Ընկերա-մշակութային

«ԼԻԲԱՆԱՆԵԱՆ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԷՋ»

​Սուրբ Հո­գի հա­մալ­սա­րա­նի Փի­լի­սո­փա­յու­թեան, մարդ­կա­յին եւ քա­ղա­քա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու բա­ժան­մուն­քի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ գի­տա­կան հա­մա­ժո­ղով մը՝ «Լի­բա­նա­նեան ներ­կա­յու­թիւ­նը աշ­խար­հի մէ­ջ» խո­րագ­րով։

Գրիգոր Նարեկացի. Հայկեան Հանճարին Քերթողական Սրբալոյս Ճակատը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Մա­յիս 7-ի օ­րը հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը ­Հայ­կեան ­Հան­ճա­րի բա­նաս­տեղ­ծա­կան սրբազ­նա­գոյն ճա­ճան­չու­մը հան­դի­սա­ցող Գ­­րի­գոր Նա­րե­կա­ցիի (951-1003)։

ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ

ԿԱ­ՐՕ ՊԵՏ­ՐՈ­ՍԵԱՆ

Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու կեան­քին եւ պատ­մու­թեան մէջ, ա­մէ­նու­րեք բնա­կան ե­րե­ւոյթ ե­ղած է, որ նշա­նա­կա­լի դէպ­քեր, հայ­րե­նա­սի­րա­կան սխրա­գոր­ծու­թիւն­ներ, կրօ­նա­կան, նպա­տա­կա­յին ե­րա­զուած ի­րա­գոր­ծում­ներ ար­ժա­նա­նան հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­նե­րու գնա­հա­տան­քին եւ յա­ջոր­դա­կան սե­րունդ­ներ զա­նոնք իբր ա­ւանդ պա­հեն ու գնա­հա­տեն մաս­նա­ւոր յի­շա­տա­կու­թեամբ, կամ՝ իբ­րեւ տօն

Ի՞Նչ Գի­տենք
­Մայ­րե­րու Օ­րուան Մա­սին

ՇՈՒ­ՇԻԿ ՄԱ­ՒԻ­ՍԱ­ԳԱ­ԼԵԱՆ

1- ­Հա­յաս­տա­նի մէջ մայ­րե­րու տօ­նը կը նշուի Ապ­րի­լին:

Ճի՛շդ, Հա­յաս­տա­նի մէջ Ապ­րիլ 7-ը «Մայ­րու­թեան եւ գե­ղեց­կու­թեան օր» է: Ա­մէն տա­րի նոյն օ­րը Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին կը նշէ Ս. Աս­տուա­ծա­ծ­նի ա­ւետ­ման օ­րը:

«ԵՐԿՈՒ ՀԱՅԵԱՑՔ» ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ ԲԱՑՈՒԵՑԱՒ

Քը­զըլ­թոփ­րա­քի IMOGA ա­րուես­տի սրա­հին մէջ բա­ցուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նէ գե­ղան­կա­րիչ­ներ Արծ­րուն Ապ­րե­սեա­նի ու Ա­շոտ Եա­նի հա­մա­տեղ ցու­ցա­հան­դէ­սը։ «Եր­կու հայեացք» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սը հա­մա­կար­գած է Պայ­քար Տե­միր։

ՄԱՄՈՒԼԻ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐԱՀԻՆ ՕՐԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Մա­յի­սի 3-ին՝ աշ­խար­հի մէջ կը նշուի Ա­զատ մա­մու­լի հա­մաշ­խար­հա­յին օ­րը (World Press Freedom Day), որ 1994 թուա­կա­նէն սկսեալ կը տօ­նուի ա­մէն տա­րի եւ որ­պէս Ա­զատ մա­մու­լի օր հռչա­կուած է ՄԱԿ-ի ո­րոշ­մամբ:

ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ՏՕՆ

ՇՈՒ­ՇԻԿ ՄԱ­ՒԻ­ՍԱ­ԳԱ­ԼԵԱՆ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ Ե­կե­ղե­ցին կը նշէ Յի­սուս Քրիս­տո­սի Համ­բարձ­ման տօ­նը, որ իբ­րեւ տէ­րու­նի տօն, կը նշուի Քրիս­տո­սի յա­րու­թեան 40-րդ օ­րուան հան­դի­պող  Հինգ­շաբ­թին:

«ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐՈՒ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԻՒՆ»

«Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու բա­րե­կա­մու­թիւն» խո­րագ­րին ներ­քեւ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ մի­ջազ­գա­յին ման­կա­պա­տա­նե­կան ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան մրցոյթ-փա­ռա­տօն մը, որ հա­մախմ­բեց աշ­խար­հի զա­նա­զան եր­կիր­նե­րէն նոր սե­րուն­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

Էջեր