Արխիւ

Շաբաթ, Յունուար 30, 2016

ՏՔԹ. ՆՈՒՊԱՐ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Վեր­ջերս սփիւռ­քա­հայ մա­մու­լին մէջ կը հան­դի­պինք մի­ջազ­գա­յին քա­ղա­քա­կան վեր­լու­ծում­նե­րու, ո­րոնք ա­ռա­ւել կամ նուազ ուժգ­նու­թեամբ մեր ներ­կայ Հա­յաս­տա­նի ցա­մա­քա­մա­սա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան պահ­պա­նու­մին անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը գրե­թէ անհ­նա­րին կը նկա­տեն։

Շաբաթ, Յունուար 30, 2016

ՊՕՂՈՍ ՇԱՀՄԵԼԻՔԵԱՆ

Դեկ­տեմ­բեր ամ­սուան վեր­ջին շա­բաթն էր: Պէյ­րութ գտնուող բա­րե­կա­մու­հիէ մը ե-նա­մակ մը ստա­ցայ: «Այ­սօր ա­նուա­նա­կո­չու­թիւնդ է, ա­նու­նովդ ապ­րիս», ո­րուն կը յա­ջոր­դէ ա­ռատ բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րու շարք մը:

Շաբաթ, Յունուար 30, 2016

Աշխար­հի վրայ միակ պե­տու­թիւնն է Պու­տա­նը, ո­րու պաշ­տօ­նա­կան կրօնն է թանթ­րիա­կան պու­տիզ­մը:

Շաբաթ, Յունուար 30, 2016

Արժանթինի հարաւային շրջաններէն մէկուն մէջ թանգարանի վերածած են ամբար մը, ուր շուրջ կէս դար առաջ գիշերած է յեղափոխական Էրնեստօ Չէ Կուարան:

Շաբաթ, Յունուար 30, 2016

Փիէռ Պեր­ժէի եւ Իվ Սէն Լո­րա­նի հիմ­նադ­րա­մը կը պատ­րաս­տուի 2017 թուա­կա­նին եր­կու թան­գա­րան բա­նալ՝ Փա­րի­զի եւ Մա­րա­քէ­շի մէջ։

Շաբաթ, Յունուար 30, 2016

​Հայաստանի Պաշտպանութեան նախարարութեան Ազգային հետազօտական համալսարանի բացումը: Նախագահ Սարգսեանի մասնակցութեամբ Բանակի օրուան առթիւ շքեղ երեկոյթ Երեւանի Օփերայի երդիքին տակ:

Շաբաթ, Յունուար 30, 2016

Թուրքիոյ եւ ԵՄ-ի միջեւ ուժանիւթի ոլորտին շուրջ բարձր մակարդակով երկխօսութիւն: Ալպայրաք եւ Քանեթէ քննարկեցին ապագայ բանակցութիւններու վերսկսման հարցերը:

Ուրբաթ, Յունուար 29, 2016

Իս­րա­յէ­լի, Յու­նաս­տա­նի եւ Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նու­թիւն գո­յա­ցաւ ծրագ­րի մը շուրջ, ո­րով կը նա­խա­տե­սուի աշ­խա­տան­քի ձեռ­նար­կել՝ Մի­ջերկ­րա­կա­նի ա­րե­ւել­քի բնա­կան կա­զի պա­շար­նե­րը խո­ղո­վա­կա­շար­նե­րու մի­ջո­ցաւ դէ­պի Եւ­րո­միու­թիւն փո­խան­ցե­լու ուղ­ղու­թեամբ, շրջան­ցե­լով Թուր­քիան։

Ուրբաթ, Յունուար 29, 2016

Ֆրանսուա Օլանտ երէկ Էլիզէի պալատին մէջ հիւրընկալեց Հասան Ռուհանին:
Ֆրանսայի եւ Իրանի միջեւ ստորագրուեցան շուրջ 15 միլիառ եւրօ արժողութեամբ երեսուն փաստաթուղթեր:

Ուրբաթ, Յունուար 29, 2016

Պա­քուի մօտ Թուր­քիոյ դես­պան Իս­մա­յիլ Ալ­փէր Ճոշ­քուն յայ­տա­րա­րեց, որ Ան­գա­րա շա­հագրգ­ռուած է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան լու­ծու­մով, ո­րով­հե­տեւ այս բա­նը Ատր­պէյ­ճա­նի փա­փաքն է։

Ուրբաթ, Յունուար 29, 2016

«Ընկերային մետիան եւ փոքրամասնութիւնները» ծրագրին հիման վրայ պատրաստուած տեղեկագիրը պաշտօնապէս հրապարակուած:
Անգարայի մէջ կազմակերպուած ընդունելութեան ընթացքին Լաքի Վինկաս յուշանուէր մը յանձնեց Եւրոմիութեան գծով նախարար Վոլքան Պոզքըրին:

Ուրբաթ, Յունուար 29, 2016

Իս­թան­պու­լի ՃՀՓ­-ա­կան ե­րես­փո­խան Սե­լի­նա Տո­ղան Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հու­թեան ներ­կա­յա­ցուց ա­ռա­ջարկ մը՝ պա­հան­ջե­լով, որ Թուր­քիոյ ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նա­կան վար­ժա­րան­նե­րու խնդիր­նե­րուն շուրջ ի­րա­կա­նա­ցուի խորհր­դա­րա­նա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն մը։

