Լրահոս

ԵՄ-Ի ՏԱՐԵԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ

Եւ­րո­պա­կան միու­թիւ­նը ե­րէկ հրա­պա­րա­կեց Թուր­քիոյ վե­րա­բե­րեալ տա­րե­կան յա­ռա­ջըն­թա­ցի տե­ղե­կա­գի­րը։ 2015 թուա­կա­նի այս տե­ղե­կա­գի­րը ընտ­րու­թիւն­նե­րուն պատ­ճա­ռով հրա­պա­րա­կուե­ցաւ սո­վո­րա­կա­նէն քիչ մը ա­ւե­լի ուշ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՏ ՄԻԱՑԵԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին հան­դէս ե­կաւ տնօ­րի­նու­թիւ­նով մը՝ որ­պէս­զի իր երկ­րին եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը ստո­րագ­րուի Կով­կա­սի հա­ւա­քա­կան անվ­տան­գու­թեան տա­րած­քաշր­ջա­նէն ներս հա­կաօ­դա­յին պաշտ­պա­նու­թեան միա­ցեալ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին հա­մա­կարգ մը ստեղ­ծուի։ Ռուս ղե­կա­վա­րին այս կար­գադ­րու­թիւ­նը այ­սօր պաշ­տօ­նա­պէս հրա­պա­րա­կուե­ցաւ Մոս­կուա­յի հա­մա­պա­տաս­խան լծակ­նե­րուն կող­մէ։

ԾԱՒԱԼՈՒՆ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարը երէկ հիւրընկալուեցաւ Հայաստանի ղեկավարութեան կողմէ: Սէրկէյ Լաւրովի խօսքերով, Ռուսաստան, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ եւ Ֆրանսա բացարձակապէս դէմ են՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացը այլ հարթակներ տեղափոխելու փորձերուն, ինչ որ միայն կը վնասէ ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահներու աշխատանքին:

ՍՊԻՏԱԿ ՏԱՆ ՄԷՋ ԶՐՈՅՑ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա ե­րէկ Սպի­տակ տան մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Իս­րա­յէ­լի Վար­չա­պետ Պե­նիա­մին Նե­թա­նի­յա­հուն։ Եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն քննար­կե­ցին Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի հաշ­տու­թեան գոր­ծըն­թա­ցը, Սու­րիոյ եւ Ի­րա­նի վե­րա­բե­րեալ նիւ­թեր։

ՅԻՇԵԼՈՎ ՄԵԾՆ ԱԹԱԹԻՒՐՔԸ

Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան մե­ծա­նուն հիմ­նա­դիր Մուս­թա­ֆա Քե­մալ Ա­թա­թիւր­քի մա­հո­ւան 77-րդ տա­րե­լիցն է այ­սօր։ Բո­վան­դակ Թուր­քիան Մեծն Ա­թա­թիւր­քը կ՚ո­գե­կո­չէ՝ ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ եւ իր թո­ղած ա­ւան­դին տէր կանգ­նե­լու գի­տակ­ցու­թեամբ։

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՏԱՐԵԴԱՐՁ

Շա­բա­թա­վեր­ջին Հա­յաս­տա­նի մէջ նշուե­ցաւ երկ­րի Ռազ­մա­կան հե­տա­խու­զու­թեան հա­մա­կար­գի կազ­մա­ւոր­ման 23-րդ տա­րե­դար­ձը։ Այս առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած տօ­նա­կա­տա­րու­թեան մաս­նակ­ցե­ցան Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան, Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Եու­րի Խա­չա­տու­րով եւ այլ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­ներ։

ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ԲՌՆԱԳՐԱՒՈՒՄ

«Ատրպէյճան սեփական պատմութեան փերաշարադրումը կը շարւնակէ այլոց մշակութային ժառանգութեան բռնի իւրացմամբ»:
Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան ԻՒՆԷՍՔՕ-ի Փարիզի ժողովին ընթացքին ահազանգ հնչեցուց Պաքուի քաղաքականութեան դէմ:

ՈՍՏԻԿԱՆ ԶՕՐԱՑ ՄԱՍԻՆ ՊՆԴՈՒՄՆԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆԸ ՊՂՏՈՐ ԿԸ ՀԱՄԱՐՈՒԻ

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գոր­ծուած մա­հա­փոր­ձի հար­ցաքն­նու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ մշտա­պէս զբա­ղեց­նել օ­րա­կար­գը։ Ծա­նօթ է, որ վեր­ջերս նոր հար­ցաքն­նու­թիւն մը ի­րա­կա­նա­ցուած է՝ պար­զե­լու հա­մար այս մա­հա­փոր­ձին շրջագ­ծով հան­րա­յին պաշ­տօ­նեա­նե­րու դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը։

Էջեր