Լրահոս

ՍՈՒՐԻ ՄԷՋ ՀԻՆԳ ՆԱՀԱՏԱԿ

Թուր­քիոյ օ­րա­կար­գին վրայ մշտա­կան տեղ կը զբա­ղեց­նեն ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի շրջագ­ծով անվ­տան­գու­թեան ու­ժե­րուն կող­մէ յա­ռաջ տա­րուած լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը։ Այս մթնո­լոր­տին մէջ ե­րէկ դար­ձեալ ցա­ւա­լի լու­րեր հա­սան Տիար­պա­քը­րէն։

ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ՏԵՍԼԱԿԱՆ

​Երեւան եւ Թիֆլիզ կը համագործակցին տարածքաշրջանէ ներս խաղաղութեան պահպանման ուղղութեամբ:
Սէյրան Օհանեանի համոզմամբ, անվտանգութեան տարբեր համակարգերու մէջ գտնուիլը չի խանգարեր, որ Հայաստան եւ Վրաստան ստեղծեն հարեւանային հնարաւորութիւններ: Թինաթին Խիտաշելի խօսեցաւ ՆԱԹՕ-ի անդամ Թուրքիոյ հետ իր երկրի մշակած ռազմավարական յարաբերութիւններուն եւ անոնց կարեւորութեան մասին:

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՒ ԵԱՀԿ-Ի ԱՆԴԱՄ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ԴԱՍՊԱՆՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ տե­սակ­ցե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու Ե­րե­ւա­նի մօտ հա­ւա­տար­մագ­րուած դես­պան­նե­րուն հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, հան­դի­պու­մը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեա­կի ղե­կա­վար Անտ­րէյ Սո­րո­քի­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ու մաս­նակ­ցու­թեամբ։

Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՐՔԵՊՍԿ. ՊԷՔՃԵԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՄԷՋ ԱՍՈՐԻ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԿՈՂՄԷ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ՏԱՐԵՄՈՒՏԻ ՀԱՒԱՔՈՅԹԻՆ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Գեր­մա­նիոյ Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Գա­րե­գին Արք. Պէք­ճեան վեր­ջերս մաս­նակ­ցե­ցաւ Ա­սո­րի Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ Գեր­մա­նիոյ ա­ռաջ­նոր­դու­թեան կող­մէ տա­րե­մու­տի առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած ըն­դու­նե­լու­թեան մը։

ԱՐՈՆԵԱՆ՝ ՃԱՏՐԱԿԻ ՏԷՅՎԻՏ ՊԵՔՀԸՄԸ

Երբ Լե­ւոն Ա­րո­նեան կը քայ­լէ իր հա­րա­զատ Հա­յաս­տա­նի փո­ղոց­նե­րուն մէջ, բո­լո­րը ա­նոր կը ժպտին, կը ստի­պեն, որ ճա­շա­րա­նին մէջ չվճա­րէ, ծնող­նե­րը ի­րենց ե­րա­խա­նե­րը ա­նոր ա­նու­նով կը կո­չեն: Հայ շախ­մա­տիստ Լե­ւոն Ա­րո­նեա­նի մա­սին գրած է CNN-ը:

ՀԵՏԵՒՈՂԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔ

Հայաստանի եւ Վրաստանի Պաշտպանութեան նախարարութիւններու ծրագրաւորեալ համագործակցութիւնը կը շարունակուի այս տարի եւս:
Նախարար Սէյրան Օհանեան կը հիւրընկալէ Թինաթին Խիտաշելին, որ պաշտօնական այցելութեամբ կը գտնուի Երեւանի մէջ:

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆԻ ԳԼՈՒԽ

Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան գոր­ծա­դիր մար­մի­նը՝ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վը այ­սօ­րուն դրու­թեամբ կը սկսի աշ­խա­տիլ նոր կազ­մով մը։ Դար­ձեալ այ­սօ­րուան դրու­թեամբ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վը կը գլխա­ւո­րէ Հա­յաս­տա­նի նախ­կին վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգ­սեան։

ՀՅԴ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԿԸ ԿԱՏԱՐԷ ՀԱՒԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՈՀՈՒԹԵԱՆ ՄԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Հա­յաս­տա­նի ներ­քին քա­ղա­քա­կան կեան­քին մէջ խմո­րում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին՝ հա­մա­խո­հա­կան նոր իշ­խա­նու­թեան մը ձե­ւա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, մի­ջո­ցէ մը ի վեր ար­դէն շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը գտնուի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան եւ Հայ յե­ղա­փո­խա­կան դաշ­նակ­ցու­թեան (ՀՅԴ) մաս­նակ­ցու­թեամբ հա­մա­խո­հա­կան իշ­խա­նու­թեան մը ձե­ւա­ւոր­ման վար­կա­ծը։

Էջեր