Լրահոս

Ստեփանակերտի Մէջ Ցուցահանդէս

Հա­յաս­տա­նի Կեդ­րո­նա­կան դրա­մա­տան կող­մէն կազ­մա­կեր­պուող ար­տագ­նայ ցու­ցա­հան­դէս­նե­րուն ծի­րէն ներս, Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ բա­ցուած է «Հա­յաս­տա­նի դրա­մաշր­ջա­նա­ռու­թեան պատ­մու­թիւ­նը. ֆի­նանս­ներ բո­լո­րի հա­մար» հեր­թա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սը:

ԴԷՊԻ ՆՈՐ ԹԻՐԱԽՆԵՐ

​Թուրք զինեալ ուժերը նպատակասլաց քայլերով յառաջ կը տանին «Եփրատի վահան» լայնածաւալ գործողութիւնները:
Ուաշինկթըն կը փափաքի Ռաքքայի համար աշխատիլ Անգարայի հետ, սակայն համամիտ չէ Սուրիոյ մէջ թռիչքներու փակ գօտիի մը ստեղծուելուն:

ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԴԵՍՊԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Յու­նաս­տա­նի նո­րան­շա­նակ դես­պան Նաֆ­սի­քա Նեն­սի Է­վա Վրայ­լան, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը։ Նա­խա­գահ Սարգ­սեան այս առ­թիւ շնոր­հա­ւո­րեց դես­պա­նը նոր պաշ­տօ­նին բե­րու­մով ու մաղ­թեց յա­ջո­ղու­թիւն­ներ։

ԹԻՄ ՈՒԻԼՍԸՆ ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԽՕՍԵՑԱՒ ԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐՄԱՏՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ

Աւստ­րա­լիոյ խորհր­դա­րա­նի 45 -րդ նս­տաշր­ջա­նին Կոլտշ­թէյն հա­մայն­քէն ե­րես­փո­խան ընտ­րուած Թիմ Ո­ւիլ­սըն ա­ռա­ջին խորհր­դա­րա­նա­կան ե­լոյ­թին ըն­թաց­քին խօ­սե­ցաւ իր հայ­կա­կան ար­մատ­նե­րուն մա­սին։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ըստ տեղ­ւոյն ա­ւան­դու­թեան, ան խորհր­դա­րա­նա­կան իր ա­ռա­ջին ե­լոյ­թին ըն­թաց­քին անդ­րա­դար­ձաւ ար­մատ­նե­րուն եւ ըն­տա­նի­քի պատ­մու­թեան։

Սպահանի Հայկական Եկեղեցին՝ Բրիտանացի Զբօսաշրջիկներու Այցելութեան Պարտադիր Վայր

Ի­րա­նի Սպա­հան քա­ղա­քի հայ­կա­կան Ս. Ա­մե­նափր­կիչ ե­կե­ղե­ցին նե­րա­ռուած է Ի­րա­նի այն տե­սար­ժան վայ­րե­րու ցան­կին մէջ, ո­րոնք պար­տա­դիր են բրի­տա­նա­ցի զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու այ­ցե­լու­թեան հա­մար: Ցան­կը կազ­մած է բրի­տա­նա­կան International Business Times-ը:

ԱՌԱՋԻՆ ԽՄԲԱՔԱՆԱԿԸ ԱՐԴԷՆ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒԱԾ

Ա­մե­րի­կեան Apple ըն­կե­րու­թեան 7-րդ սե­րուն­դի iPhone-ի ա­ռա­ջին խմբա­քա­նա­կը, ըստ չի­նա­կան լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րու, ար­դէն ար­տա­հա­նուած է այլ եր­կիր­ներ: Մա­տա­կա­րա­րուած գրպա­նի հե­ռա­ձայն­նե­րու ընդ­հա­նուր թի­ւը 371 հա­զար է:

ԲԱԶՄԱԴԱՐԵԱՆ ԵՂԲԱՅՐՈՒԹԻՒՆ

Երեւանի եւ Թիֆլիզի ամուր բարեկամական կապերը կարեւոր են ընդհանուր առմամբ Հարաւային Կովկասի կայունութեան տեսակէտէ:
Վրաստանի Վարչապետ Կիորկի Քվիրիքաշվիլի երէկ ամենաբարձր մակարդակի վրայ հիւրընկալուեցաւ դէպի Հայաստան պաշտօնական այցելութեան շրջագծով:

Էջեր