Լրահոս

ՏԻԱՐՊԱՔԸՐԻ ՄԷՋ ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ՅԱՐՁԱԿՈՒՄ. ԿԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ե­րէկ տմար­դի յար­ձա­կում մը ի­րա­կա­նա­ցուց Տիար­պա­քը­րի Պաղ­լար գա­ւա­ռա­կին մէջ։ Ժա­մը շուրջ 17.00-ին, ճա­նա­պար­հին վրայ զե­տե­ղուած ռում­բի մը հե­տե­ւան­քով յար­ձակ­ման են­թար­կուե­ցաւ զրա­հա­պատ մի­նի­պիւս մը, որ կը փո­խադ­րէր ոս­տի­կան­ներ։

ԱՐՏԱՅԱՆՁՆՄԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

Պել­ժիոյ դա­տա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ո­րո­շե­ցին Սա­լահ Ապ­տիւս­սե­լա­մը ար­տա­յանձ­նել Ֆրան­սա­յի։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Ապ­տիւս­սե­լամ 13 Նո­յեմ­բեր 2015-ին Փա­րի­զի մէջ պա­տա­հած ա­հա­ւոր ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կում­նե­րու գլխա­ւոր հե­ղի­նակ­նե­րէն մին էր։

Թոքիոյի Մէջ Հայկական Մշակոյթի Շաբաթ

Ճա­բո­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Թո­քիո­յի մէջ ի­րա­կա­նա­ցած է հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի շա­բաթ, ո­րուն ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցած են բազ­մաբ­նոյթ ձեռ­նարկ­ներ՝ հայ եւ ճա­բոն­ցի ա­րուես­տա­գէտ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ:

ԱՆՀՐԱԺԱՐԵԼԻ ԿԱՊԵՐ

«Թուրքիա հակուած է մտածել, որ ԱՄՆ իր թիկունքին է ու կը հասկնայ զինքը» ըսաւ Հանրապետութեան նախագահը Ուաշինկթընի մէջ: Էրտողանի խօսքերով, երկու երկիրներու միջեւ փոխադարձ շահերու հիման վրայ ձեւաւորուած դաշնակցային յարաբերութիւնը այլընտրանք չունի:

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՄԷՋ ՆՈՐ ԽՄՈՐՈՒՄՆԵՐ

Ֆրան­սա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հա­մա­կարգ­ման խոր­հուր­դի (CCAF) հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րէն Մու­րատ Փա­փա­զեան յայ­տա­րա­րեց, որ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան մէջ Հայ յե­ղա­փո­խա­կան դաշ­նակ­ցու­թեան գտնուի­լը կը նշա­նա­կէ Սփիւռ­քի մէկ մա­սին ներ­կա­յու­թիւ­նը։ Ե­րե­ւա­նի մէջ սար­քած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին Մու­րատ Փա­փա­զեան նշեց, թէ լաւ ե­րե­ւոյթ մըն է՝ հա­մա­հայ­կա­կան բնոյ­թով այդ կու­սակ­ցու­թեան կա­ռա­վա­րու­թեան մէջ ներգ­րա­ւուած ըլ­լա­լը։

Ժիրայր Րէիսեան Կը Մասնակցի Սուրիոյ Խորհրդարանական Ընտրութիւններուն

Սու­րիոյ մէջ այս օ­րե­րուն կը պատ­րաս­տուին Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, եւ օ­րէնս­դիր մարմ­նին մէջ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ու­նե­նա­լու գոր­ծըն­թա­ցէն ան­մասն չէ նաեւ հայ­կա­կան հա­մայն­քը: Խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու քա­րո­զար­շա­ւը մեկ­նար­կած է մէկ օր ա­ռաջ, իսկ ընտ­րու­թիւն­նե­րը պի­տի կա­յա­նան Ապ­րիլ 13-ին:

Էջեր