Լրահոս

ԷՐՏՈՂԱՆ, ՕԼԱՆՏ, ՄԵՐՔԷԼ ԵՒ ՌԵՆՑԻ ԵՐԷԿ ՔԱՌԱԿՈՂՄ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ՈՒՆԵՑԱՆ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ա­ւար­տեց իր շփում­նե­րը Չի­նաս­տա­նի մէջ, ուր վեր­ջին օ­րե­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ «G-20»ի գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։ Ան ար­դէն վե­րա­դար­ձաւ Թուր­քիա։ Իր ու­ղե­ւո­րու­թեան վեր­ջին օ­րը Էր­տո­ղան Չի­նաս­տա­նի մէջ կա­րե­ւոր հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի, Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի եւ Ի­տա­լիոյ Վար­չա­պետ Մա­թէօ Ռեն­ցիի հետ։

ԹՈՒՐՔԻԱ ԴԱՐՁԵԱԼ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱՅ ԿԸ ԲԵՐԷ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ ԱՆՎՏԱՆԳ ԳՕՏԻ ՄԸ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿԸ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան Չի­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած «G-20»ի գա­գա­թա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին հեր­թա­կան ան­գամ օ­րա­կար­գի վրայ բե­րաւ Թուր­քիոյ ա­ռա­ջար­կը՝ Սու­րիա­յէ ներս 95 քի­լօ­մեթր եր­կա­րու­թեամբ ու 40 քի­լօ­մեթր խո­րու­թեամբ անվ­տան­գու­թեան գօ­տի մը ստեղ­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ, թռիչք­նե­րու փակ ձե­ւով։

ԻՐԱՒԱԲԱՆՆԵՐՈՒ ՀԵՏ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ո­ղիմ­պիա­կան կո­մի­տէն տե­ղե­կա­ցուց, որ հա­մա­ձայ­նած է մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւա­բան­նե­րու հետ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ըմ­բիշ Միհ­րան Յա­րու­թիւ­նեա­նի Ռիո­յի Ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րուն ըն­թաց­քին են­թարկուած ա­նար­դա­րու­թեան դէմ պայ­քա­րե­լու հա­մար կո­մի­տէն պի­տի հա­մա­գոր­ծակ­ցի միա­ջազ­գա­յին ի­րա­ւա­բան­նե­րու հետ։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ԿԸ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱՅ ԱՒԵԼԻ ՈՒԺԵՂ

2018 թուա­կա­նին կա­յա­նա­լիք ֆութ­պո­լի հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռաջ­նու­թեան ըն­դա­ռաջ ո­րա­կա­ւոր­ման փու­լի խա­ղե­րը ար­դէն ըն­թաց­քի մէջ են։ Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը ո­րա­կա­ւոր­ման փու­լի պայ­քա­րին դըժ-բախ­տա­բար սկսաւ պար­տու­թեամբ։

ՅԱՏՈՒԿ ՊԱՏԳԱՄ

«Եփրատի վահան» գործողութեան զուգահեռ՝ Թուրքիա-Սուրիա սահմանը մաքրագործուեցաւ ԻՇԻՊ-էն:
Էրտողան. «Անգարա պիտի չարտօնէ, որ իր հարաւին ստեղծուի ահաբեկչական նրբանցք մը»:

ԿԻՈՐԿԻ ՔՎԻՐԻՔԱՇՎԻԼԻ ԵՐԵՒԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

Վրաս­տա­նի Վար­չա­պետ Կիոր­կի Քվի­րի­քաշ­վի­լի այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ե­րե­ւան, ուր կը հիւ­րըն­կա­լուի ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Ան կ՚ըն­դու­նուի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի կող­մէ։ Հիւր վար­չա­պե­տը կ՚այ­ցե­լէ նաեւ Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ:

Ֆրանսահայ բժիշկներՈՒ բարեսիրական ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Ֆրան­սա­հայ բժիշկ­նե­րու միու­թեան (UMAF) ան­դամ­նե­րը ա­ւե­լի քան հինգ հա­րիւր ե­րա­խայ հե­տա­զօ­տած են Հա­յաս­տանի Սիւ­նի­քի մար­զի տար­բեր գիւ­ղե­րու եւ Սի­սիան քա­ղա­քին մէջ, ԱԿ­ԲԱ- «Քրե­տի Ակ­րի­քոլ Պանք»ի ա­ջակ­ցու­թեամբ ի­րա­գոր­ծուող բա­րե­սի­րա­կան ծրագ­րի շրջա­նա­կին մէջ:

ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՄԷՋ 220 ՊԱՆԴՈԿ ՓԱԿՈՒԱԾ Է

2016-ին զբօ­սաշր­ջա­կան մար­զի աշ­խու­ժու­թեան նուազ­ման պատ­ճա­ռով Ե­գիպ­տո­սի մէջ փա­կուած են 220 պան­դոկ­ներ: Ըստ «Ար­մէնփ­րէս»ի, մե­ծա­գոյն կո­րուս­տը կրած է Շարմ Շէյ­խը, ուր աշ­խա­տան­քէ դադ­րած են 54 պան­դոկ­ներ:

Էջեր