Արխիւ

Երկուշաբթի, Յուլիս 18, 2016

ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան կո­մի­տէն ա­ւար­տեց 40-րդ նս­տա-շըրջա­նը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Իս­թան­պու­լի մէջ։ Շա­բա­թա­վեր­ջին, այս նստաշր­ջա­նին շրջագ­ծով, ինչ­պէս ար­դէն կը նա­խա­տե­սուէր՝ Ա­նիի ա­ւե­րակ­նե­րը ընդգր­կուե­ցան ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցու­ցա­կին վրայ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 18, 2016

Հայաստանի Ոստիկանութեան բաժանմունքներէն մին երէկ բռնագրաւուեցաւ խումբ մը զինեալներու կողմէ:
Իրաւապահ մարմինները աշխատանք կը տանին հարցը առանց յաւելեալ արիւնահոսութեան լուծելու համար. ոստիկան մը զոհ: Նախագահ Սերժ Սարգսեանի մօտ խորհրդակցութիւն մը տեղի ունեցաւ դէպքերու ընթացքին առընչութեամբ: Կը պահանջուի Ժիրայր Սէֆիլեանի ազատ արձակուիլը:

Երկուշաբթի, Յուլիս 18, 2016

Յեղաշրջման ձախող փորձէն վերջ պետական գրեթէ բոլոր օղակներէն ներս լայնածաւալ գործողութիւններ սկսան՝ հերձատիրական խումբի բացայայտման նպատակով:
Երկրի բոլոր մեծ քաղաքներուն մէջ ցոյցեր:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան յամառ ոճով սկսաւ պահանջել, որ ԱՄՆ Թուրքիոյ յանձնէ զուգահեռ կառոյցին ղեկավարը:

Երկուշաբթի, Յուլիս 18, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թուր­քիա ճա­կա­տագ­րա­յին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու բո­վով կ՚անց­նի։ Հան­րա­պե­տա­կան շրջա­նին ստեղ­ծուած ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան բո­լոր նա­խըն­թաց­նե­րը ար­դէն փոր­ձա­քա­րի մը դէմ յան­դի­ման մնա­ցած են։ Սուր եր­կընտ­րանք­նե­րով պայ­մա­նա­ւո­րուած ժա­մա­նա­կաշր­ջան մը ձգուած է երկ­րին առ­ջեւ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 18, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սի­րե­լի՜ բա­րե­կամ­ներ, մար­դիկ ընդ­հան­րա­պէս կը տես­նուին եւ կը ճանչ­ցուին ի­րենց ար­տա­քին ե­րե­ւոյ­թով, եւ շատ ան­գամ ծա­ծուկ կը մնայ ա­նոնց նե­րաշ­խար­հը։ Մինչ­դեռ մար­դուս նե­րաշ­խար­հը կը կազ­մէ «իս­կա­կան մարդ»ը՝ իր յու­զում­նե­րով, փա­փաք­նե­րով, կիր­քե­րով, մտա­ծում­նե­րով, մէկ խօս­քով՝ իր նկա­րագ­րո՛վ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 18, 2016

«Ոս­կէ ծի­րան» շար­ժան­կա­րի մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը եզ­րա­փա­կուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Փակ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւնն ու մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցան «Մոս­կուա» շար­ժան­կա­րի դահ­լի­ճին մէջ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 18, 2016

ԳԱ­ՅԻԱ­ՆԷ ՅԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒ­ՆԵԱՆ-ՄԱՐ­ԿՈ­ՍԵԱՆ

Ժա­մա­նա­կա­կից ե­րա­խա­նե­րը կը շրջա­պա­տէ հնչիւն­նե­րու հա­րուստ աշ­խարհ, ո­րուն աղ­բիւ­րը կը հան­դի­սա­նան՝ պատ­կե­րաս­փիւ­ռը, ձայ­նաս­փիւ­ռը, հա­մա­ցան­ցը…

Շաբաթ, Յուլիս 16, 2016

Ե­րէկ գի­շե­րուան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը բազ­մա­թիւ ե­րե­սակ­նե­րով պի­տի ար­ձա­նագ­րուին Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան պատ­մու­թեան մէջ։ Տաս­նա­մեակ­ներ շա­րու­նակ յե­ղաշր­ջում­նե­րու թո­հու­բո­հով ապ­րած եր­կիր մը՝ գի­շե­րուան մը մէջ, շատ ալ հա­սուն ձե­ւով թօ­թա­փեց այդ հո­գե­վի­ճա­կը։ Եր­կի­րը մեծ քննու­թե­նէ մը ան­ցաւ ու կա­րե­լի է ը­սել՝ որ պա­տուով դուրս ե­կած է այդ փոր­ձու­թե­նէն։

