Արխիւ

Երկուշաբթի, Մայիս 23, 2016

Կաթոլիկ, Ռուս եւ Ասորի եկեղեցիներուն կողմէ հիւրեր Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ:
Վեհափառ Հայրապետը խօսեցաւ Սուրիոյ եւ Իրաքի քրիստոնեաներուն զօրակցելու մասին:

Երկուշաբթի, Մայիս 23, 2016

Ե­րէկ, Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն վար­ժա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նա­ւար­տից տա­րե­կան հա­ւաք։ Ան­մի­ջա­կան ու ո­գե­ւոր մթնո­լոր­տի մը մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­սու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին 25-ա­մեայ, 40-ա­մեայ եւ 50-ա­մեայ յո­բե­լեար շրջա­նա­ւարտ­նե­րը ստա­ցան յու­շա­նուէր­ներ։

Երկուշաբթի, Մայիս 23, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քի բազ­մա­կող­մա­նի գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րու ծի­րէն ներս, Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի թա­տե­րա­խում­բը կը պատ­րաս­տուի հան­դէս գալ ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քով մը։ Ինչ­պէս ա­ւե­լի ա­ռաջ ալ հա­ղոր­դած էինք, Սա­րօ Սի­րա­կա­նեա­նի ջան­քե­րով վեր­ջերս Վար­դա­նանց երգ­չա­խում­բի շար­քե­րէն ներս վե­րա­կեն­դա­նա­ցած է թա­տե­րա­կան գոր­ծու­նէու­թեան ա­ւան­դու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Մայիս 23, 2016

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Էյուպի Ս. Եղիա եկեղեցւոյ կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն:
Թաղային խորհուրդի ատենապետ Միսաք Կիւլլիւք բացատրութիւններ տուաւ եկեղեցապատկան կալուածներու արժեւորման ուղղեալ աշխատանքներուն շուրջ:

Երկուշաբթի, Մայիս 23, 2016

ԱԼԵՔՍ ԱՇՃԵԱՆ

​16-րդ Ա­սիա­կան ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րը տե­ղի ու­նե­ցան 2010 թուա­կա­նին Կուանկ Զու, Չի­նաս­տա­նի մէջ: Գոր­ծի բե­րու­մով ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րու քա­ղա­քը կը գտնուէի 15 Նո­յեմ­բե­րին: Քա­ղա­քի փո­ղոց­նե­րը լե­ցուն էին զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րով, ո­րոնք ե­կած էին աշ­խար­հի չորս կող­մէն, ներ­կայ գտ­­նուե­լու մար­զա­կան խա­ղե­րուն:

Երկուշաբթի, Մայիս 23, 2016

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Եր­բեք բա­ւա­րար չա­փով չենք խօ­սիր հայ դպրո­ցի էա­կան կա­րե­ւո­րու­թեան մա­սին, նոյ­նիսկ ե­թէ ջո­ջա­կան եւ քաղ­քե­նի ա­կանջ­նե­րու հա­մար այդ ձանձ­րա­ցու­ցիչ կը հա­մա­րուի, ա­նոնք ըլ­լան միու­թիւն­ներ, ազ­գա­յին ա­ւա­զա­նէ հե­ռա­ցած «ա­կա­նա­ւոր» մտա­ւո­րա­կան­ներ, քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն խաղ­ցող­ներ եւ կար­գա­խօս կրկնող­ներ, բազ­մա­նուն միու­թիւն­ներ, բա­րե­սէր հա­յա­սէր­ներ:

Շաբաթ, Մայիս 21, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Մի՛ վախ­նար, փոք­րիկ հօտ, քա­նի որ Հայ­րը հա­ճե­ցաւ որ Ար­քա­յու­թիւ­նը ձե­զի տայ» (ՂՈՒԿ. ԺԲ 32)։

