Լրահոս

ԱՏՐՊԷՅՃԱՆ ՏԵՒԱԲԱՐ ԿԸ ՍՐԷ ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան յայ­տա­րա­րեց, որ Ատր­պէյ­ճան հայ­կա­կան կող­մի զսպուա­ծու­թեան կո­չին կը պա­տաս­խա­նէ լա­րուա­ծու­թեան սրաց­մամբ։ Ըստ նա­խա­րա­րին, Հա­յաս­տան-Ատր­պէյ­ճան սահ­մա­նին վրայ ի­րա­վի­ճա­կը վե­րահս­կե­լի է։

ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐ

Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Ճե­ւատ Զա­րիֆ ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Դա­մաս­կո­սի մէջ, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Սու­րիոյ Նա­խա­գահ Պե­շար Է­սա­տի կող­մէ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դումնե­րով, կող­մե­րը կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի լուծ­ման յար­մա­րա­գոյն տար­բե­րակ­նե­րուն շուրջ։

ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԹԵՐԹԸ Կ՚ԱՆԴՐԱԴԱՌՆԱՅ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԲՕՍԱՇՐՋՈՒԹԵԱՆ ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ

Ի­տա­լա­կան Giornale dell’Umbria թեր­թը Հա­յաս­տա­նի մա­սին զբօ­սաշր­ջա­յին յօ­դուած մը հրա­պա­րա­կած է։ Հայաստանի բացառիկ գեղեցկութեան կ՚անդրադառնայ այս յօդուածը, ուր մաս­նա­ւո­րա­պէս գրուած է.

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ՄԵԿՆԱՐԿ

Հայաստանի եւ Իրանի միեւ ելեկտրահաղորդման երրորդ գծին կառուցումը պիտի սկսի արդէն յաջորդ շաբաթ:
Երկու երկիրներու ընկերութիւնները վերաստորագրեցին համապատասխան պայմանագիրը, որ նոր հարթութեան վրայ պիտի դնէ անոնց համագործակցութիւնը:

ԱՐՑԱԽԻ ՃԱԿԱՏԻՆ ՎՐԱՅ ՆՈՐ ՆԱՀԱՏԱԿ ՄԸ՝ ԿԱՐԷՆ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ

Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նեալ ու­ժե­րը վեր­ջին օ­րե­րուն խտա­ցեալ ձե­ւով կը շա­րու­նա­կեն հրա­դա­դա­րը խախ­տել Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ։ Ե­րե­ւա­նի եւ Ստե­փա­նա­կեր­տի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ օ­րուան սկիզ­բին ար­ձա­գանգ հան­դի­սա­ցան հա­մա­պա­տաս­խան լու­րե­րու, ո­րոնց ան­մի­ջա­պէս յա­ջոր­դեց նոր նա­հա­տա­կի մը գոյ­ժը։

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 6-ՐԴ ԽԱՂԵՐՈՒ ՓԱԿՄԱՆ ՕՐԸ

Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րու ծրագ­րին մէջ ներգ­րա­ւուած մրցա­շարք­նե­րը ե­րէկ հա­սան ի­րենց ա­ւար­տին։ Շուրջ տասն օ­րուան հան­դի­պում­նե­րու ար­դիւն­քին ար­դէն յայտ­նի են դափ­նե­կիր­նե­րը։

ՀԱԿԱՍԱԿԱՆ ՏՈՒԵԱԼՆԵՐ

Նախ­կին դա­տա­խազ­ներ՝ Զէ­քէ­րիա Էօզ եւ Ճե­լալ Քա­րա այս օ­րե­րուն ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կը զբա­ղեց­նեն երկ­րին օ­րա­կար­գը։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ա­նոնք խոյս տուած են Թուր­քիա­յէն, ճիշդ այն հանգ­րուա­նին, երբ ի­րենց դէմ ձեր­բա­կալ­ման ո­րո­շում տրուե­ցաւ պատ­կան մար­մին­նե­րուն կող­մէ։

ԶԲՕՍԱՇՐՋՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱԹՈՒԱԾԱՀԱՐ

Թուր­քիոյ ա­րե­ւե­լեան եւ հա­րաւ-ա­րե­ւե­լեան քա­ղաք­նե­րուն մէջ զբօ­սաշր­ջու­թիւ­նը լրջօ­րէն կը տու­ժէ ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քե­րուն հե­տե­ւան­քով։ «Վա­թան» օ­րա­թեր­թի այ­սօ­րուան հա­ղոր­դում­նե­րով, Վան քա­ղա­քին ալ այս ծի­րին մէջ կը վի­ճա­կի էա­կան բա­ժին։

ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ Է «INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS»Ի ՄՐՑԱՆԱԿԻՆ

Դի­լի­ջա­նի Մի­ջազ­գա­յին դպրո­ցը (UWC Dilijan College) ար­ժա­նա­ցած է մի­ջազ­գա­յին հե­ղի­նա­կա­ւոր «International Property Awards»ի մրցա­նա­կին «Հան­րա­յին ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու զար­գա­ցում» ո­լոր­տին մէջ (Public Services Development):

Էջեր