Լրահոս

ՁԱԽՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

Ա­նուշ Թրուանց կը տե­ղե­կաց­նէ Ե­րե­ւա­նէն.-

Քոպանիէն Թովմասեան ընտանիքին Իսթանպուլ-Երեւան ուղեւորութիւնը մնաց Չորեքշաբթի օրուան:
Ըստ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի, օդակայանին մէջ ծագած են փաստաթուղթերու վերաբերեալ հարցեր:

ՊՈՔՕ ՀԱՐԱՄԻ ԿՈՂՄԷ ԱՌԵՒԱՆԳՈՒԱԾ 219 ԱՇԱԿԵՐՏՈՒՀԻՆԵՐՈՒՆ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ ՑԱՐԴ ԿԸ ՄՆԱՅ ԱՆՈՐՈՇ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ե­րէկ լրա­ցաւ նի­ժե­րիա­ցի ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րուն Պո­քօ Հա­րամ ծայ­րա­յե­ղա­կան խմբա­ւոր­ման կող­մէ ա­ռե­ւանգ­ման 500-րդ օ­րը: Այս առ­թիւ Նի­ժե­րիոյ տարբեր շրջան­նե­րուն եւ յատ­կա­պէս մայ­րա­քա­ղաք Ա­պո­ժա­յի մէջ բո­ղո­քի մեծ եր­թեր կազ­մա­կեր­պուե­ցան: Եր­թե­րուն գլխա­ւոր ռահ­վի­րան Bring Back Our Girls (Մեր աղ­ջիկ­նե­րը տուն դար­ձու­ցէք) շար­ժումն է, որ կը վա­յե­լէ ոչ միայն երկ­րի, այլ նաեւ՝ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան զօ­րակ­ցու­թիւ­նը:

ՀՐԱԴԱԴԱՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿՈՉԵՐ

Մինչ Ուք­րայ­նոյ ճգնա­ժա­մը կը շա­րու­նա­կէ ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն զբա­ղեց­նել մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գը, շա­բա­թա­վեր­ջին կա­րե­ւոր հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի, Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի եւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի մի­ջեւ։ Ե­րեք ղե­կա­վարն­ե­րը այս հե­ռա­խօ­սազ­րոյ­ցին ըն­թաց­քին որ­պէս հիմ­նա­կան նիւթ անդ­րա­դար­ձան Ուք­րայ­նոյ առ­կայ ի­րա­վի­ճա­կին եւ Մինս­քի պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թիւն­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման։

ԱՆԹԻԼԻԱՍ ՎՃԻՌ Կ՚ԱԿՆԿԱԼԷ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻՆ

Ե­րե­ւա­նի «news.am» կայ­քէ­ջը շա­բա­թա­վեր­ջին անդ­րա­դար­ձաւ Սի­սի եր­բեմ­նի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը վե­րա­ձեռք­բե­րե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան կող­մէ բա­ցուած դա­տին՝ Թուր­քիոյ Սահ­մա­նադ­րա­կան ա­տեա­նին մօտ։

ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ՄԵԾ ՏՕՆԸ

Այս շա­բա­թա­վեր­ջին բո­վան­դակ Թուր­քիոյ մէջ կը նշուի Օ­գոս­տո­սի 30-ի Մեծ Յաղ­թա­նա­կի տօ­նը։ Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս ամ­բողջ եր­կի­րը խոր ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ կը վեր­յի­շէ Հան­րա­պե­տու­թեան մե­ծա­նուն հիմ­նա­դիր Մուս­թա­ֆա Քե­մալ Ա­թա­թիւրքն ու իր զի­նա­կից ըն­կեր­նե­րը։

Էջեր