Լրահոս

ՓՐՈՖ. ԱՐՈՒՍ ԵՈՒՄՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ԱՍՈՒԼԻՍ

Յայտ­նի ըն­կե­րա­բան, «Պիլ­կի» հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս Փրոֆ. Ա­րուս Եու­մուլ ե­րէկ մաս­նակ­ցե­ցաւ «Մարք­սիզմ 2015» խո­րագ­րեալ քննար­կում­նե­րու ծի­րէն ներս կազ­մա­կեր­պուած ա­սու­լի­սի մը։ Այս քննար­կում­նե­րու շար­քին նա­խա­ձեռ­նած է Ըն­կեր­վա­րա­կան յե­ղա­փո­խա­կան բա­նուո­րա­կան կու­սակ­ցու­թիւ­նը։

ՔԱՐՏԱՇԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Ա­մե­րի­կա­հայ յայտ­նի հե­ռուս­տաաստղ Քիմ Քար­տա­շեան այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ Ե­րե­ւա­նի «Զուարթ­նոց» օ­դա­կա­յա­նին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն ան դի­մա­ւո­րուե­ցաւ Ազ­գա­յին մրցու­նա­կու­թեան հիմ­նադ­րա­մի ղե­կա­վար Ար­ման Խա­չատ­րեա­նի կող­մէ։ Քիմ Քար­տա­շեա­նի հետ են իր ա­մու­սի­նը, դուստ­րը եւ քոյ­րը։

ՎԵՐԸՆԹԱՑ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Նալպանտեանի դէպի Մոսկուա պաշտօնական այցելութեան ընթացքին քննարկուեցան Հայաստան-Ռուսաստան գործակցութեան հեռանկարները:
Սէրկէյ Լավրով. «Բոլոր գործողութիւնները նպատակամղուած են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի արագ կարգաւորման»:

ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԻՏԱԼԻԱ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան մը ձեռ­նար­կեց դէ­պի Ի­տա­լիա եւ Վա­տի­կան։

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Հռո­մի մէջ, Սերժ Սարգսեան կը հիւ­րըն­կա­լուի Ի­տա­լիոյ բարձ­րա­գոյն ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։

20-ԱՄԵԱՅ ԶԻՆՈՒՈՐ ԼԵՒՈՆ ՄԻՐԶՈՅԵԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԵՑԱՒ ԱՐՑԱԽԻ ՃԱԿԱՏԻՆ ՎՐԱՅ

 Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ հրա­դա­դա­րի տե­ւա­կան խախ­տում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ճա­կա­տին վրայ ի­րադ­րու­թիւ­նը միշտ կը մնայ լարուած։ Այս պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կէն 20-ա­մեայ զի­նուոր Լե­ւոն Մի­րզո­յեան նա­հա­տա­կուե­ցաւ՝ Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նեալ ու­ժե­րուն կող­մէ բա­ցուած կրա­կին հե­տե­ւան­քով։

«ՊՈՂԱԶԻՉԻ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԴԵՐԱՍԱՆՆԵՐՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ՝ ՅԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆԵԱՆԻ ԵՒ ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆԻ ԳՈՐԾԵՐՈՒՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱՅ

«Պո­ղա­զի­չի» հա­մալ­սա­րա­նի դե­րա­սան­նե­րը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ձեռ­նար­կե­ցին ներ­կայ ե­ղա­նա­կի ի­րենց ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քին։ Թա­տե­րա­խում­բը այս տա­րի կը բե­մադ­րէ «Բե­րա­յի մէջ ե­րե­կոյթ մը» խո­րագ­րեալ խա­ղը՝ հայ եր­կու եր­գի­ծա­բան­նե­րու՝ Յա­կոբ Պա­րո­նեա­նի եւ Ե­րուանդ Օ­տեա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րուն հի­ման վրայ։

ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐՈՒ ՑԱՆԿԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅ ԹՐՔԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԷՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐ

Յու­նիս 7-ին կա­յա­նա­լիք խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն ըն­դա­ռաջ, ե­րէկ, քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը Բարձ­րա­գոյն ընտ­րա­կան խոր­հուր­դին ներ­կա­յա­ցու­ցին ի­րենց ե­րես­փո­խա­նա­կան թեկ­նա­ծու­նե­րուն ցու­ցակ­նե­րը։ Երկ­րի քա­ղա­քա­կան օ­րա­կար­գին վրայ ա­ռաջ­նա­հերթ ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ դար­ձան թեկ­նա­ծու­նե­րը, ո­րոնց շար­քին կը գտնուին նաեւ թրքա­հայ հա­մայն­քէն դէմ­քեր։

ՄԱՐԹԻՆ ՇՈՒԼՑԻ ԿԱՐԵՒՈՐ ԱՅՑԸ

Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Մար­թին Շուլց այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Ան­գա­րա­յի մէջ, ուր ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ կը հիւ­րըն­կա­լուի երկ­րի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի ա­ռըն­թեր ան կը մէկ­տե­ղ-ւի պե­տա­կան ա­ւա­գա­նիէն զա­նա­զան դէմ­քե­րու հետ։

Էջեր