Շաբաթ, Յուլիս 16, 2016

Պատմական ու մղձաւանջային գիշերէ մը վերջ, Թուրքիա այսօրուան այգաբացը դիմաւորեց անշրջադարձելիօրէն վերահաստատուած ազգային կամքի ամուր դրսեւումով։
Աշխարհի աչքին առջեւ կանխուեցաւ զինուորական յեղաշրջման փորձ մը: Զուգահեռ կառոյցին դաւադիր ծրագիրը ձախողեցաւ շնորհիւ պետական մարմիններուն եւ ժողովուրդին աննախընթաց դիմադրութեան։ Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան անզիջող եւ պաղարիւն դիրքորոշումով, նաեւ կուռ կոչերով երաշխաւորեց երկրին կայունութիւնն ու ներքին միասնականութիւնը։
Մայրաքաղաք Անգարայի, Իսթանպուլի եւ բազմաթիւ քաղաքներու մէջ ապրուեցան արիւնալի դէպքեր։ Ազգային մեծ ժողովի շէնքը եօթ ռումբերու թիրախ դառնալով կրեց աննկարագրելիօրէն ծանր վնասներ։ Ընդհանուր սպայակոյտի նախագահ զօրավար Հուլուսի Աքար այս առաւօտ ազատուեցաւ գերութենէ։ Ընդդիմադիր բոլոր կուսակցութիւնները եւ քաղաքացիական հասարակութիւնը տէր կը կանգնին վարչակարգին։
Թուրք զինեալ ուժերէն հերձատիրական սակաւաթիւ խումբին հաշուարկները չարդարացան։ Բանակի վերնախաւէն շարք մը բարձրաստիճան դէմքեր ձերբակալուեցան։ Դատախազական կառոյցները ձեռնարկեցին լայնածաւալ հարցաքննութեան միջազգային ընտանիքը անվերապահօրէն կը զօրակցի իշխանութիւններուն։
Քաղաքիս հանրային փոխադրամիջոցները կը գործեն սովորական թափով, քանի մը բացառութեամբ։ Առօրեան բնականոն հունին վերադարձած է ահռելի ցնցումէն վերջ։

Շաբաթ, Յուլիս 16, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւ­նը վար­չա­ձեւ մըն է, որ ա­նընդ­հատ կը վե­րա­նո­րո­գուի, կը թար­մա­նայ։ Մարդ­կա­յին մտքին մէջ որ­քան որ տա­րա­ծուին, ընդ­լայ­նուին ա­զա­տու­թեան սահ­ման­նե­րը՝ այն­քան նաեւ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւ­նը կը հա­սուն­նայ զու­գա­հե­ռա­բար։

Շաբաթ, Յուլիս 16, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​14 ­Յու­լի­սին քա­ղա­քա­կիրթ մարդկու­թիւ­նը կա­րե­ւո­րու­թեամբ կը նշէ տօ­նը՝ ֆրան­սա­ցի­նե­րու կող­մէ հա­մա­ժո­ղովր­դա­յին ըմ­բոս­տա­ցու­մով ի­րա­գոր­ծո­ւած ­Պաս­թի­յի կոր­ծա­նու­մին։

Շաբաթ, Յուլիս 16, 2016

ՈՒ­ՇԱԴ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ
ԳՆԱ­ԼԸ ԿՂԶԻԻ
ԿԱԶ­ԴՈՒՐ­ՄԱՆ ԿԱ­ՅԱ­ՆԻ
ՎԱ­ՂՈ­ՒԱՆ Ե­ՂԱ­ՆԱ­ԿԻ ՊԱՇ­ՏՕ­ՆԱ­ԿԱՆ ԲԱՑ­ՄԱՆ
Ա­ՐԱ­ՐՈ­ՂՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐԸ ՅԵ­ՏԱՁ­ԳՈ­ՒԱԾ ԵՆ՝
ԵՐԿ­ՐԻ Ի­ՐԱ­ԴԱՐ­ՁՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ԲԵ­ՐՈՒ­ՄՈՎ։

