Լրահոս

ՀՅԴ ԴԱՐՁԱՒ PES-Ի ԱՆԴԱՄ

Հայ յե­ղա­փո­խա­կան դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը (ՀՅԴ) դար­ձաւ Եւ­րո­պա­կան ըն­կեր­վա­րա­կան­նե­րու կու­սակ­ցու­թեան (PES) ան­դամ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Պու­տա­փեշ­տի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած PES-ի 10-րդ հա­մա­գու­մա­րին ըն­թաց­քին հաս­տա­տուած է ՀՅԴ­-ի ան­դա­մակ­ցու­թիւ­նը՝ դի­տոր­դի կար­գա­վի­ճա­կով։

ԿԻՒՄՐԻԻ ՄԷՋ ՊԱՀԱՆՋՔ

Հա­յաս­տա­նի մէջ ար­դէն ցան­ցի մը վե­րա­ծուած են ԹՈՒ­ՄՕ կեդ­րոն­նե­րը, ո­րոնք ստեղ­ծա­րար փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու տա­րած­ման ի­մաս­տով էա­կան դե­րա­կա­տա­րու­թիւն կ՚ու­նե­նան։ Վեր­ջերս երկ­րի երկ­րորդ մեծ քա­ղա­քին՝ Կիւմ­րիի մէջ հաս­տա­տուած է ԹՈՒ­ՄՕ կեդ­րոն մը։

ՊԱՔՈՒԻ ՍՈՒԼՈՑՆԵՐՈՒՆ ՆԵՐՔԵՒ

Պա­քուի մէջ կը շա­րու­նա­կուին ա­ռա­ջին Եւ­րո­պա­կան խա­ղե­րը, ո­րոնց լու­սա­բա­նում­նե­րուն շրջագ­ծով մի­ջազ­գա­յին զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րը յատ­կա­պէս կ՚անդ­րա­դառ­նան նաեւ Հա­յաս­տա­նի մաս­նակ­ցու­թեան։

ՍՈՒՐԻՈՅ ՏԻՒՐԶԻՆԵՐԸ՝ ՏԱԳՆԱՊԻՆ ՆՈՐ ԽԱՂԱՔԱՐՏԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Այն ինչ, որ պա­տա­հե­ցաւ Իտ­լի­պի մէջ, անս­պա­սե­լի չէր: «Ալ Նըս­րա» ճա­կա­տի զի­նեալ­ներ մուտք գոր­ծած են տիւր­զի­նե­րով բնա­կե­ցուած «Քալպ Ալ Լաուզ» ա­ւա­նը, ուր սպան­նած են քսան տիւր­զի­ներ:

ԱՆՀԱՒԱՏԱԼԻ ԱՂԷՏ

​Թիֆլիզի մէջ տեղի ունեցած ջրհեղեղը խլեց տասնեակ կեանքեր ու պատճառեց ահաւոր վնաս մը:
Զոհերու կարգին կան նաեւ հայեր: Հայաստանի ղեկավարութիւնը ծանր վիճակին առջեւ փութով զօրակցութիւն յայտնեց Վրաստանի իշխանութիւններուն
 

ՈՒՈՐԼԻՔ ԶՐՈՒՑԵՑ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ դես­պան Ճէյմս Ո­ւոր­լիք տե­սակ­ցե­ցաւ Կար­միր խա­չի մի­ջազ­գա­յին կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գա­հը այս շրջա­նին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քէն ներս կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ բազ­մաբ­նոյթ շփում­ներ։

ՓՈՐԹՈՒԳԱԼ ՅԱՂԹԱԿԱՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

«Եւ­րօ-2016» ֆութ­պո­լի ա­խո­յե­նու­թեան ո­րա­կա­ւոր­ման հան­դի­պում­նե­րուն շրջագ­ծով, շա­բա­թա­վեր­ջին, Ե­րե­ւա­նի մէջ Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը հիւ­րըն­կա­լեց Փոր­թու­գա­լը։ Սա հայ­կա­կան ընտ­րա­նիի ա­ռա­ջին լուրջ քննու­թիւնն էր նո­րան­շա­նակ ա­ւագ մար­զիչ Սար­գիս Յով­սէ­փեա­նի հսկո­ղու­թեան ներ­քեւ։

ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՇՓՈՒՄՆԵՐՈՒ ԱՌԻԹ

​Հանրապետութեան նախագահը աշխատանքային այցելութեամբ կը գտնուի Ատրպէյճանի մայրաքաղաքը՝ Պաքուի մէջ:
Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան մէկտեղուեցաւ Իլհամ Ալիեւի, ինչպէս նաեւ Եւրոպայի առաջին խաղերու մասնակից այլ երկիրներէ նախագահներու հետ:

1915-Ի ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ՎԱՒԵՐԱԳՐԱԿԱՆՆԵՐ

Վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէն­նե­րու ու­թե­րորդ փա­ռա­տօ­նը՝ «Տէօ­քիւ­մեն­թարիստ» կը սկսի այ­սօր։ Փա­ռա­տօ­նի յա­տուկ բա­ժին­նե­րէն մէ­կը խո­րագ­րուած է «100-ա­մեայ լռու­թիւն» եւ նուի­րուած Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան։ Այս շրջագծով այ­սօր, ժա­մը 13.00-ին «Սալթ Պէ­յօղ­լու»ի մէջ կը ցու­ցադ­րուի Սիւ­զան Խար­տա­լեան եւ Փէ­յա Հոն­քիւս­տի «Կ՚ատեմ շնե­րը» եւ ժա­մը 15.00-ին ալ՝ Եու­սուֆ Քե­նան Պէյ­սիւ­լէ­նի կող­մէ նկա­րա­հա­նուած «Կեա­վուր մա­հալ­լէ­սի» վա­ւե­րագ­րա­կա­նը՝ Մկրտիչ Մար­կո­սեանի եւ Տիար­պա­քը­րի հա­յու­թեան վե­րա­բե­րեալ։

Էջեր