Արխիւ

Երեքշաբթի, Յուլիս 28, 2015

«Ոտ­քի՛ Հա­յաս­տան» նա­խա­ձեռ­նու­թեան ան­դամ­նե­րը ե­րէկ փոր­ձե­ցին ցոյց մը ը­նել Ե­րե­ւա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ։ Ծա­նօթ է, որ այս ցոյ­ցե­րու շար­քը սկսած է Հա­յաս­տա­նի մէջ ե­լեկտ­րա­կան ու­ժա­նիւ­թի սա­կա­գի­նի բարձ­րաց­մամբ եւ ցու­ցա­րար­նե­րը կը պա­հան­ջեն հա­մա­պա­տաս­խան ո­րոշ­ման յետս կո­չուի­լը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 28, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ դէ­պի Փե­քին՝ Չի­նաս­տա­նի Նա­խա­գահ Խի Ճին­փին­կի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Իր շփում­նե­րը պի­տի շա­րու­նա­կուին մին­չեւ Յու­լիս 30-ը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 28, 2015

Հայաստանի սփիւռքի նախարարը անդրադարձաւ սուրիահայութեան դիմագրաւած ողբերգութեան:
Հրանոյշ Յակոբեան. «Համայնքի գրեթէ բոլոր անդամները որոշած են դուրս գալ երկրէն»:

Երեքշաբթի, Յուլիս 28, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​14 Յու­լի­սին Վիե­ննա­յի մէջ կնքուած Ի­րան-Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը կա­րե­ւոր յաղ­թա­նակ մըն էր Ի­րա­նին հա­մար: Այդ օր Թեհ­րա­նի փո­ղոց­նե­րուն մէջ տե­ղի ու­նե­ցած տօ­նախմբու­թիւն­նե­րը ձե­ւա­կան չէին:

Երեքշաբթի, Յուլիս 28, 2015

Վարչապետ Տավուտօղլու. «Թուրքիա այլեւս մէկ շաբաթ առաջուան Թուրքիան չէ»: 
Թուրքիա եւ ամն համաձայնեցան՝ սուրիոյ մէջ իշիպ-էն մաքրագործուած գօտի մը ստեղծելու շուրջ, ինչ որ պիտի նուազեցնէ հալէպի ժողովուրդին ենթարկուած ճնշումը:
Մեսուտ Պարզանի քննադատեց ՓՔՔ-ի որդեգրած ընթացքը: Մուշի մէջ հազարապետ մը նահատակուած:
 

 

Երեքշաբթի, Յուլիս 28, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­մա­հայ­կա­կան 6-րդ խա­ղե­րու ջա­հի օրհ­նու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Մայ­րա­վան­քի հա­մա­լի­րէն ներս, բաց խո­րա­նին առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս խորհր­դան­շա­կան օրհ­նու­թեան կար­գը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 28, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի ամենահիւսիսի կէտին վրայ՝ Դարիկ սահմանամերձ գիւղին մէջ յատկանշական ընկերային երեւոյթ մը:Պատմութեան ու բնութեան խաչմերուկին՝ հեռաւորութիւն, ցուրտ ձմեռներ եւ կառոյցներու բացակայութիւն, սակայն նաեւ երջանկութիւն:

Երեքշաբթի, Յուլիս 28, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ե­րեք «Հա­մա­տես Ա­ւե­տա­րան»նե­րը՝ Մատ­թէոս, Մար­կոս եւ Ղու­կաս ի­րենց ըն­թեր­ցող­նե­րուն կը ներ­կա­յաց­նեն Յի­սու­սի ան­ձը եւ գոր­ծը, ո­րոնց մա­սին ըստ բա­ւա­կա­նին ամ­բող­ջա­կան եւ խիստ կեն­դա­նի եր­րեակ պատ­կե­րը կը գծեն։ Բայց չոր­րորդ Ա­ւե­տա­րա­նին՝ Յով­հան­նէ­սի հետ մարդ կար­ծես Սրբա­րա­նին սրա­հին մէջ իսկ կը թա­փան­ցէ, եւ Աս­տու­ծոյ Որ­դիին հետ կ՚ու­նե­նայ այն­քան մտե­րիմ հա­ղոր­դակ­ցու­թիւն մը, որ գոգ­ցես Ա­նոր սրտին բա­բա­խում­նե­րը կը նշմա­րէ։

