Լրահոս

ՀԱԼԷՊ

​ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Տա­րի­նե­րու հե­ռա­ւո­րու­թե­նէն եւ կա­րօ­տով, ա­մէ­նօ­րեայ ժա­մադ­րու­թիւ­նը յար­գո­ղի նման, նոյն տաք զգա­ցում­նե­րովս, սի­րե­լի Հա­լէպ, քեզ է, որ կրկին կը յի­շեմ: Հա­ւա­տա՛, հաս­տատ եւ պարզ ինք­նա­գո­վու­թիւն մը չէ այս մէ­կը, ո­րով­հե­տեւ իմ մա­սիս խօ­սի­լը քրտինք կրնայ բե­րել եւ նոյ­նիսկ կրնայ զիս դժբախ­տաց­նել, բայց հոգս չէ:

ՀԲԸՄ-Ի ԵՐԵՒԱՆԻ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) կրթա­կան, մշա­կու­թա­յին եւ մար­դա­սի­րա­կան ծրագ­րե­րու շրջա­նակ­նե­րէն ներս Հա­յաս­տա­նի մէջ գտնուող տասն­վեց հայ ու­սա­նող­ներ ե­րէկ այ­ցե­լե­ցին Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւն։ Այդ ու­սա­նող­նե­րը Հա­յաս­տան մեկ­նած են Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն, Լի­բա­նա­նէն, Ռու­սաս­տա­նէն եւ Ֆրան­սա­յէն։

Ի՞նչ Կը ԿԱՏԱՐՈՒԻ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՍԻՆԱ ՆԱՀԱՆԳԻՆ ՄԷՋ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Վեր­ջին օ­րե­րուն Ե­գիպ­տո­սի Սի­նա նա­հան­գին մէջ ար­ձա­նագ­րուած դէպ­քե­րը կրնան բա­ւա­կան բարդ ի­րադ­րու­թիւն ստեղ­ծել զօրավար Ապ­տըլֆաթ­թահ Ալ Սի­սիի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն հա­մար: Երկ­րին մէջ իշ­խա­նա­զուրկ ե­ղած եւ մա­հուան դա­տա­պար­տուած նախ­կին նա­խա­գահ ՝ Մու­համ­մէտ Մուր­սիի բան­տար­կու­թենէն ի վեր այս մա­կար­դա­կի ծանր բա­խում­ներ չեն գրանցուած:

ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐ

Ե­րե­ւա­նի մէջ, «Խա­չա­տուր Ա­բո­վեան» Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի եր­դի­քին տակ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր օր մը։ «Կրթու­թեան կա­ռա­վա­րում» մաս­նա­գի­տու­թեան մա­գիստ­րոս­նե­րու շրջա­նա­ւար­տու­թեան հան­դի­սու­թեան առ­թիւ ապ­րուե­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն։

ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐԱՏՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

Պէյ­րու­թի Հայ­կա­զեան հա­յա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նա­ւար­տու­թեան փայ­լուն հան­դի­սու­թիւն մը, ո­րով եզ­րա­փա­կուե­ցաւ ներ­կայ կրթա­կան շրջա­նը։

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՌՆՕ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ ԿԸ ՍԳԱՅ ԳԱԳԻԿ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆԻ ՄԱՀԸ

Իս­թան­պու­լի Ճատ­րա­կի միու­թիւ­նը կը սգայ Հա­յաս­տա­նի Ճատ­րա­կի դաշ­նակ­ցու­թեան բազ­մա­մեայ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րէն, «Շախ­մա­տա­յին Հա­յաս­տան» հան­դէ­սի գլխա­ւոր խմբա­գիր Գա­գիկ Յով­հան­նի­սեա­նի մա­հը։ Սա իս­կա­պէս լուրջ կո­րուստ մըն է ճատ­րա­կի աշ­խար­հին հա­մար։ Գա­գիկ Յով­հան­նի­սեան քա­նի մը օր ա­ռաջ մահ­կա­նա­ցուն կնքեց Ե­րե­ւա­նի մէջ, խոր ցաւ յա­ռա­ջաց­նե­լով Հա­յաս­տա­նի ճատ­րա­կի ըն­տա­նի­քին մօտ։

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳ

Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ «Տնտե­սա­կան օ­րա­կարգ» խո­րագ­րեալ հա­մա­ժո­ղով մը, ո­րու բա­ցու­մին ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան։ Հե­ռուս­տալ­րագ­րող Ար­տակ Ա­լեք­սա­նեա­նի հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցած բաց­ման նիս­տի միւս ա­տե­նա­խօս­ներն էին նա­խա­րար­ներ՝ Վա­չէ Գաբ­րիէ­լեան եւ Կա­րէն Ճշմա­րի­տեան։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՒՈՒՇԻ ՄԱՐԶԷՆ ՆԵՐՍ ՊԱՌԱՒԱՔԱՐ-ՎԱԶԱՇԷՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ

Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ջան­քե­րով ճա­նա­պար­հա­շի­նու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րը կա­նո­նա­ւոր թա­փով կը շա­րու­նա­կուին ամ­բողջ երկ­րէն ներս։ Այս շրջագ­ծով կա՛մ կը վե­րա­նո­րո­գուին գո­յու­թիւն ու­նե­ցող ճա­նա­պարհ­նե­րը եւ կամ կը կա­ռու­ցուին նո­րե­րը։

Էջեր