Ընկերա-մշակութային

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԻ ՕՐԸ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Հա­մաշ­խար­հա­յին պա­րի օ­րը Ե­րե­ւա­նի մէջ նշուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ձե­ւով, խան­դա­վառ ձեռ­նարկ­նե­րով։ Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րանն ու «Կա­րին» ա­ւան­դա­կան եր­գի-պա­րի հա­մոյ­թը միաս­նա­բար կազ­մա­կեր­պե­ցին «Հի­րուր խեդ» խո­րագ­րեալ ծրա­գի­րը։ Այս շրջագ­ծով, Ա­զա­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ ա­ւե­լի քան 15 հա­մոյթ­նե­րու 400 պա­րող­ներ հան­դէս ե­կան ե­լոյ­թով մը։

ԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐՈՒՀԻ ՄԱՐԻԷԹԱ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆԻ ՍԱՆԵՐՈՒՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ՆՈՒԱԳԱՀԱՆԴԷՍԸ

Իս­թան­պու­լի 11-րդ «Բե­րա» դաշ­նա­կի փա­ռա­տօ­նը ե­րէկ սկսաւ՝ ար­ժա­նա­նա­լով ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։ Մին­չեւ Մա­յի­սի 8-ը պի­տի շա­րու­նա­կուի այս փա­ռա­տօ­նը, ո­րու ա­ռա­ջին իսկ օ­րուան ծրագ­րին մաս կազ­մեց յայտ­նի դաշ­նա­կա­հա­րու­հի Մա­րիէ­թա Խա­չատ­րեա­նի սա­նե­րուն ե­լոյ­թը

Աղեքսանդր Ծատուրեան (1865-1917). «Կեանքի Խորթ Զաւակներու» Տառապանքին ու Սփոփանքին Երգիչը

Ապ­րիլ 28-ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ գրա­կա­նու­թեան մէջ տա­ռա­պեալ մար­դոց վիշ­տերն ու դժբախ­տու­թիւն­նե­րը եր­գի վե­րա­ծած եւ յու­սա­հատ սրտե­րուն սփո­փա­րար շունչ հաս­ցու­ցած բա­նաս­տեղծ, եր­գի­ծա­գիր, ման­կա­գիր ու թարգ­մա­նիչ Ա­ղեք­սանդր Ծա­տու­րեա­նի։

Մար­դը՝ Նախ­քան Ար­հես­տա­գի­տու­թիւ­նը

Ան­շուշտ, որ այ­լեւս կա­րե­լի չէ պատ­կե­րաց­նել աշ­խար­հը՝ զուրկ ար­հես­տա­գի­տա­կան բա­րիք­նե­րէ, սա­կայն այս մար­զի մաս­նա­գէտ­նե­րը այժմ կը պատ­կե­րաց­նեն տաս­նա­մեակ մը, կամ քսա­նա­մեակ մը ետք ար­հես­տա­գի­տա­կան բա­րիք­նե­րով ա­ռա­ւե­լա­գոյնս օժ­տուած աշ­խարհ մը: Կեն­սա­կան է, որ այս բո­լո­րին մէջ հիմ­նա­կան ար­ժէ­քը կը մնայ ՄԱՐ­ԴԸ իր հնա­րամ­տու­թեամբ՝ իբ­րեւ հիմ­նա­քա­րը ար­հես­տա­գի­տա­կան նո­րա­նոր նուա­ճում­նե­րու:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒ ՀՈԳԵՒՈՐ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ՊԱՀԱՊԱՆ՝ ՀՈԳՇ. Տ. ՏԱՃԱՏ Ծ. ՎՐԴ. ԵԱՐՏԸՄԵԱՆԻ ՀԵՏ

​Տեսակցեցաւ՝ ՍԵ­ՒԱՆ ՊՕ­ՂՈՍ ՏԷՐ-ՊԵՏ­ՐՈ­ՍԵԱՆ

Յա­ճախ կը հան­դի­պէի ի­րեն՝ այս ձեռ­նար­կին, կամ այդ դա­սա­խօ­սու­թեան։ Սա­կայն, ա­ւե­լի մօ­տի­կէն ճանչ­ցայ զինք, երբ սկսայ հե­տե­ւիլ Լարք երաժշ­տա­նո­ցի մէջ իր դա­սա­ւան­դած Գրա­բա­րի դա­սըն­թացք­նե­րուն։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶ (1915-1984). ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՍԻՐՏԸ ԲԱՑՈՂ ԱՆՄԱՀ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Ապ­րիլ 27-ին, 101 տա­րի ա­ռաջ, Մեծ Ե­ղեռ­նի ար­հա­ւիր­քին մէջ, նո­րա­ծի­նի ճիչ մը կեան­քով լե­ցուց Ա­լեք­սանդ­րա­պոլ (Կիւմ­րիի նա­խա­սո­վե­տա­կան ա­նու­նը)՝ Ա­խու­րեան գե­տի ա­փին գտնուող կիւմ­րե­ցի Թա­դէո­սի եւ կար­սե­ցի Աստ­ղի­կի գիւ­ղա­կան խար­խուլ տու­նը։

Էջեր