Արխիւ

Շաբաթ, Ապրիլ 9, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Հա­յոց ­Յու­շա­տետ­րի ազ­գա­յին ա­ռանձ­նա­յա­տուկ «Օր»ե­րու շար­քին նո­ւի­րա­կան իր բա­ցա­ռիկ տե­ղը ու­նի 7 Ապ­րի­լը։

Շաբաթ, Ապրիլ 9, 2016

Կրօնքն է դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան մի­ակ օ­րի­նա­կե­լի եւ բնա­կան հիմ­քը: Ըն­տա­նե­կան յար­կը փոք­րիկ ե­կե­ղե­ցի է եւ ծնող­նե­րը, յատ­կա­պէս մայ­րը, այդ ե­կե­ղեց­ւոյ պաշ­տօն­եան: Քրիս­տո­ն­­է­ա­կան ար­ժէք­նե­րը զա­ւակ­նե­րուն փո­խան­ցե­լու ա­մե­ն­­ա­ազ­դե­ցիկ մի­ջո­ցը այդ բո­լո­րը ապ­րիլն է մեր կեան­քին մէջ:

Շաբաթ, Ապրիլ 9, 2016

Հա­մաշ­խար­հա­յին թատ­րո­նի օ­րուան առ­թիւ Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի միջ­նա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ա­սու­լիս մը, ո­րու ա­տե­նա­խօս­ներն էին մեր բե­մե­րէն եր­կու հա­մակ­րե­լի դե­րա­սան­ներ՝ Ա­րա­րատ Մոր եւ Գրի­գոր Տինչ­քա­յըք­ճը։

Շաբաթ, Ապրիլ 9, 2016

Նա­խըն­թաց օր հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու շար­ժան­կա­րի գոր­ծիչ Է­լա Ա­լեա­մա­չը, որ Ա­ռէն Փեր­տէ­ճիի հետ հա­մա­հե­ղի­նա­կը հան­դի­սա­ցած է «Կորս­տեալ թռչուն­ներ» ժա­պա­ւէ­նին։ Հայ­կա­կան հար­ցին եւ ա­նոր մե­րօ­րեայ դրսե­ւո­րում­նե­րուն շուրջ հե­տաքրք­րա­կան ժա­պա­ւէն մըն է այս մէ­կը, որ շար­ժան­կա­րի աշ­խար­հէն ներս ներ­կա­յիս կ՚ար­ժա­նա­նայ ջերմ հե­տաքրք­րու­թեան։

Շաբաթ, Ապրիլ 9, 2016

Ա­մե­րի­կա­հայ յայտ­նի ու­տա­հար Ա­րա Տինք­ճեան, որ վեր­ջին օ­րե­րուն կը գտնուէր Իս­թան­պու­լի մէջ, նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լեց խմբագ­րա­տունս։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ան Իս­թան­պուլ այ­ցե­լած էր նուա­գե­լու հա­մար «Որ­պէս նուռ» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին։

Շաբաթ, Ապրիլ 9, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Աշ­խար­հա­մա­տուռ» կը նշա­նա­կէ՝ աշ­խար­հա­ժո­ղով բազ­մու­թեան յատ­կա­ցուած ե­կե­ղե­ցի, այ­սինքն՝ բո­լոր աշ­խար­հի պատ­կա­նող ե­կե­ղե­ցի։ Աշ­խար­հա­մա­տուռը Սիո­նի այն վեր­նա­տան ա­նունն է՝ ուր Քրիս­տոս Վեր­ջին Ընթ­րի­քը կա­տա­րեց եւ Հա­ղոր­դու­թեան խոր­հուր­դը հաս­տա­տեց։

Շաբաթ, Ապրիլ 9, 2016

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

«Կար­տիըն» թեր­թի յօ­դուա­ծա­գիր Մայլզ Պրիկ­նալ անդ­րա­դար­ձած է  բջի­ջա­յին նո­րա­գոյն սար­քի թե­րու­թեան:

Շաբաթ, Ապրիլ 9, 2016

ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱ­ՌԵԱՆ

Հան­դի­սա­տես­նե­րը բա­ցի բա­րե­սի­րա­կան նպա­տա­կով քա­ջա­լե­րե­լու հա­մար ներ­կայ գտնուած էին այս հա­մեր­գին, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ապ­րիլ 5-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7.30-ին, Մեն­հե­թթը­նի Մըր­քըն հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ, այ­լեւ վա­յե­լե­լու դաշ­նա­կի ե­լոյ­թը աշ­խար­հահռ­չակ դաշ­նա­կա­հար Շա­հան Արծ­րու­նիի:  Մէ­կը միւ­սը ամ­բող­ջաց­նող, ող­ջու­նող գե­ղե­ցիկ հա­մայ­նա­պատ­կեր մըն էր ներ­կա­յա­ցուա­ծը այդ գի­շեր:

Շաբաթ, Ապրիլ 9, 2016

Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը կը շա­րու­նա­կեն ծան­րակ­շիռ հա­րուած­ներ հասց­նել ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րը ե­րէկ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նա­ցու­ցած են Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի մէջ՝ Քան­տի­լի շրջա­նին, ինչ­պէս նաեւ Հաք­քեա­րիի մեր­ձա­կայ բա­ցաս­տան­նե­րուն մէջ։

