Օրակարգի նիւթերը

Ըլլալ ու մնալ պաղարիւն

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թրքա­հայ հա­մայն­քա­յին կեան­քէն ներս առ­կայ է խոր բե­ւե­ռա­ցում­նե­րու եւ պա­ռակ­տու­մի շրջան մը։ Եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր շարք մը տա­րա­կար­ծու­թիւն­ներ չեն հար­թուիր զա­նա­զան նիւ­թե­րու շուրջ։ Կա­լուա­ծա­կան խնդիր­նե­րէ սկսեալ մին­չեւ դպրոց­նե­րու հար­ցե­րը՝ ծան­րա­բեռ­նուած օ­րա­կարգ մը ու­նի հա­մայն­քը։

Պունտեսթակի որոշումը եւ թրքահայ համայնքը (Բ.)

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թրքա­հայ հա­մայն­քի օ­րա­կար­գը ար­տա­սո­վոր նիւ­թով մը զգա­լիօ­րէն ծան­րա­բեռ­նուե­ցաւ վեր­ջին օ­րե­րուն։ Պուն­տես­թա­կի կող­մէ ըն­դու­նուած ո­րո­շու­մով մը Գեր­մա­նիա պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցաւ հա­յոց ցե­ղես­պա­նու­թիւ­նը։

Պունտեսթակի որոշումը եւ թրքահայ համայնքը (Ա.)

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նին կող­մէ հայ­կա­կան հար­ցին շուրջ առ­նուած ծա­նօթ ո­րո­շու­մը վեր­ջին օ­րե­րուն ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կը զբա­ղեց­նէ Թուր­քիոյ օ­րա­կար­գը։ Գեր­մա­նա­կան օ­րէնս­դիր մարմ­նին կող­մէ 1915-ի դէպ­քե­րուն որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն ճա­նա­չու­մը մեծ վրդով­մունք յա­ռա­ջա­ցու­ցած է հան­րա­յին կար­ծի­քի գրե­թէ բո­լոր խա­ւե­րուն մօտ՝ քա­նի որ հայ­կա­կան կող­մին տե­սա­կէ­տէ որ­դեգ­րուած է միա­կող­մա­նիօ­րէն։

Մրցաշարք եւ գայթակղութիւն - գ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​«Ռու­բէն Սէ­մէր­ճեան» միջ­միու­թե­նա­կան պաս­քեթ­պո­լի մրցա­շար­քին շրագ­ծով ծա­գած գայ­թակ­ղու­թիւ­նը ու­նի նաեւ այլ ծալ­քեր։ Այն եր­կու ա­սո­րի ե­րի­տա­սարդ­նե­րը, ո­րոնց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը դար­ձած է խնդրա­յա­րոյց, ընդվ­զած են՝ պատ­ճա­ռա­բա­նե­լով ի­րենց նա­խորդ մաս­նակ­ցու­թիւն­նե­րը, նաեւ շեշ­տած են, թէ Հա­յաս­տա­նի մէջ մաս­նակ­ցած են Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րուն։

Մրցաշարք եւ գայթակղութիւն - բ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

«Ռու­բէն Սէ­մէր­ճեան» միջ­միու­թե­նա­կան պաս­քեթ­պո­լի մրցա­շար­քին շրջագ­ծով ստեղ­ծուած գայ­թակ­ղու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ ե­րէկ այս սիւ­նա­կին մէջ գրուած­նե­րուն ի շա­րու­նա­կու­թիւն մատ­նան­շենք քա­նի մը ա­ռանց­քա­յին հան­գա­մանք։

Մրցաշարք եւ գայթակղութիւն - ա

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​«Ռու­բէն Սէ­մէր­ճեան» միջ­միու­թե­նա­կան պասք­եթ­պո­լի մրցա­շար­քին շրջագ­ծով ստեղ­ծուած տհաճ ե­րե­ւոյթ­նե­րը այս օ­րե­րուն ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կը զբա­ղեց­նեն մեր հա­մայն­քին օ­րա­կար­գը, զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րուն մօտ ստեղ­ծուած ա­մօ­թա­լի ար­ձա­գան­գով հան­դերձ։

Հեռատես ու հեռահար

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թուր­քիա հայ­կա­կան հար­ցին բե­րու­մով կը դի­մագ­րա­ւէ հեր­թա­կան մար­տահ­րա­ւէ­րը։ Այս խնդի­րը պատ­ճառ դար­ձած է, որ դար­ձեալ լա­րուա­ծու­թիւն մը յա­ռա­ջա­նայ երկ­րի մը հետ։ Այս ան­գամ բո­ղոք­նե­րու թի­րախն է Գեր­մա­նիան, ո­րու դէմ ծա­գած հա­կազ­դե­ցու­թիւ­նը կը տա­րա­ծո­ւի ամ­բողջ Եւ­րո­պա­յի վրայ։

Փակ շրջանի վտանգը

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թուր­քիա-Գեր­մա­նիա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ ե­րէ­կուան դրու­թեամբ ծա­գե­ցաւ տագ­նապ մը։ Պուն­տես­թակ հա­ւա­նու­թիւն տուաւ հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւին։ Պեր­լին ե­կաւ հա­մալ­րել շար­քը այն մայ­րա­քա­ղաք­նե­րուն, ո­րոնք 1915 թուա­կա­նի դէպ­քե­րը կը բնու­թագ­րեն հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րուն կամ ո­րա­կում­նե­րուն հա­մա­հունչ՝ այ­սինքն որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն։

Պունտեստակի բանաձեւը կամ հայ-թրքական առկայ փակուղիին մէջ յուսահատ հեռանկարներ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Պուն­տես­տա­կի մօտ այ­սօր օ­րա­կար­գի վրայ է հայ­կա­կան հար­ցը։ Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նը կը քուէար­կէ բա­նա­ձե­ւի մը հա­մար, ո­րու ըն­դուն­ման պա­րա­գա­յին այդ եր­կի­րը իւ­րա­ցու­ցած պի­տի ըլ­լայ այն մօ­տե­ցու­մը, թէ 1915-ի դէպ­քե­րը կը հա­մա­րուին ցե­ղաս­պա­նու­թիւն։

Կարեւոր ձեռքբերում

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան յա­րա­կից կա­ռու­ցուած երկ­նա­քե­րը խորհր­դան­շա­կան կո­թող մըն է՝ Թուր­քիոյ ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րուն հա­մար վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կա­տա­րուած բա­րե­փո­խում­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ՝ որ­պէս շօ­շա­փե­լի ար­դիւնք։

Էջեր