 

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ինք­նա­խա­բէու­թիւ­նը չար ո­գիի բնա­ւո­րու­թի՛ւնն է։ Սաղ­մո­սեր­գուն կ՚ը­սէ, թէ երբ մարդ իր ան­ձին ա­ղէ­կու­թիւն կ՚ը­նէ, կը զո­հուի թէ­պէ­տեւ, իր կեն­դա­նու­թեան զինք եր­ջա­նիկ կը կար­ծէ։ Ուս­տի պէ՛տք է ի­րա­պաշտ ըլ­լալ եւ ինք­զինք չխա­բել՝ իր չու­նե­ցած ո­րե­ւէ բա­րիք ու­նե­նալ կար­ծե­լով։

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015

Kepler աստ­ղա­դի­տա­կի մի­ջո­ցով ՆԱ­ՍԱ-ի գիտ­նա­կան­նե­րը յայտ­նա­բե­րած են Երկ­րին նման մո­լո­րակ մը:

ՆԱ­ՍԱ-ի պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջը կը փո­խանց­մէ, որ մեր մո­լո­րա­կէն 1.6 ան­գամ մեծ մո­լո­րա­կը կը պտը­տի Ա­րե­ւու նման աստ­ղի մը շուրջ՝ կեան­քի զար­գաց­ման հա­մար բա­րեն­պաստ հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ: Հե­տե­ւա­բար գիտ­նա­կան­նե­րը կ՚ակն­կա­լեն, որ նո­րա­յայտ մո­լո­րա­կին վրայ պայ­ման­նե­րը բա­րեն­պաստ պի­տի ըլ­լան  կեան­քի հա­մար:

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015

2018 թուա­կա­նին Ռու­սաս­տա­նի մէջ կա­յա­նա­լիք Ֆութ­պո­լի հա­մաշ­խար­հա­յին ա­խո­յե­նու­թեան ո­րա­կա­ւոր­ման փու­լին հա­մար շա­բա­թա­վեր­ջին վի­ճա­կա­հա­նու­թիւն տե­ղի ու­նե­ցաւ Սէն Փե­թերս­պուր­կի մէջ։ Աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թեան ո­րա­կա­ւոր­ման փու­լի Եւ­րո­պա­յի գօ­տիի վի­ճա­կա­հա­նու­թեան մաս­նակ­ցե­ցան ՖԻ­ՖԱ-ի եւ Ո­ՒԷ­ՖԱ-ի նա­խա­գահ­նե­րը, եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րու ֆութ­պո­լի դաշ­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը եւ ֆութ­պո­լի աշ­խար­հէն բա­զում վառ դէմ­քեր։

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015

Թուրքիա-Հայաստան շարժանկարի հարթակը շարունակեց իր աշխատանքը «Ոսկէ ծիրան»ի շրջագծով:
Օսման Քավալա պարգեւատրուեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-կաճառի տնօրէն Հայկ Տեմոյեանի կողմէ:

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015

Հայ Կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ կա­թո­ղի­կոս-պատ­րիարք ընտ­րուե­ցաւ Տ. Գրի­գոր Եպսկ. Կապ­րո­յեան՝ վե­րա­նուա­նուե­լով Տ. Գրի­գոր-Պետ­րոս Ի.։ Պէյ­րու­թի մէջ, Զմմա­ռի վան­քէն ներս շա­բա­թա­վեր­ջին Հայ Կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ սրբա­զան սի­նո­դին կող­մէ ընտ­րուե­ցաւ նո­րոգ հան­գու­ցեալ Ներ­սէս-Պետ­րոս ԺԹ. Կա­թո­ղի­կոս-պատ­րիար­քին յա­ջոր­դը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015

Թուրք զինեալ ուժերը շաբաթավերջին շարունակեցին ԻՇԻՊ-ի եւ ՓՔՔ-ի դէմ լայնածաւալ գործողութիւնները​:
Անգարա ՆԱԹՕ-ի ընդհանուր խորհուրդը արտահերթ ժողովի հրաւիրեց՝ հակաահաբեկչական միջոցառումներուն շուրջ տեղեկութիւններ փոխանցելու նպատակով: Վարչապետ Տավուտօղլու հեռախօսազրոյց մը ունեցաւ Հիւսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարութեան ղեկավար Մեսուտ Պարզանիի հետ:

