Լրահոս

ԱՄՈՒԼ ՋԱՆՔԵՐՈՒ ՇՐՋԱՆ

​ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները այսօր հերթական խորհրդակցութիւն մը կ՚ունենան Մոսկուայի մէջ:
Երեւանի ղեկավարութիւնը լուրջ ակնկալութիւններ չունի միջնորդներու հանդիպումէն՝ Պաքուի ապակառուցողական դիրքորոշման հետեւանքով:

ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴ Տ. ԱՐՄԱՇ ԵՊՍԿ. ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ. «ՀՈՄՍԻ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԴԱՆԴԱՂ ՔԱՅԼԵՐՈՎ ԿԸ ՎԵՐԱԳՏՆԷ ԻՐ ԱՆԴՈՐՐԸ»

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ հա­մայն հա­յու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը կեդ­րո­նա­ցած է երկ­րի հա­յու­թեան են­թար­կուած ա­ղէ­տին ու ող­բեր­գու­թեան վրայ։ «Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջին վրայ, Սա­գօ Ա­րեա­նի ստո­րագ­րու­թեամբ լոյս տե­սաւ ու­շագ­րաւ հար­ցազ­րոյց մը՝ Դամաս­կո­սի Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Տ. Ար­մաշ Եպսկ. Նալ­պան­տեա­նի հետ։ Վեր­ջին կա­ցու­թիւ­նը ըմբռ­նե­լու ա­ռու­մով շա­հե­կան տե­սակ­ցու­թիւն մըն է այս մէ­կը, զոր կ՚ար­տատ­պենք ստո­րեւ։

ԹՈՒՐՔԻԱ ԵՒ ԱՄՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԸՄԲՌՆՈՒՄԻ ՄԸ ՄԷՋ ԵՆ «ԵՓՐԱՏԻ ՎԱՀԱՆ» ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԵԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ՇՈՒՐՋ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւն­նե­րը հետզ­հե­տէ փո­փո­խու­թեան կ՚են­թար­կուին Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րուն կող­մէ ձեռ­նար­կուած «Եփ­րա­տի վա­հան» լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն բե­րու­մով։

ՍԹՈԼԹԵՆՊԵՐԿ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՇՓՈՒՄՆԵՐԷՆ ՎԵՐՋ ԱՅՍՕՐ ԹՈՒՐՔԻԱ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

ՆԱ­ԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թեն­պերկ այ­սօր կը ժա­մա­նէ Թուր­քիա։ Ան Թուր­քիա հաս­նե­լէ ա­ռաջ վեր­ջին եր­կու օ­րե­րուն ըն­թաց­քին շփում­ներ ու­նե­ցաւ Թիֆ­լի­զի մէջ։

Ստեփանակերտի Մէջ Ցուցահանդէս

Հա­յաս­տա­նի Կեդ­րո­նա­կան դրա­մա­տան կող­մէն կազ­մա­կեր­պուող ար­տագ­նայ ցու­ցա­հան­դէս­նե­րուն ծի­րէն ներս, Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ բա­ցուած է «Հա­յաս­տա­նի դրա­մաշր­ջա­նա­ռու­թեան պատ­մու­թիւ­նը. ֆի­նանս­ներ բո­լո­րի հա­մար» հեր­թա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սը:

ԴԷՊԻ ՆՈՐ ԹԻՐԱԽՆԵՐ

​Թուրք զինեալ ուժերը նպատակասլաց քայլերով յառաջ կը տանին «Եփրատի վահան» լայնածաւալ գործողութիւնները:
Ուաշինկթըն կը փափաքի Ռաքքայի համար աշխատիլ Անգարայի հետ, սակայն համամիտ չէ Սուրիոյ մէջ թռիչքներու փակ գօտիի մը ստեղծուելուն:

Էջեր