Լրահոս

ՈՒ ՎԵՐՋԱՊԷՍ ՀԱՍԱՆ

Անուշ Թրուանց կը տեղեկացնէ Երեւանէն.-

Քոպանի-Սուրուչ-Իսթանպուլ-Երեւան առանցքին վրայ ապրուած ոդիսականին աւարտը:
Թովմասեանները օդակայանին մէջ դիմաւորուեցան եւ իրենց կացավայրը առաջնորդուեցան պատասխանատուներուն կողմէ:

ՌՈՒԲԷՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆԻ ՊՈԼԻՍ ԱՅՑԸ

Իս­թան­պու­լի 14-րդ պիէ­նա­լը Սեպ­տեմ­բե­րի 5-էն սկսեալ պի­տի հիւ­րըն­կա­լէ ա­րուես­տա­սէր­նե­րը։ Այս տա­րուան պիէ­նա­լը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Ա­ղի ջուր. մտա­պատ­կեր­նե­րու տե­սու­թիւն» խո­րագ­րով։ Ա­րո­ւես­տի հե­ղի­նա­կա­ւոր փա­ռա­տօ­նի շրջագ­ծով պի­տի ըլ­լայ նաեւ հայ­կա­կան ծրա­գիր մը՝ «Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ» հիմ­նադ­րա­մի Դի­լի­ջա­նի ա­րուես­տի նա­խա­ձեռ­նու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ։

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ ԺՈՂՈՎ

Ե­րէկ, մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ գու­մա­րուե­ցաւ Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դին հեր­թա­կան ժո­ղո­վը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցած նիս­տին ա­ռա­ջին ան­գամ մաս­նակ­ցե­ցան Նո­յեմ­բե­րի 1-ին նա­խա­տե­սուած ընտ­րու­թեան ըն­դա­ռաջ կազ­մուած ժա­մա­նա­կա­ւոր կա­ռա­վա­րու­թեան պատ­կան ան­դամ­նե­րը։

6-7 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԷՆ ՆՈՐԱՅԱՅՏ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ

6-7 Սեպ­տեմ­բեր 1955-ի տխուր դէպ­քե­րուն 60-րդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ «Իս­տոս» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կեց խիստ հե­տաքրք­րա­շարժ պատ­կե­րա­գիրք մը՝ «Պատ­րիար­քա­կան լու­սան­կա­րիչ Տի­միթ­րիոս Քա­լու­մե­նո­սի ոսպ­նեա­կէն 6-7 Սեպ­տեմ­բեր 1955-ը» խո­րագ­րով։

ՀԵՆՐԻԽ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆԷՆ ՆՈՒԷՐՆԵՐ

Ֆութ­պո­լի Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի եւ Գերմանիոյ  «Պո­րու­սիա Տորտ­մուն­տ»ի կի­սա­պաշտ­պան Հեր­նիխ Մխի­թա­րեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի Ֆութ­պո­լի ա­կա­դե­միոյ մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ բա­րե­սի­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան մը։

ՀԱՐ­ՑԱԶ­ՐՈՅՑ՝ ՓՐՈՖ. ՅԱՍ­ՄԻԿ ԻՆ­ՃԷ­ՃԻ­ԿԵԱ­ՆԻ ՀԵՏ

Մոնթ­րէա­լի մէջ յա­ռա­ջի­կայ Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ին «Փո­լաք Հո­լ­»ի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ե­ղեռ­նէն վե­րապ­րած հայ ե­րա­ժիշտ­նե­րու վաս­տա­կին նուի­րուած հա­մերգ մը, գլխա­ւոր կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ե­րա­ժիշտ եւ դա­սա­խօս Յաս­միկ Ին­ճէ­ճի­կեա­նի։ Ստո­րեւ՝ Գա­նա­տա­յի «Ա­պա­գայ» օ­րա­թեր­թէն քա­ղե­լով կը ներ­կա­յաց­նենք այս հա­մեր­գին ման­րա­մաս­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ Յաս­միկ Ին­ճէ­ճի­կեա­նի հետ կա­տա­րուած հար­ցազրոյ­ցը։

ՔՈՆՃԱՅԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Եւ­րո­պա­կան միու­թեան նա­խա­րար Ա­լի Հայ­տար Քոն­ճա հայ­կա­կան ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ ի­րեն ուղ­ղեալ հար­ցու­մի մը պա­տաս­խա­նե­լով՝ յայ­տա­րա­րեց, թէ կար­ծե­ցեալն ու ի­րա­կա­նը ո­րե­ւէ տար­բե­րու­թիւն չու­նին։ «Բա­ցո­րոշ ու յստակ է, որ կո­տո­րած մը կա­տա­րուած է։
 

Էջեր