Ընկերա-մշակութային

Անոյշ Էլպաքեան՝ Ամերիկեան Ազգային Հեռուստատեսային Ակադեմիոյ «Էմմի» Մրցանակակիր

Նո­րու­թիւն­նե­րու ակ­նա­ռու լու­սա­բան­ման՝ «Կարճ վա­ւե­րագ­րա­կան նիւթ/ֆիլմ» ա­նուա­նա­կար­գին մէջ Ա­մե­րի­կեան ազ­գա­յին հե­ռուս­տա­տե­սա­յին ա­կա­դե­միոյ՝ «Նոր Անգ­լիա Էմ­մի» մրցա­նա­կը (New England Emmy Awards - Outstanding News Report - Serious Feature) վեր­ջերս շնոր­հուած է 25-ա­մեայ Ա­նոյշ Էլ­պա­քեա­նին: Ան նա­խա­պէս ստա­ցած է եր­կու այլ հե­ղի­նա­կա­ւոր մրցա­նակ եւս:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Նկարիչներու Միութիւնը ԱՐՑԱԽԻՆ Ի ՆՊԱՍՏ Կը Կազմակերպէ Ցուցահանդէս-Վաճառք

Հա­յաս­տա­նի Նկա­րիչ­նե­րու միու­թիւ­նը դար­ձեալ կը կազ­մա­կեր­պէ ցու­ցա­հան­դէս-վա­ճառք մը, ո­րուն հա­սոյ­թը պի­տի փո­խան­ցուի Ար­ցա­խին:

ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ՁՕՆՈՒԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՅԹ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ե­րե­ւա­նի մէջ սկսած է Ա­րամ Խա­չա­տու­րեա­նի յի­շա­տա­կին ձօ­նուած խմբա­վա­րա­կան մի­ջազ­գա­յին մրցոյ­թը, որ այս տա­րի կը կազ­մա­կեր­պուի 12-րդ ան­գամ։ Ձեռ­նար­կը ձօ­նուած է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման 25-ա­մեա­կի յո­բե­լեա­նին։

ՏԱՒՈՒՇԻ ՀԱՄԱՐ ՋԱՆՔԵՐ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ֆրանսայէն՝ Օ-տը-Սենի նահանգային խորհուրդի նախագահ Փաթրիկ Տեւեճեանի կողմէ գլխաւորուած պատուիրակութիւն մը վերջերս այցելեց Հայաստան:
2008 թուականէն ի վեր արդէն աւելի քան 4.2 միլիոն եւրօ ներդրում կատարուած է այս մարզին համար, որու 63 համայնքներէն 24-ը սահմանամերձ է:

«ՇԷՅՔՍՓԻՐ Կ՚ԱՊՐԻ ՄԵԹՐՈՅԻ ՄԷՋ»

Հա­մաշ­խար­հա­յին գրա­կա­նու­թեան հսկա­նե­րէն Շէյքս­փի­րի մա­հուան 400-ա­մեա­կին շրջագ­ծով վեր­ջերս Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ յո­բե­լե­նա­կան հե­տաքրք­րա­կան ձեռ­նարկ մը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր Բրի­տա­նա­կան խոր­հուր­դի տեղ­ւոյն մաս­նա­ճիւ­ղին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԳ

Սոփ­րա­նօ Գա­րին Պոզ­քուրթ եւ թե­նոր Պիւ­լենտ Քիւ­լէք­ճի ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կան «Ֆու­լիա» գե­ղա­րուես­տի կեդ­րո­նին մէջ։ Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած բա­րե­գոր­ծա­կան հա­մերգ մըն էր այս մէ­կը, ո­րուն հա­սոյ­թը կը տրա­մադ­րուի լէօ­սե­միէ տա­ռա­պող ե­րա­խա­նե­րու։

«ԻՒՉԿԷՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՈՑԻՆ ՄՕՏ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Ե­րէկ, Պո­մոն­թիի «Իւչ­կէն» գե­ղա­րուես­տից աշ­խա­տա­նո­ցին մօտ տե­ղի ու­նե­ցաւ տա­րե­վեր­ջի խառն ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը։ Այս ա­շխատանոցի մօտ հինգ տա­րե­կա­նէն սկսեալ զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ ան­ձե­րու հա­մար կը կազ­մա­կեր­պուին դա­սըն­թացք­ներ։

«ԵՐԳԴ ՍԻՐԵՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ…»

Մանկական հիւանդանոցի մը աջակցութեան առաջադրութեամբ, «Նոր կեանքի ծիածան» հասարակական կազմակերպութեան ի նպաստ խանդավառ երեկոյթ:
Յայտնի մեներգչուհի Լէյլա Սարիբէկեան Իսթանպուլի մէջ առաջին անգամ երաժշտասէրներուն ներկայացաւ համերգով մը, որ բնորոշուեցաւ «Միասնութեան շուրջպարով»:

Մոսկուայի ՄԷջ ՍԿՍԱՒ Առնօ Բաբաջանեանի 95-Ամեակին Նուիրուած Համերգաշարը

Մոս­կուա­յի մէջ սկսաւ հայ մե­ծա­նուն եր­գա­հան եւ դաշ­նա­կա­հար, Խորհր­դա­յին Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովր­դա­կան ա­րուեստա­գէտ Առ­նօ Բա­բա­ջա­նեա­նի ծննդեան 95-ա­մեա­կին նուի­րուած «Քա­նի դեռ կը յի­շեմ, կ՚ապ­րիմ» խո­րագ­րեալ հա­մեր­գա­շա­րը:

Էջեր