Լրահոս

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՆՈՐ ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ

Ռազմիկ Փանոսեան վերջին օրերուն Երեւանի մէջ ունեցած շփումներուն շուրջ բացատրութիւններ տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ-ին:
«Կիւլպէնկեան» հիմնարկը ձեռնամուխ պիտի ըլլայ թարգմանական ծրագրերու՝ ներառեալ հայերէն եւ թրքերէն լեզուները:

ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՈՒ ՄՏԵՐԻՄ

ԱՔ կուսակցութեան եւ ՃՀՓ-ի կուսակցապետները տեսակցեցան՝ ամուր համախոհութեան մը ձեւաւորման ցանկութեան մթնոլորտին մէջ:
Տավուտօղլու-Քըլըչտարօղլու հանդիպումէն վերջ շփումները յառաջ պիտի տանին Էօմէր Չելիք եւ Հալուք Քոչ:

ԻՐԱՆ-5+1 ՁԵՒԱՉԱՓԻՆ ՄԷՋ ԼՈՒԾՈՒՄ

Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ տա­րի­նե­րէ ի վեր ապ­րուած ճգնա­ժա­մա­յին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն վերջ, ի վեր­ջոյ հա­մա­ձայ­նու­թիւն գո­յա­ցաւ Թեհ­րա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան եւ մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն մի­ջեւ։

Ճ. ՈՒՈՐԼԻՔԻ ՄՈՍԿՈՒԱ ԱՅՑԸ

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Մոս­կուա­յի մէջ՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման վե­րա­բե­րեալ հար­ցե­րուն շուրջ։

ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԷՋ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԿՐԹՕՃԱԽՆԵՐՈՒ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նը վեր­ջերս Դի­լի­ջա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պեց կի­րակ­նօ­րեայ կրթօ­ճախ­նե­րու ու­սու­ցիչ­նե­րու հա­մա­ժո­ղով մը։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ վե­րա­պատ­րաս­տա­կան ծրագ­րի մը բնոյ­թը կը կրէր այս մէ­կը։

ՎԼԱՏԻՄԻՐ ՓՈՒԹԻՆԻ ՆՈՐ ԶԷՆՔԸ, ՈՐ ԿԸ ԿՈՉՈՒԻ ՊՐԻՔՍ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ա­րեւ­մուտ­քի կա­տա­րած բո­լոր սեղ­մում­նե­րուն դի­մաց Ռու­սաս­տան կը շա­րու­նա­կէ մնալ անդր­դուե­լի: Ան­ցեալ Դեկ­տեմ­բե­րին եր­կի­րը հա­րուա­ծած տնտե­սա­կան «շին­ծու» տագ­նա­պէն ետք Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գա­հը՝ Վլա­տի­միր Փու­թին տնտե­սա­կան տար­բեր ո­լորտ­նե­րու մէջ կա­րե­ւոր եւ ե­րե­ւե­լի բա­րե­նո­րոգ­ման ծրա­գր­­ե­րու զարկ տա­լով կրցաւ «ներծ­ծել» այդ տագ­նա­պի հե­տե­ւանք­նե­րը:
 

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԱՃԱԾ Է ԾՆԵԼԻՈՒԹԵԱՆ ԹԻՒԸ

Ե­րե­ւա­նի ծննդա­տու­նե­րուն մէջ տա­րո­ւան ա­ռա­ջին կի­սա­մեա­կին ար­ձա­նագ­րո­ւած ծնունդ­նե­րուն թի­ւը կը գե­րա­զան­ցէ նա­խորդ տա­րո­ւան նոյն ցու­ցա­նի­շը: «Ար­մէնփ­րէս» համաձայն, 2015-ի առաջին կի­սա­մեա­կին մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ ծնունդ­նե­րուն թի­ւը նա­խորդ տա­րո­ւան նոյն ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծի ցու­ցա­նի­շը գե­րա­զան­ցած է 180-­ով:

Էջեր