Օրակարգի նիւթերը

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Դիտարկումներ եւ խորհրդածութիւններ՝ Լրագրողներու համահայկական 8-րդ համաժողովին բազմակողմ քննարկումներուն լոյսին տակ - 1:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Ի վերջոյ, աշխարհի վրայ քանի՞ երկրի ղեկավար ունի նոյնաժամանակ երեսունմէկ երկիրներէ մամլոյ սպասաւորներու հետ շփուելու»:

Ի ՎԵՐՋՈՅ ՅՍՏԱԿՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Կրօնական ժողովի ատենապետը Եկեղեցականաց համագումարի պատմական որոշման լոյսին տակ բացառիկ ու ծաւալուն հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին։
«Մէկ կողմէ կ՚ըսէինք, որ մեր պատրիարքը ընտրուած է ցկեանս, իսկ միւս կողմէ կ՚ուզէինք ընտրութեան երթալ։ Պետութեան մօտ կատարուած դիմումներու պարագային ալ ի զօրու էր այս հակասութիւնը»։
«Ե­թէ ար­տօ­նու­թիւն ու­նե­նանք, ա­պա կը ձեռ­նար­կենք ընտ­րու­թեան։ Ե­թէ չ­ու­նե­նանք, ինչ­պէս որ է պա­րա­գան թա­ղա­յին խոր­հուրդ­նե­րու հա­մար՝ ա­պա մենք կրնանք հա­մո­զիչ պատ­ճա­ռա­բա­նու­թիւն մը ցոյց տալ՝ մե­զի վի­ճա­կած գոր­ծը լիար­ժէք կա­տա­րած ըլ­լա­լով։ Մի­ջան­կեալ լու­ծում­ներ փնտռե­լու շրջա­նը փակուած է այ­լեւս անշր­ջա­դար­ձե­լիօ­րէն։ Ան­ցեալ Չո­րեք­շաբ­թիէն ի վեր այ­լեւս վեր­ջա­ցած է մեր սի­րե­լի Մես­րոպ Պատ­րիար­քի գա­հա­կա­լու­թեան շրջա­նը։ Միայն մենք յա­նուն պատ­շա­ճու­թեան միշտ պի­տի յի­շենք ու մեր սրտե­րուն մէջ պի­տի կրենք զին­քը։ Պատ­րիար­քը ար­դէն հանգս­տեան կո­չուած էր ու մենք հաս­տա­տե­ցինք այդ հան­գա­ման­քը։ Այ­սօր այ­լեւս Ա­րամ Սրբա­զանն ալ կը գի­տակ­ցի, որ թէեւ ընդ­հա­նուր փո­խա­նոր­դի տիտ­ղո­սով կը շա­րու­նա­կէ, սա­կայն կը կրէ տե­ղա­պա­հի մը պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց գլխա­ւորն է ընտ­րու­թեան եր­թա­լը»

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԻՆ ԱՌՋԵՒ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան հար­ցը անշր­ջա­դար­ձե­լիօ­րէն հա­մայն­քի օ­րա­կար­գին վրայ է։ Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի Ե­կե­ղե­ցա­կա­նաց հա­մա­գու­մար ժո­ղո­վէն վերջ այ­սօր ար­դէն նոր զե­կոյց մըն ալ լոյս տե­սած է մեր մա­մու­լին մէջ։ Վեր­ջին շուրջ ութ տա­րուան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին կ՚ե­րե­ւի ա­ռա­ջին ան­գամն է, որ եր­կու օր վրայ վրա­յի Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը ընտ­րու­թեան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ զե­կոյ­ցով մը հան­դէս կու գան։

