Արխիւ

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

Փոխ-վարչապետը Տոլմապահչէի մէջ երէկ առաւօտ նախաճաշի սեղան մը սարքեց ի պատիւ փոքրամասնութեանց վաքըֆներու ներկայացուցիչներուն, որոնց հետ քննարկեց բազմաբնոյթ խնդիրներ:
Եալչըն Աքտողանի հետ կազմակերպուած տեսակցութեան ընթացքին առաջնահերթօրէն ընդգծուեցաւ առկախեալ ընտրութիւններուն հարցը: Թրքահայ գործիչները ընդհանրապէս դրական տպաւորութիւններ ունեցան այս հանդիպումէն:

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

Մեր հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը վեր­ջին շրջան­նե­րուն յու­զու­մով հե­տե­ւե­ցան յայտ­նի բա­րե­րա­րու­հի եւ Գու­րու­չէշ­մէի Ե­րեւ­ման Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տու­հի Իր­մա Փո­լա­տի ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կի ար­ձա­նագ­րած վե­րի­վայ­րում­նե­րուն։

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

Յ. ՀԵԼ­ՎԱ­ՃԵԱՆ

1989, Վե­նե­տիկ:

Յար­գե­լի վար­դա­պետ մը, ո­րուն ա­նու­նը այժմ չեմ կրնար մտա­բե­րել, եւ ես եր­կիւ­ղա­ծու­թեամբ մուտք կը գոր­ծենք Santa Maria Gloriosa dei Frari ե­կե­ղե­ցին:

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

ՅԱ­ԿՈԲ  ՆԱԼ­ՊԱՆՏ  ՏԼՏԼԵԱՆ

Գրաքն­նու­թեան ճնշող
Պար­տադ­րող
Պե­տա­կան մե­քե­նա­յին տակ կքող
Ա­ղա­ւա­ղուած - աղ­ճա­տուած
Մա­մու­լին նման

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

ԿԱ­ՐՕ ՊՕՀ­ՃԱ­ԼԵԱՆ

Գա­հի­րէի մէջ, Պէյն էլ Սու­րէյ­նի եւ Տարպ էլ Կի­նե­նա­յի թա­ղե­րէն հայ բնակ­չու­թիւ­նը ա­տե­նէ մը ի վեր քա­շուիլ սկսած էր, բայց հա­կա­ռակ ա­տոր, դեռ հոն մնա­ցող­նե­րուն թի­ւը կա­րե­լի էր բա­ւա­կան մեծ նկա­տել:

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Սէր­կէյ Ռիապ­քո­վի օ­րեր ա­ռաջ ը­րած յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը քա­ղա­քա­կան ռում­բի տպա­ւո­րու­թիւն կը ձգէր տագ­նա­պին հե­տե­ւող բո­լոր կող­մե­րուն հա­մար: 

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

Մարիամ Տրամէրեան, Սարեմ Քիւլէկէչ-Շէշէթեան եւ Կարպիս Չափքան այցելեցին թերթիս խմբագրատունը:
Էսաեան սանուց միութիւնը եւ «Մարալ» երգի-պարի համոյթը կը պատրաստուին յառաջիկայ նոր ձեռնարկներու:

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մեծ պա­հոց շրջա­նի 5-րդ Կի­րա­կին սո­վո­րա­բար կը կո­չուի «Դա­տա­ւո­րի Կի­րա­կին»՝ օ­րուան Ճա­շու Ա­ւե­տա­րա­նին (ՂՈՒ­ԿԱՍ ԺԸ) գլխա­ւոր դէմ­քե­րէն՝ «Ա­նի­րաւ Դա­տա­ւոր»էն առ­նե­լով իր ա­նու­նը։

Ուրբաթ, Մարտ 4, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կարգ մը հա­ւա­տա­ցեալ­ներ սրբա­դա­սուե­լով, այ­սինքն հան­դի­սա­ւո­րա­պէս հռչա­կե­լով, թէ ա­նոնք ա­ռա­քի­նու­թիւն­նե­րը հե­րո­սա­բար գոր­ծադ­րե­ցին եւ Աս­տու­ծոյ շնորհ­քին հա­ւա­տար­մու­թեան մէջ ապ­րե­ցան, Ե­կե­ղե­ցին կը ճանչ­նայ իր մէջ ե­ղող սրբու­թեան Հո­գիին զօ­րու­թիւ­նը, եւ կը հրահ­րէ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն յոյ­սը, սուր­բե­րը իբ­րեւ տի­պար եւ բա­րե­խօս տա­լով ա­նոնց։

Ուրբաթ, Մարտ 4, 2016

Ահմէտ Տավուտօղլու երէկ Չանքայայի ապարանքին մէջ հիւրընկալեց Տանըլտ Թուսքը:
Եւրոպական Միութիւնը Թուրքիոյ եւ Յունաստանի հետ միշտ կը քննարկէ գաղթականաց ճգնաժամը:

Ուրբաթ, Մարտ 4, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր ըն­դու­նեց Է­սաեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի Մա­րիամ Տրա­մէ­րեա­նը եւ նոյն միու­թեան հո­վա­նիին ներ­քեւ գոր­ծող «Մա­րալ» հա­մոյ­թի պա­րու­սոյց Կար­պիս Չափ­քա­նը։

