Լրահոս

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՎԱՂԸ ՄԱՄԼՈՅ ԱՍՈՒԼԻՍ ՄԸ ՊԻՏԻ ՍԱՐՔԷ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան վա­ղը Ե­րե­ւա­նի մէջ պի­տի սար­քէ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը, ո­րով պի­տի կա­տա­րէ ան­ցեալ դի­ւա­նա­գի­տա­կան տա­րուան ամ­փո­փու­մը։

ԴԱՐՁԵԱԼ ԽԱԽՏՈՒՄ

Թուր­քիա-Ռու­սաս­տան առ­կայ լա­րուած յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին ապ­րուե­ցան խո­րա­պէս մտա­հո­գիչ ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ։ Թուր­քիա-Սու­րիա սահ­մա­նին մօտ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նաց­նող ռու­սա­կան ռազ­մաօ­դա­նաւ մը վերս­տին ի­րա­կա­նա­ցուց օ­դա­յին մար­զի խախ­տում մը։

ԺԸՆԵՒԵԱՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿ ՇԱՀԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԵՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Սու­րիոյ տագ­նա­պին հա­մար քա­ղա­քա­կան լու­ծում­նե­րու ընդ­հա­նուր օ­րա­կարգ մը մէջ­տեղ բե­րե­լու կո­չուած ժը­նե­ւեան ժո­ղով­նե­րը կորսն­ցու­ցած են ի­րենց ու­ժա­կա­նու­թիւ­նը: Մինչ անց­նող ա­ռա­ջին եր­կու ժո­ղով­նե­րուն Սու­րիոյ մէջ հա­կա­մար­տող կող­մե­րը մեծ յոյ­սեր կը տա­ծէին ժո­ղով­նե­րուն ա­ռըն­թեր, այ­սօր ի­րա­վի­ճա­կը նոյ­նը չէ:

ՍԵԼԻՆԱ ՏՈՂԱՆԻ ԿՈՂՄԷ ԱՌԱՋԱՐԿ

Իս­թան­պու­լի ՃՀՓ­-ա­կան ե­րես­փո­խան Սե­լի­նա Տո­ղան Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հու­թեան ներ­կա­յա­ցուց ա­ռա­ջարկ մը՝ պա­հան­ջե­լով, որ Թուր­քիոյ ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նա­կան վար­ժա­րան­նե­րու խնդիր­նե­րուն շուրջ ի­րա­կա­նա­ցուի խորհր­դա­րա­նա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն մը։

Էջեր