Լրահոս

«ՎԱԹԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱԿԱԶԴԵՑ ԴԵՐԱՍԱՆ ՃՈՐՃ ՔԼՈՒՆԻԻՆ

Հո­լի­վու­տի աստ­ղե­րէն դե­րա­սան Ճորճ Քլու­նի վեր­ջերս յայ­տա­րա­րած էր, որ 1915 թուա­կա­նին հա­յոց դէմ կա­տա­րուած է ցե­ղաս­պա­նու­թիւն մը եւ սա ան­վի­ճե­լի ի­րո­ղու­թիւն մըն է։ Ծա­նօթ է, որ Ճորճ Քլու­նիի կո­ղա­կի­ցը՝ Ա­մալ Քլու­նի Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յա­ցու­ցած էր Եւ­րո­պա­յի մար­դու ի­րա­ւանց ա­տեա­նին մօտ՝ «Փե­րին­չէքն ընդ­դէմ Զուի­ցե­րիոյ» դա­տա­վա­րու­թեան ըն­թաց­քին։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ

«Հայ­փոստ» ըն­կե­րու­թիւ­նը շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրաւ Հա­յաս­տա­նի ու­սա­նո­ղա­կան շի­նա­րա­րա­կան ջո­կատ­նե­րու 50-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին ձօ­նուած մաս­նա­ւոր բա­ցիկ մը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, մէկ նա­մա­կա­նի­շով այս բա­ցի­կի ա­նուա­նումն է «Հա­յաս­տա­նի ու­սա­նո­ղա­կան ջո­կատ­նե­րու 50-ա­մեա­կը»։ 

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ 92 ՏԱՐԵԿԱՆ

Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը այ­սօր կը դառ­նայ 92 տա­րե­կան։ Ա­մէն տա­րուան նման այս տա­րի եւս մեծ ո­գե­ւո­րու­թեամբ կը նշուի Հոկ­տեմ­բե­րի 29-ի Հան­րա­պե­տու­թեան տօ­նը։ Մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի եւ բո­վան­դակ Թուր­քիոյ քա­ղաք­նե­րուն մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նան փայ­լուն տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­ներ։
Հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նա­դիր Մեծն Ա­թա­թիւր­քի եւ իր լծա­կից ըն­կեր­նե­րու ո­գե­կոչ­ման հա­մար ալ այս օ­րը կը հան­դի­սա­նայ հեր­թա­կան շար­ժա­ռի­թը։ Ժո­ղո­վուր­դը կը վե­րա­նո­րո­գէ իր ե­րախ­տա­գի­տա­կան զգա­ցում­նե­րը Մուս­թա­ֆա Քե­մալ Ա­թա­թիւր­քին եւ Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան ճա­նա­պար­հին դեր ստանձ­նած գոր­ծիչ­նե­րուն նկատ­մամբ։

ԷՔԻՒՄԵՆԻՔ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ

Հայոց սրբադասեալ նահատակներուն ի յիշատակ արարողութիւն՝ Ուեսթմինսթրեան աբբայութեան մէջ:
Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը հանդիսութեան նախագահեց Լոնտոնի Եպիսկոպոս Ռիչըրտ Չարթրըսի հետ, քոյր եկեղեցիներէ ներկայացուցիչներու մասնակցութեամբ:
Ներկայ էին նաեւ Արքայազն Չարլզ եւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ ԱԶԱՏ

Freedom House մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւա­պաշտ­պան կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կեց իր տա­րե­կան զե­կոյ­ցը, որ կը վե­րա­բե­րի աշ­խար­հի եր­կիր­նե­րուն մէջ հա­մա­ցան­ցի ա­զա­տու­թեան։ Այս զե­կոյ­ցին մէջ Հա­յաս­տան դա­սուե­ցաւ այն եր­կիր­նե­րու շար­քին, ուր հա­մա­ցան­ցը ա­զատ է։

ՕԴԻՆ ՄԷՋ ԲՈՂՈՔ

Ատրպէյճանի կողմէ կրակ բացուեցաւ՝ շփման գծին վրայ միջնորդներու դիտարկման ընթացքին:
Ճէյմս Ուորլիք հակազդեց առանց յստակ հասցէի:
Միացեալ Նահանգներու բազմատասնեակ գոնկրէսականներ նոր քաղաքականութիւն մը պահանջեցին Նախագահ Պարաք Օպամայէն: Այսօր ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները շփումներ կ՚ունենան Պաքուի մէջ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՎԱՐԿ ՄԸ ԿԸ ՏՐՈՒԻ

Ա­սիա­կան զար­գաց­ման դրա­մա­տու­նը ո­րո­շեց շուրջ 113 մի­լիոն ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի ար­ժո­ղու­թեամբ վարկ յատ­կաց­նել Հա­յաս­տա­նին։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, դրա­մա­տու­նը «Քա­ղա­քա­յին կա­յուն զար­գաց­ման ներդ­րու­մա­յին ծրա­գիր»ին շրջագ­ծով պի­տի յատ­կաց­նէ այս վար­կը։

ՀԱՍԱՆ ՌՈՒՀԱՆԻ ԼԱՒԱՏԵՍ

Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նի յայ­տա­րա­րեց, որ իր երկ­րին դէմ սահ­մա­նուած պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րը պի­տի ջնջուին մին­չեւ տա­րե­վերջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, «Րէօյ­թըրզ» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ Հա­սան Ռու­հա­նի այս յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ը­րած է՝ Թեհ­րա­նի մօտ Սպա­նիոյ դես­պա­նին հա­ւա­տար­մա­գի­րը ըն­դու­նե­լու ժա­մա­նակ։

ՊԱՂ ՊԱՏԵՐԱԶՄ, ԿՐԿԻ՞Ն…

Ռուս դի­ւա­նա­գէտ­ներն ու քա­ղա­քա­գէտ­նե­րը, մին­չեւ ծուն­կե­րը խրած ձիւ­նի մէջ, ե­րես­նե­րը փո­թո­րի­կի խա­րա­զա­նով մտրա­կուած եւ ապ­շա­հար դէմ­քե­րու նման, այ­սօր կը խո­կան, ար­դեօք Պաղ պա­տե­րազ­մի օ­րերը՞ վե­րա­դար­ձած են, կամ մօ­տա­լուտ են, Ա­րեւ­մուտ­քի քա­ղա­քա­կան խա­ղե­րը նկա­տի ու­նե­նա­լով։ Իսկ ան­դին, Ա­րեւ­մուտ­քը իր ար­բա­նեակ­նե­րով, ոտ­քեր­նին խրած Ա­սիոյ, Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի, Ափ­րի­կէի կամ Եւ­րո­պա­յի խառ­նի­ճա­ղանճ պա­տե­րազ­մա­կան եւ քա­ղա­քա­կան վե­րի­վայ­րում­նե­րու ճախ­ճա­խուտ­նե­րուն մէջ, նոյն հար­ցին պա­տաս­խա­նը կու տան­… շա­րու­նա­կե՞նք, թէ ոչ ար­դէն Պաղ պա­տե­րազմ է կա­տա­րուա­ծը։

Էջեր