Լրահոս

Էյ­մի Շու­մըր

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԵ­ՐԵԱՆ

Այ­րե­րու տի­րա­կան ներ­կա­յու­թեամբ յատ­կան­շուող կա­տա­կեր­գու­թեան աս­պա­րէ­զին մէջ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն սկսած է «գլուխ ցցել» գրող, դե­րա­սա­նու­հի, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Էյ­մի Շու­մըր, որ բո­լո­րո­վին վեր­ջերս այ­րե­րու այլ մարզ մը նկատուող զէն­քի տա­րած­ման դէմ պայ­քա­րին մէջ եւս «քի­թը մխրճած է»: Ե­թէ հա­ւա­քա­կան քան­դու­մի զէն­քե­րու տա­րա­ծու­մը այ­սօր մարդ­կու­թեան հրա­տապ հար­ցե­րէն մին է, նուազ կեն­սա­կան չէ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու բնակ­չու­թեան հա­մար ան­հա­տա­կան զէն­քե­րու ա­ւե­լի խիստ հսկո­ղու­թեան հար­ցը:

ՊԱՔՈՒԻ ՄԷՋ ԺԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարը այսօր աշխատանքային այցելութիւն մը կու տայ դէպի Ատրպէյճան:
Սէրկէյ Լաւրով եւ Էլմար Մամէտեարով բանակցութիւններուն ընթացքին կ՚անդրադառնան նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին:

ՄԱՀ՝ ՎԱՀԱԳՆ ՅՈՎՆԱՆԵԱՆԻ

Հայ ժո­ղո­վուր­դը ե­րէկ ու­նե­ցաւ մեծ կո­րուստ մը։ Այս­պէս, 83 տա­րե­կան հա­սա­կին իր մահ­կա­նա­ցուն կնքեց մե­ծա­նուն բա­րե­րար, սփիւռ­քա­հայ գոր­ծիչ եւ ա­մե­րի­կա­հայ գոր­ծա­րար Վա­հագն Յով­նա­նեան։ Սա իս­կա­պէս մեծ ու ան­փո­խա­րի­նե­լի կո­րուստ մըն է, ո­րով­հե­տեւ Վա­հագն Յով­նա­նեան հայ­կա­կան Սփիւռ­քի խորհր­դան­շա­կան ու տի­րա­կան դէմ­քե­րէն մին էր ու բե­րած էր վիթ­խա­րի նպաստ մը հայ ժո­ղո­վուր­դի կեան­քին։

ՎԱՔԸՖՆԵՐՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆԸ ՆՈՐ ԴԱՀԼԻՃԻՆ ՄԷՋ ԿԱՊՈՒԵՑԱՒ ՓՈԽ-ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՆՈՒՄԱՆ ՔՈՒՐԹՈՒԼՄՈՒՇԻՆ

Նո­յեմ­բե­րի 1-ին նա­խա­տե­սուած խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն ըն­դա­ռաջ ստեղ­ծուած ժա­մա­նա­կա­ւոր կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մին մէջ յայտ­նի դար­ձան փոխ-վար­չա­պետ­նե­րու լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րու բնա­գա­ւառ­նե­րը։ Այս­պէս, Ան­գա­րա­յէ հա­սած լու­րե­րուն հա­մա­ձայն, Վա­քըֆ­նե­րու ընդ­հա­նուր տնօ­րէ­նու­թիւ­նը մաս պի­տի կազ­մէ Փոխ-վար­չա­պետ Նու­ման Քուր­թուլ­մու­շի վե­րահս­կո­ղու­թեան յանձ­նուած կա­ռոյց­նե­րու շար­քին։

ՀԵՆՐԻԿ ԷԴՈՅԵԱՆԻ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի վաս­տա­կա­ւոր մշա­կոյ­թի գոր­ծիչ­նե­րէն բա­նաս­տեղծ, գրա­կա­նա­գէտ ու թարգ­մա­նիչ Հեն­րիկ Է­դո­յեան այս օ­րե­րուն կը նշէ իր ծննդեան 75-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան 75-րդ տա­րե­դար­ձին կա­պակ­ցու­թեամբ շնոր­հա­ւո­րա­կան մը ու­ղար­կած է Հեն­րիկ Է­դո­յեա­նին։

ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Հա­յաս­տա­նի Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան եւ Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նին մի­ջեւ Ե­րե­ւա­նի մէջ ստո­րագ­րուե­ցաւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան յու­շա­գիր մը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, եր­կու կա­ռոյց­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րը այս փաս­տա­թուղ­թը հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ ստո­րագ­րե­ցին կազ­մա­կեր­պուած ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին։

ՁԱԽՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

Ա­նուշ Թրուանց կը տե­ղե­կաց­նէ Ե­րե­ւա­նէն.-

Քոպանիէն Թովմասեան ընտանիքին Իսթանպուլ-Երեւան ուղեւորութիւնը մնաց Չորեքշաբթի օրուան:
Ըստ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի, օդակայանին մէջ ծագած են փաստաթուղթերու վերաբերեալ հարցեր:

ՊՈՔՕ ՀԱՐԱՄԻ ԿՈՂՄԷ ԱՌԵՒԱՆԳՈՒԱԾ 219 ԱՇԱԿԵՐՏՈՒՀԻՆԵՐՈՒՆ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ ՑԱՐԴ ԿԸ ՄՆԱՅ ԱՆՈՐՈՇ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ե­րէկ լրա­ցաւ նի­ժե­րիա­ցի ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րուն Պո­քօ Հա­րամ ծայ­րա­յե­ղա­կան խմբա­ւոր­ման կող­մէ ա­ռե­ւանգ­ման 500-րդ օ­րը: Այս առ­թիւ Նի­ժե­րիոյ տարբեր շրջան­նե­րուն եւ յատ­կա­պէս մայ­րա­քա­ղաք Ա­պո­ժա­յի մէջ բո­ղո­քի մեծ եր­թեր կազ­մա­կեր­պուե­ցան: Եր­թե­րուն գլխա­ւոր ռահ­վի­րան Bring Back Our Girls (Մեր աղ­ջիկ­նե­րը տուն դար­ձու­ցէք) շար­ժումն է, որ կը վա­յե­լէ ոչ միայն երկ­րի, այլ նաեւ՝ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան զօ­րակ­ցու­թիւ­նը:

Էջեր