Օրակարգի նիւթերը

SAMATYA'DAN TALİHSİZ DUYURU

Ara KOÇUNYAN

Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu, geçtiğimiz Pazartesi günü bu sütunda Ermenice olarak yayımlanmış olan "Samatya'da Neler oluyor?" başlıklı yazımızla ilgili cemaat basınında bir duyuru yayımladı. Zorunlu addedilmiş olan duyuru hem Ermenice, hem de Türkçe; üstelik iki versiyon arasında tutarsızlıklar da var.

Ի՞նչ կ՚ըլլայ Սամաթիոյ մէջ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պոլ­սա­հա­յու­թեան պատ­մա­կան թա­ղե­րէն Սա­մա­թիոյ պա­րա­գա­յին մի­ջո­ցէ մը ի վեր պղտոր պատ­կեր մը կայ յաչս հան­րա­յին կար­ծի­քին։ Հա­մայն­քը հա­կա­սու­թիւն­նե­րու ա­կա­նա­տես կ­­՚ըլ­լայ, ան­հասկ­նա­լի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու բե­րու­մով։

ԼՈՒՐՋ ՀԱԿԱՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնէ վերադարձին բացառիկ հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
Տ. Արամ Արք. Աթէշեան, Տ. Գրիգոր Ա. Քհնյ. Տամատեան եւ Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեան ցաւ յայտնեցին այն պնդումներուն շուրջ, ըստ որոնց Հայաստանի մէջ վաճառքի դրուած է Պոլսոյ Աթոռի իւղանկարներէն մին - Նորին Սրբութիւնը, իրականութեան մէջ, յամառ պայքար կը մղէ Պատրիարքարանի գոյքը վերադարձնելու համար:

ՃԻՇԴ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՁԵՒԵՐԸ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Դիտարկումներ եւ խորհրդածութիւններ՝ Լրագրողներու համահայկական 8-րդ համաժողովին բազմակողմ քննարկումներուն լոյսին տակ - 4:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան մամլոյ ազատութեան հարցերը կը դիտարկէ՝ փակ հասարակութենէն դէպի բաց հասարակութիւն անցնելու գործընթացի շրջագծին մէջ:

ԽԱՅՏԱԲՂԷՏ ԲԱԽՏՈՐՈՇ ՊԱՏԿԵՐ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Դիտարկումներ եւ խորհրդածութիւններ՝ Լրագրողներու համահայկական 8-րդ համաժողովին բազմակողմ քննարկումներուն լոյսին տակ - 3:
Երեւանի ղեկավարութիւնը Մերձաւոր Արեւելքի առկայ ողբերգական վիճակին մէջ առաջին հերթին կը գերադասէ հայ համայքներուն անվտանգութիւնը:

ԲԱԶՄԱԵՐԵՍԱԿ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Դիտարկումներ եւ խորհրդածութիւններ՝ Լրագրողներու համահայկական 8-րդ համաժողովին բազմակողմ քննարկումներուն լոյսին տակ - 2:
Վարչապետ Կարէն Կարապետեան. «Սփիւռքը պէտք չէ իր հայապահպանման պատասխանատուութիւնները թողու Հայաստանի վրայ, առանց մէկուն միւսը չի կրնար ապրիլ»:

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Դիտարկումներ եւ խորհրդածութիւններ՝ Լրագրողներու համահայկական 8-րդ համաժողովին բազմակողմ քննարկումներուն լոյսին տակ - 1:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Ի վերջոյ, աշխարհի վրայ քանի՞ երկրի ղեկավար ունի նոյնաժամանակ երեսունմէկ երկիրներէ մամլոյ սպասաւորներու հետ շփուելու»:

