Լրահոս

ՆՈՐ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՍՊԱՍՈՒՄ

Շուրջ եր­կու շա­բաթ վերջ Թուր­քիա պի­տի ու­նե­նայ նոր վար­չա­պետ մը։ Ե­րէկ պաշ­տօ­նա­պէս յայ­տա­րարուե­ցաւ, որ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան ար­տա­հերթ հա­մա­գու­մա­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Մա­յի­սի 22-ին եւ այժ­մու կու­սակ­ցա­պե­տը՝ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու թեկ­նա­ծու պի­տի չըլ­լայ։

ԵՐԱԺՇՏԱԳԷՏ ՓԻՏԷՃԵԱՆԻ ՆՈՐ ԳԻՐՔԵՐԸ

Ա­մե­րի­կա­հայ յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան եւ հե­ղի­նա­կա­ւոր ե­րաժշ­տա­գէտ Գրի­գոր Փի­տէ­ճեա­նէն վեր­ջերս խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թեամբ ստա­ցանք իր կող­մէ հե­ղի­նա­կուած եր­կու գիր­քեր։ Ան բա­րի ե­ղած էր խմբագ­րու­թեանս հա­մար մա­կագ­րել իր լոյս ըն­ծա­յած «Քրիս­տա­փոր Կա­րա-Մուր­զա» եւ «Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րաժշ­տու­թիւ­նը (պատ­մա­կան ակ­նարկ)» գոր­ծե­րը, ո­րոնք մե­զի հա­սան քա­ղաքս այ­ցե­լած իր բա­րե­կամ­նե­րէն մէ­կուն մի­ջո­ցաւ։

ԲԱՐՁՐ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Ըստ Լաւրովի, մօտաւոր ապագային կը ծրագրուի Լեռնային Ղարաբաղի հարցին շուրջ հանդիպում մը՝ ԵԱՀԿ-ի մասնակցութեամբ:
Հայաստանի Ազգային ժողովէն ներս դռնփակ քննարկումներ:
Երեւանի ղեկավարութիւնը հրամայական կը համարէ պատահածին կրկնութիւնը բացառելու ուղղեալ երաշխիքները:

ԱՆԱԿՆԿԱԼ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

Թուր­քիոյ ներ­քին քա­ղա­քա­կան կեան­քին տե­սա­կէ­տէ ա­նակն­կալ ի­րա­դար­ձու­թիւն մը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն ե­կաւ յե­ղաշր­ջել երկ­րին օ­րա­կար­գը։ Այս­պէս, ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւ­նը ո­րո­շեց եր­թալ հա­մա­գու­մա­րի։

ԱՇԽԱՐՀԻ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱԼԷՊԻ ՎՐԱՅ ԿԵԴՐՈՆԱՑԱԾ

ՄԱԿ-ի Անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դը ե­րէկ ար­տա­հերթ ժո­ղով կը գու­մա­րեց Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մին շուրջ՝ մաս­նա­ւո­րա­պէս կեդ­րո­նա­նա­լով Հա­լէ­պի առ­կայ ի­րադ­րու­թեան վրայ։

EURIMAGES-Ի ԿԱԶՄԻՆ ՄԷՋ

Հայկական շարժանկարին առջեւ նոր հորիզոններ կ՚ուրուագծուին՝ գործակցութեան հնարաւորութիւններով:
Եւրոխորհուրդի հիմնադրամին միջոցները հասանելի պիտի ըլլան՝ ֆիլմերու արտադրութեան կամ ցուցադրութեան համար:

ՕՐՀԱՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿ

ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհուրդը արտահերթ ժողով մը կը գումարէ Սուրիոյ ճգնաժամին օրակարգով:
Կատաղի կռիւներու մթնոլորտին մէջ Հալէպի շուրջ ստեղծուած իրավիճակը կը ստեղծէ խոր մտահոգութիւն:

ՍՈՒՐԻԱՆ ՆՈՐ «ՍԱՅՔՍ-ՓԻՔՕ»Ի ԳԼԽԱՒՈՐ ՏԱՐՐԱԼՈՒԾԱՐԱՆՆ Է

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Յա­ռա­ջի­կայ 16 Մա­յի­սին իր լրու­մին պի­տի հաս­նի Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հա­մար մշա­կուած «Սայքս-Փի­քօ» հա­մա­ձայ­նագ­րին 100-ա­մեա­կը: Այս հա­մա­ձայ­նու­թեամբ է, որ Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան փլուզ­ման նա­խօ­րէին Մեծն Բրի­տա­նիան եւ Ֆրան­սան սե­ղա­նի վրայ դրին Մի­ջին Ա­րե­ւել­քը ի­րենց մի­ջեւ բաժ­նե­լու ծրա­գի­րը:

Էջեր