Շաբաթ, Յուլիս 16, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

Սա փրո­թո­քոլ ը­սուա­ծը վե­րին մա­կար­դա­կի եւ բարձ­րա­գոյն աս­տի­ճա­նի ստա­խօ­սու­թիւն է, որ կը պատ­կա­նի նա­խա­գահ­նե­րու, վար­չա­պետ­նե­րու խա­ւին, վեր­ջա­պէս պե­տա­կան մա­կար­դա­կի անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու, ո­րոնք կը ձեռ­նուին հրա­պա­րա­կաւ, ի հարկէ, բռնազ­բօ­սիկ կամ ա­րուես­տա­կան ժպի­տով, ի բաց ա­ռեալ կարգ մը «փո­քըր­ֆէյս»ե­րու, ո­րոնց ա­ռաջ­նու­թիւ­նը կ՚եր­թայ ՌԴ­-ի Փութ­ին­ին...

Շաբաթ, Յուլիս 16, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ստո­րեւ կը շա­րու­նա­կենք Մա­ղա­քիա Ար­քեպս. Օր­մա­նեա­նի «Խոհք Եւ Խօսք»ի ԾԷ հա­տուա­ծը ներ­կա­յաց­նել։

Ուրբաթ, Յուլիս 15, 2016

Թուր­քիա-Ռու­սաս­տան ձիւ­նա­հա­լի մթնո­լոր­տին մէջ ե­րէկ բարձ­րաս­տի­ճան դի­ւա­նա­գէտ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ կա­րե­ւոր բա­նակ­ցու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան Ան­գա­րա­յի եւ Մոս­կուա­յի մի­ջեւ։

Ուրբաթ, Յուլիս 15, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի Մոս­կուա կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի կող­մէ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ եր­կու նա­խա­րար­նե­րը քննար­կե­ցին մի­ջազ­գա­յին հրա­տապ օ­րա­կար­գին վե­րա­բե­րեալ զա­նա­զան նիւ­թեր եւ ա­նոնց շուրջ Ո­ւա­շինկ­թըն-Մոս­կուա հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Յուլիս 15, 2016

​Ֆրանսայի Ազգային տօնին օրը երկրի հարաւին ապրուեցաւ աննկարագրելի ողբերգութիւն մը. 84 զոհ, աւելի քան հարիւր վիրաւոր։
Փարիզի դէպքերէն վերջ թիրախ դարձաւ Նիսը։
Փրոմէօնատ տէ զ՚Անկլէ ծովեզերեայ պողոտային վրայ, հռավարութեան ընթացքին մեծ քամիոն մը խուժեց ներկաներուն մէջ ու 2 քմ. յառաջացաւ կրակ բանալով բոլորին վրայ։

Ուրբաթ, Յուլիս 15, 2016

Թրքահայ ուսուցչաց հիմնարկի վարչութեան նախաձեռնութեամբ «Բարի օրինակներ դաստիարակութեան գծով» խորագրեալ համագումար մը կազմակերպուեցաւ:
Հաստատութեան հիմնադրութեան 50-ամեայ յոբելենական շրջանին նորաստեղծ կրթական յանձնախումբը համախմբեց համայնքային վարժարաններու կրթական մշակները: Տատեան վարժարանի նորակառոյց համալիրէն ներս համախմբուածները հետեւեցան երկօրեայ ծրագրի մը, որու շրջագծով հեղինակաւոր մասնագէտներ ներկայացուցին

Ուրբաթ, Յուլիս 15, 2016

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեան ներ­կա­յիս դար­ձեալ կ՚այ­ցե­լէ քա­ղաքս։ Ըստ ան­պաշ­տօն աղ­բիւր­նե­րէ մե­զի հա­սած լու­րե­րուն, ի­րեն կ՚ըն­կե­րա­նայ Սրբոց Յա­կո­բեանց վան­քի կա­լուա­ծոց տե­սուչ Տ. Պա­րէտ Ծ. Վրդ. Ե­րէ­ցեան։

Ուրբաթ, Յուլիս 15, 2016

«Ոսկէ ծիրան»ի շրջագծով Երեւանի մէջ կը ցուցադրուին յայտնի դերասանուհիին ժապաւէնները:
Ժագլին Պիսէ նշեց, որ իր վրայ խոր տպաւորութիւն գործած են հիւրընկալութիւնն ու ջերմութիւնը:

Էջեր