Արխիւ

Երկուշաբթի, Օգոստոս 31, 2015

Մինչ Ուք­րայ­նոյ ճգնա­ժա­մը կը շա­րու­նա­կէ ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն զբա­ղեց­նել մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գը, շա­բա­թա­վեր­ջին կա­րե­ւոր հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի, Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի եւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի մի­ջեւ։ Ե­րեք ղե­կա­վարն­ե­րը այս հե­ռա­խօ­սազ­րոյ­ցին ըն­թաց­քին որ­պէս հիմ­նա­կան նիւթ անդ­րա­դար­ձան Ուք­րայ­նոյ առ­կայ ի­րա­վի­ճա­կին եւ Մինս­քի պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թիւն­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 31, 2015

Թրքական ռազմաօդանաւերը շաբաթավերջին ռմբակոծեցին Հալէպի հիւսիս-արեւեալ շրջանները:
Անգարա անվտանգ գօտիի մը ստեղծումը միշտ կը կարեւորէ՝ ԻՇԻՊ-ը հեռու պահելու համար իր սահմանէն:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 31, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ե­րէկ լրա­ցաւ նի­ժե­րիա­ցի ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րուն Պո­քօ Հա­րամ ծայ­րա­յե­ղա­կան խմբա­ւոր­ման կող­մէ ա­ռե­ւանգ­ման 500-րդ օ­րը: Այս առ­թիւ Նի­ժե­րիոյ տարբեր շրջան­նե­րուն եւ յատ­կա­պէս մայ­րա­քա­ղաք Ա­պո­ժա­յի մէջ բո­ղո­քի մեծ եր­թեր կազ­մա­կեր­պուե­ցան: Եր­թե­րուն գլխա­ւոր ռահ­վի­րան Bring Back Our Girls (Մեր աղ­ջիկ­նե­րը տուն դար­ձու­ցէք) շար­ժումն է, որ կը վա­յե­լէ ոչ միայն երկ­րի, այլ նաեւ՝ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան զօ­րակ­ցու­թիւ­նը:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 31, 2015

Ա­նուշ Թրուանց կը տե­ղե­կաց­նէ Ե­րե­ւա­նէն.-

Քոպանիէն Թովմասեան ընտանիքին Իսթանպուլ-Երեւան ուղեւորութիւնը մնաց Չորեքշաբթի օրուան:
Ըստ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի, օդակայանին մէջ ծագած են փաստաթուղթերու վերաբերեալ հարցեր:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 31, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ­կա­յին ըն­կե­րու­թիւ­նը կեն­դա­նի գոր­ծա­րա­նա­ւո­րու­թիւն մը ու­նե­նա­լու հա­մար անհ­րա­ժե՛շտ է ըն­կե­րակ­ա­նու­թեան-հա­սա­րա­կաց միտք։ Ար­դա­րեւ ըն­կե­րու­թիւ­նը կազ­մող ա­մէն մէկ ան­հատ «ան­դամ» է ամ­բող­ջու­թեան եւ ա­ռանց այդ մէկ ան­դա­մին պա­կաս կը մնայ միու­թիւ­նը, չի կազ­մուիր ամ­բող­ջու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

Երեւանի մօտ Միացեալ Նահանգներու դեսպան Ռիչըրտ Միլս մասնակցեցաւ TATON-ի հանդիպման:
Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ զբօսաշրջութիւնը զարգացնելու ուղղեալ ջանքեր՝ փակ սահմաններու պայմաններուն մէջ:

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

Այս շա­բա­թա­վեր­ջին բո­վան­դակ Թուր­քիոյ մէջ կը նշուի Օ­գոս­տո­սի 30-ի Մեծ Յաղ­թա­նա­կի տօ­նը։ Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս ամ­բողջ եր­կի­րը խոր ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ կը վեր­յի­շէ Հան­րա­պե­տու­թեան մե­ծա­նուն հիմ­նա­դիր Մուս­թա­ֆա Քե­մալ Ա­թա­թիւրքն ու իր զի­նա­կից ըն­կեր­նե­րը։

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լի­բա­նա­նը ցնծաց… Քա­ղա­քա­ցիա­կան պոռթ­կու­մը ան­ցեալ շա­բաթ ա­րա­բա­կան աշ­խար­հը յու­զող կա­րե­ւո­րա­գոյն ի­րա­դար­ձու­թիւնն էր:

