Ընկերա-մշակութային

Հայաստանի Հմայքը՝ Vogue Ամսագրին Մէջ

Նո­րա­ձե­ւու­թեան եւ ո­ճի բնա­գա­ւա­ռի հե­ղի­նա­կա­ւոր հան­դէս­նե­րէն մէ­կուն՝ Vogue-ի ռու­սա­կան տար­բե­րա­կի խմբագ­րու­թիւ­նը Victoria’s Secret ըն­կե­րու­թեան «հրեշ­տակ» Սթե­լլա Մաք­սուէ­լի հետ ար­շաւ  կազ­մա­կեր­պած է Հա­յաս­տա­նի մէջ:

14 Հոկտեմբեր, 1794-ին, Մատրասի Մէջ Լոյս Տեսաւ Հայկական Տպագիր Առաջին Թերթը՝ «Ազդարար»ը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ​

221 տա­րի ա­ռաջ, 14 Հոկ­տեմ­բե­րը նոր հո­րի­զոն բա­ցող տա­րե­թիւ մը դար­ձաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­դի պատ­մու­թեան մէջ։

Հայաստան Կը Մասնակցի ԵՐԵՔ Մարզիկով

Հոկ­տեմ­բե­րի 23-25 թո­ւա­կան­նե­րուն, Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ա­պու Տա­պիի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ աշ­խար­հի ժու­տո­յի ե­րի­տա­սար­դա­կան ա­խո­յե­նու­թիւ­նը, ո­րուն իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ նաեւ Հա­յաս­տան՝ ե­րեք մար­զի­կով:

Ա­ՆԱՍ­ՆԱ­ԲՈՅ­ԺԵ­ՐԸ ԵՒ Ա­ՀԱ­ԲԵ­ԿԻՉ­ՆԵ­ՐԸ

Զ. ՍՕ­ՆԱ

Այդ ա­ռա­ւօտ տան սի­րուն փի­սի­կը՝ Ֆըն­տը­քին առ­ջե­ւի ձախ ոտ­քը կը կա­ղար եւ շա­րու­նակ զայն պա­հե­լու կը ջա­նար, երբ լի­զե­լէ յոգ­նած, յու­սա­հատ վի­ճա­կով մը կը նա­յէր խեղճ կա­տուն տնե­ցի­նե­րուն։

ՆՈՒԱԳԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱՆՐԱԿԵՐՏԵՐ

Ե­րե­ւա­նի «Նա­րե­կա­ցի» ա­րուես­տի միու­թեան եր­դի­քին տակ այս օ­րե­րուն գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան կ՚ար­ժա­նա­նայ «Ա­փի մէջ» ցու­ցա­հան­դէ­սը, ո­րու շրջագ­ծով կը ներ­կա­յա­ցուին ման­րա­կերտ նուա­գա­րան­ներ։

Սայաթ-Նովա (1722-1795) Հայ Ժողովուրդի Անզուգական Աշուղը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

22 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, 220 տա­րի ա­ռաջ, ­Հա­յաս­տան Աշ­խար­հի վրայ ար­շա­ւած Ա­ղա ­Մո­համ­մէտ խան ա­նու­նով աս­պա­տա­կի մը զի­նո­ւոր­նե­րուն ձե­ռամբ, սրա­խող­խող պո­կո­ւե­ցաւ կեան­քի թե­լը հայ ժո­ղո­վուր­դի հան­ճա­րեղ ծնունդ­նե­րէն ­Սա­յաթ-­Նո­վա­յ

Հին Ու Նոր Կեն­ցաղ

ԳԷՈՐԳ ՊԵ­ՏԻ­ԿԵԱՆ

Ա­մի­սը ան­գամ մը նոյն տա­րի­քի եւ ծննդա­վայ­րի բա­րե­կամ­նե­րու եւ ըն­կեր­նե­րու հետ մեզ­մէ մէ­կուն տան մէջ քա­նի մը ժա­մե­րու համ­րան­քով ե­րե­կոյ մը զոյ­գե­րով միա­սին ան­ցը­նե­լը, ի­րա­րու մօտ գա­լը թէեւ գե­ղե­ցիկ սո­վո­րու­թիւն, նոյ­նիսկ ա­ւան­դու­թիւն դար­ձու­ցած էինք, սա­կայն տա­րիէ մը ա­ւե­լի էր, որ թե­րա­ցած էինք:

ԱՐԱ ԿԻՒԼԷՐԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ ԹԻՖԼԻԶԻ ՄԷՋ

Թիֆ­լի­զի մէջ ե­րէկ բա­ցու­մը կատա­րուե­ցաւ ա­նուա­նի լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէ­րի ցու­ցա­հան­դէ­սին, զոր կազ­մա­կեր­պած էին Թիֆ­լի­զի մօտ Թուր­քիոյ դես­պա­նա­տունն ու Վրաս­տա­նի Ազ­գա­յին թան­գա­րա­նը։

Էջեր