Լրահոս

ՅՈՅՍԵՐՈՒ ԼՈՒՐՋ ԽԱՐԽԼՈՒՄ

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի պարագային The Washington Post կը մատնանշէ համատեղ գոյակցութեան ցանկութեան բացակայութիւնը:
Ամերիկացի համանախագահ Ճէյմս Ուորլիք կրկնեց, որ Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի նախագահները կրնան տեսակցիլ ներկայ ամսուան ընթացքին:

ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՊԻՆԱԼԻ ԵԸԼՏԸՐԸՄ ՊԱՔՈՒ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԷ

Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րըմ կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Պա­քու։ Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ձե­ւա­ւո­րուած նա­խըն­թա­ցին զու­գա­հեռ՝ պե­տա­կան բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­նե­րու փո­փո­խու­թիւն­նե­րու պա­րա­գա­յին նո­րան­շա­նակ դէմ­քե­րը ի­րենց ա­ռա­ջին ար­տա­սահ­մա­նեան ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը կ՚ի­րա­կա­նաց­նեն դէ­պի Ատր­պէյ­ճան։

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ Է. ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԽԱՂԵՐԸ ՏԵՂԻ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՆ ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ

Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին կո­մի­տէի գոր­ծա­դիր մար­մի­նը ե­րէկ գու­մա­րեց ժո­ղով մը։ Հա­մաշ­խար­հա­յին կո­մի­տէի նա­խա­գահ Իշ­խան Զա­քա­րեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ նիս­տը, ո­րու ըն­թաց­քին ո­րո­շուե­ցաւ Հա­մա­հայ­կա­կան եօթ­նե­րորդ ա­մառ­նա­յին խա­ղե­րը կազ­մա­կեր­պել Ար­ցա­խի մէջ։

ԱՐԱՄ ԳԱՄՊՈՒՐԵԱՆԷՆ ՍԷՐՎԱՆԴԷՍ

Իս­թան­պու­լա­հայ ե­րէց սե­րուն­դի մտա­ւո­րա­կան­նե­րէն Ա­րամ Գամ­պու­րեան ներ­կա­յիս մեր գրա­սէր­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ դրած է աշ­խար­հահռ­չակ Սէր­վան­դէ­սի «Պրու­նօ Ֆրանք» գոր­ծին հա­յե­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նը։ Սէր­վան­դէ­սի մա­հուան 400-րդ տա­րե­լի­ցի շրջա­նին զու­գա­դի­պած է այս գոր­ծին հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը։ Ա­րամ Գամ­պու­րեան գեր­մա­նե­րէ­նէ հա­յե­րէ­նի թարգ­մա­նած է Սէր­վան­դէ­սի գոր­ծը եւ այս աշ­խա­տու­թիւ­նը ձօ­նած է՝ Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի իր գեր­մա­նե­րէ­նի ու­սուց­չին՝ հո­գե­լոյս Հայր Հմա­յեակ Ծ. Վրդ. Համ­բա­րեա­նի յի­շա­տա­կին։

ԱԼԻԵՒ ՊԵՐԼԻՆ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԷ

Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Պեր­լին։ Յա­ջորդ շաբ­թուան սկիզ­բին՝ Յու­նի­սի 7-ին պի­տի ի­րա­կա­նա­նայ իր այս ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը։ Իլ­համ Ա­լիեւ Պեր­լի­նի մէջ պի­տի տե­սակ­ցի Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի եւ այդ երկ­րի ղե­կա­վա­րու­թե­նէն յա­ռա­ջա­տար դէմ­քե­րու հետ։

ԲԱՆԱՁԵՒԻ ՀԱՐՑ… ԴԱՐՁԵԱԼ

​Պունտեստակի վաղուան քուէարկութեան ընդառաջ Անգարայի կողմէ կը հնչեն Պերլինի ուղղեալ աչալրջութեան իրերայաջորդ կոչեր:
Էրտողանի Եւ Մերքէլի միջեւ հեռախօսազրոյց:
Թուրքիա-Գերմանիա յարաբերութիւններուն մէջ արտասովոր կացութիւն մը ստեղծուած է հայկական հարցին բերումով: Թրքական կողմը կու տայ հաւանական պատժամիջոցներու ազդանշանը: Գերմանական կողմին համոզմամբ, նախագիծը որեւէ ազդեցութիւն չի գործեր իր մօտ ապրող փոքրամասնական հաւաքականութեան վրայ:

ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐ ՈՒ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ

«Հայաստան հետեւողականօրէն պիտի աշխատի Վիեննայի պայմանաւորուածութիւններու իրականացման ուղղութեամբ»:
Ըստ Սարգսեանի, Երեւան չի կրնար անտարբեր մնալ Արցախի դէմ Պաքուի յարձակումներու պարագային եւ համաձայն է ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահներուն հետ:

ՄԻԼՈՇ ԶԵՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԻՏԻ ՄԵԿՆԻ

Չե­խիոյ Նա­խա­գահ Մի­լոշ Զե­ման կը պատ­րաս­տուի պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տալ Ե­րե­ւան՝ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, 8-10 Յու­նիս թուա­կան­նե­րուն Մի­լոշ Զե­ման նախ պի­տի այ­ցե­լէ Մա­կե­դո­նիա, ա­պա Հա­յաս­տան։

Էջեր