Լրահոս

ՉԵԽԻՈՅ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐԸ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դո­ւարդ Նալ­պան­տեան ըն­դու­նեց Չե­խիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Լիւ­պո­միր Զաո­րա­լէ­քը, որ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ կը գտնո­ւի Ե­րե­ւա­նի մէջ։

ՉԱՆՏԱՐԻ ԵՒ ՊՕՂՈՍԵԱՆԻ ՀԵՏ ԼԵՌՆ Ի ՎԵՐ

«Մագլ­ցիլ լեռն ի վեր» բա­նա­խօ­սու­թիւն­նե­րու շար­քը, զոր միաս­նա­բար կը կազ­մա­կեր­պեն «Ա­նա­տո­լու քիւլ­թիւր» եւ «Սի­վի­լի­թաս» հիմ­նարկ­նե­րը, ե­րէկ հեր­թա­կան ան­գամ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ճե­զաիր» հա­ւա­քա­տե­ղիին մէջ։ Լրագ­րող Ճեն­կիզ Չան­տար եւ վա­ւե­րագ­րող Թէտ Պօ­ղո­սեան ի­րենց անձ­նա­կան փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն հա­յեացք մը սե­ւե­ռե­ցին հա­յե­րու եւ թուր­քե­րու յա­րա­բե­րու­թեանց վրայ։

ՄԱՅՆՑԻ ՄԷՋ ԲԱՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Գեր­մա­նիոյ Մայնց քա­ղա­քի Յով­հան­նէս Կիւ­թեն­պերկ հա­մալ­սա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Հա­յոց այ­բու­բե­նը եւ հա­յե­րէ­նը» վե­րա­նագ­րեալ բա­նա­խօ­սու­թիւն մը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր հա­մալ­սա­րա­նի Ա­րե­ւե­լեան լե­զու­նե­րու եւ գրա­կա­նու­թեան բաժ­նին կող­մէ։ Օ­րուան բա­նա­խօսն էր Պա­զէ­լի հա­մալ­սա­րա­նէն Վար­դու­հի Կիւ­րե­ղեան։

ԵՐԴՈՒՄԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Յու­նիս 7-ի ե­րես­փո­խա­նա­կան ընտ­րու­թեանց ար­դիւն­քին ձե­ւա­ւո­րուած խորհր­դա­րա­նը այ­սօր կը ձեռ­նար­կէ իր աշ­խա­տանք­նե­րուն։ 550 ե­րես­փո­խան­ներ, ո­րոնց կար­գին նաեւ ե­րեք հայ ե­րես­փո­խան­ներ, երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թեամբ պի­տի սկսին ի­րենց աշ­խա­տան­քին։ Ա­նոնց ա­ռա­ջին գոր­ծը պի­տի ըլ­լայ ընտ­րել խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հը։

Էջեր