Լրահոս

ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆԸ ՅԱՂԹԱՀԱՐԵԼ

Գեր­մա­նիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆրանք Վալ­թէր Շթայն­մա­յէր յայ­տա­րա­րեց, թէ մի­ջազ­գա­յին ո­րե­ւէ հա­կա­մար­տու­թիւն չի կրնար լու­ծուիլ ա­ռանց Ռու­սաս­տա­նի մաս­նակ­ցու­թեան։ Ե­րէկ, Շթայն­մա­յէր ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Պեր­լի­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուած Գեր­մա­նիա-Ռու­սաս­տան հա­մա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին։

ԱՆԳԱՐԱ-ՊԵՐԼԻՆ ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ

Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նը այս Հինգ­շաբ­թի պի­տի քննար­կէ հայ­կա­կան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ բա­նա­ձեւ մը։ Յու­նի­սի 2-ին Պուն­տես­տակ օ­րա­կար­գի վրայ պի­տի ու­նե­նայ նա­խա­գիծ մը, ո­րուն մէջ 1915 թուա­կա­նի դէպ­քե­րը կը բնո­րո­շուին որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն։ Ե­թէ այդ բա­նա­ձե­ւը ըն­դու­նուի, ա­պա Պեր­լին պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցած պի­տի ըլ­լայ ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րը։ 

ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՀԱՆՐԱՀԱՒԱՔ

Ֆաթիհ Սուլթան Մեհմէտի կողմէ Իսթանպուլի առումին 563-րդ տարեդարձը երէկ նշուեցաւ հանդիսաւոր տօնակատարութեամբ:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան ելոյթ մը ունեցաւ Ենիգաբուի հրապարակին վրայ, հոծ բազմութեան մը առջեւ:

ՊԻՆԱԼԻ ԵԸԼՏԸՐԸՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՍՏԱՑԱՒ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՎՍՏԱՀՈՒԹԵԱՆ ՔՈՒԷՆ

Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան 65-րդ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին վստա­հու­թեան քուէ ստա­ցաւ Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վին կող­մէ։ Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րը­մի կող­մէ գլխա­ւո­րուած կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մը խորհր­դա­րա­նի վստա­հու­թեան ար­ժա­նա­ցաւ՝ 315 ե­րես­փո­խան­նե­րու կող­մէ տրուած քուէ­նե­րով։

ՔԻԼԻՍԻ ՎՐԱՅ ՆՈՐ ՀՐԹԻՌՆԵՐ

Թուր­քիա-Սու­րիա սահ­մա­նի Քի­լիս քա­ղա­քը շա­բա­թա­վեր­ջին հեր­թա­կան ան­գամ ա­հա­բե­կիչ­նե­րու կող­մէ ար­ձա­կուած հրթիռ­նե­րու թի­րա­խը դար­ձաւ։ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման կող­մէ ար­ձա­կուած եր­կու հրթիռ­ներ ին­կան այս քա­ղա­քը։

ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԴԵՍՊԱՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ շա­բա­թա­վեր­ջին ստո­րագ­րուած հրա­մա­նագ­րին վրայ՝ Տիգ­րան Մկրտչեան նշա­նա­կուե­ցաւ Լիթ­վա­յի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան։ Ան յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի սկսի պաշ­տօ­նա­վա­րել Վիլ­նիու­սի մէջ։

ՆՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ

Միջնորդները պիտի տեսակցիլ Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներուն հետ:
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման հեռանկարները քննարկելու համար ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները Փարիզի մէջ պիտի հանդիպին Նալպանտեանի, իսկ Պրիւքսէլի մէջ Մամէտեարովի հետ:

Էջեր