Արխիւ

Չորեքշաբթի, Մայիս 18, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը նա­խըն­թաց օր Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց «Քրիս­տո­սի խա­ղա­ղու­թիւն» (Pax Christi) մի­ջազ­գա­յին կա­թո­լիկ կազ­մա­կեր­պու­թեան Աւստ­րիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն ու ան­դամ­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Մայիս 18, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Սո­ֆիա։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նին կող­մէ գլխաւորուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը Պուլ­կա­րիոյ մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ կը մաս­նակ­ցի՝ Եւ­րո­պա­յի խոր­հուր­դի ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ժո­ղո­վին։

Չորեքշաբթի, Մայիս 18, 2016

«Qatar Airways» ընկերութիւնը յաւակնոտ եւ ուշագրաւ ծրագրերով մուտք կը գործէ Հայաստանի շուկայ:
Տոհայի միջոցաւ դէպի Միացեալ Նահանգներ, Աւստրալիա եւ Եւրոպա հասնելու համար ձեռնտու հնարաւորութիւններ:

Չորեքշաբթի, Մայիս 18, 2016

Հայաստան հերթական անգամ մասնակցութիւն բերաւ Ժընեւի Գրքի միջազգային փառատօնին:
Տաղաւարը առարկայ դարձաւ բազմազգ գրասէրներու անմիջական հետաքրքրութեան՝ իր ճոխ նիւթերով:

Չորեքշաբթի, Մայիս 18, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ղա­րա­բա­ղի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն հա­մար ան­կա­խու­թիւն ճանչ­նա­լու հար­ցը միշտ ա­ռաջ­նա­յին է: Ա­րիւ­նով նուա­ճուած այս տա­րած­քի ան­կա­խու­թեան ճա­նաչ­ման  մա­սին խօ­սի­լը ա­ւե­լի մեծ աշ­խու­ժու­թեամբ շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը դրուէր մաս­նա­ւո­րա­պէս անց­նող 1 Ապ­րի­լին սկիզբ ա­ռած քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մի ա­մե­նէն թէժ պա­հե­րուն:

Չորեքշաբթի, Մայիս 18, 2016

Սերժ Սարգսեան. «Ատրպէյճանի նախագահի հաւաստիացումները քիչ հաւատ կը ներշնչեն»:
Հայաստանի նախագահը շահեկան համարեց մշտադիտարկումը, որովհետեւ հայկական կողմը երբեք չի խախտեր հրադադարը:

Չորեքշաբթի, Մայիս 18, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Աս­տուած՝ Ա­րա­րի­չը յայտ­նեց Իր Օ­րէն­քը Իր ժո­ղո­վուր­դին, այս­պէս պատ­րաս­տե­լով Յի­սուս Քրիս­տո­սի Գա­լուս­տը։ Ար­դա­րեւ Մով­սէ­սի Օ­րէն­քը կ՚ար­տա­յայ­տէ բազ­մա­թիւ ճշմար­տու­թիւն­ներ՝ ո­րոնք բնա­կան­ա­բար մատ­չե­լի են բա­նա­կա­նու­թեան։

Չորեքշաբթի, Մայիս 18, 2016

ՆԱ­ԶԱ­ՐԷԹ ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

Սեպ­տեմ­բեր 3-ին, 187 տա­րի ա­ռաջ, ներ­կա­յիս իբ­րեւ Ատր­պէյ­ճան ճանչ­ցո­ւած երկ­րին հիւ­սիս-ա­րեւ­մուտ­քը գտնո­ւող ­Շամ­խոր քա­ղա­քին մէջ, իր ա­ւար­տին հա­սաւ 18-րդ ­դա­րուն սկսած եւ մին­չեւ 1829 թո­ւա­կա­նը շա­րու­նա­կո­ւած ռուս-պարս­կա­կան եր­կա­րա­տեւ պա­տե­րազ­մին կա­րե­ւո­րա­գոյն ու վճռո­րոշ ճա­կա­տա­մարտ­նե­րէն մէ­կը՝ ռու­սա­կան զօր­քե­րու եւ ա­նոնց յա­ռա­ջա­պահ ու­ժը կազ­մող հայ կա­մա­ւո­րա­կան­նե­րու փայ­լուն յաղ­թա­նա­կով։

