Լրահոս

«ԿԱԶՓՐՈՄ»ԷՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄ

Ռու­սա­կան «Կազփ­րոմ»ը ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս կը յե­տաձ­գէ իր մե­ծա­ծա­ւալ ծրա­գի­րը Թուր­քիոյ հետ։ Վեր­ջին օ­րե­րուն եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ լա­րուա­ծու­թիւն յա­ռա­ջա­ցած է Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մին պատ­ճա­ռով։

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ ԱՒԱՐՏԵՑԱՒ

Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան եր­րորդ հա­մա­ժո­ղո­վը ե­րէկ ամ­փո­փեց իր աշ­խա­տանք­նե­րը։ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած հա­մա­ժո­ղո­վին կը մաս­նակ­ցէին հայ եւ օ­տա­րազ­գի ա­ւե­լի քան 120 ճար­տա­րա­պետ­ներ, շուրջ 16 եր­կիր­նե­րէ։

ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՆՈՐ ԱՌԻԹՆԵՐՈՒ ՀՆԱՐԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

«Թումօ» գիտական կեդրոնի Ստեփանակերտի մասնաճիւղը ձեռնարկեց արդիւնաւէտ ու օգտաշատ աշխատանքի:
ՀԲԸՄ-ի համագործակցութեամբ բացուած վայրը վստահաբար շուտով պիտի դառնայ երկսեռ պատանիներու նորագոյն ժամադրատեղին:

ՉԵԹԻՆ ԴԱՐՁԱՒ ԴԱՓՆԵԿԻՐ

Ա­րե­ւե­լեան Ա­մե­րի­կա­յի Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի «Ա­զա­տու­թիւն» մրցա­նա­կին ար­ժա­նա­ցող­նե­րու կար­գին կը գտնուի նաեւ Մարդ­կա­յին ի­րա­ւանց պաշտ­պան, ի­րա­ւա­գէտ Ֆեթ­հի­յէ Չե­թին։ Ան հե­ղի­նա­կած է «Մեծ­մայրս» գիր­քը, ո­րու հրա­տա­րա­կու­թե­նէն ետք թուրք հա­սա­րա­կու­թեան մօտ զգա­լի աճ մը ար­ձա­նագ­րուած է 1915-ի Հա­յոց մեծ ե­ղեռ­նին նկատ­մամբ։

ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱՊԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

Ա­րե­ւե­լեան ե­կե­ղե­ցի­նե­րու գծով Պա­պա­կան նուի­րակ Կար­տի­նալ Լէո­նար­տօ Սանտ­րի, որ քա­նի մը օր ա­ռաջ Հա­յաս­տան կը գտնուէր՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Կիւմ­րիի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց հայ կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ օծ­ման, յայ­տա­րա­րեց, թէ հա­ւա­նա­կան է, որ Հռո­մի Ֆրան­սիս­քոս Պա­պը Հա­յաս­տան այ­ցե­լէ յա­ջորդ տա­րի։

ՓԱԿ ՍԱՀՄԱՆԻ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Երեւանի մէջ երէկ երեկոյեան առաջին անգամ ցուցադրուեցաւ Թուրքիա-Հայաստան առկայ յարաբերութիւններուն վերաբերեալ ժապաւէն մը:
«Վերսուս սթուտիա»ի կողմէ Պատմութեան հիմնարկին համագործակցութեամբ պատրաստուած փաստավաւերագրական գործը արժանացաւ հետաքրքիրներու ուշադրութեան:

ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ ԳՈՐԾՈՎ ՆՈՐ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

«Ա­կօս»ի նա­հա­տակ խմբա­գիր Հրանդ Տին­քի սպա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ ըն­թա­ցող հար­ցաքն­նու­թիւ­նը թե­ւա­կո­խեց նոր փուլ մը։ Նո­րա­յայտ փաս­տե­րու հի­ման վրայ կա­տա­րուած գոր­ծո­ղու­թեան ար­դիւն­քին ձեր­բա­կալ­ման ո­րո­շում տրուե­ցաւ ինն հո­գիի մա­սին, ո­րոնց շար­քին են նաեւ Իս­թան­պու­լի եւ Թրապ­զո­նի հե­տա­խու­զու­թեան նախ­կին տնօ­րէն­նե­րը։

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ԺՈՂՈՎ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան եր­րորդ հա­մա­ժո­ղո­վը, որ կազ­մա­կեր­պուած է Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Քա­ղա­քա­շի­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան, Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու եւ ճար­տա­րա­գէտ­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան ըն­կե­րակ­ցու­թեան եւ Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու միու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ՝ Մեծ ե­ղեռ­նի 100-րդ տա­րե­լի­ցի ձեռ­նարկ­նե­րու շրջագ­ծով։

Էջեր