Արխիւ

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

​Հայալեզու կրթական ծրագիր մը հաւասարազօր ճանչցուեցաւ միջազգայիններուն:
Հայ աշակերտներ պիտի կարենան հարազատ դպրոցի մէջ դաստիարակուիլ մրցունակ ձեւով, հայերէնով յանձնել քննութիւն եւ համահաւասար մուտք գործել աշխարհի լաւագոյն համալսարանները:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

​ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք (Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ), Ի­կոր Փո­փով (Ռու­սաս­տան), Փիէռ Ան­տի­րու (Ֆրան­սա) եւ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ դես­պան Ան­ճէյ Կասպր­չիկ ե­րէկ խորհր­դակ­ցու­թիւն մը ու­նե­ցան Ռու­սաս­տա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան հեր­թա­կան ժո­ղո­վը, ո­րու ա­ւար­տին Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան յայ­տա­րա­րեց իր հրա­ժա­րա­կա­նին մա­սին։ Այս առ­թիւ ան ը­սաւ, թէ երկ­րի հա­սա­րա­կու­թիւ­նը տա­կա­ւին կը մնայ բե­ւե­ռա­ցած, ուս­տի պէտք են նոր մօ­տե­ցում­ներ։ «Իմ ամ­բողջ քա­ղա­քա­կան կեն­սագ­րու­թեան ըն­թաց­քին ես պայ­քա­րած են քա­ղա­քա­կան անջր­պետ­նե­րու դէմ՝ աշ­խա­տե­լով հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կա­մուրջ­նե­րու կա­յաց­ման հա­մար», ա­ւել­ցուց ան։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

ՆԱ­ԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թեն­պերկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ան­գա­րա­յի մէջ։ Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ան ըն­դու­նուե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի կող­մէ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

​Պերլին Անգարայի կողմէ յառաջ քշուած նախապայմանը կատարած է՝ Պունտեստակի որոշումէն վերջ:
Նախարար Մեւլիւտ Չավուշօղլու. «Հասկցան, որ քմահաճ վերաբերմունք չեն կրնար ցոյց տալ Թուրքիոյ հանդէպ»:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

Ն. ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

Օ­գոս­տոս 30-ին, 19 տա­րի ա­ռաջ, Ե­րե­ւա­նի մէջ մա­հա­ցաւ հայ բե­մի եւ շար­ժան­կա­րի տա­ղան­դա­ւոր յա­ռա­ջա­պահ­նե­րէն բե­մադ­րիչ Ֆրուն­զէ Դով­լա­թեան (1927-1997):

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս բա­ցուե­ցաւ նոր գրա­խա­նութ մը, որ վե­րա­մու­տի ներ­կայ շրջա­նին փոք­րիկ այ­ցե­լու­նե­րու ժա­մադ­րա­վայ­րը կը հան­դի­սա­նայ։ Մայ­րա­քա­ղա­քի Ի­սա­հա­կեան-Նալ­պան­տեան փո­ղոց­նե­րու խաչ­մե­րու­կին գտնուող գետ­նան­ցու­մի 7-րդ տա­ղա­ւա­րէն ներս բա­ցուած է այս նոր գրա­խա­նու­թը, ուր բազ­մաբնոյթ գիր­քեր կը ներ­կա­յա­ցուին այ­ցե­լու­նե­րուն։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

«Հիզ­պուլ­լա­հ» կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը օ­րերս կը նշէ 2006 թուա­կա­նին Իս­րա­յէ­լի կող­մէ շղթա­զեր­ծուած «Հարպ Թա­մու­զ» («Յու­լի­սեան պա­տե­րազ­մ») ա­նու­նով յայտ­նի պա­տեր­զա­մի ա­ւար­տին տաս­նա­մեա­կը:

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2016

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւն­նե­րը հետզ­հե­տէ փո­փո­խու­թեան կ՚են­թար­կուին Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րուն կող­մէ ձեռ­նար­կուած «Եփ­րա­տի վա­հան» լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն բե­րու­մով։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2016

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ հա­մայն հա­յու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը կեդ­րո­նա­ցած է երկ­րի հա­յու­թեան են­թար­կուած ա­ղէ­տին ու ող­բեր­գու­թեան վրայ։ «Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջին վրայ, Սա­գօ Ա­րեա­նի ստո­րագ­րու­թեամբ լոյս տե­սաւ ու­շագ­րաւ հար­ցազ­րոյց մը՝ Դամաս­կո­սի Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Տ. Ար­մաշ Եպսկ. Նալ­պան­տեա­նի հետ։ Վեր­ջին կա­ցու­թիւ­նը ըմբռ­նե­լու ա­ռու­մով շա­հե­կան տե­սակ­ցու­թիւն մըն է այս մէ­կը, զոր կ՚ար­տատ­պենք ստո­րեւ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2016

​ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները այսօր հերթական խորհրդակցութիւն մը կ՚ունենան Մոսկուայի մէջ:
Երեւանի ղեկավարութիւնը լուրջ ակնկալութիւններ չունի միջնորդներու հանդիպումէն՝ Պաքուի ապակառուցողական դիրքորոշման հետեւանքով:

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2016

Դէ­պի Ար­ցախ ձեռ­նար­կած ու­ղե­ւո­րու­թեան շրջագծով, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ այ­ցե­լեց Գան­ձա­սա­րի վան­քը, Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի (ԳՀԽ) ան­դամ­նե­րուն հետ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

Կի­րա­կին հան­գիս­տի միակ օրս է: Կը մնամ փա­կուած տան մէջ. ե­թէ հար­կա­ւոր չեմ... բայց այս Կի­րա­կին ե­րի­տա­սար­դու­հիի մը տա­րե­լի­ցին պար­տա­կա­նու­թիւն կա­տա­րած ըլ­լա­լու գո­հու­նա­կու­թեան հետ, ե­կե­ղե­ցիի խուն­կի բոյ­րը, մեղ­մօ­րէն մա­շող մո­մե­րու խորհր­դա­ւո­րու­թիւ­նը, սե­ւազ­գեստ մայ­րե­րու եւ քոյ­րե­րու ներ­կա­յու­թիւ­նը, հո­գե­հանգս­տեան շա­րա­կա­նով ալ զիս պի­տի վե­րաց­նէր կոչ­նա­կի զան­գէն ետք...։­

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ­կա­յին մո­լու­թիւն­ներ, տկա­րու­թիւն­ներ եւ թե­րու­թիւն­ներ կան, բայց դժբախ­տու­թիւ­նը այն չէ՛ որ ա­սանկ շե­ղում­ներ, սխալ­ներ կան, դժբախ­տու­թիւ­նը այն է, որ ա­նոնք որ գի­տեն, թէ ո՛ր­քան ա­ղէ­տա­լի է ա­նոնց գոր­ծու­նէու­թիւ­նը ի­րենց կեան­քին մէջ՝ կա­մաւ կը զո­հեն այդ ա­ղէտ­նե­րուն ի­րենց մար­մինն ալ, հո­գի՛ն ալ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արքեպիսկոպոս Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Սկիւ­տա­րի Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Յով­հան­նէս Կո­պո­յեանն ու իր ըն­կեր­նե­րը։ Ներ­կայ էր նաեւ թա­ղի նո­րան­շա­նակ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Յու­սիկ Քհնյ. Հեր­կե­լեան։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2016

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Վեր­ջերս, Ե­րե­ւա­նի մէջ հիմ­նա­նո­րո­գու­մէն ետք հան­դի­սա­ւո­րու­թեամբ իր դռնե­րը բա­ցաւ Ե­րե­ւա­նի հնա­գոյն ու վար­կա­նիշ ու­նե­ցող դպրոց­նե­րէն մին՝ Չայ­քովս­կիի անուան միջ­նա­կարգ ե­րաժշ­տա­կան մաս­նա­գի­տա­կան դպրո­ցը, ո­րուն ե­րեք մաս­նա­շէն­քե­րու ամ­բող­ջա­կան նո­րո­գու­մը ի­րա­կա­նու­թիւն դար­ձած է «Հա­յաս­տա­ն» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի մի­ջոց­նե­րով:

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2016

Հա­յաս­տա­նի Կեդ­րո­նա­կան դրա­մա­տան կող­մէն կազ­մա­կեր­պուող ար­տագ­նայ ցու­ցա­հան­դէս­նե­րուն ծի­րէն ներս, Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ բա­ցուած է «Հա­յաս­տա­նի դրա­մաշր­ջա­նա­ռու­թեան պատ­մու­թիւ­նը. ֆի­նանս­ներ բո­լո­րի հա­մար» հեր­թա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սը:

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2016

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ պա­տուի­րա­կու­թիւն մը այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Մոս­կուա։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2016

Միջին Արեւելքի եկեղեցիներու խորհուրդի 11-րդ համաժողովը տեղի կ՚ունենայ Ամմանի մէջ:
Արամ Ա. Կաթողիկոս. «Առանց քրիստոնէութեան տարածքաշրջանը կը կորսնցնէ իր ինքնութիւնն ու իւրայատկութիւնը»:

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2016

ՆԱ­ԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թեն­պերկ այ­սօր կը ժա­մա­նէ Թուր­քիա։ Ան Թուր­քիա հաս­նե­լէ ա­ռաջ վեր­ջին եր­կու օ­րե­րուն ըն­թաց­քին շփում­ներ ու­նե­ցաւ Թիֆ­լի­զի մէջ։

Էջեր