Արխիւ

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն Ե­րե­ւա­նի Հա­լա­պեան փո­ղո­ցին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պայ­թում մը։ Փո­ղո­ցի թիւ 11 շէն­քին մօտ օ­թօ­պիւ­սի մը մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պայ­թում մը, ո­րու հե­տե­ւան­քով եր­կու հո­գի զո­հուե­ցաւ, կան նաեւ վի­րա­ւոր­ներ։ Հա­լա­պեան-Ար­զու­մա­նեան փո­ղոց­նե­րու խաչ­մե­րու­կին՝ «Նիգ» սրճա­րա­նի մօ­տա­կայ­քին պա­տա­հե­ցաւ այս պայ­թու­մը, որ­մէ ան­մի­ջա­պէս վերջ սկսան փրկա­րա­րա­կան եւ քննչա­կան աշ­խա­տանք­ներ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ան­դամ­նե­րը ե­րէկ պտոյտ մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին դէ­պի Ե­նի­գիւղ։ Գիւտ Տփոյ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ պար­տէ­զին մէջ ա­նոնք ան­ցու­ցին հա­ճե­լի օր մը:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

Թրքահայ գեղարուեստասէրները կը սպասեն Հինգշաբթի օրուան ձեռնարկին:
«Մարալ»ի ընտանիքը ջերմ մթնոլորտի մը մէջ կը հիւրընկալէ Հայաստանի Պարի պետական համոյթը, որու անդամներուն ի պատիւ երէկ երեկոյեան սարքուեցաւ բարիգալստեան ընթրիք մը:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 25, 2016

Թիւնէլի հրապարակին եւ Հայտարփաշայի կայարանին մօտ ոգեկոչումներ՝ անվտանգութեան միջոցառումներով:
Թուրքիոյ մէջ հասարակութեան զանազան շրջանակները այս տարի եւս նշեցին Ապրիլի 24-ը՝ հանդէս գալով մամլոյ յայտարարութիւնով մը:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 25, 2016

Ամբողջ աշխարհի հայութիւնը շաբաթավերջին բիւր յարգանքով ու խոր երկիւղածութեամբ խնդրեց իր Սուրբ նահատակներուն բարեխօսութիւնը:
Ծիծեռնակաբերդի բարձունքը դարձեալ մագնիսացուց հայ ժողովուրդին ուշադրութիւնը:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «2016 թուականի Ապրիլի 24-ին, ի լուր աշխարհի կը յայտարարեմ, որ Արցախի մէջ պիտի չըլլայ հայերու բնաջնջում կամ բռնագաղթեցում»:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 25, 2016

Հա­յաս­տա­նի Պա­րի պե­տա­կան հա­մոյ­թը այս ա­ռա­ւօտ կա­նուխ ժա­մա­նեց քա­ղաքս։ Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» եր­գի-պա­րի հա­մոյ­թին հրա­ւէ­րով ու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Իս­թան­պուլ հա­սաւ Պա­րի պե­տա­կան ան­սամպ­լը։ Ե­շիլ­գիւ­ղի «Ա­թա­թիւրք» օ­դա­կա­յա­նին մէջ խում­բը դի­մա­ւո­րուե­ցաւ «Մա­րալ»ի գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Կար­պիս Չափ­քա­նին եւ այլ ան­դամ­նե­րուն կող­մէ։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 25, 2016

Համայնքային շրջանակները յարատեւութեան մաղթանքով ու զօրակցութեան տրամադրութեամբ ողջունեցին Շիշլի մարզակումբի հիմնադրութեան 70-ամեակը:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի գլխաւորութեամբ Էթիլէրի մէջ կազմակերպուած պաշտօնական ընթրիքը փայլուն անցաւ:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 25, 2016