Ուրբաթ, Յունուար 29, 2016

ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի Ե­րե­ւա­նի թղթա­կից Ա­նուշ Թրուանց եւ աշ­խա­տա­կից Սա­գօ Ա­րեան վեր­ջին օ­րե­րուն կարճ այ­ցե­լու­թիւն մը տուին Իս­թան­պուլ։ Ա­նուշ Թրուանց-Սա­գօ Ա­րեան ա­մո­լը, որ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին Լոն­տո­նի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ «Ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը 21-րդ դա­րուն» հա­մա­ժո­ղո­վին, Ե­րե­ւան վե­րա­դար­ձի ճա­նա­պար­հին ան­ցաւ Իս­թան­պու­լէն։

Ուրբաթ, Յունուար 29, 2016

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թո­րոս Ալ­ճա­նը։ Ներ­կա­յիս ար­դէն ան ա­ւար­տած է իր գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ մէկ տա­րին։

Ուրբաթ, Յունուար 29, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Աս­տուա­ծա­շունչ մա­տեա­նի մէջ «Տա­ճար» բա­ռը միշտ կը վե­րա­բե­րի Ե­րու­սա­ղէ­մի տա­ճա­րին՝ որ Քրիս­տո­սէ ա­ռաջ 10-րդ դա­րու կէ­սե­րուն շի­նուե­ցաւ Սո­ղո­մո­նի կող­մէ, եւ բա­բե­լո­նա­ցի­նե­րուն կող­մէ ա­ւե­րուե­ցաւ Քրիս­տո­սէ ա­ռաջ 587 թուա­կա­նին։ Ա­ւե­լի վերջ երկ­րորդ ան­գամ դար­ձեալ շի­նուե­ցաւ Բա­բե­լո­նի գե­րու­թե­նէն վե­րա­դար­ձող­նե­րու կող­մէ, Քրիս­տո­սէ ա­ռաջ 520-516 թուա­կան­նե­րուն։

Ուրբաթ, Յունուար 29, 2016

Պուէ­նոս Այ­րէ­սի հայ­կա­կան Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ մայր տա­ճա­րը, որ կը գտնուի Փա­լեր­մօ թա­ղա­մա­սին մէջ, Պուէ­նոս Այ­րէ­սի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ո­րո­շու­մով ընդգր­կուած է քա­ղա­քի շրջա­գա­յու­թիւն­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան ցան­կին մէջ:

Ուրբաթ, Յունուար 29, 2016

Փա­րի­զի «Քո­լեք­սիո­նէօր» պան­դո­կին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Ֆրան­սա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հա­մա­կարգ­ման խոր­հուր­դի (CCAF) տա­րե­կան պաշ­տօ­նա­կան ընթ­րի­քը, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Ֆրան­սա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի։

Հինգշաբթի, Յունուար 28, 2016

ՆԱ­ԶԱ­ՐԷԹ ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

Յու­նո­ւա­րի 7-ին հայ ժո­ղո­վուր­դը կ­­՚ո­գե­կո­չէ ան­մեռ յի­շա­տա­կը իր հան­ճա­րեղ բա­նաս­տեղծ­նե­րէն ­Վա­հան ­Տէ­րեա­նի (Տէր-Գրիգորեան, 1885-1920)։ 96 տա­րի ա­ռաջ, 7 ­Յու­նո­ւար 1920-ին, վա­ղա­ժամ իր վեր­ջին շուն­չը փ­չեց Հայաստանի Ջա­ւախ­քի ար­ժա­նա­ւոր այս զա­ւա­կը, ո­րուն ­Պատ­գա­մը մին­չեւ այ­սօր կ­­՚ար­ձա­գան­գէ հա­յոց սե­րունդ­նե­րու մտ­քին եւ սրտին մէջ։

Հինգշաբթի, Յունուար 28, 2016

Աշ­խար­հահռ­չակ ջու­թա­կա­հար Սէր­կէյ Խա­չատ­րեան յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն հա­մերգ­նե­րով հան­դէս պի­տի գայ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Սպա­նիոյ մէջ։ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէ ներս ան պի­տի նուա­գէ Պալ­թի­մո­րի մէջ։ Իր ե­րեք հա­մերգ­նե­րը նա­խա­տե­սուած են Պալ­թի­մո­րի սիմ­ֆո­նիք նուա­գա­խում­բին հետ։

Հինգշաբթի, Յունուար 28, 2016

Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան նուա­գա­խում­բի հիմ­նադ­րու­թեան 10-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին շրջագ­ծով ե­րէկ ե­րե­կո­յեան յատ­կան­շա­կան հա­մերգ մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի Օ­փե­րա­յի եր­դի­քին տակ։ Գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Սէր­կէյ Սմբա­տեա­նի մա­կա­նին ներ­քեւ հան­դէս ե­կաւ նուա­գա­խում­բը, ո­րուն միա­ցած էին նաեւ եր­կու աշ­խար­հահռ­չակ ա­րուես­տա­գէտ­ներ։

Էջեր