Չորեքշաբթի, Մայիս 18, 2016

Աբ­րա­համ Լին­քը­նը Ամերիկայի Միացեալ Նա­հանգ­նե­րու 16-րդ նա­խա­գահն էր: Լին­քը­նը ազ­գա­յին հե­րոս էր, ա­նոր հետ կը կա­պուի ստրկա­տի­րա­կան հա­մա­կար­գի վե­րա­ցու­մը եւ Սպի­տակ տան մէջ միաս­նու­թեան եւ ազ­նուու­թեան մթնո­լոր­տի հաս­տա­տու­մը:

Երեքշաբթի, Մայիս 17, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Գիր­քե­րը մար­դուս ա­մե­նէն հա­ւա­տա­րիմ ու ան­կեղծ բա­րե­կամ­ներն են, իսկ գրա­դա­րան­նե­րը՝ լու­սա­ւոր եւ ա­պա­հով պատս­պա­րանն է, որ հե­ռու կը պա­հէ մտքի խա­ւա­րի ա­մէն տե­սակ վնա­սա­բեր ազ­դե­ցու­թիւն­նե­րէն։ Եւ այս ի­մաս­տով, ի­րա­պէ՛ս գիր­քե­րը եւ գրա­դա­րան­նե­րը «լոյս աշ­խարհ»ի մը կը վե­րա­ծեն մու­թէն ու խա­ւա­րէն տագ­նա­պած ու տուայ­տած մար­դը։

Երեքշաբթի, Մայիս 17, 2016

ՊԱՅ­ԾԻԿ ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Իր ա­ւար­տին հա­սաւ ար­դէն Սթոք­հոլ­մի Globe Arena-ի «Եւ­րո­տե­սիլ 2016»ի եզ­րա­փա­կիչ փու­լը, որ հա­կա­ռակ Եւ­րո­պա­յի տա­րած­քին գտնո­ւող­նե­րու քո­ւէար­կու­թեանց, 534 կէ­տե­րով յաղ­թա­նակ ար­ձա­նագ­րեց Ուք­րայ­նան ներ­կա­յաց­նող թա­թա­րա-հայ­կա­կան ար­մատ­նե­րով Ճա­մա­լան՝ Սու­սան­նա Ճա­մալ­դի­նո­վան, իր ե­տին ձգե­լով Աւստ­րա­լիա­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչն ու Ռու­սաս­տա­նը (491): 

Երեքշաբթի, Մայիս 17, 2016

Սերժ Սարգսեան-Իլհամ Ալիեւ հանդիպման պահուն Արցախի ճակատին վրայ հայ զինուոր մը նահատակուեցաւ Ատրպէյճանի կողմէ բացուած կրակին հետեւանքով։
Համաձայնութիւն գոյացաւ, որպէսզի ԵԱՀԿ ձեռնամուխ ըլլայ շփման գծին հրադադարի խախտումները հետաքննելու ուղղեալ դրութեան մը հաստատման աշխատանքին։

Երեքշաբթի, Մայիս 17, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ֆրան­սա­կան ո­րե­ւէ դե­ղա­րան կամ ա­նու­շա­հո­տե­րով եւ օ­դաո­րա­կիչ նիւ­թե­րով մաս­նա­գի­տա­ցած խա­նութ մը մտնե­լու եւ «հայ­կա­կան թուղ­թ» մը պա­հան­ջե­լու պա­հուն ա­մէն մարդ ան­մի­ջա­պէս կը հասկ­նայ, թէ ին­չի՞ մա­սին է խօս­քը: Papier d’Armé-nie. Այս­պէս կը կո­չուի այն զար­մա­նահ­րաշ թուղ­թը, ո­րուն ֆրան­սա­ցի­նե­րը ծա­նօթ են նա­խան­ցեալ դա­րէն ի վեր: Papier d’Armé-nie-ն այ­սօր կը նկա­տուի աշ­խար­հի ա­մե­նէն հին օ­դի թար­մա­ցու­ցի­չը:

