Արխիւ

Երեքշաբթի, Յունուար 26, 2016

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Կիւմրիի «Վիլլա Կարս» պանդոկը չի սահմանափակուիր միակողմանի գործունէութեամբ ու վերածուած է մշակութային կեդրոնի մը:
Պատմական Ալեքսանտրոպոլի ծխական եկեղեցւոյ կից դպրոցէն ներս բանաստեղծ Աւետիք Իսահակեան ունէր դասընկեր մը…

Երեքշաբթի, Յունուար 26, 2016

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին պա­տուեց ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թի խմբագ­րա­տու­նը։ Գե­րա­պայ­ծա­ռին կ՚ու­ղեկ­ցէր Տ. Աբ­րա­համ Ծ. Վրդ. Ֆրա­տեան։

Երեքշաբթի, Յունուար 26, 2016

Համայնքային վաքըֆներու հարթակը (VADİP) երէկ երեկոյեան գումարեց 2016 թուականի իր առաջին ժողովը:
Ելմտական յանձնախումբին կողմէ մեր վարժարաններու վիճակին շուրջ պատրաստուած տեղեկագիրը կը պարզէ ահազանգային պատկեր մը:

Երեքշաբթի, Յունուար 26, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան կը շա­րու­նա­կէ իր այ­ցե­լու­թիւ­նը դէ­պի Լոս Ան­ճե­լըս։ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րեւմ­տեան Թե­մէն ներս ան կը հիւ­րըն­կա­լուի ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ։

Երեքշաբթի, Յունուար 26, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեան­քի մէջ, մար­դիկ ու­նին բազ­մա­թիւ պար­տա­կա­նու­թիւն­ներ, զորս պէտք է կա­տա­րեն, այ­լա­պէս ի­րենց «մա՛րդ» կո­չու­մին ան­հա­ւա­տա­րիմ գտնուած կ՚ըլ­լան։

Երկուշաբթի, Յունուար 25, 2016

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմէն ներս:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան երէկ պատարագեց Լոս Անճելըսի մէջ - Նորին Սրբազնութիւնը ձեռաց խաչ մը նուիրեց Առաջնորդ Տ. Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանին:

Երկուշաբթի, Յունուար 25, 2016

Ե­րու­սա­ղէ­մի մէջ Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին վեր­ջերս Հին տո­մա­րի հա­մա­ձայն նշեց Տի­րոջ Ս. Ծննդեան եւ Աս­տուա­ծա­յայտ­նու­թեան տա­ղա­ւա­րը։ Այս առ­թիւ, ըստ ըն­կա­լեալ սո­վո­րու­թեան, Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, Իս­թան­պու­լէն դէ­պի Ե­րու­սա­ղէմ կազ­մա­կերպո­ւե­ցաւ ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն։

Երկուշաբթի, Յունուար 25, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կի­րա­կի ա­ռա­ւօտ, կա­նուխ ժա­մե­րուն, նստած գողտ­րիկ, գե­ղե­ցիկ ե­կե­ղեց­ւոյ նստա­րան­նե­րուն վրայ, կը դի­տեմ Սուրբ Խո­րա­նը։ Այդ պա­հը այն խորհր­դա­ւոր պահն է՝ երբ ա­ռան­ձին մտա­ծե­լու, խորհրդա­ծե­լու եւ ապ­րե­լու ա­ռի­թը ու­նիմ վե­հա­գոյն ճշմար­տու­թիւ­նը, կ՚ամ­փո­փուիմ եւ կը վե­րա­նամ, մտա­պէս կը յափշ­տա­կուիմ երբ կը մտա­ծեմ, որ քիչ յե­տոյ այդ նոյն Սուրբ Խո­րա­նին վրայ պի­տի կա­տա­րուի աշ­խար­հի ամ­բողջ պատ­մու­թեան ե­զա­կի զո­հա­բե­րու­մը՝ նուի­րու­մը եւ պի­տի ապ­րուի կեան­քի աննման ճշմար­տու­թիւ­նը… ան­ձայն, հա­մեստ այդ Սուրբ Սե­ղա­նին վրայ։

Երկուշաբթի, Յունուար 25, 2016

Այս տա­րի կը լրա­նայ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կը: Այս ա­ռի­թով Ար­ցա­խի կա­ռա­վա­րու­թեան եւ «Ե­րե­ւա­նի Ա­րա­րատ քո­նեա­քի-գի­նիի-օ­ղիի գոր­ծա­րան»ի ու «Ստե­փա­նա­կեր­տի քո­նեա­քի գոր­ծա­րան»ի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, պի­տի թո­ղար­կուի տա­սը հա­զար շիշ՝ քսան­հինգ տա­րե­կան յո­բե­լե­նա­կան քո­նեաք, իր ֆէյս­պու­քեան է­ջին մէջ գրած է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Փոխ-վար­չա­պետ Ար­թուր Ա­ղա­բէ­կեան:

Երկուշաբթի, Յունուար 25, 2016

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­յին հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թեան լրա­տուա­կան եւ վեր­լու­ծա­կան հա­ղոր­դում­նե­րու տնօ­րէն, հե­ռուս­տա­մեկ­նա­բան Գէորգ Ալ­թու­նեան «Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ» (IDeA) հիմ­նադ­րա­մի հա­մա­հիմ­նա­դիր Ռու­բէն Վար­դա­նեա­նին յանձ­նած է «Ա­ռա­ջին լրա­տուա­կան» ծա­ռա­յու­թեան ա­մե­նա­մեայ մրցա­նա­կը։

