Լրահոս

Գոհար Խաչատուրեան Ստացաւ Հռոմի Պապին Օրհնագիրը

Հա­յաս­տան կա­տա­րած իր ե­ռօ­րեայ այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Հռո­մի Ֆրան­սիս­քոս Պա­պը ա­ռա­քե­լա­կան օրհ­նա­գիր շնոր­հեց ԳՈ­ՀԱՐ նուա­գա­խում­բի եւ երգ­չա­խում­բի հիմ­նա­դիր Գո­հար Խա­չա­տու­րեա­նին:

Կարմրաւորի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Որմնանկարները վերականգնուած

Ա­րա­գա­ծոտ­նի մար­զի Աշ­տա­րա­կի Կարմ­րա­ւո­րի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ ներ­քին հա­տուա­ծին պահ­պա­նուած որմ­նան­կար­նե­րու մաքր­ման եւ վե­րա­կանգն­ման աշ­խա­տանք­նե­րը ա­ւար­տած են:

ԼԱՒՐՈՎԻ ՋԱՆՔԵՐԸ

Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարը իրերայաջորդ շփումներ կ՚ունենայ Երեւանի եւ Պաքուի մէջ:
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման ուղղեալ դիւանագիտական երթեւեկը կ՚աշխուժանայ:

ԱՆԺԱՄԱՆՑԵԼԻ ՊԱՇԱՐ

«Տողուշ» խմբակին եւ աշխարհահռչակ լուսանկարիչ Արա Կիւլէրի միջեւ գոյացաւ նոր համաձայնութիւն մը:
Պէյօղլուի մէջ պիտի հիմնուի Թուրքիոյ առաջին միջազգային բնոյթով լուսանկարի թանգարանը, որ պիտի ցոլացնէ մեծանուն վարպետին ժողովածոները, կեանքն ու գործունէութիւնը: Ղեկավարութիւնը պիտի յանձնուի միջազգային մակարդակով մասնագէտներու խումբի մը՝ որպէսզի սերունդները աւելի լաւ ըմբռնեն անոր արդար արժէքը:

ՍՈՉԻԻ ՄԷՋ ԶՐՈՅՑ

ՍԾՏՀԿ-ի երէկուան ժողովը առիթ հանդիսացաւ Մեւլիւտ Չավուշօղլուի եւ Սէրկէյ Լաւրովի տեսակցութեան:
Թուրքիա-Ռուսաստան ձիւնահալին շրջագծով յառաջիկայ ամիս կրնան տեսակցիլ նաեւ երկու երկիրներու նախագահները:

Ի՞ՆՉ ՏԵՂԻ Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ԼԻԲԱՆԱՆԵԱՆ ԱԼ ՔԱՀ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻՆ ՄԷՋ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Անց­նող 26 Յու­նի­սի ա­ռա­ւօ­տուն լի­բա­նա­նեան Պե­քաա շրջա­նի Ալ Քահ քրիս­տո­նէա­կան ա­ւա­նը կ­­՚արթն­նար  ա­հա­զան­գա­յին վի­ճա­կի մը մէջ: Չորս անձ­նաս­պան­ներ գիւղ մտնե­լով ի­րենք զի­րենք կը պայ­թեց­նէին պատ­ճառ դառ­նա­լով հինգ զո­հե­րու: Նոյն օ­րը ե­րե­կո­յեան դէպ­քը կը կրկնուէր ու այս ան­գամ եր­կու ա­հա­բե­կիչ­ներ անձ­նաս­պա­նա­կան ա­րարք կա­տա­րե­լով կը պատ­ճա­ռէին տաս­նեակ վի­րա­ւոր­ներ:

ՖՐԱՆ­ՍԱ­ՅԻ ՄԷՋ ՈՒ­ՐԱՑ­ՄԱՆ ԲԱ­ՆԱ­ՁԵ­ՒԻՆ ՀԱ­ՒԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ

Ֆրան­սա­յի մէջ հայ­կա­կան հար­ցին շուրջ պատ­րաս­տուած նոր բա­նա­ձե­ւը ե­րէկ գտաւ իր սկզբնա­կան վա­ւե­րա­ցու­մը։ Այս նոր նա­խա­գի­ծը, որ շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրուած է կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ, կը նա­խա­տե­սէ քրէա­կա­նաց­նել «հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու­րա­ցու­մը»։

ՄԵՐՔԷԼ-ՄԱՐԿՎԵԼԱՇՎԻԼԻ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէլ ե­րէկ տե­սակ­ցե­ցաւ Վրաս­տա­նի Նա­խա­գահ Կէոր­կի Մարկ­վե­լաշ­վի­լիի հետ, որ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Պեր­լին։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, քննար­կուե­ցան երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն ըն­թացքն ու ա­նոնց խո­րաց­ման հե­ռան­կար­նե­րը։

Էջեր