Լրահոս

ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ՀԱՅ ՄԸ ԵՒՍ ԶՈՀՈՒԵՑԱՒ

Հա­լէ­պի մէջ դա­ւա­դիր հրա­սան­դի մը պայ­թիւ­նին հե­տե­ւան­քով, ծա­ռա­յու­թեան պատ­նէ­շի վրայ նա­հա­տա­կուե­ցաւ Ռաֆ­ֆի Պը­չաք­ճեան։ Այս մա­սին կը յայտ­նէ «Գան­ձա­սար»ի խմբա­գիր Զար­միկ Պօ­ղի­կեա­ն։

ՇԱՏ Ա­ՐԱԳ ՀԱ­ՅԵ­ՐԷՆ ՍՈՐ­ՎԻՆՔ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՄԷՋ. «ՍՓԻՒՌՔ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ 2016»

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ Յու­լի­սի 3-30 թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ Հա­յաս­տա­նի մէջ «Սփիւռք ա­մառ­նա­յին դպրոց 2016» ծրա­գ­­րին ծի­րէն ներս, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ մայ­րե­նի լե­զուի (ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէն-ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն) ա­րա­գա­ցուած դա­սըն­թաց­քներ։

ԵՒ… «ԵՒՐՕ-2016»

Աշ­խար­հի ֆութ­պո­լա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան հա­յեացք­նե­րը այ­սօր պի­տի ուղ­ղուին Ֆրան­սա­յի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Փա­րիզ, ուր տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ «Եու­րօ-2016»ի Եւ­րո­պա­յի ֆութ­պո­լի ա­խո­յե­նու­թեան մրցա­շար­քին պաշ­տօ­նա­կան բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն պի­տի յա­ջոր­դէ Ֆրան­սա-Ռու­մա­նիա բաց­ման մրցու­մը (Ա. խմբակ):

ԻՐԱՒԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐ

Պունտեսթակի որոշման դէմ փաստաբան Ռամազան Աքպաշ դիմեց Գերմանիոյ Սահմանադրական ատեանին:Նոյն նախաձեռնութիւնը ներկայացուած է նաեւ ԵՄԻԱ-ին: 
Եւրոխորհրդարանի նախագահ Մարթին Շուլց քննադատական նամակ մը ուղարկեց Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանին:

ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ՀՐԹԻՌԱԿՈԾՈՒԵՑԱՒ «ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ԳՏՆՈՒԱԾ ԹԱՂԱՄԱՍԸ

Զի­նեալ ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րում­ներ նա­խըն­թաց օր հրթի­ռա­կո­ծե­ցին Հա­լէ­պի Սիւ­լէյ­մա­նիէ շրջա­նը

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԱՐԴԻՒՆԱԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԵՏԱԶՕՏՈՂՆԵՐ ՀԱՍՑՆԵԼՈՒ ՈՒՂՂԵԱԼ ԾՐԱԳԻՐ

Էս­կի­շէ­հի­րի «Ա­նա­տո­լու» հա­մալ­սա­րա­նի եւ Պաշ­տօ­նա­կան ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան ընդ­հա­նուր վար­չու­թեան մի­ջեւ ե­րէկ ստո­րագ­րուե­ցաւ փաս­տա­թուղթ մը, ո­րով կը նա­խա­տե­սուի այս բնա­գա­ւա­ռին հա­մար հասց­նել նոր հե­տա­զօ­տող մը։ Սոյն ծրագ­րին վե­րա­բե­րեալ փաս­տա­թուղ­թը ստո­րագ­րե­ցին հա­մալ­սա­րա­նի վե­րա­տե­սու­չը՝ Փրոֆ. Նա­ճի Կիւն­տո­ղան եւ յի­շեալ ընդ­հա­նուր վար­չու­թեան պե­տի տե­ղա­կալ Ճե­լալ Սա­մի Թիւ­ֆեք­ճի։

Քիմ Քարտաշեան Դարձած է «Լոս Անճելըսի Մանկական Հիւանդանոցի Պատուաւոր Հայ Դեսպան»

Քիմ Քար­տա­շեան վեր­ջերս ար­ժա­նա­ցած է յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թեան՝ Լոս Ան­ճե­լը­սի ման­կա­կան հի­ւան­դա­նո­ցին օգ­նե­լու հա­մար:

Էջեր