Լրահոս

ԱԼԵՔՍԻՍ ՑԻՓՐԱՍ ՀՐԱԺԱՐԱԾ

Յու­նաս­տա­նի Վար­չա­պետ Ա­լեք­սիս Ցիփ­րաս ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Թէ՛ Ցիփ­րաս եւ թէ իր կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը հրա­ժա­րա­կան տուին եւ յա­ռա­ջի­կայ Սեպ­տեմ­բե­րին կան­խա­հաս ընտ­րու­թիւն­ներ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան երկ­րին մէջ։

ՀԱՅՐԻ ԻՒՆԷՕՆԻՒ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ՇԻՇԼԻԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԷ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ԱՆԳԼԵՐԷՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔԻՆ

Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան կող­մէ շրջա­նի պա­տա­նի­նե­րուն հա­մար այս տա­րի կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ա­մառ­նա­յին ճամ­բար մը։ Ժա­ման­ցի ու զուար­ճան­քի ա­ռըն­թեր ծրա­գի­րը կ՚ընդգր­կէր նաեւ շարք մը դա­սըն­թացք­ներ։

ՕՁՈՒՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՎԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հա­յաս­տա­նի մէջ այս շրջա­նին վե­րա­նո­րոգ­ման կ՚են­թար­կուի Օ­ձու­նի պատ­մա­կան վան­քը։ Երկ­րի հիւ­սի­սին գտնուող այս հնա­մե­նի սրբա­վայ­րը Հա­յաս­տա­նի ճար­տա­րա­պե­տա­կան ժա­ռան­գու­թեան կա­րե­ւո­րա­գոյն հարս­տու­թիւն­նե­րու շար­քին կը դա­սուի։

ՍՂԵՐԴԻ ՄԷՋ ՏՄԱՐԴԻ ԾՈՒՂԱԿ

​Թուրքիա իրերայաջորդ ցնցումներ կ՚ապրի ահաբեկչական անիծելի յարձակումներով՝ միշտ դիմադրելով բարձր գիտակցութեամբ:
Շիրվան-փերվարի ճանապարհին վրայ զինուորական ինքնաշարժ մը ենթարկուեցաւ յարձակման. 8 նահատակ: Ընդհանուր սպայակոյտի նախագահութեան կողմէ հրապարակուեցաւ ցաւակցական մը Անվտանգութեան ուժերը անմիջապէս նոր գործողութիւններու ձեռնարկեցին ՓՔՔ-ականներուն դէմ, որոնք վերջին օրերուն կու տան ծանր կորուստներ:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔ

Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Բա­զէ-2015» ե­րի­տա­սար­դա­կան տա­րե­կան հա­ւա­քը։ Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած այս ա­ւան­դա­կան հա­ւա­քին կը մաս­նակ­ցին հոծ թի­ւով ե­րի­տա­սարդ­ներ, ո­րոնք ե­րեք խում­բե­րու բաժ­նուած՝ կար­միր, կա­պոյտ, նարն­ջա­գոյն, կը գոր­ծադ­րեն ի­րենց ծրա­գի­րը։

ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐ

Հա­յաս­տա­նի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Միու­թիւն-2015. Յաղ­թա­նա­կի ժա­ռանգ­ներ-Հա­յաս­տան» մի­ջազ­գա­յին ե­րի­տա­սար­դա­կան մրցոյթ-հա­ւա­քը։ Ռազ­մա­մար­զա­կան այս հա­ւա­քը ձօ­նուած է Բ. Աշ­խար­հա­մար­տի ա­ւար­տին տա­րուած յաղ­թա­նա­կի 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին։

ՀԵՆՐԻԽ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ. «ԿՐՆԱՄ ԱՒԵԼԻ ԼԱՒ ԽԱՂԱԼ»

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի յա­ռա­ջա­տար աստ­ղե­րէն Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան գե­րա­զանց յա­ջո­ղու­թիւ­նով սկսած է ներ­կայ ե­ղա­նա­կին եւ Պո­րու­սիա Տորտ­մուն­տի մար­զա­շա­պի­կով Գեր­մա­նիոյ լի­կին մէջ կ՚ար­ժա­նա­նայ ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։

Էջեր