Հարթակ

ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ ԽԱՉԻԿԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

ՅՈ­ՎԻԿ ՇԷ­ՀԻ­ՐԵԱՆ

Հա­լէ­պա­հայ ե­րի­տա­սարդ՝ Խա­չիկ Տաու­տեան կը պատ­մէ իր ապ­րած վեր­ջին հինգ տա­րի­նե­րու փոր­ձա­ռու­թիւ­նը՝ սկսած Հա­լէ­պի հետզ­հե­տէ վատ­թա­րա­ցած ի­րա­վի­ճա­կէն մին­չեւ Լի­բա­նա­նի վա­տա­ռողջ ըն­կե­րա­յին մի­ջա­վայ­րը: 26-ա­մեայ ե­րի­տա­սար­դը, նախ­քան հար­ցազրոյ­ցի սկսի­լը, պահ մը ար­ցուն­քոտ աչ­քե­րով խնդրեց, որ բո­լոր ը­սած­նե­րը գրի առ­նուին:

«Կ­՚ԻՋ­ՆԷՔ»

 ՅԱ­ԿՈԲ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Մի քա­նի օր ա­ռաջ հան­րա­յին փո­խադ­րա­մի­ջո­ցի մը մէջ ա­կա­նա­տե­սը ե­ղայ ա­րար­քի մը, ո­րուն ե­թէ ու­զենք ա­նուն մը տալ, մի միայն կրնանք ազ­գա­սի­րու­թիւն ա­նուա­նել:

ԸՆ­ՏԱ­ՆԵ­ԿԱՆ ՅՈՒ­ՇԵՐ՝ ՊԱ­ՔՈ­ՒԻ ՀԱ­ՅԵ­ՐՈՒ ՊԱՏ­ՄՈՒ­ԹԵ­ՆԷՆ

Ի­ԿՈՐ ՏՈՐՖ­ՄԱՆ-ԼԱ­ԶԱ­ՐԵՒ

Հա­յոց աշ­խար­հը ին­ծի հա­մար Կաս­պից ծո­վե­զեր­քէն՝ Պա­քուէն սկսաւ, իր ներ­քին բա­կե­րէն, լայ­նա­տա­րած պատշ­գամ­նե­րէն, գոյնզ­գոյն կե­րա­կուր­նե­րով ծած­կուած եր­կար սե­ղան­նե­րէն, ղա­րա­բա­ղեան բար­բա­ռին հնչիւն­նե­րէն, հայ­կա­կան պա­րե­րու մէջ փռուած ձեռ­քե­րու ու­րուա­գի­ծե­րէն, «Քա­մի­նե­րու քաղաք»ի սօ­սի­նե­րու ան­դադ­րում սօ­սա­ւիւ­նէն:

Սայաթ-Նովա. Հանճարեղ Աշուղն ու Բանաստեղծը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

«… ­Մեր վիթ­խա­րի ­Սա­յաթ-­Նո­վան մի հո­յա­կապ սի­րա­հար է, բռնո­ւած ու բռնկած սի­րոյ հրդե­հով, նրա լու­սի տակ էլ նկա­տում է աշ­խարհքն ու ի­րե­րը, զգում է, որ էր­ւում, վեր­ջա­նում է ին­քը, բայց մնում է ա­րի ու բա­րի, ան­չար ու ա­նա­չառ, վեհ ու վսեմ, որ­պէս աշ­խարհ­քի ու մար­դու մեծ բա­րե­կա­մը, հաս­տա­տուն սի­րով ե՛ւ դէ­պի էն «զա­լու­մը», որ ի­րեն կրակ տո­ւեց ու միշտ մնաց ան­տար­բեր, ե՛ւ դէ­պի նրանց, ո­րոնք չորս կող­մից տա­քա­ցան ու հրճո­ւե­ցին էն կրա­կով, ո­րի մէջ էր­ւում էր ին­քը, ե՛ւ դէ­պի նրանց, ո­րոնք հա­զար ու մի տե­սակ ի­րեն վշտաց­րին կեան­քում։

ՆԵՐՊԱՂԵՍՏԻՆԵԱՆ ԿԱՐԵՒՈՐ ԽՄՈՐՈՒՄՆԵՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հոկ­տեմ­բե­րին Կա­զզէի մէջ ցոյ­ցեր տե­ղի ու­նե­ցան: Ցու­ցա­րար­նե­րը հան­դէս կու գա­յին Պա­ղես­տի­նի Նա­խա­գահ Մահ­մուտ Ապ­պա­սի դէմ եւ կարգ մը մաս­նա­կից­ներ կ՚այ­րէին ա­նոր պատ­կեր­նե­րը:

«Ա­տիս Եր­գի Ճամ­բով». Հե­ղի­նակ Ա­տիս Հար­ման­տեան

ԽԱ­ՉԻԿ ՃԱ­ՆՈ­ՅԵԱՆ

Հինգ­շաբ­թի, նո­յեմ­բեր 17-ին, ե­րե­կո­յեան, Ֆե­րա­հեան վար­ժա­րա­նի «Ա­ւե­տի­սեան» սրա­հին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ մե­ծա­նուն եր­գիչ, ա­ւե­լի քան քա­ռա­սուն տա­րի­նե­րէ ի վեր սփիւռ­քի էսդ­րա­տա­յին եր­գե­րու ռահ­վի­րայ Ա­տիս Հար­ման­տեա­նի կեան­քը ցո­լաց­նող «Ա­տիս եր­գի ճամ­բով» հա­տո­րին գի­նե­ձօ­նը: Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պուած է Սան Ֆեռ­նան­տօ Հո­վի­տի Հա­մազ­գա­յի­նի մաս­նա­ճիւ­ղին կող­մէ: Այս առ­թիւ, բա­ցի յա­ւուր պատ­շա­ճի խօս­քե­րէ, պի­տի գոր­ծադ­րուի գե­ղա­րուես­տա­կան պատ­շաճ յայ­տա­գիր մը, ա­պա՝ հիւ­րա­սի­րու­թիւն: Վստահ ենք, որ Ա­տիսն ու իր եր­գե­րը գնա­հա­տող­նե­րու, սի­րող­նե­րու բազ­մու­թիւն մը ներ­կայ պի­տի գտնուի իր տե­սա­կին մէջ բա­ցա­ռիկ այս գի­նե­ձօ­նին:

ՏԱՆԸԼՏ ԹՐԱՄՓ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ԱՐԻՒՆՈՏ ԱՒԱԶԱՆԻՆ ԱՌՋԵՒ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Անկասկած, որ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նորընտիր նախագահ Տանըլտ Թրամփի Սպիտակ տուն մուտք գործելէն ետք, Միջին Արեւելքի համար նորութիւններ երեւան պիտի գան:

Երեւոյթներ, Որոնք Կը Զարմացնեն Երեւան Այցելող Զբօսաշրջիկները

ՇՈՒՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

Այս տա­րի Հայաստանի մայրաքաղաքը՝ Ե­րե­ւա­նը դար­ձաւ 2798 տա­րե­կան:

«Վար­դա­գոյն քա­ղաք»ը բո­լորս կը դիւ­թէ իր ճար­տա­րա­պե­տա­կան կո­թող­նե­րով, սառ­նո­րակ ջու­րով, հիւ­րըն­կալ բնա­կիչ­նե­րով եւ մա­նա­ւանդ՝ դէ­պի Ա­րա­րատ իր զար­մա­նա­լի դիր­քով:

Էջեր