Լրահոս

ԹԱՓԱՆՑԻԿ ՈՒ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ

Եւրոխորհրդարանի պատգամաւորներուն զարմանք կը պատճառեն այն երկիրները, որոնք չեն ճանչնար Արցախի ընտրութիւնները:
Եդուարդ Նալպանտեան. «Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ապացուցանեց իր ճակատագիրը տնօրինելու վճռականութիւնը»:

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄՕՏ ԱՄՆ-Ի ԴԵՍՊԱՆԸ ԽՕՍԵՑԱՒ ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ

Ան­գա­րա­յի մօտ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պան Ճոն Պեսս յայ­տա­րա­րեց, որ Թուր­քիոյ եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ առ­կայ խնդի­րը կեդ­րո­նա­ցած է միակ օ­րուան մը վրայ, սա­կայն կա­րե­ւո­րը ա­նոր լու­ծուիլն է։  Ե­րէկ, Դի­ւա­նա­գի­տա­կան թղթա­կից­նե­րու միու­թեան ան­դամ լրագ­րող­նե­րու հետ զրու­ցե­լու ըն­թաց­քին ա­մե­րի­կա­ցի դես­պա­նը կար­ծիք­ներ ար­տա­յայ­տած է Թուր­քիոյ օ­րա­կար­գի զա­նա­զան նիւ­թե­րուն շուրջ։

ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ԳԱՆԱՏԱ ԱՅՑԸ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան վեր­ջերս այ­ցե­լեց Գա­նա­տա, ուր մաս­նակ­ցե­ցաւ 2015-ի շրջագ­ծով նա­խա­տե­սուած շարք մը ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու, նաեւ շփում­ներ ու­նե­ցաւ տեղ­ւոյն հայ հա­մայն­քի շրջա­նակ­նե­րուն հետ։ 2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րու տե­ղա­կան յանձ­նա­խում­բին հրա­ւէ­րով տե­ղի ու­նե­ցաւ այս այ­ցե­լու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ նաեւ Մոն­րէա­լի քա­ղա­քա­պետ Տե­նի Կո­տէ­րի կող­մէ։

ԱՐԺԷՔՆԵՐ ԵՒ ՎԱՐԿԱԾՆԵՐ

«Հայ մշակոյթը ի՞նչ ապագայ ունի Թուրքիոյ եւ ընդհանրապէս Սփիւռքի մէջ»:
ԺԱՄԱՆԱԿ-ի գլխաւոր խմբագիր Արա Գօչունեան շաբաթավերջին ասուլիսի մը մասնակցեցաւ Ժընեւի 29-րդ գրքի եւ մամլոյ միջազգային տօնավաճառին շրջագծով բացուած Հայաստանի տաղաւարին մօտ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒ ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՄԷՋ ԽՕՍԵՑԱՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻՆ ՇՈՒՐՋ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու շա­բա­թա­վեր­ջին աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Գեր­մա­նիա։ Ան շփում­ներ ու­նե­ցաւ Տիւ­սել­տորֆ եւ Տորտ­մունտ քա­ղաք­նե­րուն մէջ, ուր մէկ­տե­ղուե­ցաւ թրքա­կան հա­ւա­քա­կա­նու­թեան եւ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցան խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ։ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դը վե­ցե­րորդ ան­գամ փու­թաց քուէա­տու­փի մօտ՝ ընտ­րե­լու հա­մար երկ­րի խորհրդա­րա­նին կազ­մը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԱՄՆ-Ի ՄԻՋԵՒ ԿԱՐԵՒՈՐ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

Հա­յաս­տա­նի եւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ կը քննարկուի ա­ռեւ­տու­րի եւ ներդ­րում­նե­րու մա­սին շրջա­նա­կա­յին հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, որ մշա­կուած է եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ ներդ­րու­մա­յին եւ գոր­ծա­րար նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րու աշ­խու­ժաց­ման, ա­ռեւտ­րատնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ընդ­լայն­ման նպա­տա­կով։

ԻՐԱՆ. ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ «ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴ»ԷՆ ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ «ԴԱՇՆԱԿԻՑ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ի­րա­նի մէջ Իս­լա­մա­կան յե­ղա­փո­խու­թեան յաղ­թա­նա­կէն ի վեր (1979) Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու հա­մար կա­րե­ւո­րա­գոյն թի­րախ եւ «թշնա­մի» դար­ձաւ շիի աշ­խար­հի ա­ռա­ջա­տա­րը հա­մա­րուող՝ Ի­րա­ն: Եւ հա­կա­ռակ ծանր ճա­նա­պար­հի մը (Ի­րան-Ի­րաք պա­տե­րազմ եւ ա­պա տնտե­սա­կան եր­կա­րա­տեւ պատ­ժա­մի­ջոց­ներ) Ի­րան յա­ջո­ղե­ցաւ շրջա­նա­յին ազ­դե­ցիկ տէ­րու­թիւն դառ­նալ:

ՀԵՏԵՒՈՂԱԿԱՆ ՈՒ ՅԱՄԱՌ ՔԱՅԼԵՐ

​Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութեան մէջ տեղի ունեցաւ միջգերատեսչական յանձնաժողովի նիստ:                     Հրանոյշ Յակոբեան կ՚ակնկալէ միջազգային կառոյցներու աշխուժութիւնը՝ սուրիահայոց հարցերու լուծման համար:

Էջեր