Կա­րե­լի է ը­սուի, թէ այ­սօր Ե­կե­ղե­ցին եր­բեք են­թա­կայ չէ նե­ղու­թիւն­նե­րու, դժուա­րու­թիւն­նե­րու եւ ա­զատ է ու խա­ղա­ղու­թիւն կը վա­յե­լէ։ Ե­րե­ւու­թա­պէս այս­պէս է, բայց ե­թէ խո­րա­պէս ու­սում­նա­սի­րուի, պի­տի տես­նուի, թէ «ա­նու­նով քրիս­տո­նեա­ներ»՝ ո­րոնք կը կազ­մեն Ե­կե­ղե­ցին, այն­քան հա­մա­կեր­պած են աշ­խար­հի, որ շատ քիչ հա­կա­ռա­կու­թիւն ու­նի ա­նոր հետ, եւ նոյ­նիսկ եր­բեք չու­նի՛։

Շաբաթ, Մայիս 21, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թեան Քա­զան քա­ղա­քին մէջ Մա­յի­սի 12-16 թուա­կան­նե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ Սամ­պո­յի Եւ­րո­պա­յի տղա­մար­դոց, կա­նանց եւ մար­տա­կան սամ­պո­յի ա­ռաջ­նու­թիւ­նը, ո­րուն Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յա­ցաւ իր լա­ւա­գոյն մար­զիկ­նե­րով:

Շաբաթ, Մայիս 21, 2016

Դա­մաս­կո­սի հա­մալ­սա­րա­նի Լե­զու­նե­րու բարձ­րա­գոյն ու­սում­նա­րա­նէն ներս բա­ցո­ւած է «Լե­զու­նե­րու ար­խի­ւաց­ման կեդ­րոն» եւ փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան նիւ­թե­րու սրահ:

Շաբաթ, Մայիս 21, 2016

Պետրոս Թերզեան. «Արցախի հողին վրայ կը գտնուի այսօրուան հայոց պատմութիւնը»:
«Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսայի մասնաճիւղի ղեկավարը այցելեց Լեռնային Ղարաբաղ:

Շաբաթ, Մայիս 21, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Տի­մա Ալ Ո­ւաուի կը հան­դի­սա­նայ պա­ղես­տին­ցի ա­մե­նա­փոքր քա­ղա­քա­կան բան­տար­կեա­լը: Տաս­ներ­կու տա­րե­կան պա­ղես­տին­ցի պար­մա­նու­հին եր­կու­քու­կէս ա­միս բան­տար­կուած մնա­լէ ետք ա­զատ կ­­՚ար­ձա­կուէր 24 Ապ­րիլ 2016-ին: Ո­ւաուի ա­զատ կ՚ար­ձա­կուէր Թուլ Քարմ շրջա­նին մէջ, ուր ա­նոր դի­մա­ւո­րե­լու ե­կած էր Պա­ղես­տի­նի կա­ռա­վա­րու­թեան Գե­րի­նե­րու եւ քա­ղա­քա­կան բան­տար­կեալ­նե­րու հար­ցե­րով նա­խա­րար՝ Ի­սա Ալ Քա­րա­քէհ ու ա­նոր ըն­տա­նե­կան պա­րա­գա­նե­րը:

Շաբաթ, Մայիս 21, 2016

Ֆրանսիսքոս Ա. Քահանայապետին Հայաստան ուղեւորութիւնը այժմէն մեծ հետաքրքրութեան առարկայ:
Վեհափառ Հայրապետը եւ Սրբազան Պապը պիտի ստորագրեն համատեղ յայտարարութիւն մը:

Շաբաթ, Մայիս 21, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Մա­յիս 13-ին կ­­՚ո­գե­կո­չենք մա­հո­ւան 86-րդ ­տա­րե­լի­ցը նոր­վե­կիա­ցի մեծ մար­դա­սէր Ֆ­­րի­տեոֆ Նան­սէ­նի, որ հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան է­ջե­րուն ար­ժա­նի տեղ գրա­ւած հա­յա­սէր օ­տար­նե­րու փա­ղան­գին մէջ՝ կը զա­տո­րո­շո­ւի հա­յա­պաշտ­պա­նի իւ­րա­յա­տուկ լու­սապսա­կով։

