Ընկերա-մշակութային

ՏԱՂԱՆԴԱՒՈՐ ԵՐԳՉՈՒՀԻՆ

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Լիբանանահայ արուեստագիտուհի Շողիկ Թորոսեան համերգով մը հանդէս եկաւ Երեւանի մէջ՝ խոր տպաւորութիւն գործելով իր ունկնդիրներուն վրայ:
«Երգը լաւագոյն միջոցն է հոգիներու ջերմացման, մերձեցման, դրական ու լուսաւոր զգացումներու հաղորդման համար»:

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ ՓԱԼՄԻՐԱՆ

Ամ­բողջ աշ­խար­հէն շուրջ վաթ­սուն կազ­մա­կեր­պու­թիւն իր օգ­նու­թիւ­նը ա­ռա­ջար­կած է սու­րիա­կան Փալ­մի­րա քա­ղա­քի պատ­մա­կան յու­շար­ձան­նե­րու վե­րա­կանգն­ման հար­ցին, յայտ­նած է Հոմ­սի նա­հան­գա­պետ Թա­լալ էլ Պա­րա­զի: «­Պատ­մա­կան յու­շար­ձան­նե­րու պահ­պա­նու­թեան վար­չու­թիւ­նը գնա­հա­տած է վնա­սը եւ կը հա­մա­գոր­ծակ­ցի բազ­մա­թիւ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հետ։

«ԴԺՈՒԱՐՈՒԹԻՒՆ՝ ՎԵՐՆԱԳԻՐ ՄԸ ԳՏՆԵԼՈՒ ՄԷՋ»…

ՄՈՎՍԷՍ ԾԻՐԱՆԻ

​Թէեւ հե­լլէ­նա­կան ա­ռաս­պե­լա­բա­նու­թեան մէջ գե­ղեց­կու­թեան դի­ցու­հին՝ Աֆ­րո­տի­թէն կը ծնի ծո­վու փրփու­րէն, սա­կայն ա­ւե­լի կա­նուխ շրջա­նին հին յոյ­նե­րը կը հա­ւա­տա­յին, թէ ան՝ «գե­ղեց­կու­թիւ­նը» կը յա­ռա­ջա­նայ թա­րա­խէն: Այ­սինքն՝ ցա­ւէն, ցա­ւի յո­ռե­գոյն տե­սա­կէն:

ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉՈՒԵՑԱՒ

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հա­յե­րէն է­ջե­րու հան­գու­ցեալ խմբա­գիր Սար­գիս Սե­րո­վբեան շա­բա­թա­վեր­ջին ո­գե­կո­չուե­ցաւ իր մա­հուան Ա. տա­րե­լի­ցին առ­թիւ։ «Ա­կօս»ի խմբագ­րա­տան դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ Շա­բաթ յետ­մի­ջօ­րէին ող­բա­ցեալ Սար­գիս Սե­րո­վբեան վեր­յի­շուե­ցաւ՝ ի­րեն հա­մար կազ­մա­կեր­պուած հա­ւա­քոյ­թով մը։

ԱՇԽՈՅԺ ԵՌԱԼԵԶՈՒ ԿԱՅՔԷՋ…

«Յուշամատեան»ի հիմնադիր-տնօրէն Վահէ Թաշճեանի հետ շահեկան տեսակցութիւն մը՝ Փարիզի «Նոր Յառաջ» թերթին մէջ:
Թուայ­նա­ցուած բաց ար­խի­ւը սկսած է դառ­նալ այն վայ­րը, ուր հետզ­հե­տէ կը սկսին հա­ւա­քուիլ եւ հան­րու­թեան մատ­չե­լի դառ­նալ մին­չեւ օրս տու­նե­րու մէջ պա­հուող ըն­տա­նե­կան գան­ձեր:

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԳՈՐԳԵՐԸ

Գոր­գա­գոր­ծու­թիւ­նը ա­րուես­տի ա­ւան­դա­կան տե­սակ մըն է՝ տա­րա­ծուած Հա­յաս­տա­նի բո­լոր շրջան­նե­րուն մէջ, բայց Ղա­րա­բա­ղի գոր­գե­րը ի­րենց իւ­րա­յատ­կու­թեան եւ ճանչ­ցուած ըլ­լա­լու պատ­ճա­ռով կը զա­նա­զա­նուին մնա­ցեալ­նե­րէն:

ԷԼԱ ԱԼԵԱՄԱՉ ԽՄԲԱԳՐԱՏԱՆՍ ՄԷՋ

Նա­խըն­թաց օր հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու շար­ժան­կա­րի գոր­ծիչ Է­լա Ա­լեա­մա­չը, որ Ա­ռէն Փեր­տէ­ճիի հետ հա­մա­հե­ղի­նա­կը հան­դի­սա­ցած է «Կորս­տեալ թռչուն­ներ» ժա­պա­ւէ­նին։ Հայ­կա­կան հար­ցին եւ ա­նոր մե­րօ­րեայ դրսե­ւո­րում­նե­րուն շուրջ հե­տաքրք­րա­կան ժա­պա­ւէն մըն է այս մէ­կը, որ շար­ժան­կա­րի աշ­խար­հէն ներս ներ­կա­յիս կ՚ար­ժա­նա­նայ ջերմ հե­տաքրք­րու­թեան։

ՓՈՔ­ՐԻԿՆ ՈՒ ԿՐՕՆ­ՔԸ

Կրօնքն է դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան մի­ակ օ­րի­նա­կե­լի եւ բնա­կան հիմ­քը: Ըն­տա­նե­կան յար­կը փոք­րիկ ե­կե­ղե­ցի է եւ ծնող­նե­րը, յատ­կա­պէս մայ­րը, այդ ե­կե­ղեց­ւոյ պաշ­տօն­եան: Քրիս­տո­ն­­է­ա­կան ար­ժէք­նե­րը զա­ւակ­նե­րուն փո­խան­ցե­լու ա­մե­ն­­ա­ազ­դե­ցիկ մի­ջո­ցը այդ բո­լո­րը ապ­րիլն է մեր կեան­քին մէջ:

Էջեր