Ընկերա-մշակութային

6-7 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 1955 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ԴԷՊՔԵՐԷՆ 60 ՏԱՐԻ ԱՆՑ ՈՒՇԱԳՐԱՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ՄԸ

«Պիլ­կի» հա­մալ­սա­րա­նի Տո­լափ­տե­րէի մաս­նա­ճիւ­ղին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ ու­շագ­րաւ գի­տա­ժո­ղով մը, որ ձօ­նուած էր 6-7 Սեպ­տեմ­բեր 1955 թուա­կա­նի դէպ­քե­րու 60-րդ տա­րե­լի­ցին։ «Ի­րա­ւունք, մարդ, հա­սա­րա­կու­թիւն» խո­րագ­րեալ այս գի­տա­ժո­ղո­վը կազ­մա­կեր­պուած էր վե­րո­յի­շեալ հա­մալ­սա­րա­նի Մար­դու ի­րա­ւանց ի­րա­ւա­բա­նու­թեան գոր­ծադ­րու­թեան ու հե­տա­զօ­տու­թեան կեդ­րո­նին կող­մէ։

«ՅՈՅՍԻ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆ» ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ՁՕՆՈՒԱԾ ՓԱՌԱՏՕՆԻՆ ՇՐՋԱԳԾՈՎ

Ե­րե­ւա­նի «Չայ­քովս­քի» ե­րաժշ­տա­կան միջ­նա­կարգ մաս­նա­գի­տա­կան դպրո­ցի սա­նե­րը նուա­գե­ցին «Նուի­րէ կեանք» հիմ­նադ­րա­մի շա­հա­ռու ե­րա­խա­նե­րուն հա­մար։ Ա­րամ Խա­չա­տու­րեա­նին ձօ­նուած մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նի շրջա­նակ­նե­րէն ներս, մե­ծա­նուն եր­գա­հա­նի Ե­րե­ւա­նի տուն-թան­գա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս հա­մեր­գը, որ ա­նուա­նուած էր «Յոյ­սի ե­րաժշ­տու­թիւն»։

«ԿՏՈՐ ՄԸ ԿՏԱԿ» ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐՈՒ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ՝ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն բա­ցուե­ցաւ «Կտոր մը կրակ» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէս մը, որ կազ­մա­կերպուած է Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մի եւ Ե­րե­ւա­նի Գե­ղա­րուես­տի պե­տա­կան ա­կա­դե­միոյ ու­սա­նո­ղա­կան խոր­հուր­դի հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։ Հա­յաս­տա­նի Նը-կա­րիչ­նե­րու միու­թեան եր­դի­քին տակ բացուած այս ցու­ցա­հան­դէ­սը հա­մա­տե­ղած է ե­րի­տա­սարդ ա­րուես­տա­գէտ­նե­րու ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը։

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ ԵՒ ԾԵՐԵՐԸ ԿՐՆԱ՞Ն ՄՆԱՅՈՒՆ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԻՒՆ ՄՇԱԿԵԼ

ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԵՐԵԱՆ

Ա­մե­նէն հին ժա­մա­նակ­նե­րէն մին­չեւ այ­սօր մար­դոց հա­մար միշտ կեն­սա­կան ե­ղած է ըն­կե­րոջ մը, կամ ըն­կեր­նե­րու ներ­կա­յու­թիւ­նը: Փի­լի­սո­փա­ներ, տե­սա­բան­ներ եւ ըն­կե­րա­բան­ներ վա­ւե­րա­կան-ա­ռար­կա­յա­կան տե­սա­կէտ­ներ ար­տա­յայ­տած են:

TRIO AETERNUS ՀԱՄԵՐԳՈՎ ՄԸ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՒ ՔԱՂԱՔԻՍ ՄԷՋ

Իս­թան­պու­լի Թէք­նիկ հա­մալ­սա­րա­նի Մաչ­քա­յի մաս­նա­ճիւ­ղի «Մուս­թա­ֆա Քե­մալ» դահ­լի­ճին մէջ ե­րէկ երե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան հա­մերգ մը։

ՀԵՐՈՒՍՏԱՄԱՐԱԹՈՆ 2015

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի տարեկան նուիրահաւաքման արշաւը այսօր տեղի կ՚ունենայ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներուն մէջ:
Համազգային հանգանակութեան շարժում:
Այս տարի «Մեր տունը» կարգախօսով կազմակերպուած թելեթոնին հասոյթը պիտի յատկացուի բազմազաւակ ընտանիքներու բնակարանի կարիքը դիմագրաւելու նպատակին: Եւրոպայի աւանդական ֆոնեթոնի արդիւնքով ապահովուած միջոցներն ալ պիտի ուղղուին նոյն նպատակին:

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԷՆ ՆՈՐ ՀԱՏՈՐ ՄԸ

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը կը շա­րու­նա­կէ ի­րե­րա­յա­ջորդ գիր­քեր հրա­տա­րա­կել իր «Ար­­մաշ» մա­տե­նա­շա­րէն։ Այս ամբող­ջին մէջ, որ­պէս տաս­նե­րորդ հա­տոր լոյս տե­սաւ մե­ծա­նուն ար­մա­շա­կա­նի մը՝ Ե­րա­նաշ­նորհ Գա­րե­գին Պատրիարք Խա­չա­տու­րեա­նի «Սրբու­հի Սան­դուխտ Կոյ­սին թռչնիկ­նե­րը» ըն­դար­ձակ պատ­մուած­քը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԻՋՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ. «ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԷՆ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅ՝ ՄԷԿ ՔԱՅԼ»

Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մը եւ Ազ­գա­յին երկ­րա­գոր­ծու­թեան հա­մալ­սա­րա­նը կազ­մա­կեր­պե­ցին երկ­րի ե­րի­տա­սար­դու­թեան ուղ­ղեալ հա­ւա­քոյթ մը։

«ԼՈՒԻ ԺԴ. ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ»

Գա­տը­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան «Սիւ­րէ­յեա» օ­փե­րա­յին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ «Լուի ԺԴ. Իս­թան­պու­լի մէջ» խո­րագ­րեալ պա­րոք հա­մերգ մը, որ ար­ժա­նա­ցաւ ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։

COP-21-ԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ ԲՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐ

​ՆՇԱՆ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ(*)

Նո­յեմ­բեր 30-էն մին­չեւ Դեկ­տեմ­բեր 11, Փա­րի­զի մօ­տա­կայ Լը Պուր­ժէի (93 Le Bourget) մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ կլի­մա­յա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու յատ­կա­ցուած 21-րդ ժո­ղո­վը՝ COP-21, որ կը վա­յե­լէ ՄԱԿ-ի հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը:

Էջեր