Ընկերա-մշակութային

ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉՈՒԵՑԱՒ

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հա­յե­րէն է­ջե­րու հան­գու­ցեալ խմբա­գիր Սար­գիս Սե­րո­վբեան շա­բա­թա­վեր­ջին ո­գե­կո­չուե­ցաւ իր մա­հուան Ա. տա­րե­լի­ցին առ­թիւ։ «Ա­կօս»ի խմբագ­րա­տան դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ Շա­բաթ յետ­մի­ջօ­րէին ող­բա­ցեալ Սար­գիս Սե­րո­վբեան վեր­յի­շուե­ցաւ՝ ի­րեն հա­մար կազ­մա­կեր­պուած հա­ւա­քոյ­թով մը։

ԱՇԽՈՅԺ ԵՌԱԼԵԶՈՒ ԿԱՅՔԷՋ…

«Յուշամատեան»ի հիմնադիր-տնօրէն Վահէ Թաշճեանի հետ շահեկան տեսակցութիւն մը՝ Փարիզի «Նոր Յառաջ» թերթին մէջ:
Թուայ­նա­ցուած բաց ար­խի­ւը սկսած է դառ­նալ այն վայ­րը, ուր հետզ­հե­տէ կը սկսին հա­ւա­քուիլ եւ հան­րու­թեան մատ­չե­լի դառ­նալ մին­չեւ օրս տու­նե­րու մէջ պա­հուող ըն­տա­նե­կան գան­ձեր:

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԳՈՐԳԵՐԸ

Գոր­գա­գոր­ծու­թիւ­նը ա­րուես­տի ա­ւան­դա­կան տե­սակ մըն է՝ տա­րա­ծուած Հա­յաս­տա­նի բո­լոր շրջան­նե­րուն մէջ, բայց Ղա­րա­բա­ղի գոր­գե­րը ի­րենց իւ­րա­յատ­կու­թեան եւ ճանչ­ցուած ըլ­լա­լու պատ­ճա­ռով կը զա­նա­զա­նուին մնա­ցեալ­նե­րէն:

ԷԼԱ ԱԼԵԱՄԱՉ ԽՄԲԱԳՐԱՏԱՆՍ ՄԷՋ

Նա­խըն­թաց օր հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու շար­ժան­կա­րի գոր­ծիչ Է­լա Ա­լեա­մա­չը, որ Ա­ռէն Փեր­տէ­ճիի հետ հա­մա­հե­ղի­նա­կը հան­դի­սա­ցած է «Կորս­տեալ թռչուն­ներ» ժա­պա­ւէ­նին։ Հայ­կա­կան հար­ցին եւ ա­նոր մե­րօ­րեայ դրսե­ւո­րում­նե­րուն շուրջ հե­տաքրք­րա­կան ժա­պա­ւէն մըն է այս մէ­կը, որ շար­ժան­կա­րի աշ­խար­հէն ներս ներ­կա­յիս կ՚ար­ժա­նա­նայ ջերմ հե­տաքրք­րու­թեան։

ՓՈՔ­ՐԻԿՆ ՈՒ ԿՐՕՆ­ՔԸ

Կրօնքն է դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան մի­ակ օ­րի­նա­կե­լի եւ բնա­կան հիմ­քը: Ըն­տա­նե­կան յար­կը փոք­րիկ ե­կե­ղե­ցի է եւ ծնող­նե­րը, յատ­կա­պէս մայ­րը, այդ ե­կե­ղեց­ւոյ պաշ­տօն­եան: Քրիս­տո­ն­­է­ա­կան ար­ժէք­նե­րը զա­ւակ­նե­րուն փո­խան­ցե­լու ա­մե­ն­­ա­ազ­դե­ցիկ մի­ջո­ցը այդ բո­լո­րը ապ­րիլն է մեր կեան­քին մէջ:

Ապրիլ 7. Հայոց Մայրութեան եւ Գեղեցկութեան Օրուան Խորհուրդը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Հա­յոց ­Յու­շա­տետ­րի ազ­գա­յին ա­ռանձ­նա­յա­տուկ «Օր»ե­րու շար­քին նո­ւի­րա­կան իր բա­ցա­ռիկ տե­ղը ու­նի 7 Ապ­րի­լը։

«ԱՐԱՍ» ԼՈՅՍ ԸՆԾԱՅԵՑ ԱՅԺՄԷԱԿԱՆ ՆԻՒԹՈՎ ԳԻՐՔ ՄԸ. «YOK HÜKMÜNDE»

«Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չա­տու­նը այս շրջա­նին գրա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան տրա­մադ­րու­թեան տակ դրած է եր­կու նոր ու հե­տաքրք­րա­կան գիրք։ Ա­նոնց­մէ մին կը կո­չուի «Ճամ­բոր­դու­թիւն դէ­պի Լա­զաս­տան», ո­րու հե­ղի­նակն է Նի­քո­լայ Մարր։ Ռու­սե­րէ­նէ թարգ­մա­նու­թիւ­նը կա­տա­րուած է Եուլ­պա Մու­հուր­ճի­շիի կող­մէ։ Գիր­քին խմբա­գի­րը ե­ղած է Ար­թուն Կե­պեն­լիօղ­լու։

«ԴԱՏԱՐԿ ԴԱՇՏԵՐ» ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

Ղա­լա­թիոյ SALT մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Դա­տարկ դաշ­տեր» խո­րագ­րեալ շա­հե­կան ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը։ Հարկ է նշել, որ այս ցու­ցա­հան­դէ­սին գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վարն է Հա­յաս­տա­նէն Մա­րիան­նա Յով­հան­նի­սեան։

ՅԻՇԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

Արտաքին գործոց նախարարութեան նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած ցուցահանդէս մը՝ «Որպէս նուռ», հայ-թրքական յարաբերութիւններուն վերաբերեալ:
Օրլանտօ Քարլօ Քալումենոյի քարտփոստալներով պատրաստուած ձեռնարկը կը ցոլացնէ հայկական հարցին վերաբերեալ պաշտօնական տեսակէտներու եղափոխութիւնը: Բացումին ելոյթով մը հանդէս եկաւ փոխ-նախարար Նաճի Քորու:  Ներկայ էին նաեւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան, Զէքիեան Գերապայծառ եւ Պէյօղլուի քաղաքապետ Ահմէտ Միսպահ Տեմիրճան: «Թոփհանէի Ամիրէ» մշակոյթի կեդրոնէն ներս երաժշտական կատարումներով հանդէս եկան Արա Տինքճեան եւ Իսթանպուլի Պետական թրքական երաժշտութեան համոյթը:

Էջեր