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015

Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տոց. Թո­րոս Ալ­ճա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ ան­ցեալ Ուր­բաթ տե­ղի ու­նե­ցաւ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րու աշ­խար­հա­կան ղե­կա­վար­նե­րու խորհր­դակ­ցու­թիւ­նը։ Պուլ­կար հա­մայն­քի Շիշ­լիի Էկ­զար­քու­թեան եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­ւա­քոյ­թը, ո­րու մաս­նա­կից­նե­րու շար­քին էին Ս. Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու, Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի ա­տե­նադ­պիր Յա­րու­թիւն Շան­լը, Ս. Յա­կոբ հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պեռ­նար Սա­րը­պայ եւ Կէ­տիկ­փա­շա­յի Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ մա­տա­կա­րար մարմ­նի ա­տե­նա­պետ Գրի­գոր Ա­ղա­պա­լօղ­լու։

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015

Մեր հա­մայն­քի ե­րի­տա­սարդ ա­մոլ­նե­րէն Ա­լէն եւ Մե­լի­սա Պա­ղի սի­րա­սուն որդ­ւոյն՝ փոք­րիկն Տէ­րու­նի Սուրբ Մկրտու­թեան խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին ու­րախ մթնո­լոր­տի մը մէջ հա­մախմ­բեց թրքա­հայ շրջա­նակ­նե­րը, ո­րոնք ան­կեղ­ծօ­րէն ու­րա­խա­կից ե­ղան Պաղ եւ Կիւլ­մէզ­կիլ ըն­տա­նիք­նե­րուն։ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ փա­ռա­շուք ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն իր բարձր ներ­կա­յու­թիւ­նը բե­րաւ նաեւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015

 ​ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը 2015-ի մթնոլորտէն ներս կը վերարժեւորէ իր նահատակ աշխատակիցներուն գործերը:
Սեւան Տէյիրմենճեանի ջանքերով լոյս տեսաւ Երուխանի կողմէ թերթիս մէջ ստորագրուած յօդուածներու ժողովածոն:

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015

​Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի մատ­րան մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ խան­դա­վառ ա­րա­րո­ղու­թիւն մը, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։ Այս առ­թիւ իր անդ­րա­նիկ Ս. Պա­տա­րա­գը մա­տոյց մեր քա­հա­նա­յից դա­սու ե­րի­տա­սարդ ան­դամ­նե­րէն նո­րաօծ Տ. Պետ­րոս Քհնյ. Պուլ­տու­քեան։ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի վե­ղա­րա­ւոր հայ­րե­րը եւ մեր քա­հա­նա­յից դա­սէն բազ­մա­թիւ հայ­րեր ներ­կայ գտնուե­ցան հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեան, ո­րու ըն­թաց­քին Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը տուաւ օ­րուան պատ­գա­մը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, ե­րէկ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ քա­հա­նա­յա­կան ձեռ­նադ­րու­թիւն։ Մայր Տա­ճա­րի մէջ հան­դի­սա­ւոր Ս. Պա­տա­րագ մա­տոյց Սուրբ Էջ­միած­նի Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նի տնօ­րէն Տ. Վար­դան Եպսկ. Նա­ւա­սար­դեան, ո­րու ձե­ռամբ քա­հա­նա­յա­կան ձեռ­նադ­րու­թիւն եւ օ­ծում ստա­ցան եօթ սար­կա­ւագ­ներ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

-Ո՞ւր ես, հինգ ժա­մէ ի վեր քե­զի կը սպա­սեմ,- ը­սի այս ան­գամ քիչ մը ա­ւե­լի պա­հանջ­կոտ ձայ­նով: Կը զգա­յի, որ ըն­կա­լու­չին մէ­ջէն ձայնս սկսած էր դողդ­ղա­լու:

-Թ­րա­ֆի­քի՝ խճո­ղու­մի մէջ եմ, համ­բե­րէ՛, կու գամ կոր,- պա­տաս­խա­նեց եղ­բայրս:

Էջեր