Երեքշաբթի, Մայիս 17, 2016

VADİP-ի հերթական ժողովին ընթացքին համայնքային վարիչները ամփոփեցին առկախեալ ընտրութիւններու հիմնախնդրին վերաբերեալ վերջին իրադարձութիւնները: Պետրոս Շիրինօղլու եւ Թորոս Ալճան մեկնաբանեցին պաշտօնական պատկան շրջանակներէն հասած ազդանշանները, որոնք նոր երանգ մը կը ստանան նոր վարչապետի անուան յստակեցման բերումով:

Երեքշաբթի, Մայիս 17, 2016

Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քը ե­րէկ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ապ­րե­ցաւ թա­ղի Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի նա­խակր­թա­րա­նի բաժ­նէն ներս կազ­մա­կեր­պուած ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի փոք­րիկ­նե­րու ըն­թերց­ման տօ­նին առ­թիւ։ «Ա­ճա­ռեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դէ­սը, ո­րու բե­րու­մով ստեղ­ծուե­ցաւ տօ­նա­կան մթնո­լորտ։

Երեքշաբթի, Մայիս 17, 2016

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջերս դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան հա­մար կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ շրջապ­տոյտ մը դէ­պի Կա­պա­դով­կիա եւ Ան­գա­րա։ Խում­բը գլխա­ւո­րեց վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ու տնօ­րէն Գա­րե­գին Պար­սա­մեան, ո­րու հետ էին նաեւ ու­սու­ցիչ­ներ եւ ծնող­ներ։

Երեքշաբթի, Մայիս 17, 2016

Ե­շիլ­գիւ­ղի վար­ժա­րա­նի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը վեր­ջերս ճամ­բոր­դու­թիւն մը կա­տա­րե­ցին դէ­պի Էս­կի­շէ­հիր։ Վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն Ա­լին Պիւ­յիւ­քէ­րի գլխա­ւո­րած խում­բին մաս կազ­մե­ցին նաեւ ու­սուց­չա­կան կազ­մէն դէմ­քեր։

Երեքշաբթի, Մայիս 17, 2016

Մեծ Ե­ղեռ­նի 100-րդ տա­րե­լի­ցի շրջա­նին, Բան­կալ­թըի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը սա­ներ, գլխա­ւո­րու­թեամբ ի­րենց հա­յե­րէ­նի ու­սու­ցիչ Սե­ւան Տէ­յիր­մեն­ճեա­նի, ի­րա­կա­նա­ցու­ցեր էին աշ­խա­տանք մը՝ բա­ցա­յայ­տե­լու հա­մար նա­հա­տակ գրա­գէտ Ռու­բէն Սե­ւա­կի (1885-1915) կեն­սագ­րու­թե­նէն ո­րոշ դրուագ­ներ։

Երեքշաբթի, Մայիս 17, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ֆա­թի­հի քա­ղա­քա­պետ Մուս­թա­ֆա Տե­մի­րը։ Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ճա­շա­սե­ղա­նով մը պա­տուած է Մուս­թա­ֆա Տե­մի­րը։

Երկուշաբթի, Մայիս 16, 2016

Մխի­թա­րեա­նի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ո­գե­ւոր օր մը ապ­րե­ցաւ վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րու ա­ւան­դա­կան հա­ւա­քին առ­թիւ։ Խա­ւի­ծի օ­րը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ սա­նե­րուն հա­մախմբ­ման՝ դպրո­ցի պատ­մա­կան հա­մա­լի­րէն ներս։

Էջեր