Ապ­րի­լի 24-ի առ­թիւ ե­րէկ Ս. Պա­տա­րագ մա­տու­ցուե­ցաւ Գում­գա­բուի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի տնօ­րի­նու­թեամբ, այս տա­րի եւս շա­րու­նա­կուե­ցաւ Ապ­րի­լի 24-ի առ­թիւ Գում­գա­բուի մէջ Ս. Պա­տա­րա­գի մա­տուց­ման նա­խըն­թա­ցը, որ կը շա­րու­նա­կուի քա­նի մը տա­րիէ ի վեր եւ այ­լեւս ա­ւան­դու­թեան մը վե­րա­ծուե­լու վրայ է։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 25, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ Ապ­րի­լի 24-ին առ­թիւ Ա­թո­ռա­նիստ Մայր Ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցուած Ս. Պա­տա­րա­գին առ­թիւ խօ­սե­ցաւ հե­տե­ւեալ քա­րո­զը։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Պատ­րիար­քա­րա­նի կող­մէ թո­ղար­կուած պաշ­տօ­նա­կան բնա­գի­րը։ 
ՔՐԻՍ­ՏՈՍ ՅԱ­ՐԵԱՒ Ի ՄԵ­ՌԵ­ԼՈՑ
Գո­հու­թիւն եւ փառք Ա­մե­նա­կա­լին Աս­տու­ծոյ, որ կը շա­րու­նա­կենք վա­յե­լել մեր Տի­րոջ եւ Փրկչի Յի­սու­սի Քրիս­տո­սի Սուրբ Յա­րու­թեան տա­ղա­ւա­րի ցնծու­թիւ­նը։ Կը շա­րու­նա­կենք ձայ­նակ­ցիլ հրեշ­տակ­նե­րուն, ո­րոնք վի­մա­փոր գե­րեզ­մա­նի դրան քա­րը գլո­րե­ցին եւ յայ­տա­րա­րե­ցին, թէ «Քրիս­տոս, խա­չուած Նա­զով­րե­ցին չէ աստ, այլ՝ յա­րեաւ»։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 25, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Լա՛ւ տրա­մադ­րու­թիւն ու­նե­նալ» կը նշա­նա­կէ՝ ինք­նավս­տահ ըլ­լալ, կո­րո­վի, զօ­րեղ զգալ ինք­զինք, քա­ջա­րի ըլ­լալ եւ պատ­րաս­տա­կամ՝ կա­տա­րե­լու այն ի՛նչ որ ի­րեն կը վե­րա­բե­րի։ Լաւ տրա­մադ­րու­թիւն ու­նե­ցո­ղը «հո­գիի ուժ» ու­նե­ցող մէկն է։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 25, 2016

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷ­ՃԵԱՆ

Ար­ցա­խի սահ­ման­նե­րուն վրայ հայ զի­նուորն ու կա­մա­ւո­րը Ապ­րի­լի ա­ռա­ջին օ­րե­րուն սխրանք­ներ ար­ձա­նագ­րե­ցին, ա­զէ­րի յե­լու­զակ­նե­րը ետ մղե­ցին գրա­ւեալ տա­րածք­նե­րէ եւ հայ­կա­կան դրօ­շը վե­րա­հաս­տա­տե­ցին Թա­լի­շի, Մա­տա­ղի­սի ու շրջա­կայ դիր­քե­րու վե­րեւ:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 25, 2016

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը, օրհ­նու­թեամբ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի, լոյս ըն­ծա­յեց հո­գե­լոյս Տ. Վա­հան Ծ. Վրդ. Բաս­տա­մեան­ցի (1842-1881) կա­նո­նա­գի­տա­կան եր­կե­րու ժո­ղո­վա­ծոն։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 25, 2016

