա­խըն­թաց հե­տաքրք­րու­թեան։ Հա­մալ­սա­րա­նի հե­տա­զօ­տող­նե­րէն Տքթ. Ռա­պին Մէ­յէր, որ պատմա­կան լե­զու­նե­րու մաս­նա­գէտ է, այս կա­պակ­ցու­թեամբ փո­խան­ցած է վառ տպա­ւո­րու­թիւն­ներ։ Ան կը մաս­նա­գի­տա­նայ յու­նա­րէ­նի, լա­տի­նե­րէ­նի եւ հա­յե­րէ­նի մաս­նա­գի­տու­թեան վրայ։

ԵՐԳԵՐԸ, ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հռչակաւոր սոփրանօ Իզապէլ Պայրաքտարեանի Լոս Անճելըսի մէջ ունեցած վերջին համերգը մեծ արձագանգ մը ստեղծած է ամբողջ հայաշխարհէն ներս:
Սերուժ Գրաճեանի դաշնակի նուագակցութեամբ, յայտնի մեներգչուհիին արձանագրած հերթական յաջողութեան դրուատիքով կ՚անդրադառնայ նաեւ ամերիկեան մամուլը:

ԴԵՐԱՍԱՆ ՍՈՍ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ

Շա­բա­թա­վեր­ջին Ե­րե­ւա­նի մէջ ո­գե­կո­չուե­ցաւ յայտ­նի ու սի­րուած դե­րա­սան Սոս Սարգ­սեան։ Իր տա­րե­դար­ձին օ­րը՝ Հոկ­տեմ­բե­րի 24-ին մայ­րա­քա­ղա­քի Տէ­րեան փո­ղո­ցի թիւ 65 շէն­քին վրայ զե­տե­ղուած եւ իր յի­շա­տա­կին ձօ­նուած յու­շա­տախ­տա­կը բա­ցուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը։

6-7 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ ԴԷՊՔԵՐՈՒ 60-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ ԶՐՈՅՑ՝ ՍԵՐՏԱՐ ՔՈՐՈՒՃՈՒԻ ՀԵՏ

Բան­կալ­թըի «Նոս­տալ­ժի» գրա­խա­նութ-մշա­կոյ­թի տան եւ «Պիր­զա­ման­լար» գե­ղա­րուես­տաս­րա­հին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ 6-7 Սեպ­տեմ­բեր 1955 թուա­կա­նի դէպ­քե­րու 60-րդ տա­րե­լի­ցին ձօ­նուած հա­ւա­քոյթ մը։

Էջեր