Ի ՎԵՐՋՈՅ ՅՍՏԱԿՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Կրօնական ժողովի ատենապետը Եկեղեցականաց համագումարի պատմական որոշման լոյսին տակ բացառիկ ու ծաւալուն հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին։
«Մէկ կողմէ կ՚ըսէինք, որ մեր պատրիարքը ընտրուած է ցկեանս, իսկ միւս կողմէ կ՚ուզէինք ընտրութեան երթալ։ Պետութեան մօտ կատարուած դիմումներու պարագային ալ ի զօրու էր այս հակասութիւնը»։
«Ե­թէ ար­տօ­նու­թիւն ու­նե­նանք, ա­պա կը ձեռ­նար­կենք ընտ­րու­թեան։ Ե­թէ չ­ու­նե­նանք, ինչ­պէս որ է պա­րա­գան թա­ղա­յին խոր­հուրդ­նե­րու հա­մար՝ ա­պա մենք կրնանք հա­մո­զիչ պատ­ճա­ռա­բա­նու­թիւն մը ցոյց տալ՝ մե­զի վի­ճա­կած գոր­ծը լիար­ժէք կա­տա­րած ըլ­լա­լով։ Մի­ջան­կեալ լու­ծում­ներ փնտռե­լու շրջա­նը փակուած է այ­լեւս անշր­ջա­դար­ձե­լիօ­րէն։ Ան­ցեալ Չո­րեք­շաբ­թիէն ի վեր այ­լեւս վեր­ջա­ցած է մեր սի­րե­լի Մես­րոպ Պատ­րիար­քի գա­հա­կա­լու­թեան շրջա­նը։ Միայն մենք յա­նուն պատ­շա­ճու­թեան միշտ պի­տի յի­շենք ու մեր սրտե­րուն մէջ պի­տի կրենք զին­քը։ Պատ­րիար­քը ար­դէն հանգս­տեան կո­չուած էր ու մենք հաս­տա­տե­ցինք այդ հան­գա­ման­քը։ Այ­սօր այ­լեւս Ա­րամ Սրբա­զանն ալ կը գի­տակ­ցի, որ թէեւ ընդ­հա­նուր փո­խա­նոր­դի տիտ­ղո­սով կը շա­րու­նա­կէ, սա­կայն կը կրէ տե­ղա­պա­հի մը պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց գլխա­ւորն է ընտ­րու­թեան եր­թա­լը»

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԻՆ ԱՌՋԵՒ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան հար­ցը անշր­ջա­դար­ձե­լիօ­րէն հա­մայն­քի օ­րա­կար­գին վրայ է։ Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի Ե­կե­ղե­ցա­կա­նաց հա­մա­գու­մար ժո­ղո­վէն վերջ այ­սօր ար­դէն նոր զե­կոյց մըն ալ լոյս տե­սած է մեր մա­մու­լին մէջ։ Վեր­ջին շուրջ ութ տա­րուան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին կ՚ե­րե­ւի ա­ռա­ջին ան­գամն է, որ եր­կու օր վրայ վրա­յի Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը ընտ­րու­թեան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ զե­կոյ­ցով մը հան­դէս կու գան։

ԿՈՎԿԱՍԻ ԻՍԿԱԿԱՆ ԵՒՐՈՊԱՑԻՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

«Հա­յաս­տան պար­տա­ւոր է լաւ ըն­կեր ըլ­լալ Ա­րեւ­մուտ­քի հետ։ Պէտք է յատ­կա­պէս շեշ­տել, որ սա Ռու­սաս­տա­նի դէմ չէ։ Հա­յաս­տան միշտ պէտք է աշ­խա­տի զգալ Ռու­սաս­տա­նի բազ­կե­րա­կը, իր դի­ւա­նա­գի­տա­կան գի­ծը պէտք է ըլ­լայ չա­փել Ռու­սաս­տա­նի զայ­րոյ­թի կէ­տը։ Ո՞ւր է ռու­սե­րուն զայ­րոյ­թի կէ­տը։ Սա պէտք է շատ լաւ չա­փել եւ այդ կէ­տը ո՛ւր որ է՝ մին­չեւ այն­տեղ պէտք է եր­թալ Եւ­րո­միու­թեան հետ։ Հա­յաս­տանն ալ կրնայ ո­րոշ բա­ներ ը­սել Ռու­սաս­տա­նին ու պէտք է ը­նէ այդ բա­նը։ Երբ որ հար­ցը մեր ա­պա­գան է, մեր ժո­ղո­վուր­դի բա­րօ­րու­թիւնն է եւ մեր մշա­կոյ­թը, ա­պա մենք ձեզ­մէ կ՚ակն­կա­լենք, որ Հա­յաս­տան առանձ­նա­յա­տուկ կար­գա­վի­ճակ մը ու­նե­նայ Կով­կա­սի մէջ։ Սա պէտք է ը­նել, պէտք է ը­սել այս բա­նը»:
Տեսակցութիւն՝ L՚EXPRESS շաբաթաթերթի գլխաւոր խմբագրի տեղակալ Քրիստիան Մաքարեանի հետ, Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 25-ամեակի յոբելեանին շարժառիթով:

Էջեր