Երկուշաբթի, Յունուար 25, 2016

Թեհ­րա­նի եւ Փե­քի­նի մի­ջեւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը կը զար­գա­նայ նոր թա­փով։ Շա­բա­թա­վեր­ջին Ի­րա­նի եւ Չի­նաս­տա­նի մի­ջեւ կնքուե­ցաւ ռազ­մա­վա­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, որ կ՚ընդգրկէ քսանհինգ տա­րուան ժամ­կէտ մը։

Երկուշաբթի, Յունուար 25, 2016

Եւ­րո­միու­թեան Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ անվ­տան­գու­թեան հար­ցե­րով գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տար Ֆե­տեր­քիա Մո­կե­րի­նի այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Ան­գա­րա­յի մէջ, ուր կը հիւ­րըն­կա­լուի ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Դէ­պի Թուր­քիա պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին ի­րեն կ՚ըն­կե­րա­նան Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի Ընդ­լայն­ման ու հա­րե­ւա­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գծով կո­մի­սար Եո­հան­նէս Հան եւ Մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան ու ճգնա­ժա­մե­րու կառ­ա­վար­ման գծով կո­մի­սար Խրիս­տոս Սթի­լիա­նի­տէս։

Երկուշաբթի, Յունուար 25, 2016

Ֆրան­սա­յի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան զար­գաց­ման ու ֆրան­սա­խօ­սու­թեան գծով պե­տա­կան քար­տու­ղար Ան­նիկ Ժի­րար­տէն շա­բա­թա­վեր­ջին շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Հարկ է նշել, որ ան միեւ­նոյն ժա­մա­նակ Ֆրան­սա­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան մօտ անձ­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչն է՝ Ֆրան­սա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի։

Երկուշաբթի, Յունուար 25, 2016

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան շա­բա­թա­վեր­ջին հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ա­նոնք քննար­կե­ցին հայ-ի­րա­նա­կան բա­րե­կա­մա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին վե­րա­բե­րեալ նիւ­թեր։ Եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը շօ­շա­փե­ցին նաեւ մի­ջազ­գա­յին եւ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին օ­րա­կար­գի շարք մը ար­դի հար­ցե­րը։

Երկուշաբթի, Յունուար 25, 2016

Ճօ Պայտըն շաբաթավերջին Իսթանպուլի մէջ հիւրընկալուեցաւ Էրտողանի եւ Տավուտօղլուի կողմէ:
Թուրքիա եւ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ հասարակաց թշնամի կը համարեն ահաբեկչական կազմակերպութիւնները:

Երկուշաբթի, Յունուար 25, 2016

Օքս­ֆորտ հա­մալ­սա­րա­նին մէջ կազ­մա­կեր­պուած «Ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը 21-րդ դա­րուն» խո­րագ­րեալ խորհր­դա­ժո­ղո­վը շա­բա­թա­վեր­ջին հա­սաւ իր ա­ւար­տին

Երկուշաբթի, Յունուար 25, 2016

ԶԵՆՈԲ ՔՀՆՅ. ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ

Ե­կե­ղե­ցա­կա­նի բո­վան­դակ կեանքն ու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը խո­շո­րա­ցոյ­ցի տակ է։ Կա­րե­լի չէ հեր­քել կամ ու­րա­նալ զայն։

Երկուշաբթի, Յունուար 25, 2016

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Պարզ է, որ տե­ղե­կա­տուա­կան եւ քա­րոզ­չու­թեան մար­զե­րուն մէջ շար­ժա­պատ­կե­րը շատ կա­րե­ւոր գոր­ծօն է, մա­նա­ւանդ երբ ա­րուես­տի մա­կար­դա­կով եւ ար­ժէք­նե­րով կը պատ­րաս­տուի:

Երկուշաբթի, Յունուար 25, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

21 ­Յու­նո­ւա­րին լրա­ցաւ մա­հո­ւան 144-րդ ­տա­րե­լի­ցը­ հայ գրա­կա­նու­թեան վա­ղա­մե­ռիկ հան­ճա­րին՝ ­Պետ­րոս ­Դու­րեա­նի, որ միայն 21 տա­րի ապ­րե­ցաւ՝ մա­հա­ցու հի­ւան­դու­թեան դէմ ­պայ­քա­րե­լով եւ, այդ ճամ­բով, Մահ-ւան դէմ մղո­ւած ­Մար­դու­յա­ւի­տե­նա­կան ­Պայ­քա­րին հան­ճա­րեղ եր­գի­չը դառ­նա­լով։

Երկուշաբթի, Յունուար 25, 2016

Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին շար­ժա­ռի­թով ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ շքեղ հան­դի­սու­թիւն մը։ Հար­պիէի «Լիւթ­ֆի Քըր­տար» կեդ­րո­նին մէջ այս առ­թիւ Պէ­յօղ­լուի Լու­սա­ւո­րիչ երգ­չա­խում­բը ներ­կա­յա­ցուց «Հրանդ Տինք» ժա­մա­նա­կա­կից օ­րա­թո­րիոն։

Էջեր