Արխիւ

Շաբաթ, Նոյեմբեր 21, 2015

Մա­լիի Պա­մա­քօ քա­ղա­քին մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ զգա­յա­ցունց դէպք մը։ Տեղ­ւոյն «Ռա­տի­սըն» պան­դո­կին մէջ «Էլ Քաի­տէ» ա­հա­բեկ­չա­կանկազ­մա­կեր­պու­թեան յա­րա­կից «Էլ Մու­րա­պի­թուն» խում­բին կող­մէ գե­րե­վա­րուե­ցաւ 170 հո­գի։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

Վրաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Թի­նա­թին Խի­տա­շե­լի ե­րէկ երկ­շա­բա­թեայ ու­ղե­ւո­րու­թեան մը ձեռ­նար­կեց դէ­պի Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա եւ Եւ­րո­պա։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

​Երեւանի մօտ ԵՄ-ի պատուիրակութեան նորանշանակ ղեկավարին մամլոյ ասուլիսը:
Դեսպան Փիոթր Սվիթալսքի կը փափաքի աւելի շատ եւրոպական դրօշակներ տեսնել Հայաստանի մէջ:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ժան-Քլոտ Եուն­քէր նա­մակ մը ու­ղար­կեց Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նին՝ Եւ­րո­միու­թեան եւ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵԱՏՄ) մի­ջեւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հաս­տատ­ման ա­ռա­ջար­կով։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վէն ներս ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ դռնփակ նիստ մը, ո­րու ըն­թաց­քին Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին, մի­ջազ­գա­յին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն եւ Ե­րե­ւա­նի երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ այս քննար­կում­նե­րուն ըն­թաց­քին շօ­շա­փուած է նաեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախն­դի­րը՝ մաս­նա­ւո­րա­պէս Եւ­րո­խոր­հուր­դի խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վին կող­մէ վեր­ջերս ըն­դու­նուած հա­կա­հայ­կա­կան զե­կոյ­ցի ա­ռանց­քին շուրջ։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

​Սարգսեան այցելեց Հայաստանի հիւսիսարեւելեան սահմանագօտին եւ ուղեւորուեցաւ Լեռնային Ղարաբաղ:
ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները կը շարունակեն իրենց խորհրդակցութիւնները:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

Միջազգային դերակատարները հասարակաց յայտարար մը կ՚որոնեն աւելի ազդու պայքարի մը համար:
Ուաշինկթըն-Փարիզ-Մոսկուա առանցքին վրայ բոլոր վարկածները կշիռքի վրայ կը դրուին վերստին: Պեշար Էսատն ալ նախապայմաններ յառաջ կը քշէ իր հերթին:
Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան յայտնեց, որ Թուրքիա կրնայ քայլեր առնել միջազգային համախոհութեան հետ

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Խորհր­դա­րան մուտք գոր­ծել յա­ջո­ղած թրքա­հայ ե­րեք ե­րես­փո­խան­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ մեր ներ­կայ յօ­դուա­ծա­շար­քի այ­սօ­րուան բաժ­նին մէջ կը մէջ­բե­րենք նոյ­նինքն ի­րենց ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը։ Ե­րես­փո­խան­նե­րու երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թեան շար­ժա­ռի­թով զրու­ցե­ցինք Մար­գար Է­սաեա­նի (ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւն) եւ Սե­լի­նա Տո­ղա­նի (ՃՀՓ) հետ։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ օժ­տուած է ա­զատ կամ­քով, ինչ որ կը նշա­նա­կէ՝ կրնայ գոր­ծել ա­զա­տօ­րէն եւ ը­նել կամ չը­նել ո­րե­ւէ բան, օգ­տուիլ բա­րիք­նե­րէ կամ հե­տե­ւիլ չա­րի­քի, ո­րոնց­մէ պա­տաս­խա­նա­տու է անձ­նա­պէս եւ ըստ այնմ պար­տա­ւոր է ըն­դու­նիլ իր ա­րարք­նե­րուն ա­մէն տե­սակ հե­տե­ւանք­նե­րը։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

Յայտ­նի ա­մե­րի­կա­ցի հա­ղոր­դա­վար Քո­նան Օ՚պ­րայն, որ իր «Քո­նան» հե­ռուս­տա­հա­ղորդ­ման ծի­րէն ներս վեր­ջերս այ­ցե­լած էր Հա­յաս­տան ու հե­տաքրքրա­կան հա­ղոր­դում պատ­րաս­տած՝ երկ­րի մա­սին, հար­ցազ­րոյց մը տուած է Հա­րա­ւա­յին Գա­լի­ֆոր­նիոյ հան­րա­յին ռա­տիո­յին (scpr.org)՝ շարք մը ու­շագ­րաւ ման­րա­մաս­նէր ներ­կա­յաց­նե­լով հա­յաս­տա­նեան ու­ղե­ւո­րու­թեան վե­րա­բե­րեալ:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Պա­քըր­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պետ Պիւ­լենտ Քե­րի­մօղ­լու խորհր­դա­կան նշա­նա­կած է Յով­հան­նէս Կա­րա­պե­տեա­նը, որ ան­ցեալ շրջա­նին եւս պաշ­տօն զբա­ղե­ցու­ցած էր նոյն քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն ներս։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

