Ընկերա-մշակութային

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Զանգի» ծրագրի հեղինակ ճարտարագէտ Վահրամ Մարտիրոսեանի մասնաւոր յայտարարութիւնները՝ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
Հայաստանի արհեստագիտական տօնը՝ «ՏիճիԹէք Էքսփօ 2015» ցուցահանդէսը արժանացաւ հետաքրքիրներու ուշադրութեան:

Հայաստանի Օրը՝ Մարսէյլի Միջազգային Տօնավաճառին Մէջ

Մար­սէյ­լի մի­ջազ­գա­յին տօ­նա­վա­ճա­ռին ըն­թաց­քին նշո­ւե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի օ­րը։ Այս­պէս, 25-րդ շա­րու­նա­կա­կան մաս­նակ­ցու­թիւն, այս տա­րի ա­ւե­լի ըն­դար­ձա­կո­ւած տա­ղա­ւա­րով, կեդ­րո­նա­կան ու­ղիին վրայ, հե­տե­ւա­բար ան­պայ­ման տե­սա­նե­լի իւ­րա­քան­չիւր այ­ցե­լո­ւի հա­մար։

Հայերէնի Վերականգնումը «Հայաստան-Սփիւռքներ»ու Ազգային Իրաւ Ինքնութեան Նուաճման Խնդիրն Է

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

​Բա­րե­միտ չըլ­լանք: Մեր հայ­րե­նի­քը եւ ժո­ղո­վուր­դը, Հա­յաս­տան եւ սփիւռք­ներ, են­թա­կայ ե­ղած են, եւ են, ան­դադ­րում նա­խա­յար­ձա­կում­նե­րու, ո­րոնք միայն զի­նուո­րա­կան չեն:

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ՝ ԳԵՂԵՑԻԿՆԵՐՈՒ ՇԱՐՔԻՆ

«Տը Թե­լեկ­րաֆ» թեր­թը հրա­պա­րա­կեց աշ­խար­հի ա­մե­նէն գե­ղե­ցիկ ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն ցան­կը։ Քսա­նե­րեք ե­կե­ղե­ցի­նե­րու շար­քին մէջ է նաեւ Ի­րա­նի մէջ գտնուող Սպա­հա­նի Ս. Բեթ­ղե­հէմ հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցին։

«ՄԵԼԻՀԱ ՆՈՒՐԻ ՀԱՆԸՄ»

Ա­րեւմ­տա­հայ գրա­կա­նու­թեան յա­ռա­ջա­տար ա­նուն­նե­րէն Զա­պէլ Ե­սա­յեա­նի «Մե­լի­հա Նու­րի հա­նըմ» նո­րա­վէ­պը հրա­տա­րա­կուե­ցաւ «Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չու­թեան կող­մէ։ Գիր­քը հա­յե­րէ­նէ թրքե­րէ­նի թարգ­մա­նած է Մեհ­մէտ Ֆա­թիհ Ուս­լու։ Ե­սա­յեան իր այս նո­րա­վէ­պին մէջ կը պատ­մէ կնոջ մը մա­սին, որ Չա­նաք­քա­լէի պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն կը տա­րու­բե­րի եր­կու տղա­մար­դու հան­դէպ ապ­րած իր զգա­ցում­նե­րու մի­ջեւ։

«Արամ, Արամ» ԺԱՊԱՒԷՆԸ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԵՑԱՒ ՄՈՆՐԷԱԼԻ ՄԷՋ

Քրիս­թա­ֆըր Չէյմ­պըրզ, ո­րուն բե­մադ­րած «Ա­րամ, Ա­րամ» ֆիլ­մը ցու­ցա­դո­ւե­ցաւ այս տա­րո­ւան Հա­յաս­տա­նի «Ոս­կէ ծի­րան» շար­ժա­պատ­կե­րի փա­ռա­տօ­նին, կը յայտ­նէ, թէ ֆիլ­մը պատ­մու­թիւնն է տաս­ներ­կու տա­րե­կան Ա­րա­մին, որ Պէյ­րու­թէն գաղ­թե­լով՝ կը հաս­տա­տո­ւի Լոս Ան­ճե­լը­սի Փոք­րիկ Հա­յաս­տան շրջա­նը ապ­րող իր մեծ­հօր մօտ, դի­մագ­րա­ւե­լով նոր մի­ջա­վայ­րին ըն­տե­լա­նա­լու դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը:

Գէորգ Էմին. «Խառն Դար»ու Երգին Սրտոտ Ու Խոհուն Բանաստեղծը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Սեպ­տեմ­բե­րի վեր­ջին օ­րը ծննդեան տա­րե­դարձն է հայ գրա­կա­նու­թեան 20-րդ ­դա­րու լու­սա­ւոր դէմ­քե­րէն՝ տա­ղան­դա­ւոր բա­նաս­տեղծ Գէորգ Է­մի­նի (1919-1998)։
­Մարդ էա­կին նկատ­մամբ ան­կեղծ ու ան­հուն սէ­րը, իր ժա­մա­նա­կաշր­ջանն ու Դա­րու Ո­գին հա­յօ­րէն եր­գե­լու ներ­քին հու­րը եւ կեանքն ու աշ­խար­հը իր ողջ բջիջ­նե­րով շնչա­ւո­րե­լու ան­սանձ կիր­քը ե­ղան վա­րար աղ­բիւ­րը Գէորգ Է­մի­նի բա­նաս­տեղ­ծու­թեան:

ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԱՄՐՈՑ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

31-րդ ամառնային ողիմպիական խաղերուն ընդառաջ՝ նոր աւան մը հայ մարզիկներուն համար, որոնք Երեւանի մէջ կ՚ողջունեն իրենց խարիսխը:
Շուրջ 7500 քառակուսի մեթր տարածքի վրայ կառուցուած հսկայ համալիրը յաւակնոտ հորիզոններ կը բանայ հայկական մարմնամարզին առջեւ: 

«ԱՊԱԶԳԱՅԻՆՆԵՐՈՒ» ՀԱՐՑԵՐԸ

​Ճարտարապետներու պալատի Իսթանպուլի մասնաճիւղի դահլիճի երդիքին տակ շահեկան ասուլիս:
Թուրքիոյ կրթական համակարգէն ներս խտրականութեան դրսեւորումներուն վերաբերեալ պատրաստուած տեղեկագիրը առարկայ կը դառնայ հասարակական լայն քննարկումներու: Փոքրամասնական վարժարաններու առկայ խնդիրները լուրջ կարեւորութիւն կը ներկայացնեն նիւթի ամբողջին մէջ:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԹԻՒԵՐՆ ՈՒ ՓԱՍՏԵՐԸ

ՀԱ­ՄՕ ՊԵՏ­ՐՈ­ՍԵԱՆ

100 տա­րի ա­ռաջ, Ա. Հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մին մօ­տա­ւո­րա­պէս 15 մի­լիոն զի­նուոր­ներ եւ քա­ղա­քա­յին­ներ զո­հուե­ցան, եւ աշ­խար­հի մարդ­կու­թեան հաս­ցու­ցած ա­նոր տա­ռա­պանք­նե­րը ու բա­ցած վէր­քե­րը չէին բու­ժուած դեռ բո­լո­րո­վին, հաշ­տու­թիւն կնքուած էր յաղ­թա­կան դաշ­նա­կից­նե­րու եւ պար­տուած կող­մե­րու մի­ջեւ:

Էջեր