Շաբաթ, Մայիս 21, 2016

Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Թէ­քէեան մշա­կու­թա­յին միու­թեան, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Լի­բա­նա­նի տե­ղա­կան վար­չու­թեան, Թէ­քէեան կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ լի­բա­նա­նա­հայ մշա­կոյ­թի կեր­տիչ­նե­րու ձեռ­նարկ՝ նուի­րուած Անդ­րա­նիկ Ծ. Վրդ. Կռա­նեա­նի: Ձեռ­նար­կը նա­խա­ձեռ­նուած էր ի պա­տիւ Անդ­րա­նիկ Ծ. Վրդ. Կռա­նեա­նի՝ իբ­րեւ մէ­կը լի­բա­նա­նա­հայ մշա­կոյ­թի կեր­տիչ­նե­րէն, նպա­տակ ու­նե­նա­լով լու­սար­ձա­կի տակ առ­նել ա­նոր կեան­քը եւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ու­ղին:

Շաբաթ, Մայիս 21, 2016

«Կո­մի­տաս» լա­րա­յին­նե­րու քա­ռեա­կը վեր­ջերս հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Այս քա­ռեա­կը միշտ նո­րո­վի հա­ճոյ­քով կ՚ունկնդ­րուի ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րուն կող­մէ։

Ուրբաթ, Մայիս 20, 2016

Յ. ՊԱ­ԼԵԱՆ

Գիր­քի սի­րա­հա­րը յա­ւեր­ժու­թիւն գա­ցած է, գիր­քե­րը չէ կրցած ի­րեն հետ տա­նիլ:
Ե­թէ տա­րած ըլ­լար, միա­միտ­ներ ցաւ պի­տի չզգա­յին: Գիր­քերն ալ որբ պի­տի չմնա­յին:

Ուրբաթ, Մայիս 20, 2016

Վա­ղը Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Թան­գա­րան­նե­րու գի­շեր»ը, որ կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան պահ­պա­նու­թեան բնա­գա­ւա­ռին մէջ ա­մե­նա­հին մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րէն մէ­կուն՝ Թան­գա­րան­նե­րու  մի­ջազ­գա­յին խոր­հուր­դի (Ի­ԿՕՄ) ա­ռա­ջար­կով:

Ուրբաթ, Մայիս 20, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Յոյ­նե­րու եւ Պար­սիկ­նե­րու հա­ճու­թեամբ ու հա­ւա­նու­թեամբ ե՛ւ մի­ջամ­տու­թեամբ 350 թուա­կա­նին, կու­րա­ցած Տի­րա­նի ման­կա­հա­սակ որ­դին Ար­շակ թա­գա­ւոր դար­ձաւ։ Ար­շա­կի թա­գա­ւոր դառ­նա­լէն յե­տոյ երկ­րի մէջ խա­ղա­ղու­թիւ­նը վե­րա­հաս­տա­տուե­ցաւ։

Ուրբաթ, Մայիս 20, 2016

Հա­յաս­տա­նի մարմ­նա­մար­զու­թեան հա­ւա­քա­կա­նը՝ գլխա­ւոր մար­զիչ Յա­կոբ Սե­րո­բեա­նի գլխաւո­րու­թեամբ, այժմ կը նա­խա­պատ­րաս­տուի Եւ­րո­պա­յի ա­խո­յե­նու­թեան:

Ուրբաթ, Մայիս 20, 2016

Հայ օգ­նու­թեան ֆոն­տի (ՀՕՖ) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջերս Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կերպուե­ցաւ հա­սա­րա­կա­կան քննար­կում մը, ո­րու ըն­թաց­քին շօ­շա­փուե­ցան ա­ռող­ջա­պա­հա­կան ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ զա­նա­զան խնդիր­ներ։

Էջեր