Արխիւ

Հինգշաբթի, Մայիս 5, 2016

Հայկական շարժանկարին առջեւ նոր հորիզոններ կ՚ուրուագծուին՝ գործակցութեան հնարաւորութիւններով:
Եւրոխորհուրդի հիմնադրամին միջոցները հասանելի պիտի ըլլան՝ ֆիլմերու արտադրութեան կամ ցուցադրութեան համար:

Չորեքշաբթի, Մայիս 4, 2016

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ լա­րուա­ծու­թիւ­նը կը մնայ առ­կայ՝ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ հրա­դա­դա­րի խախ­տում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով։ Ատր­պէյ­ճան-Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ շփման գծին եւ Հա­յաս­տան-Ատր­պէյ­ճան սահ­մա­նին եր­կայն­քով բա­խում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։

Չորեքշաբթի, Մայիս 4, 2016

«Հայփոստ»ի հիւրընկալմամբ PostEurope-ի համաժողովը տեղի ունեցաւ Հարաւային Կովկասէ ներս:
Հայաստանի կառավարութիւնը անմիջական ուշադրութիւն կը ցուցաբերէ այս բնագաւառի բարեփոխումներուն նկատմամբ:

Չորեքշաբթի, Մայիս 4, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Յա­ռա­ջի­կայ 16 Մա­յի­սին իր լրու­մին պի­տի հաս­նի Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հա­մար մշա­կուած «Սայքս-Փի­քօ» հա­մա­ձայ­նագ­րին 100-ա­մեա­կը: Այս հա­մա­ձայ­նու­թեամբ է, որ Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան փլուզ­ման նա­խօ­րէին Մեծն Բրի­տա­նիան եւ Ֆրան­սան սե­ղա­նի վրայ դրին Մի­ջին Ա­րե­ւել­քը ի­րենց մի­ջեւ բաժ­նե­լու ծրա­գի­րը:

Չորեքշաբթի, Մայիս 4, 2016

ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհուրդը արտահերթ ժողով մը կը գումարէ Սուրիոյ ճգնաժամին օրակարգով:
Կատաղի կռիւներու մթնոլորտին մէջ Հալէպի շուրջ ստեղծուած իրավիճակը կը ստեղծէ խոր մտահոգութիւն:

Չորեքշաբթի, Մայիս 4, 2016

Հա­մաշ­խար­հա­յին պա­րի օ­րը Ե­րե­ւա­նի մէջ նշուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ձե­ւով, խան­դա­վառ ձեռ­նարկ­նե­րով։ Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րանն ու «Կա­րին» ա­ւան­դա­կան եր­գի-պա­րի հա­մոյ­թը միաս­նա­բար կազ­մա­կեր­պե­ցին «Հի­րուր խեդ» խո­րագ­րեալ ծրա­գի­րը։ Այս շրջագ­ծով, Ա­զա­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ ա­ւե­լի քան 15 հա­մոյթ­նե­րու 400 պա­րող­ներ հան­դէս ե­կան ե­լոյ­թով մը։

Չորեքշաբթի, Մայիս 4, 2016

«Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու բա­րե­կա­մու­թիւն» խո­րագ­րին ներ­քեւ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ մի­ջազ­գա­յին ման­կա­պա­տա­նե­կան ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան մրցոյթ-փա­ռա­տօն մը, որ հա­մախմ­բեց աշ­խար­հի զա­նա­զան եր­կիր­նե­րէն նոր սե­րուն­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

Չորեքշաբթի, Մայիս 4, 2016

Ճա­զի մի­ջազ­գա­յին օ­րը ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին Ե­րե­ւա­նի մէջ նշուե­ցաւ խան­դա­վա­ռու­թեամբ։ 2011 թուա­կա­նէն ի վեր Ապ­րի­լի 30-ը կը նշուի որ­պէս ճա­զի մի­ջազ­գա­յին օր։

Չորեքշաբթի, Մայիս 4, 2016

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ տօ­նուե­ցաւ Մայ­րե­րու օ­րը։ Այս­պէս, ման­կա­պար­տէ­զի ա­շա­կերտ­նե­րը Մայ­րե­րու օ­րուան առ­թիւ յայ­տա­գիր մը պատ­րաս­տե­ցին եւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ ներ­կա­յա­ցու­ցին ի­րենց մայ­րե­րուն եւ ու­սուց­չաց կազ­մին:   

