Լրահոս

ՄԵՏԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԷԱԿԱՆ…

«Փակ սահմանի երկխօսութիւն» փաստավաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութեան յաջորդած ասուլիսին ընթացքին Մեթէ Չուպուքճուի ելոյթը:
«Սահմանի պարագան ունի լուրջ կարեւորութիւն։ Թուրքիա մեծ երկիր մըն է։ Ինքնավստահութեան տէր երկիր մը չի կրնար սահմանը փակել՝ ինքզինքը ուրիշներուն կապելով»:

ՃՕ ՊԱՅՏԸՆ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Փոխ-նա­խա­գահ Ճօ Պայ­տըն ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն հա­սաւ Թուր­քիա, իր կո­ղակ­ցին հետ։ Իր այ­ցե­լու­թեան ա­ռա­ջին հանգ­րուա­նի ծրա­գի­րը ան այ­սօր կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ Իս­թան­պու­լի մէջ։

ԱՆՆԻԿ ԺԻՐԱՐՏԷՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

Ֆրան­սա­յի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան պե­տա­կան քար­տու­ղար Ան­նիկ Ժի­րար­տէն այ­սօր կը ժա­մա­նէ Ե­րե­ւան։ Զար­գաց­ման ու ֆրան­սա­խօ­սու­թեան հար­ցե­րով պա­տաս­խա­նա­տու ֆրան­սա­ցի պե­տա­կան քար­տու­ղա­րին Հա­յաս­տա­նի շփում­նե­րը կը տե­ւեն եր­կու օր։

ԱՀԱԲԵԿԻՉՆԵՐՈՒ ԹԻՐԱԽԸ

Տիար­պա­քը­րի կեդ­րո­նի Սուր թա­ղա­մա­սէն ներս անվ­տան­գու­թեան ու­ժե­րը կը շա­րու­նա­կեն պայ­քար մղել ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ։ Վեր­ջին գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ար­դիւն­քով ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ ա­հա­բե­կիչ­նե­րը ար­դէն օ­ղա­կի մէջ առ­նուած են եր­կու թա­ղա­մա­սե­րէ ներս։

ԼՈՒՐՋ, ԲԱՅՑ ԲՈՒԺԵԼԻ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի «Հայ ազ­գա­յին գոնկ­րէս» ընդ­դի­մա­դիր խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Լե­ւոն Զու­րա­բեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուաւ Լե­ւոն Տէր-Պետ­րո­սեա­նի ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կին շուրջ։

Ս. ՍԱՐԳԻՍԻ ՏՕՆԻՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՊԻՏԻ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԻՆ ԶԻՆՈՒՈՐՆԵՐ

Ս. Սար­գի­սի տօ­նին` Յու­նուա­րի 23-ին, «Մենք մեր զի­նուո­րի կող­քին ենք» ծրա­գի­րի ծի­րէն ներս՝ Ա­րա­րա­տեան Հայ­րա­պե­տա­կան Թե­մը ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով պի­տի պար­գե­ւատ­րէ զի­նուոր­նե­րը: Այս մա­սին յայ­տա­րա­րած է Ա­րա­րա­տեան Հայ­րա­պե­տա­կան Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ Ս. Սար­գիս ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Պետ­րոս Ա. Քա­հա­նայ Մա­լեան։

2016-ին պիտի շարունակուին Սուրիահայ Ընտանիքներու Աջակցութեան Ծրագրերը

Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեա­նի յանձ­նա­րա­րու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի եւ մայ­րա­քա­ղա­քի վար­չա­կան շրջան­նե­րուն կող­մէ 2016 թուա­կա­նին եւս պի­տի շա­րու­նա­կուին սու­րիա­հայ ըն­տա­նիք­նե­րու ա­ջակ­ցու­թեան ծրա­գիր­նե­րը: Այս մա­սին կը յայտ­նեն Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի տե­ղե­կա­տուու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պե­րու վար­չու­թե­նէն:

ՓԵՔԻՆԻ ՄՕՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐ ԴԵՍՊԱՆԸ

​Փե­քի­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան նշա­նա­կուե­ցաւ Սէր­կէյ Մա­նա­սա­րեան։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր ար­դէն ստո­րագ­րած է հա­մա­պա­տաս­խան հրա­մա­նա­գի­րը։

ՁԵՌՔԵՐՈՒ ՎԵՐԱՄԻԱՒՈՐՈՒՄԸ

«Փակ սահմանի երկխօսութիւն» փաստավաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութեան յաջորդած ասուլիսին ընթացքին Իւնալ Չեւիքէօզի ելոյթը:
«Այսօր Թուրքիոյ սահմանները բաց են այնպիսի հարեւան երկիրներու հետ, ուրկէ սպառնալիքներ կու գան իր ազգային անվտանգութեան դէմ։ Հետեւաբար, անընդունելի կը համարեմ Հայաստանի հետ սահմանին փակ մնալը», կ՚ըսէ վաստակաւոր դեսպանը՝ մեկնաբանելով այժմու իրադրութիւնը:

Էջեր