13 Նո­յեմ­բե­րին Փա­րի­զի մէջ կա­տա­րուած ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը ցնցեց ամ­բողջ աշ­խար­հը: Ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րէն մէ­կը տե­ղի ու­նե­ցաւ «Սթատ տը Ֆրանս» մար­զա­դաշ­տին մօ­տա­կայ­քը, այն մի­ջո­ցին, երբ տե­ղի կ՚ու­նե­նար Ֆրան­սա-Գեր­մա­նիա ֆութ­պո­լի բա­րե­կա­մա­կան մրցու­մը:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

«Ման­կա­կան եւ­րո­տե­սիլ-2015»ի հա­յաս­տա­նեան պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը Պուլ­կա­րիոյ մէջ է, ուր Մի­քան յա­գե­ցած ծրա­գիր ու­նի՝ լե­ցուն տար­բեր փոր­ձե­րով, ձայ­նագ­րու­թիւն­նե­րով ու բազ­մա­պի­սի հան­դի­պում­նե­րով:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱ­ՌԵԱՆ

Կա­րե­լի է այս­պէս վկա­յա­կո­չել այս փա­ռա­տօ­նը՝ «Յաղ­թա­նա­կի փա­ռա­տօն»:  Վեր­ջերս մշա­կու­թա­յին բարձր մա­կար­դա­կով  «Շու­շի» պա­րա­խում­բը ներ­կա­յա­ցաւ այս մեծ ոս­տա­նի հա­յու­թեան, երբ Նիւ Ճըր­զիի Ֆե­լի­շըն գո­լէ­ճի «Ճոն Պրես­լի­ն» հան­դի­սաս­րա­հը ապ­րե­ցաւ հայ ժա­մա­նա­կա­կից եր­գա­րուես­տի եւ պա­րի ան­մո­ռա­նա­լի ամ­բող­ջա­կան պա­հեր:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

«Երեւանեան հեռանկարներ» միջազգային երաժշտական փառատօնին շրջագծով կարեւոր իրադարձութիւն:
Ճոշուա Պելի գլխաւորութեամբ, Լոնտոնի Ս. Մարթին եկեղեցւոյ Սենեկային նուագախումբին բացառիկ համերգը:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը լոյս ըն­ծա­յեց «Քա­րոզ­գիրք (հե­ղի­նա­կա­յին քա­րոզ­ներ)» ժո­ղո­վա­ծոն։ Այս գոր­ծը կը հան­դի­սա­նայ «Ա­րա­րա­տի ժա­ռան­գու­թիւ­նը» շար­քին ա­ռա­ջին հա­տո­րը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

Ֆրան­սա­հայ աշ­խա­հարհռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր նա­խըն­թաց ե­րե­կո­յեան հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կաւ Պրիւք­սէ­լի մէջ։ 91-ա­մեայ մե­ծա­նուն ա­րուես­տա­գէ­տը հեր­թա­կան ան­գամ կա­խար­դեց իր ունկն­դիր­նե­րը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ֆրանսահայ երգիչը կ՚ոգեկոչուի մահուան 30-ամեակին առթիւ՝ իր կատարումներով պայմանաւորուած համակրանքով ու յարգանքով:
Անոր կողմէ հիմնուած «Մարքալ» ձեռնարկութիւնը այսօր եւս գոյութիւն ունի եւ յառաջ կը տարուի իր ժառանգներուն ջանքերով:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

Փա­րի­զի ա­հա­ւոր ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձակ­ման պատ­ճա­ռած ցնցու­մի մթնո­լոր­տին մէջ՝ Ֆրան­սա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լանտ ե­րէկ յայ­տա­րա­րեց, որ ամ­բող­ջու­թեամբ պէտք է վե­րաց­նել «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րու­մը։ Ֆրան­սա­յի քա­ղա­քա­պետ­նե­րուն հետ մաս­նակ­ցած հա­մա­գու­մա&s

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

Պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ Սէն Փե­թերս­պուրկ գտնուող Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեան Ռու­սաս­տա­նի հիւ­սի­սա­յին մայ­րա­քա­ղա­քի նա­հան­գա­պետ Կէոր­կի Փոլ­թաւ­չեն­քո­յի հետ մաս­նակ­ցած է հայ ազ­գա­յին դա­սա­կան ե­րաժշ­տա­կան դպրո­ցի հիմ­նա­դիր, մեծ եր­գա­հան Կո­մի­տաս Վար­դա­պե­տի յու­շար­ձա­նի բաց­ման հանդի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան:

Էջեր