Շաբաթ, Ապրիլ 9, 2016

Ընդդիմադիր ՄՀՓ-ի շարքերէն ներս ներկայիս կ՚ապրուի ալեկոծեալ շրջան մը:
Տեւլէթ Պահչելի. «Այդպէս դիւրութեամբ չենք կրնար յանձնել կուսակցութիւնը»:

Շաբաթ, Ապրիլ 9, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ Հինգ­շաբ­թի ե­րե­կո­յէն ի վեր սպա­սո­ղա­կան ի­րա­վի­ճակ կը տի­րէ: Մինչ Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեան մամ­լոյ ա­սու­լիս մը տա­լով կա­րե­ւոր շեշ­տադ­րում­ներ կը կա­տա­րէր եւ կը յայտ­նէր, թէ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թիւ­նը պէտք է կա­րե­ւոր ը­սե­լիք ու­նե­նայ անց­նող օ­րե­րուն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ծան­րակ­շիռ դէպ­քե­րուն վե­րա­բե­րեալ:

Շաբաթ, Ապրիլ 9, 2016

Արցախի երկինքէն երէկ վար առնուեցաւ Ատրպէյճանի հարուածային անօդաչու թչող սարք մը:
Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան երէկ Մոսկուայի մէջ հանդիպում մը ունեցաւ Սէրկէյ Լաւրովի հետ:

Ուրբաթ, Ապրիլ 8, 2016

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 50-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին շրջագ­ծով նա­խըն­թաց օր կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ մարմ­նա­մար­զի խրախ­ճանք մը։ Միջ­լի­սէա­կան այս ձեռ­նար­կը ձօ­նուած էր յո­բե­լեար դպրո­ցի մար­զան­քի հան­գու­ցեալ ու­սու­ցիչ­նե­րէն Գե­ղամ Ե­սա­յեա­նի յի­շա­տա­կին։

Ուրբաթ, Ապրիլ 8, 2016

Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րու Իս­թան­պու­լի կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան մե­ծա­րան­քի ընթ­րիք մը սար­քեց ի պա­տիւ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պուած հա­մաեւ­րո­պա­կան խա­ղե­րուն շրջագ­ծով ֆութ­սա­լի մէջ երկ­րորդ կար­գը նուա­ճած քա­ղա­քիս խում­բին։ Հարկ է նշել, որ Ամս­թեր­տա­մի մէջ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քի ար­դիւն­քին 26 խում­բե­րու կար­գին Իս­թան­պու­լի ֆութ­սա­լի խում­բը ե­ղած էր երկ­րորդ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 8, 2016

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ուն­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ։ Ու­սուց­չու­հի­ներ՝ Հե­րա Իս­կէն­տէ­րօղ­լուի եւ Լու­սիա Քը­լընչ­լըի գլխա­ւո­րու­թեամբ մեր այ­ցե­լու­թեան փու­թա­ցած էին վե­ցե­րորդ եւ եօթ­նե­րորդ դա­սա­րան­նե­րու տղա­քը։

Ուրբաթ, Ապրիլ 8, 2016

Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Ա­մե­րի­կա­յի Հա­յոց Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեան, Ուր­բաթ, Ապ­րի­լի 1-ի ա­ռա­ւօ­տուն, Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Սփիւռ­քի նա­խա­րա­ր Հ­րա­նոյշ Յա­կո­բեա­նին, ո­րուն կ­­՚ըն­կե­րա­նար Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ՄԱԿ-ի մօտ մնա­յուն եւ լիա­զօր դես­պան Զօհ­րապ Մնա­ցա­կա­նեա­ն:

Ուրբաթ, Ապրիլ 8, 2016

Մար­տի­նի Նու­սայ­պին գա­ւա­ռա­կէն ե­րէկ հա­սած լու­րե­րը խոր ցաւ ստեղ­ծե­ցին բո­վան­դակ Թուր­քիոյ մէջ։ Ե­րէ­կուան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին նա­հա­տա­կուե­ցան անվ­տան­գու­թեան հինգ պաշ­տօ­նեա­ներ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 8, 2016

 Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ կը շա­րու­նա­կուի փխրուն ի­րա­վի­ճա­կը։ Կրա­կի դադ­րեց­ման վե­րա­բե­րեալ պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թիւ­նը կը խախ­տուի Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ։ Ար­ցա­խի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ վար ա­ռած են Ատրպէյ­ճա­նի հա­րուա­ծա­յին ա­նօ­դա­չու թռչող սարք մը՝ հեր­թա­կան ան­գամ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 8, 2016

«Մոսկուա պատրաստ է օգտագործել իր ամբողջ ազդեցութիւնը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգաւորման համար»:
Հայաստանի Նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ Պերլինէ վերադարձին ուշ երեկոյեան տեսակցեցաւ Ռուսաստանի Վարչապետ Տիմիթրի Մետվետեւի հետ:

Ուրբաթ, Ապրիլ 8, 2016

Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան վե­րա­դար­ձաւ դէ­պի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին այ­ցե­լու­թե­նէն։ Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ Ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան ժո­ղո­վին եւ Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի (ԳՀԽ) կա­նո­նադ­րու­թեան մշակ­ման յանձ­նա­խում­բի ժո­ղով­նե­րուն, ո­րոնք գու­մա­րուե­ցան բարձ­րաս­տի­ճան հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ։

Էջեր