Լրահոս

ԱԶԴՈՒ ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄ

​Սելինա Տողան Ազգային մեծ ժողովի օրակարգին վրայ բերաւ փոքրամասնութեանց վաքըֆներու ընտրութեան խնդիրը:
ՃՀՓ-ական երեսփոխանը խորհրդարանի դիւանին հարցման առաջարկ մը ներկայացուց՝ ակնկալելով Պիւլենտ Արընչի պատասխանը:

ՊԱՏԿԵՐԸ ԿԸ ՅՍՏԱԿԱՆԱՅ

Համախոհական կառավարութիւն մը ձեւաւորելու որոնումներուն շրջագծով աւարտեցաւ միջկուսակցական շփումներուն առաջին փուլը:
ՀՏՓ պատրաստակամութիւն յայտնեց դուրսէն խրախուսելու՝ ԱՔ կուսակցութեան եւ ՃՀՓ-ի հաւանական համագործակցութիւնը:

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԱՆԹԻԼԻԱՍ. ԿԸ ՍՊԱՍՈՒԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Պոլ­սոյ մեր աղ­բիւր­նե­րէն կ­­ը տե­ղե­կա­նանք, որ Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան այս շա­բա­թա­վեր­ջին պի­տի այ­ցե­լէ Լի­բա­նան, ուր պի­տի մաս­նակ­ցի Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան կող­մէ կա­տա­րուե­լիք միւ­ռո­նօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թեան: Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դին այս հանգ­րուա­նին Ան­թի­լիաս այ­ցե­լե­լու հան­գա­ման­քը մէ­կէ ա­ւե­լի ա­ռում­նե­րով կա­րե­ւոր կը հա­մա­րուի:

ԱՆԹԻԼԻԱՍ ՈՐՈՇԵՑ ԱՌԿԱԽԵԼ ԳԵՐԵԶՄԱՆՆԵՐՈՒ ՓՈԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը թե­լադ­րած է առ­կա­խել «Թռչնոց բոյն»ի գե­րեզ­ման­նե­րու փո­խադ­րու­թեան ծրա­գի­րը։ «Աս­պա­րէզ» օ­րա­թեր­թի հա­ղոր­դում­նե­րով, «Թռչնոց բոյն»ի խնա­մա­կա­լու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի Սե­դա Խտը­շեան հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին յայտ­նած է, թէ ո­րո­շուած է առ­կա­խել գե­րեզ­մա­նա­տու­նե­րու փո­խադր­ման ծրա­գի­րը։

ԻՐԱՆԻ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԵՐԵՒԱՆ ԱՅՑԸ

Ի­րա­նի Մշա­կոյ­թի եւ իս­լա­մա­կան ա­ռաջ­նորդ­ման նա­խա­րար Ա­լի Ճա­նա­թի վեր­ջին օ­րե­րուն շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ, ուր հիւ­րն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղո­սեան ի­րան­ցի իր պաշ­տօ­նակ­ցին հետ քննար­կեց եր­կու եր­կիր­նե­րու մշա­կու­թա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հե­ռան­կար­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ զա­նա­զան հար­ցեր։

«ՈՏՔԻ՛ ՀԱՅԱՍՏԱՆ»Ի ՆԱՄԱԿԸ

Հա­յաս­տա­նի մէջ ե­լեկտ­րա­կան ու­ժա­նիւ­թի սա­կա­գի­նի բարձ­րաց­ման հար­ցին բե­րու­մով ստեղ­ծուած բո­ղո­քի ա­լի­քը կը շա­րու­նա­կուի։ «Ո՛չ թա­լա­նին» նա­խա­ձեռ­նու­թեան կող­մէ բարձ­րա­ցուած աղ­մու­կը կը շա­րու­նա­կէ ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն զբա­ղեց­նել երկ­րին օ­րա­կար­գը։ Ներ­կա­յիս այդ նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը վե­րա­նուա­նուած է որ­պէս «Ոտ­քի՛ Հա­յաս­տան»։

ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ա­մե­րի­կա­յի հայ­կա­կան հա­մա­գու­մա­րի հո­գա­բար­ձու­նե­րու խոր­հուր­դի հա­մա­նա­խա­գահ Վան Գրի­գո­րեա­նը։ Հարկ է նշել, որ Վան Գրի­գո­րեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը վեր­ջին օ­րե­րուն շփում­ներ ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի մէջ։

ՎԵՐԱՊԱՀ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ

​Անգարայի մէջ կը շարունակուին համախոհական կառավարութիւն մը կազմելու ուղղեալ միջկուսակցական շփումները:
Տավուտօղլու-Պահչելի տեսակցութեան ընթացքին առաջին փուլին լուրջ ազդանշաններ չտրուեցան ԱՔ կուսակցութեան եւ ՄՀՓ-ի համագործակցութեան համար:

Էջեր