Ուրբաթ, Մարտ 4, 2016

Մեծ պա­հոց շրջա­նին Ա­րե­ւա­գա­լի հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս։ Հա­յա­շատ թա­ղե­րու մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն ա­ռըն­թեր, հայ բնակ­չու­թե­նէ նօս­րա­ցած պատ­մա­կան թա­ղե­րու մէջ ալ կ՚ապ­րուի հո­գե­ւոր մեծ հրճուանք։

Ուրբաթ, Մարտ 4, 2016

ARA KOÇUNYAN

Ortaköy Meryem Ana Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu tarafından dün cemaat basınında bir duyuru yayımlandı. JAMANAK Gazetesi tarafından vakfın adı kullanılarak asılsız haberlerin birden fazla tekrarlandığı iddia edilerek, kamuoyuna zorunlu bir açıklama yapılması uygun görülmüş. Bu zorunlu açıklamanın pek de fiyakalı bir sloganı var: Ne bağış, ne de destek.

Ուրբաթ, Մարտ 4, 2016

Մայրենիի համաշխարհային օրուան շարժառիթով երիտասարդներու հետ ոգեւոր հաւաքոյթ:
ԺԱՄԱՆԱԿ-ի գլխաւոր խմբագիր Արա Գօչունեան երէկ հիւրընկալուեցաւ Էսաեան վարժարանին մէջ:

Ուրբաթ, Մարտ 4, 2016

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ

Նե­խած հո­գի­նե­րու եւ բթա­ցած ու­ղեղ­նե­րու տէ­րե­րը, ո­րոնք կը ղե­կա­վա­րեն աշ­խար­հը, թող ի­րենց գեր­բեռ­նա­ւո­րուած վի­ճա­կէն դա­դար առ­նե­լով` ի­րենց ուիս­քիի, վոտ­քա­յի ու ա­րա­բա­կան սուր­ճի բա­ժակ­նե­րը վայր­կեան մը վար դնեն ու աչ­քեր­նին սե­ւե­ռեն այս չամ­բող­ջա­ցած հնգա­մեայ տե­ղե­կա­գիր-հա­շուե­տուու­թեան վրայ ու շա­րու­նա­կեն ի­րենց հա­ճե­լի պա­հը: Կան­խաւ նե­րո­ղու­թիւն կը հայ­ցեմ, որ ի­րենց ըմ­պե­լի­քին մէջ լե­ղի կա­թե­ցու­ցի:

Ուրբաթ, Մարտ 4, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Հայ ժո­ղո­վուր­դի ե­րաժշ­տա­կան ա­րուեստն ու բարձ­րար­ժէք ժա­ռան­գու­թիւ­նը հա­մաշ­խար­հա­յին ճա­նաչ­ման ու գնա­հատ­ման ար­ժա­նաց­նե­լու նուի­րա­կան գոր­ծին մէջ կ՚ա­ռանձ­նա­նայ ա­նու­նը Ք­­րիս­տա­փոր ­Կա­րա-­Մուր­զա­յի (1853-1902), ո­րուն ծննդեան տա­րե­դար­ձը կը նշենք ­Մարտի 2-ին։

Ուրբաթ, Մարտ 4, 2016

Մարդ­կա­յին ա­ռօ­րեան, որ­քան ալ ըլ­լայ ծան­րա­բեռ­նուած, եր­բեք ի վի­ճա­կի չէ ազ­դե­լու բնու­թեան վրայ։ Բնու­թիւ­նը ու­նի իր թա­փը, իր հոս­քը... Մարդ­կու­թեան եր­թը ի՛նչ որ ալ ըլ­լայ, ո՛ր մէկ ժա­մա­նա­կին ի՛նչ ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն որ ալ ըլ­լայ, վեր­ջին հա­շուով՝ բնու­թիւնն է, որ կը պար­տադ­րէ ա­մէն ինչ։

Հինգշաբթի, Մարտ 3, 2016

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Գոնկրէսի Արտաքին յարաբերութիւններու յանձնաժողովին կողմէ ուշագրաւ որոշում:
Հալէպի բնակիչներուն ընթացիկ կեանքը կը շարունակուի կենցաղային դժուարութիւններով: Հայաստան հաստատուած սուրիահայերը սկսած են բռնել Գանատայի ճամբան:

Հինգշաբթի, Մարտ 3, 2016

Երեւանի Պետական համալսարանէն ներս յոբելենական փայլուն հանդիսութիւն:
Յակոբ Աւետիքեան պարգեւատրուեցաւ «Յակոբ Մեղապարտ» մետայլով Հրանոյշ Յակոբեանի կողմէ:

Հինգշաբթի, Մարտ 3, 2016

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու վա­ղը պի­տի այ­ցե­լէ Թեհ­րան։ Ի­րա­նի Նաւ­թի փոխ-նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Ռը­զա Մու­կա­տամ յայ­տա­րա­րեց, որ Տա­վուօղ­լուի այ­ցե­լու­թեան ծրա­գի­րը նա­խա­տե­սուած է եր­կու օ­րուան ձե­ւա­չա­փով։

Էջեր