Լրահոս

ԱՆԳԱՐԱ Կ՚ԱՐՁԱԳԱՆԳԷ ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍԻ ԻՐԱԴՐՈՒԹԵԱՆ

«Հիւր­րի­յէթ» օ­րա­թեր­թը այ­սօր կը գրէ, որ Ան­գա­րա մտա­հո­գու­թեամբ կը հե­տե­ւի Հա­յաս­տա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի Կով­կա­սէ ներս հա­կաօ­դա­յին պաշտ­պա­նու­թեան հա­մա­կար­գե­րու միա­ւոր­ման եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան շրջագ­ծով Հա­յաս­տա­նի կող­մէ Ատր­պէյ­ճա­նի հետ հրա­դա­դա­րի վերջ տրուե­լուն։

ՎԻԶԱՅԻ ՇՈՒՐՋ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ

Եւ­րո­միու­թեան գծով նա­խա­րար եւ ա­ւագ բա­նագ­նաց Վոլ­քան Պոզ­քըր յայտ­նեց, որ Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան քա­ղա­քա­ցի­նե­րը հա­ւա­նա­բար յա­ռա­ջի­կայ տա­րուան Հոկ­տեմ­բեր ա­մի­սէն սկսեալ Շեն­կէ­նի գօ­տիի եր­կիր­նե­րը պի­տի կա­րե­նան այ­ցե­լել ա­ռանց մուտ­քի ար­տօ­նու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թեան։ Ըստ Վոլ­քան Պոզ­քը­րի, վի­զա­յի հար­ցին շուրջ հա­մա­ձայ­նու­թիւն գո­յա­ցած է Թուր­քիոյ եւ Եւ­րո­միու­թեան մի­ջեւ։

ՀԵՆՐԻԽ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՏԱՐՈՒԱՆ ՀԱՐԻՒՐ ԼԱՒԱԳՈՅՆՆԵՐՈՒ ՇԱՐՔԻՆ

Հայ­կա­կան ֆութ­պո­լի ար­դի մե­ծա­նուն աստ­ղը՝ Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան մաս կազ­մեց 2015 թուա­կա­նի լա­ւա­գոյն հա­րիւր ֆութ­պո­լիստ­նե­րու ցան­կին։ Անգ­լիա­կան «The Guardian» պար­բե­րա­կա­նը հրա­պա­րա­կեց ֆութ­պո­լի մէջ այս տա­րուան լա­ւա­գոյն­նե­րուն ցու­ցա­կը, ո­րու մէջ 77-րդ կար­գը զբա­ղե­ցուց Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան, որ մաս կը կազ­մէ Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նին եւ «Պո­րու­սիա Տորտ­մունտ»ի մար­զա­շա­պի­կով հան­դէս կու գայ Գեր­մա­նիոյ մէջ։

ՔՎԻՐԻՔԱՇՎԻԼԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ

Ի­րակ­լի Ղա­րի­պաշ­վի­լիի հրա­ժա­րա­կա­նէն վերջ Վրաս­տա­նի մէջ կը հա­սուն­նայ նոր վար­չա­պե­տի ա­նուան յստա­կեց­ման գոր­ծըն­թա­ցը։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, երկ­րէն ներս իշ­խա­նու­թեան գլուխ գտնուող «Վրա­ցա­կան ե­րա­զանք» դա­շին­քի խորհր­դա­րա­նա­կան խմբակ­ցու­թիւ­նը վար­չա­պե­տի պաշ­տօ­նին հա­մար ա­ռա­ջադ­րեց Կիոր­կի Քվի­լի­քաշ­վի­լիին ա­նու­նը։

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԼԻԿԱՆ Կ՚ԱՋԱԿՑԻ ՊԱՂՏԱՏԻՆ

Թուր­քիոյ եւ Ի­րա­քի տա­րա­ձայ­նու­թիւն­նե­րը այս շրջա­նին կը շա­րու­նա­կեն զբա­ղեց­նել մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գը։ Առ­կայ մթնո­լոր­տին մէջ Ա­րա­բա­կան պե­տու­թիւն­նե­րու լի­կան ա­ջակ­ցու­թիւն յայտ­նեց Ի­րա­քին՝ Թուր­քիոյ հետ տա­րա­ձայ­նու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով։

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՔԱՅԼ

Հայաստան եւ Ռուսաստան պաշտօնապէս միաւորեցին իրենց հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերը Կովկասի տարածքաշրջանէն ներս:
Մոսկուայի մէջ ԱՊՀ-ի պաշտպանութեան նախարարներու ժողով:
Սէյրան Օհանեան եւ Սէրկէյ Շոյկու ունեցան երկկողմանի հանդիպում մը՝ ստորագրելով յառաջիկայ տարուան  համագործակցութեան ծրագիրը:

ՄԱԿ-Ի ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻՆ ԿՈՂՄԷ ԿՈՉ

ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Պան Քի Մուն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին վե­րա­բե­րեալ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կաւ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի մի­ջեւ Պեռ­նի մէջ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած հան­դիպ­ման լոյ­սին տակ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րը յոյս յայտ­նեց, թէ նա­խա­գահ­նե­րուն հան­դի­պու­մը պի­տի մօ­տեց­նէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման խա­ղաղ գոր­ծըն­թա­ցը։

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼ-ԵՐԵՒԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ ՎՐԱՅ ԵՐԹԵՒԵԿԻ ԱՐԿԱԾ

Իս­թան­պու­լէն դէ­պի Ե­րե­ւան ճամ­բոր­դող օ­թօ­պիւս մը ե­րէկ ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ ժա­մե­րուն ար­կած ան­ցուց Պո­լուի մօ­տա­կայ­քին։ «Ռիչ թուր» ըն­կե­րու­թեան օ­թօ­պիւ­սը ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը շուրջ 03.20-ին ար­կա­ծը ան­ցուց ի­րենց զու­գա­հեռ ըն­թա­ցող ու­րիշ ինք­նա­շար­ժի մը վա­րոր­դին անզ­գու­շու­թեան հե­տե­ւան­քով։

Էջեր