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ յանձ­նուե­ցաւ «Աու­րո­րա» մրցա­նա­կը, ո­րու ա­ռա­ջին դափ­նե­կի­րը դար­ձաւ Մար­գա­րիտ Փա­րան­կի­ցէ (Պրուն­տի)։ Միւս թեկ­նա­ծու­ներն էին՝ Թոմ Քա­թի­նա (Սու­տան), Սաի­տա Ղու­լամ Ֆա­թի­մա (Փա­քիս­տան) եւ Հայր Պեռ­նար Քին­վի (Կեդ­րո­նա­կան Ափ­րի­կէի Հան­րա­պե­տու­թիւն)։

Շաբաթ, Ապրիլ 23, 2016

Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ՌԱԿ) Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուած վե­րա­կանգ­նու­մի ու վե­րա­միա­ւոր­ման շարժ­ման ե­ռօ­րեայ հա­մա­ժո­ղո­վը հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ Այս առ­թիւ կու­սակ­ցու­թեան յա­ռա­ջա­տար ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը սար­քե­ցին մամ­լոյ ա­սու­լիս մը, ո­րով ամ­փո­փե­ցին հա­մա­ժո­ղո­վին շրջագ­ծով կա­տա­րուած աշ­խա­տան­քը։

Շաբաթ, Ապրիլ 23, 2016

Կա­զիան­թէ­պի մէջ այս շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Թուր­քիա-Եւ­րո­միու­թիւն յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ կա­րե­ւոր հա­ւա­քոյթ մը։

Շաբաթ, Ապրիլ 23, 2016

«Tert.am» կայ­քէ­ջին վրայ կը կար­դանք.- 
1915։ Ան­ցեալ տա­րի 100-րդ տա­րե­լիցն էր։ Մէկ դա­րը քիչ չէ՝ ե­ղա­ծը յաղ­թա­հա­րե­լու հա­մար։ Ու այդ ի­մաս­տով, այս տա­րին ա­ւե­լի կա­րե­ւոր է, քան ան­ցեալ տա­րին, այս տա­րուան Ապ­րի­լի 24-ին պի­տի ե­րե­ւայ՝ մենք Ե­ղեռ­նը յաղ­թա­հա­րած ենք, թէ չէ։ 

Շաբաթ, Ապրիլ 23, 2016

Մոսկուա կը փորձէ դարձեալ սառեցնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւնը:
Սէրկէյ Լաւրով երէկ բազմակողմանի քննարկումներ ծաւալեց Երեւանի ղեկավարութեան հետ:

Շաբաթ, Ապրիլ 23, 2016

23 Ապրիլը խանդավառութեամբ կը տօնուի բովանդակ Թուրքիոյ մէջ՝ միասնականութեան գիտակցութեամբ:
Ազգային գերիշխանութեան տօնին զուգահեռ կը նշուի խորհրդարանի հիմնադրութեան 96-րդ տարեդարձը:

Շաբաթ, Ապրիլ 23, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Նախ­քան Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի Ե­րե­ւան ժա­մա­նե­լը, Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Շա­ւարշ Քո­չա­րեան Հինգ­շաբ­թի օր տե­ղի ու­նե­ցած կա­ռա­վա­րու­թեան նիս­տի ա­ւար­տին մամ­լոյ ա­սու­լիս մը տա­լով՝ ընդ­հա­նուր շեշ­տադ­րում­ներ կը կա­տա­րէր ղա­րա­բա­ղեան հիմ­նախնդ­րի զար­գա­ցում­նե­րու վեր­ջին փու­լին մա­սին: Բա­ցո­րոշ է, որ ղա­րա­բա­ղեան հիմ­նախնդ­րի ներ­կայ փու­լը մտած է քննար­կում­նե­րու կա­րե­ւոր ան­ցումա­յին շրջան մը:

Շաբաթ, Ապրիլ 23, 2016

Հայութիւնը աշխարհի չորս ծագերուն կ՚ոգեկոչէ իր սրբադասեալ նահատակները:
Ապրիլի 24-ի առթիւ տեղի կ՚ունենան արարողութիւններ՝ ի յիշատակ 1915-ի անմեղ զոհերուն:

Էջեր