Լրահոս

ՌՈՒՀԱՆԻ ԱՅՍ ՏԱՐԻ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Ե­րե­ւա­նի մօտ Ի­րա­նի դես­պան Մու­համ­մէտ Րէիս «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան թղթակ­ցին տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ յայ­տա­րա­րեց, որ կը նա­խա­պատ­րաս­տուի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի այ­ցե­լու­թիւ­նը Հա­յաս­տան։

ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒ ՅԱՐԱՏԵՒ ՋԱՆՔԵՐՈՒ ՄԷՋ

ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար եւ վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու տօնա­կան ար­ձա­կուր­դի օ­րե­րէն վերջ վերս­տին կը ձեռ­նար­կէ հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ստեղ­ծե­լու ջան­քե­րուն։

ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՆՈՐ ԴԵՍՊԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Գեր­մա­նիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Մա­թիաս Քես­լէ­րը, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մագ­րե­րուն պատ­ճէ­նը։

Էջեր