Լրահոս

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՏԱՍՆՈՒԹ ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԼԱՅՆԱԾԱՒԱԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Թուր­քիոյ տաս­նութ քա­ղաք­նե­րուն մէջ այս ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ ժա­մե­րուն ի­րա­կա­նա­ցուե­ցան լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Իզ­մի­րի։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, այս գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու ար­դիւն­քին հսկո­ղու­թեան տակ առ­նուե­ցաւ քա­ռա­սուն­չորս հո­գի, նե­րա­ռեալ ոս­տի­կա­նու­թեան աշ­խա­տա­կից­ներ եւ դի­ւա­նա­կալ­ներ։

ՄԱԹՎԻԵՆՔՈՅԻ ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ

Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նակ­ցա­յին խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Վա­լեն­թի­նա Մաթ­վիեն­քո­յի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը Ե­րե­ւան կա­տա­րած եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Այս­պէս, Վա­լեն­թի­նա Մաթ­վիեն­քօ տե­սակ­ցե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեա­նի, Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի եւ այլ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­նե­րու կող­մէ։

ՊԱՇՏՕՆԱՊԷՍ ՈՒԹ ԹԵԿՆԱԾՈՒ՝ ՖԻՖԱ-Ի ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՕՆԻՆ ՀԱՄԱՐ

​2016 թուականի Փետ­րուարի 26-ին, Զուի­ցե­րիոյ Ցիւ­րի­խ քաղաքին մէջ գտնուող ՖԻ­ՖԱ-ի կեդ­րո­նա­տե­ղիին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան ՖԻ­ՖԱ-ի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը:

ՀԱՄՈԶԻՉ ՅԱՂԹԱՆԱԿ

Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու. «Երաշխաւորուած է երկրի եօթանասունութ միլիոն քաղաքացիներէն իւրաքանչիւրին իրաւունքը անխտիր»:
ԱՔ կուսակցութիւնը երէկուան ընտրութիւններու արդիւնքին տիրացաւ քուէներու 49.4 տոկոսին եւ խորհրդարանէն ներս 316 երեսփոխանական աթոռ ապահովելով՝ իրաւունք շահեցաւ տեւականացնելու միահեծան իշխանութիւնը: Գլխաւոր ընդդիմադիրի դիրքին վրայ մնաց ՃՀՓ, մինչ լուրջ կորուստներ ունեցան ՄՀՓ եւ ՀՏՓ:

ԵՐԵՔՆ ԱԼ ԸՆՏՐՈՒԵՑԱՆ

Յու­նիս 7-ի ընտ­րու­թեանց ար­դիւն­քին զուգահեռ՝ Հան­րա­պե­տա­կան պատ­մու­թեան մէջ աննախընթաց ձեւով խորհր­դա­րա­նէն ներս ա­թոռ­ներ պի­տի զբա­ղեց­նեն նաեւ ե­րեք հայ ե­րես­փո­խան­ներ, միա­ժա­մա­նակ։ Այս արդիւնքը վերահաստատուեցաւ երէկուան քուէարկութիւնով։

ՊԱՏՈՒԱԿԱԼ ՏՈՔԹՈՐԻ ԿՈՉՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ կող­մէ պա­տուա­կալ տոք­թո­րի կո­չում շնոր­հուե­ցաւ Մոս­կուա­յի Մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու պե­տա­կան կա­ճա­ռի վե­րա­տե­սուչ ա­կա­դե­մի­կոս Ա­նա­թո­լի Թոր­քու­նո­վի։ Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ նա­խա­գահ Ռա­դիկ Մար­տի­րո­սեան հա­մա­պա­տաս­խան վկա­յա­կա­նը Թոր­քու­նո­վին յանձ­նեց հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­կա­դե­միոյ նա­խա­գա­հու­թեան նիս­տե­րու դահ­լի­ճին մէջ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷԻՆ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԱՒՈՐՈՒՄՆԵՐ

Ե­րե­ւա­նի մօտ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նա­տու­նը Հա­յաս­տա­նի Քննչա­կան կո­մի­տէին նուի­րեց շարք մը սար­քա­ւո­րում­ներ եւ հա­մա­կարգ­չա­յին ծրագ­րեր՝ քրէա­կան գոր­ծե­րու թուայ­նաց­ման նպա­տա­կով։ Այս առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր հա­ւա­քոյթ մը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան Ե­րե­ւա­նի մօտ ԱՄՆ-ի դես­պան Ռի­չըրտ Միլս եւ Հա­յաս­տա­նի Քննչա­կան կո­մի­տէի նա­խա­գահ Ա­ղուան Յով­սէ­փեան։

ՆԵԹԱՆԻՅԱՀՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՓԱԿ ՏԵՏՐԱԿՆԵՐԸ ԿԸ ԲԱՆԱՅ. ԻՆՉՈ՞Ւ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Իս­րա­յէ­լի վար­չա­պե­տը հե­տա­մուտ է պատ­մու­թեան հին տետ­րակ­նե­րը բա­նա­լու: Ան ան­ցեալ շա­բաթ Ե­րու­սա­ղէ­մի մէջ կա­յա­ցած «Սիո­նիզ­մի մի­ջազ­գա­յին» ա­մե­նա­մեայ ժո­ղո­վին սուր յայ­տա­րա­րու­թեամբ մը հան­դէս գա­լով փոր­ձեց նա­ցիա­կան Գեր­մա­նիոյ կող­մէ հրեա­նե­րուն դէմ կա­տա­րուած «Հո­լո­քոս­տ­»ի հիմ­նա­կան մեղ­քը բեռց­նել ա­րաբ­նե­րուն վրայ:

ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄՕՏ ԻՐԱՆԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԴԵՍՊԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր տե­սակ­ցե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մօտ Ի­րա­նի նո­րան­շա­նակ դես­պան Սէիտ Քեա­զըմ Սա­ճի­տի հետ։ Զրոյ­ցի ըն­թաց­քին նա­խա­րա­րը շնոր­հա­ւո­րեց դես­պա­նը՝ Ե­րե­ւա­նի մօտ դի­ւա­նա­գի­տա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան ձեռ­նար­կած ըլ­լա­լու կա­պակ­ցու­թեամբ։

Էջեր