Լրահոս

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

«Ընկերային մետիան եւ փոքրամասնութիւնները» ծրագրին հիման վրայ պատրաստուած տեղեկագիրը պաշտօնապէս հրապարակուած:
Անգարայի մէջ կազմակերպուած ընդունելութեան ընթացքին Լաքի Վինկաս յուշանուէր մը յանձնեց Եւրոմիութեան գծով նախարար Վոլքան Պոզքըրին:

ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՋԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Պա­քուի մօտ Թուր­քիոյ դես­պան Իս­մա­յիլ Ալ­փէր Ճոշ­քուն յայ­տա­րա­րեց, որ Ան­գա­րա շա­հագրգ­ռուած է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան լու­ծու­մով, ո­րով­հե­տեւ այս բա­նը Ատր­պէյ­ճա­նի փա­փաքն է։

ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆԻ ԱՐԵՒԵԼՔԻՆ ԵՌԱԿՈՂՄԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐ

Իս­րա­յէ­լի, Յու­նաս­տա­նի եւ Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նու­թիւն գո­յա­ցաւ ծրագ­րի մը շուրջ, ո­րով կը նա­խա­տե­սուի աշ­խա­տան­քի ձեռ­նար­կել՝ Մի­ջերկ­րա­կա­նի ա­րե­ւել­քի բնա­կան կա­զի պա­շար­նե­րը խո­ղո­վա­կա­շար­նե­րու մի­ջո­ցաւ դէ­պի Եւ­րո­միու­թիւն փո­խան­ցե­լու ուղ­ղու­թեամբ, շրջան­ցե­լով Թուր­քիան։

CCAF-Ի ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԹՐԻՔԸ

Փա­րի­զի «Քո­լեք­սիո­նէօր» պան­դո­կին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Ֆրան­սա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հա­մա­կարգ­ման խոր­հուր­դի (CCAF) տա­րե­կան պաշ­տօ­նա­կան ընթ­րի­քը, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Ֆրան­սա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի։

Պուէնոս Այրէսի Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԸՆԴԳՐԿՈՒԱԾ՝ ՔԱՂԱՔԻ ԶԲՕՍԱՇՐՋՈՒԹԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՑԱՆԿԻՆ ՎՐԱՅ

Պուէ­նոս Այ­րէ­սի հայ­կա­կան Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ մայր տա­ճա­րը, որ կը գտնուի Փա­լեր­մօ թա­ղա­մա­սին մէջ, Պուէ­նոս Այ­րէ­սի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ո­րո­շու­մով ընդգր­կուած է քա­ղա­քի շրջա­գա­յու­թիւն­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան ցան­կին մէջ:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԵՒ ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ

ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Պան Քի Մուն որպէս օգնական նշանակեց հայ հեղինակաւոր դիւանագէտ մը:
Մովսէս Աբէլեան միջազգային բեմահարթակի վրայ կարեւոր առաքելութիւն մը կը ստանձնէ իր քսանհինգամեայ դիւանագիտական փորձառութեամբ: Հայաստանի Հանրապետութեան նախկին մշտական ներակայացուցիչը մեծ պաշար ունի՝ խաղաղութեան, անվտանգութեան եւ հակամարտութիւններու լուծման բնագաւառին մէջ:

ՎՃՌԱԿԱՄ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ

Ազգային անվտանգութեան խորհուրդի 2016 թուականի առաջին ժողովը՝ Անգարայի մէջ:
Թուրքիա խտրականութիւն չի դներ ահաբեկչական կազմակերպութիւններուն միջեւ ու պիտի շարունակէ պայքարիլ անոնց դէմ: Օրակարգի վրայ էր նաեւ Սուրիայէ ներս Ռուսաստանի կողմէ ծաւալուած գործունէութիւնը:

ԹՈՒՐՔԻԱ ԽՈՐ ՅՈՒԶՈՒՄ Կ՚ԱՊՐԻ ՏԻԱՐՊԱՔԸՐԷՆ ՀԱՍԱԾ ՉՈՐՍ ՆՈՐ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ԼՈՒՐԵՐՈՎ

Թուր­քիա դար­ձեալ խոր յու­զում կ՚ապ­րի Տիար­պա­քը­րէն հա­սած չորս նոր նա­հա­տակ­նե­րու վե­րա­բե­րեալ լու­րե­րով։ Տիար­պա­քը­րէ ներս, Սու­րի մէջ անվ­տան­գու­թեան ու­ժե­րը ա­նընդ­հատ կը շա­րու­նա­կեն ի­րենց լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը՝ ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ։

ԱՆԳԱՐԱ ՀԱՍԱՒ ԻՐ ՆՊԱՏԱԿԻՆ

Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մի յաղ­թա­հար­ման ո­րո­նում­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ Զուի­ցե­րիա վա­ղը պի­տի հիւ­րըն­կա­լէ հեր­թա­կան կա­րե­ւոր խորհր­դա­ժո­ղո­վը։ Այս­պէս, Ժը­նե­ւի մէջ մի­ջազ­գա­յին յա­ռա­ջա­տար դե­րա­կա­տար­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ պի­տի հա­մախմ­բուին Դա­մաս­կո­սի ղե­կա­վա­րու­թեան եւ Սու­րիոյ զա­նա­զան ընդդ­մա­դիր խմբա­ւո­րում­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։

Էջեր