Չորեքշաբթի, Մայիս 4, 2016

Շա­բա­թա­վեր­ջի Մայ­րե­րու օ­րուան ըն­դա­ռաջ, Է­սաեան վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ կը կա­յա­նայ եր­կօ­րեայ քէր­մէս մը, որ իր դռնե­րը հա­սա­րա­կու­թեան առ­ջեւ բա­ցաւ ե­րէկ։ Վար­ժա­րա­նի քէր­մէ­սի յանձ­նա­խում­բին կող­մէ պատ­րաս­տուած ձեռ­նար­կին նպաս­տած է նաեւ ծնո­ղաց միու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Մայիս 4, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ինչ­պէս մեր նա­խորդ գրու­թիւն­նե­րուն մէջ յի­շե­ցինք, Յով­հան­նէս Թ Կո­լոտ Բա­ղի­շե­ցիի 13 Փետ­րուար 1741 թուա­կա­նին վախ­ճան­ման երկ­րորդ օ­րը Յա­կոբ Վար­դա­պետ Նա­լեան Պատ­րիարք կո­չուե­ցաւ, քա­նի որ 1739 թուա­կա­նին Կո­լոտ Պատ­րիարք հրա­ժա­րած էր եւ Ա­թո­ռը յանձ­նած՝ իր կա­րող ա­շա­կեր­տին՝ Յա­կոբ Վար­դա­պե­տին։

Չորեքշաբթի, Մայիս 4, 2016

Ճո­խու­թեան ու շքե­ղու­թեան «մայ­րա­քա­ղաք» Տու­պա­յիի մէջ ներ­կա­յա­ցուած են տղա­մար­դոց հա­մար բա­ցա­ռիկ կօ­շիկ­ներ` կի­սով չափ պատ­րաս­տուած 24 քա­րատ ոս­կիէ:

Չորեքշաբթի, Մայիս 4, 2016

Ամէն կին գեղեցիկ ու վայելուչ կրնայ երեւիլ նոյնիկս հարիւր տարեկանին… Եթէ ան բարեձեւ է…

Չորեքշաբթի, Մայիս 4, 2016

Մամ­լոյ ա­զա­տու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին օ­րուան առ­թիւ, ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­սու­թիւն մը, որ հա­մախմ­բեց ո­լոր­տի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Հա­յաս­տա­նի Լրագ­րող­նե­րու տան եր­դի­քին տակ այս առ­թիւ յանձ­նուե­ցաւ նաեւ «Մամ­լոյ ա­զա­տու­թեան ժա­մա­նա­կը» տա­րե­կան մրցա­նա­կը։

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած «Հա­յոց ե­կե­ղեց­ւոյ պատ­մու­թիւն» ա­ռար­կա­յի ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րուն ընդ­հա­նուր՝ եզ­րա­փա­կիչ փու­լը։

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

Պոն­նի պայ­մա­նագ­րի մի­ջազ­գա­յին կեդ­րո­նի 2015 թուա­կա­նի զե­կոյ­ցին հա­մա­ձայն՝ Հա­յաս­տան աշ­խար­հի ա­մե­նա­ռազ­մա­կա­նա­ցած եր­րորդ եր­կիրն է։ BBC-ի հա­ղոր­դում­նե­րու հի­ման վրայ «Ար­մէնփ­րէս» տե­ղե­կա­ցուց, թէ այդ ցու­ցա­կը կը գլխա­ւո­րէ Իս­րա­յէլ, ո­րուն կը յա­ջոր­դէ Սին­կա­փուր։

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը Ան­թի­լիա­սի մայ­րա­վան­քի գրա­սե­նեա­կին մէջ ըն­դու­նեց Նոր­վե­կիոյ Ե­կե­ղեց­ւոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝ Պոր­կի Ե­պիս­կո­պոս Ատ­լէ Սո­մըր­ֆելտ­ը։ Հան­դի­պու­մին նաեւ ներ­կայ էր Կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի Մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան բա­ժան­մուն­քի վա­րիչ Տ. Յու­սիկ Ծ. Վրդ. Մար­տի­րո­սեան։ Շուրջ ժամ մը տե­ւող հան­դի­պման ըն­թաց­քին Նո­րին Սրբու­թիւ­նը հիւ­րին լայն տե­ղե­կու­թիւն տուաւ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի ներ­կայ կա­ցու­թեան մա­սին։

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

Աշ­խար­հահռ­չակ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէ­րի կեան­քին ու գոր­ծու­նէու­թեան ձօ­նուած «Իս­թան­պու­լի աչ­քը» խո­րագ­րեալ փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նը ցու­ցադ­րուե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ։

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

Եդուարդ Նալպանտեան. «Ժամանակն է, որ միջազգային հանրութիւնը յստակ քայլերով կարգի հրաւիրէ Ատրպէյճանը»:
Ճոն Քերի եւ Սէրկէյ Լաւրով հեռախօսազրոյցի ընթացքին հերթական անգամ անդրադարձան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան:

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016

Հայ Երուսաղէմի Սուրբ Զատկուան փայլուն տօնակատարութիւններուն արձագանգները կը շարունակուին:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան այսօր կը վերադառնայ քաղաքս:

Էջեր