Ընկերա-մշակութային

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԸ

Բուն Բա­րե­կեն­դա­նի առ­թիւ շա­բա­թա­վեր­ջին Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան ա­ւան­դա­կան խրախ­ճանք­ներ։ Թէ՛ Ե­րե­ւա­նի մէջ եւ թէ ա­րուար­ձա­նա­յին շրջան­նե­րէն ներս, նաեւ երկ­րի մար­զե­րուն մէջ տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րը ստեղ­ծե­ցին մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։

Ո­ՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ՄԵԾ ՊԱ­ՀՈՑ ՅԱ­ՋՈՐ­ԴԱ­ԿԱՆ ԿԻ­ՐԱ­ԿԻ­ՆԵ­ՐԸ

Հայ ե­կե­ղե­ցին այսօր թե­ւա­կո­խած է Մեծ պա­հոց շրջա­նը։ Շրջան մը, որ կը կո­չուի Քա­ռաս­նոր­դա­կան պա­հե­ցո­ղու­թեան շրջան կամ ժո­ղովր­դա­յին բա­ցատ­րու­թեամբ աղ ու հա­ցի շրջան։

ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ԽԱՆԴԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ

Այս շա­բա­թա­վեր­ջին կը տի­րէ Բա­րե­կեն­դա­նի խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը։ Մեր հա­մայնքն ալ ա­ւան­դա­կան ո­գե­ւո­րու­թեան մը մթնո­լոր­տին մէջ ոգեւորութեամբ կ՚ող­ջու­նէ Բուն բա­րե­կեն­դա­նը։

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

ՇՈՒ­ՇԻԿ ՄԱԻ­ՍԱ­ԳԱ­ԼԵԱՆ

Հին ժա­մա­նակ հայ­կա­կան տօ­նե­րէն ա­մե­նէն ու­րախն ու ա­մե­նա­տա­րա­ծուա­ծը Բա­րե­կեն­դանն էր։ Ա­նի­կա կը յա­ջոր­դէր Ս. Սար­գի­սի տօ­նին եւ կը տե­ւէր մին­չեւ Մեծ պահ­քի նա­խօ­րեա­կը։

ՃԱԲՈՆԻ ՄԷՋ ՓԱՌԱՏՕՆ

Ճա­բո­նա­կան Հո­կաի­տօ կղզիին վրայ ե­րէկ սկսած է ա­մե­նա­մեայ «Ձիւ­նի եւ սա­ռոյ­ցի փա­ռա­տօ­նը», ո­րու շրջա­նակ­նե­րէն ներս տա­ղան­դա­ւոր քան­դա­կա­գործ­ներ մի­լիո­նա­ւոր մար­դոց դա­տին կը յանձ­նեն սա­ռոյ­ցէ ու ձիւ­նէ պատ­րաս­տուած ի­րենց հսկա­յա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը:

«Կտա­կ»ը…

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

«Միայն լա­ւա­գոյ­նը ըն­դու­նե­լի է ին­ծի հա­մա­ր»
«Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեա­նի ա­նու­նը եւ գոր­ծը շատ մեծ նշա­նա­կու­թիւն ու­նին Փոր­թու­գա­լի մէջ:

ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ՏՕՆԸ ՄԵԾ ՇՈՒՔՈՎ ՊԻՏԻ ՆՇՈՒԻ ԵՐԵՒԱՆԻ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՆ ՎՐԱՅ

Ա­րա­րա­տեան Հայ­րա­պե­տա­կան Թե­մը ար­դէն եր­րորդ տա­րին է, որ մեծ շու­քով պի­տի նշէ Մեծ պահ­քին նա­խոր­դող Բուն Բա­րե­կեն­դա­նի տօ­նը: Հայ­կա­կան դի­մա­կա­հան­դէ­սի նա­խա­պատ­րաստ­ման գոր­ծին մէջ մեծ ներդ­րում ու­նին թե­մի ե­րի­տա­սարդ­նե­րը, ո­րոնք ճա­շա­ցան­կէն մին­չեւ ա­ւան­դա­կան խա­ղե­րը ու­սում­նա­սի­րած են՝ տօ­նը պատ­շա­ճու­թեամբ ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար:

ՀՆԱԳՈՅՆ ԵՒ ԲԱՐԵԿԵՑԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Անգլիոյ Թեմի առաջնորդը բացառիկ հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
Տ. Յովակիմ Եպսկ. Մանուկեան. «Անգլիահայութիւնը ունի ներկայացուցչական անձեր, որոնք լաւ յարաբերութիւններու մէջ են զանազան շրջանակներու հետ»:

ՈՂՋՈՒՆԵԼԻ ՅԱՆՁՆԱՌՈՒԹԻՒՆ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մէն խոյս տա­լով Հա­յաս­տա­նի մէջ ա­պաս­տան գտած հա­յոց բազ­մա­կող­մա­նի կա­րիք­նե­րու դի­մագ­րա­ւու­մը միշտ ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կը զբա­ղեց­նէ օ­րա­կար­գը։ Այս ա­ռու­մով ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ ապ­րուե­ցաւ յատ­կան­շա­կան օր մը։

Յովսէփ Կարալեան. Թիֆլիզի Հայոց Կենցաղը Յաւերժացնող Ինքնատիպ Գեղանկարիչը

ՆԱ­ԶԱ­ՐԷԹ ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

Ք­­սա­նե­րորդ դա­րու հայ տա­ղան­դա­ւոր գե­ղան­կա­րիչ­նե­րու­փա­ղան­գին մէջ իր ու­րոյն պա­տուան­դա­նը ու­նի Յով­սէփ Կա­րա­լեան (1897-1981), ո­րուն ծննդեան 119-րդ տա­րե­դար­ձը կը նշենք Փետ­րո­ւար 1-ին։

Էջեր