Ընկերա-մշակութային

«ԹՐԷՍ»Ի ԿՈՂՄԷ «ԸՆՏՐԱՆԻ»

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Պա­քըր­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ա­ռըն­թեր «Լէյ­լա Կեն­ճէր» օ­փե­րա­յի եւ գե­ղա­րուես­տի կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­զա­կի հա­մերգ մը։ «Թրէս» ե­րաժշ­տա­կան հա­մոյ­թը այս առ­թիւ հան­դէս ե­կաւ յա­ջող ե­լոյ­թով մը, ո­րու մաս­նա­կից ունկն­դիր­նե­րը ա­ռիթն ու­նե­ցան հա­ղորդ դառ­նա­լու բարձ­րո­րակ ե­րաժշ­տու­թեան։

ՀԱՅՈՑ ՎԱՌ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Մետաքսի առեւտուրի հետքերով. հայ վաճառականները Քարլ ԺԱ.-ի արքունիքին մէջ» խորագրեալ եզակի ցուցահանդէս մը Սթոքհոլմի մէջ:
Շուէտի հնագոյն թանգարանէն՝ Արքունի զինապալատէն ներս ներկայացուած աշխատանքը մինչեւ Հոկտեմբեր բաց պիտի ըլլայ այցելուներուն համար:

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՄԵԾ ՊԱՀՔԸ

ԶՕՀ­ՐԱՊ ՏԷՕՔ­ՄԷ­ՃԵԱՆ­

Ըն­թա­ցիկ Փետ­րուար ամ­սուան 8-ին, այ­սինքն Բուն Բա­րե­կեն­դա­նին յա­ջոր­դող Եր­կու­շաբ­թին, քրիս­տո­նեայ այլ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու շար­քին, Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին ալ թե­ւա­կո­խեց Մեծ Պահ­քի շրջա­նը, ո­րուն տե­ւո­ղու­թիւ­նը 40 օր է, թէեւ շա­տեր պա­հե­ցո­ղու­թեան կը հե­տե­ւին մին­չեւ Ա­ւագ Շաբ­թուան վեր­ջին օ­րը, այ­սինքն Ս. Յա­րու­թեան տօ­նէն օր մը ա­ռաջ:

ՎԵՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Ի. Չ.

Վա­հէ Օ­շա­կա­նի (1922-2000) հրա­պա­րա­կա­յին մէկ բա­նա­խօ­սու­թիւ­նը, - Հա­մազ­գա­յի­նի կող­մէ իր գրա­կան գոր­ծու­նէու­թեան յիս­նա­մեայ յո­բե­լեա­նին առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած ձեռ­նարկ­նե­րէն մէ­կը, - 3 Հոկ­տեմ­բեր 1995-ին, Պուրճ-Հա­մու­տի (Պէյ­րութ) Յա­կոբ Տէր Մել­քո­նեան թա­տե­րաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած, ի­մաստ մը ու­նե­ցած էր:

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԷՆ ՆՈՐ ԳԻՐՔ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը լոյս ըն­ծա­յեց հո­գե­լոյս Յա­կոբ Պատ­րիարք Նա­լեա­նի «Մեկ­նո­ղա­կան ա­ղօթք Սրբա­լոյս Իւղ Միւ­ռո­նի մա­սին» (Ս. Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցիի «Մա­տեան ող­բեր­գու­թեան» ՂԳ գլ­խի մեկ­նու­թիւն) աշ­խա­տու­թիւ­նը։ Այս գոր­ծը գրա­բա­րէ աշ­խար­հա­բա­րի վե­րա­ծած է Ցո­լակ Սրկ. Յա­րու­թիւ­նեան։

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ «ԵՂԵՌՆԱՊԱՏՈՒՄ ՍԵԲԱՍՏԻՈՅ» ԳՐՔԻՆ ՌՈՒՍԵՐԷՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս լոյս տե­սաւ «Ե­ղեռ­նա­պա­տում Փո­քուն հա­յոց եւ նո­րին մե­ծի մայ­րա­քա­ղա­քին Սե­բաս­տիոյ» գիր­քին ռու­սե­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նը։ Կա­րա­պետ Գա­բի­կեա­նի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած այս գիր­քը թարգ­մա­նուած է բա­նա­սէր Տքթ. Քնա­րիկ Տէր-Դաւ­թեա­նի կող­մէ։

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԴԱՐԵԱՆ ԳՈՐԳԵՐՈՒ ՆԱԽՇԵՐՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ

Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ան­ցեա­լի ա­պա­գայ» խո­րագ­րեալ հա­գուստ­նե­րու հա­ւա­քա­ծո­յի մը հան­դի­սա­ւոր ցու­ցադ­րու­թիւ­նը, որ ար­ժա­նա­ցաւ մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թեան։

ԳԻՐՔ ՆՈՒԻՐԵԼՈՒ ՏՕՆԸ

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Հա­յաս­տա­նի մէջ ար­դէն շուրջ ութ տա­րիէ ի վեր՝ ու­շագ­րաւ եւ հե­տաքրք­րա­կան տօն մը կը նշուի՝ Գիրք նուի­րե­լու տօ­նը: Տա­կա­ւին Հա­յաս­տա­նի Գրող­նե­րու միու­թեան լու­սա­հո­գի նա­խա­գահ Լե­ւոն Ա­նա­նեա­նի նա­խա­գա­հու­թեան օ­րօք ո­րո­շում կա­յա­ցուած է Հա­յաս­տա­նի մէջ Փետ­րուա­րի 19-ը հռչա­կել իբ­րեւ Գիրք նուի­րե­լու ա­ւան­դա­կան օր: Այս մա­սին յայ­տա­րա­րուած է 2008 թուա­կա­նին՝ նշե­լով, որ տօ­նա­կա­տա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նո­ղը Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւնն է:

ՋՐԱՆՑՔՆԵՐՈՒ ՕՐՀԱՍԸ

Յ. ՀԵԼ­ՎԱ­ՃԵԱՆ

Թի­թե­ղա­շէն տու­նե­րու շար­քին քա­րա­շէն տու­նե­րէն մին էր մեր տու­նը:

Մեր թա­ղի տու­նե­րուն գլխա­ւոր խնդի­րը այն էր, որ ձմե­ռը անձ­րե­ւէն գո­յա­ցած ջու­րե­րը ներս կը մտնէին, բո­լորս ան­տա­նե­լի դրու­թեան մատ­նե­լով: Մա­նա­ւանդ դպրո­ցա­կան­ներս ա­ռա­ւօտ երբ արթն­նա­յինք ու տու­նե­րը ջու­րե­րով ո­ղո­ղուած գտնէինք, մեծ ու բարդ հարց էր, թէ ինչ­պէ՞ս այդ օր դպրոց պի­տի հաս­նէինք:

Էջեր