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

​Նոյեմբերի 1-ին նախատեսուած կանխահաս ընտրութիւններուն ընդառաջ ժամանակաւոր կառավարութիւն:
Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան վաւերացուց Տավուտօղլուի գլխաւորած առժամեայ դահլիճը:

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

​Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանին կողմէ շնորհուած շնորհակալագրին եւ յուշամետայլին յանձնման հանդիսաւոր հաւաքոյթը:
Ղազարոս Ունան երախտագիտական զգացումներով շրջապատուեցաւ՝ Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէին մատուցած նուիրեալ ծառայութիւններուն բերումով:

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ շատ մը հնարք­նե­րո­վը ու գիւ­տե­րո­վը կը պար­ծե­նայ, կա­տա­րեալ ըլ­լա­լու ինք­նա­խա­բէու­թեամբ ինքն իր­մով կը հպար­տա­նայ։

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

ԺԻ­ՐԱՅՐ ՉՈ­ԼԱ­ՔԵԱՆ

Ան­կա­խու­թեան սկիզ­բին, Սփիւռ­քի հա­յա­խօս շրջա­նակ­նե­րուն մե­ծա­գոյն յոյսն էր, որ Հա­յաս­տա­նի եր­րորդ Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը ե­ռա­գոյ­նին եւ զի­նանշա­նին կող­քին պի­տի վե­րա­կանգ­նէ դա­սա­կան ուղ­ղագ­րու­թիւ­նը իբր հաշ­տու­թեան ամ­բող­ջա­կան նշան իր ժա­ռան­գու­թեան հետ, կամր­ջե­լով եր­րոր­դը ա­ռա­ջի­նին, որ հռչա­կուած էր եւ ձեռք բե­րուած ա­նա­սե­լի ող­բեր­գու­թիւն­նե­րու եւ սխրանք­նե­րու գնով։

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

Այս տա­րի, աշ­խար­հա­տա­րած Ռամ­կա­վար կու­սակցա­կան­ներ կը պատ­րաստուին Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ՌԱԿ) նոր Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան մը ընտ­րու­թեան։

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

«Միու­թիւն 2015. յաղ­թա­նա­կի ժա­ռան­գորդ­նե­րը» ռազ­մա­մար­զա­կան հա­ւա­քի եզ­րա­փա­կիչ մի­ջո­ցա­ռու­մը նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ։

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2015

​Թուրքիոյ, Ատրպէյճանի եւ Թիւրքմենիստանի միջեւ նախարարներու հաւաք:
Մեւլիւտ Չավուշօղլու եւ Էլմար Մամէտեարով անդրադարձան Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին:

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

2016 թո­ւա­կա­նի Օ­գոս­տո­սի 5-21 թո­ւական­նե­րուն մի­ջեւ, Ռիօ Տը Ժա­նէյ­րո­յի մէջ (Պրա­զի­լիա) տե­ղի կ՚ու­նե­նան ա­մառ­նա­յին ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րը:

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ ա­մե­րի­կա­հայ գոր­ծա­րար ու բա­րե­րա­րու­հի Սիլ­վա Չաք­մաք­ճեա­նի հետ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

«Միու­թիւն-2015. յաղ­թա­նա­կի ժա­ռան­գորդ­ներ» մի­ջազ­գա­յին ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու կրթա­կան ռազ­մա­մար­զա­կան մրցոյթ-հա­ւա­քը այ­սօր կ՚եզ­րա­փա­կուի Հա­յաս­տա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

Ֆրան­սա­հայ հա­մայն­քը կորսն­ցուց իր ե­րէց սե­րուն­դէ գոր­ծիչ­նե­րէն մին։ Ոչ եւս է Ժագ Թո­րա­նեան, որ ե­ղած է «Les Nouvelles d'Armenie» ամ­սագ­րի հիմ­նա­դիրն ու ա­ռա­ջին գլխա­ւոր խմբա­գի­րը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ շա­րու­նա­կեց երկ­րի քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ խորհր­դակ­ցու­թիւն­ներ ու­նե­նալ՝ սահ­մա­նադ­րու­թեան բա­րե­փոխ­ման նա­խագ­ծին կա­պակ­ցու­թեամբ։

Էջեր