Լրահոս

ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆ

Յու­նիս 28-Յու­լիս 5 թուականներու միջեւ, Ար­ցա­խի մէջ 4-րդ­ ան­գամ կը կազ­մա­կեր­պո­ւի դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան «Տնջրէ» մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նը, ո­րուն կը մաս­նակ­ցին պա­տա­նի կա­տա­րող­ներ աշ­խար­հի տասն­մէկ եր­կիր­նե­րէ՝ Ի­տա­լիա­յէն, Սլո­վե­նիա­յէն, Պոս­նա­յէն, Ֆին­լան­տա­յէն, Շո­ւէ­տէն, Լե­հաս­տա­նէն, Լիթ­վիա­յէն, Սին­կա­փու­րէն, Հո­լան­տա­յէն, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թե­նէն եւ Ար­ցա­խէն:

ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՕՖԵԼԻԱ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆԻ 90-ԱՄԵԱԿԸ

Հա­յաս­տա­նի ա­նուա­նի հա­մոյթ­ներն ու մե­նա­կա­տար­նե­րը իւ­րա­յա­տուկ ե­լոյթ­նե­րով, ջերմ բա­րե­մաղ­թանք­նե­րով, շնոր­հա­ւո­րանք­նե­րով ու հիաց­մուն­քի խօս­քե­րով նշե­ցին Օ­ֆե­լիա Համ­բար­ձու­մեա­նի 90-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։

ԵՄ-Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ՝ ՄԻՆՍՔԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Սպի­տակ Ռու­սիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Մինսք։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ Եւ­րո­միու­թեան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու հան­դիպ­ման։

ԹՈՒՐՔԻԱ ԵՒ ԱՄՆ ՍԵՐՏ ՇՓՈՒՄԱՆ ՄԷՋ

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու շա­բա­թա­վեր­ջին հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րիի հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, եր­կու նա­խա­րար­նե­րը հեռա­ձայ­նա­յին տե­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին շօ­շա­փե­ցին Սու­րիոյ հիւ­սի­սի վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը։

ՅՈՅՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՅԱՅՏՆԻ ԴԷՄՔԵՐԷՆ ՏԻՄԻԹՐԻ ՔԱՐԱԵԱՆԻԻ ՄԱՀԸ

Պա­լըք­լըի յու­նա­կան հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Տի­միթ­րի Քա­րաեա­նի կնքեց իր մահ­կա­նա­ցուն՝ 90-ա­մեայ հա­սա­կին։ Հա­մայն­քէ ներս խնդրա­յա­րոյց դէմք մըն էր Քա­րաեա­նի, որ 24 տա­րիէ ի վեր ընտ­րու­թիւն չէր կազ­մա­կեր­պեր 1991-էն ի վեր ղե­կա­վա­րած այդ կա­ռոյ­ցէն ներս։

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԻՐԱՒԱՆՑ ԶԵԿՈՅՑ

​Ամերիկայի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կեց «Մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու վի­ճա­կը 2014» խո­րագ­րեալ իր տա­րե­կան զե­կոյ­ցը, ուր եր­կիր առ եր­կիր ա­ռան­ձին զե­կոյց­նե­րով ներ­կա­յա­ցուած են մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու առ­կայ ի­րա­վի­ճա­կը։

Էջեր