Ընկերա-մշակութային

ՄԵՐ ՄԱՅՐԵՆԻՆ՝ ԻՐ ՊԱՆԾԱԼԻ ԱՆՑԵԱԼՈՎ, ՄՏԱՀՈԳԻՉ ՆԵՐԿԱՅՈՎ ԵՒ ԱՆՍՏՈՅԳ ԱՊԱԳԱՅՈՎ

ՏՔԹ. Յ. ԱՐ­ԶՈՒ­ՄԱ­ՆԵԱՆ

«Ա՜խ լե­զուն, լե­զուն.
լե­զուն  որ չըլ­լայ, մարդ
ին­չի՞ պէս կ՚ըլ­լայ…»
ԽԱ­ՉԱ­ՏՈՒՐ Ա­ԲՈ­ՎԵԱՆ

ՄԱՐԿՕ ԵՒ ՍԱՊՐԻՆԱ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Վեր­ջերս նո­րո­գու­մէ ետք, նո­րա­ցուած ցու­ցադ­րու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի մէջ իր դռնե­րը բա­ցաւ ինք­նա­տիպ ու իւ­րօ­րի­նակ թան­գա­րան մը՝ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի թան­գա­րա­նը:

Նահապետ Քուչակ. Հայ Ժողովրդական Բանաստեղծութեան «Լուսապսակ Ճակատ»

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Հայ գրա­կա­նու­թեան ա­կունք­նե­րուն, կեն­սա­յորդ իր բխու­մով, ան­փո­խա­րի­նե­լի տեղ կը գրա­ւէ եւ բարձ­րար­ժէք ա­րո­ւես­տի անս­պառ աղ­բիւր է հայ ժո­ղովրդա­կան բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը, որ ծնունդ տուած է ան­մահ տա­ղա­սաց­նե­րու, ա­շուղ-եր­գիչ­նե­րու եւ հան­ճա­րեղ բա­նաս­տեղծ­նե­րու մեր ազ­գա­յին հա­մաս­տե­ղու­թեան։

Մոսկուայի Մէջ Միջազգային Փառատօն

Ապ­րի­լի 17-ին, Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ՝ Մոս­կուա­յի «ЗИЛ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ «Հա­յոր­դիք» ազ­գա­յին պա­րե­րու մի­ջազ­գա­յին ա­մէ­նա­մեայ փա­ռա­տօ­նը: Փա­ռա­տօ­նի ղե­կա­վարն է «Հա­յոր­դիք» եր­գի-պա­րի խում­բի հիմ­նա­դիր եւ գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Ա­նա­հիտ Սարգ­սեան:

ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ԴԵՂԱԳԻՐ

ՍԱՐԳԻՍ ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Քա­նի մը շա­բաթ ա­ռաջ, ստա­մոք­սի բա­ւա­կան լուրջ ան­հանգս­տու­թիւն զգա­ցի։ Կաս­կած­ներս կը տա­րու­բե­րէին պա­ղա­ռու­թեան եւ ճա­շի հե­տե­ւանք՝ թե­թեւ թու­նա­ւո­րու­մի մի­ջեւ։ Թէյ, տնա­յին դար­մա­նու­մի մի­ջոց­ներ… ար­դիւնք չտուին։ Հե­ռա­ձայ­նե­ցի բժիշ­կիս, որ նոյն օրն իսկ ժա­մադ­րու­թիւն մը ճշդեց։

ՀԻՆ ԵՐԵՒԱՆԸ՝ ՆՈՐՈՎԻ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Հայաստանի մէջ նոր նախագիծ մը կեանքի կոչուած է։ Քանի մը տարիէն նոր շէնք կամ թաղամաս պիտի գոյանայ կեդրոնին մէջ, «Հին Երեւան» անունով: Ամէն մարդ անհամբերութեամբ կը սպասէ, թէ ինչ տեսք պիտի ունենայ «Հին Երեւան» անունը կրող այդ փողոցը, որու կառուցումը արդէն հաստատուած է պետական մակարդակով եւ աւարտին պիտի հասցուի նախատեսուած ժամկէտներուն մէջ:

Օ­ՐԻ­ՆԱԿ ՄԱՐ­ԴՈՑ

Զ. ՍՕ­ՆԱ

Թոռ­նի­կը կը ձայ­նէր մեծ­մօր. «Ե­կո՛ւր եաեա(x), տե՛ս քեզ շատ յու­զող պատ­կեր մը կայ հա­մա­կար­գի­չին մէջ»։ Երբ մեծ­մայ­րի­կը ակ­նո­ցը ա­ռած, մօ­տե­ցաւ թոռ­ա­նը՝ պար­զուած տե­սա­րա­նը իս­կա­պէս յու­զիչ եւ կեր­պով մը դաս­տիա­րա­կիչ էր մար­դոց հա­մար։

Վահան Միրաքեան. Հայաստան Աշխարհի Եւ Հայկական Աւանդութեանց Դիւցազներգակ Բանաստեղծը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Մարտ 21-ին վախ­ճա­նած է հայ գրա­կա­նու­թեան ար­ժա­նա­ւոր դէմ­քե­րէն բա­նաս­տեղծ ­Վա­հան ­Մի­րա­քեան (1866-1942), ո­րուն ծննդեան 150-ա­մեա­կը կը նշո­ւի այս տա­րի։

ԵՈՒՍՈՒՖ ՔԱՐՇԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ ՊԻՏԻ ԲԱՑՈՒԻ ԼԱՍ ՎԵԿԱՍԻ ՄԷՋ

Լաս Վե­կա­սի մէջ պի­տի բա­ցուի գա­նա­տա­հայ մե­ծա­նուն նկա­րիչ Եու­սուֆ Քար­շի գոր­ծե­րուն ցու­ցա­հան­դէ­սը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Լոս Ան­ճե­լը­սի «Աս­պա­րէզ» օ­րա­թեր­թը գրեց, թէ տեղ­ւոյն «Պե­լա­ճիօ» ցու­ցադ­րաս­րա­հին մէջ պի­տի բա­ցուի ան­մո­ռա­նա­լի լու­սան­կա­րիչ Եու­սուֆ Քար­շի ցու­ցա­հան­դէ­սը։

Էջեր