Լրահոս

ԻՐԱՆ ՆՈՐ ԷՋ ՄԸ ԿԸ ԲԱՆԱՅ ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐՈՒՆ ՄԷՋ

Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ գո­յա­ցած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ձայ­նու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կո­ւին։ Ե­րէկ, Վիեն­նա­յի մէջ, Եւ­րո­միու­թեան ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ անվ­տան­գու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գե­րա­գոյն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ֆե­տե­րի­քա Մո­կե­րի­նի եւ Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճե­ւատ Զա­րիֆ հա­մա­տեղ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կան այս հա­մա­ձայ­նու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ։

ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԷՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ

Պա­քուի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ ա­ռաջ­նոր­դուիլ ար­մա­տա­կան տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րով եւ իր սադ­րիչ քա­ղա­քա­կա­նու­թեամբ կը փոր­ձէ լա­րուա­ծու­թիւ­նը պա­հել բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Ե­րէկ այս ա­ռու­մով ապ­րուե­ցաւ յատ­կան­շա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն մը։

ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԻՖԹԱՐԸ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Թաք­սի­մի հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ իֆ­թա­րի հա­ւա­քոյթ մը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ շուրջ եր­կու հա­զար հո­գի։ Պէ­յօղ­լուի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին կող­մէ պատ­րաս­տուած էր այս սե­ղա­նը, որ դար­ձած է ա­ւան­դա­կան։

Ո՞Վ ՊԻՏԻ ԲՈՒԺԷ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՎԷՐՔԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Օ­րեր ա­ռաջ հա­մա­ցան­ցի վրայ շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրուե­ցաւ խումբ մը մել­գո­նեան­ցի­նե­րու խմբագ­րած բաց նա­մա­կը ուղ­ղուած Հայաստանի Նա­խա­գա­հ Սերժ Սարգսեանին: Անց­նող տա­րի­նե­րուն մէ­կէ ա­ւե­լի ա­ռիթ­նե­րով խօ­սո­ւած է նախ­կին մել­գո­նեան­ցի­նե­րու հա­մախմբ­ման մա­սին:

ՍՓԻՒՌՔԻ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ 2015-Ի ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

«Սփիւռք ա­մառ­նա­յին դպրոց-2015» ծրագ­րի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ, մաս­նակ­ցու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նի։ Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­սու­թիւ­նը, որ հա­մախմ­բեց այս տա­րուան ծրագ­րին մաս­նա­կից 126 սփիւռ­քա­հայ կրթա­կան մշակ­ներ, ո­րոնք Ե­րե­ւան մեկ­նած են Ռու­սաս­տա­նէն, Ուք­րայ­նա­յէն, Վրաս­տա­նէն, Լի­բա­նա­նէն, Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն, Ռու­մա­նիա­յէն, Ի­տա­լիա­յէն, Սպա­նիա­յէն եւ Չա­խիա­յէն։

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՆՈՐ ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ

Ռազմիկ Փանոսեան վերջին օրերուն Երեւանի մէջ ունեցած շփումներուն շուրջ բացատրութիւններ տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ-ին:
«Կիւլպէնկեան» հիմնարկը ձեռնամուխ պիտի ըլլայ թարգմանական ծրագրերու՝ ներառեալ հայերէն եւ թրքերէն լեզուները:

ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՈՒ ՄՏԵՐԻՄ

ԱՔ կուսակցութեան եւ ՃՀՓ-ի կուսակցապետները տեսակցեցան՝ ամուր համախոհութեան մը ձեւաւորման ցանկութեան մթնոլորտին մէջ:
Տավուտօղլու-Քըլըչտարօղլու հանդիպումէն վերջ շփումները յառաջ պիտի տանին Էօմէր Չելիք եւ Հալուք Քոչ:

Էջեր