ԿՈՎԿԱՍԻ ԻՍԿԱԿԱՆ ԵՒՐՈՊԱՑԻՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

«Հա­յաս­տան պար­տա­ւոր է լաւ ըն­կեր ըլ­լալ Ա­րեւ­մուտ­քի հետ։ Պէտք է յատ­կա­պէս շեշ­տել, որ սա Ռու­սաս­տա­նի դէմ չէ։ Հա­յաս­տան միշտ պէտք է աշ­խա­տի զգալ Ռու­սաս­տա­նի բազ­կե­րա­կը, իր դի­ւա­նա­գի­տա­կան գի­ծը պէտք է ըլ­լայ չա­փել Ռու­սաս­տա­նի զայ­րոյ­թի կէ­տը։ Ո՞ւր է ռու­սե­րուն զայ­րոյ­թի կէ­տը։ Սա պէտք է շատ լաւ չա­փել եւ այդ կէ­տը ո՛ւր որ է՝ մին­չեւ այն­տեղ պէտք է եր­թալ Եւ­րո­միու­թեան հետ։ Հա­յաս­տանն ալ կրնայ ո­րոշ բա­ներ ը­սել Ռու­սաս­տա­նին ու պէտք է ը­նէ այդ բա­նը։ Երբ որ հար­ցը մեր ա­պա­գան է, մեր ժո­ղո­վուր­դի բա­րօ­րու­թիւնն է եւ մեր մշա­կոյ­թը, ա­պա մենք ձեզ­մէ կ՚ակն­կա­լենք, որ Հա­յաս­տան առանձ­նա­յա­տուկ կար­գա­վի­ճակ մը ու­նե­նայ Կով­կա­սի մէջ։ Սա պէտք է ը­նել, պէտք է ը­սել այս բա­նը»:
Տեսակցութիւն՝ L՚EXPRESS շաբաթաթերթի գլխաւոր խմբագրի տեղակալ Քրիստիան Մաքարեանի հետ, Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 25-ամեակի յոբելեանին շարժառիթով:

Յոյսեր… դարձեալ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Փոխ-վար­չա­պետ Վէյ­սի Քայ­նա­քի եւ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն ե­րէ­կուան հան­դի­պու­մը ու­նի կա­րե­ւոր նշա­նա­կու­թիւն։ Ընդ­հան­րա­պէս երկ­րի ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ կա­րե­ւոր հան­դի­պում մը ե­ղած է այս մէ­կը։ Բայց եւ այն­պէս, այս ամ­բող­ջին մէջ մեր հա­մայն­քին տե­սա­կէ­տէ ա­ռանձ­նա­յա­տուկ կա­րե­ւո­րու­թիւն կը ներ­կա­յաց­նէ տե­սակ­ցու­թիւ­նը։

Յիշեցում

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Սա­մա­թիոյ ե­րէ­կուան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը թէեւ ըն­թա­ցիկ նշա­նա­կու­թիւն ու­նէր, սա­կայն հա­մայն­քի այժ­մու ի­րադ­րու­թեան տե­սան­կիւ­նէն ու­նէր ե­զա­կի նշա­նա­կու­թիւն։ 2016-2017 կրթա­կան շրջա­նը ու զու­գա­հե­ռա­բար՝ մա­տա­ղօրհ­նու­թիւն­նե­րու շրջա­նը սկսած էր յո­ռե­տես պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ։

«Անկախութեան սերունդ»

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կի յո­բե­լեա­նին առ­թիւ, Ե­րե­ւա­նի մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րին մէջ նա­խըն­թաց ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ տօ­նա­կան ան­մո­ռա­նա­լի հա­մերգ մը։ Ա­ռանց վա­րա­նու­մի, կա­րե­լի է ը­սել՝ որ 25-ա­մեա­կի առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած զօ­րա­հան­դէ­սին հա­մա­զօր յատ­կան­շա­կան ձեռ­նարկ մըն էր այս մէ­կը։

Վերամուտի առթիւ զրոյց՝ նոր սերունդէ հայերէնի ուսուցիչ Արաս Սարըչոպանի հետ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Այ­սօր 2016-2017 կրթա­կան տա­րուան ա­ռա­ջին օրն է։ Նոր շրջան մը կը սկսի՝ մարդ­կա­յին ա­մէն տե­սակ զգա­ցում­նե­րու միա­ձուլ­մամբ։ Ե­ռանդն ու սպա­սում­նե­րը, կամքն ու նպա­տակ­նե­րը, տա­ղանդն ու աշ­խա­տան­քը միա­հիւ­սուած են՝ ա­հա­ւա­սիկ... Վե­րա­մու­տը կը խորհրդան­շուի նաեւ վեհ տրա­մադ­րու­թիւ­նով մը՝ ըն­կեր­սի­րու­թեամբ։

Հրադադարի առաջարկ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ան­ցեալ շա­բաթ այս սիւ­նա­կին մէջ հար­կա­դիր պա­տաս­խան մը հաս­ցէագ­րած էինք Բագ­րատ Էս­դու­գեա­նի կող­մէ «Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի մէջ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի մա­սին յա­ռաջ քշուած շարք մը պնդում­նե­րուն շուրջ։ Ան­ցաւ շա­բաթ մը եւ հի­մա Բագ­րատ Էս­դու­գեան ստո­րագ­րած է ու­րիշ գրու­թիւն մը՝ «Ա­ւարտ ան­հա­ճոյ վէ­ճի» խո­րագ­րեալ։ Կարճ խօս­քով, հրա­դա­դար կ՚ա­ռա­ջար­կէ մեր բա­րե­կա­մը։

Էջեր