Արխիւ

Չորեքշաբթի, Յուլիս 15, 2015

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ծե­րա­կոյ­տի յատ­կա­ցում­նե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վը ո­րո­շեց վե­րա­կանգ­նել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղը ա­մե­րի­կեան օ­ժան­դա­կու­թիւն ստա­ցող­նե­րու շար­քին։ Նոյն յանձ­նա­ժո­ղո­վը ո­րո­շեց նաեւ ա­ւելց­նել Հա­յաս­տա­նին հա­մար յատ­կա­ցուող գու­մա­րը։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 15, 2015

«Ո՛չ թալանին» նախաձեռնութեան անդամները դարձեալ վերադարձան Երեւանի կեդրոնի փողոցները:
Կը պահանջուի ոստիկանները ենթարկել պատասխանատուութեան: Այսօր եւս տեղի կ՚ունենան ցոյցեր:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 15, 2015

​Անգարայի մէջ կը շարունակուին համախոհական կառավարութիւն մը կազմելու ուղղեալ միջկուսակցական շփումները:
Տավուտօղլու-Պահչելի տեսակցութեան ընթացքին առաջին փուլին լուրջ ազդանշաններ չտրուեցան ԱՔ կուսակցութեան եւ ՄՀՓ-ի համագործակցութեան համար:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 15, 2015

Ե­րէկ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը հիւ­րըն­կա­լեց սփիւռ­քա­հայ կրթա­կան մշակ­ներ, ո­րոնք վե­րա­պատ­րաստ­ման դա­սըն­թացք­նե­րու կը մաս­նակ­ցին Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Վաթ­սու­ներ­կու հո­գիէ բաղ­կա­ցեալ այս խում­բին հետ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը մէկ­տե­ղուե­ցաւ Մայ­րա­վան­քի տա­րած­քի «Վա­չէ եւ Թա­մար Մա­նու­կեան» Մա­տե­նա­դա­րա­նի դահ­լի­ճի յար­կին ներ­քեւ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 15, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ո՜վ գի­տէ որ­քան բա­րիք, որ­քան գե­ղեց­կու­թիւն կ՚ան­տե­սենք՝ ո­րոնք կը գտնուին մեր շուր­ջը, ան­մի­ջա­պէս մեր մօ­տը, եւ մեր ու­շադ­րու­թիւ­նը կը կեդ­րո­նաց­նենք ա­ւե­լի չա­րիք­նե­րու, տգե­ղու­թիւն­նե­րու։ Եւ ա­ւե­լի ցա­ւա­լին՝ սու­տը, սխա­լը ան­մի­ջա­պէս կը հրա­պու­րէ մեզ, բայց ճշմա­րի­տը, շի­տա­կը կը վրի­պի մեր ու­շադ­րու­թե­նէն։

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կը պատ­մուի, թէ մարդ մը ե­րեք ըն­կեր­ներ ու­նէր։ Ան ե­րեք ըն­կեր­նե­րէն եր­կու­քը շատ կը սի­րէր, իսկ եր­րոր­դին հան­դէպ ան­տար­բեր էր, հա­կա­ռակ ա­նոր որ եր­րորդ ըն­կե­րը ա­ւե­լի կա­պուած էր ի­րեն։

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նը վեր­ջերս Դի­լի­ջա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պեց կի­րակ­նօ­րեայ կրթօ­ճախ­նե­րու ու­սու­ցիչ­նե­րու հա­մա­ժո­ղով մը։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ վե­րա­պատ­րաս­տա­կան ծրագ­րի մը բնոյ­թը կը կրէր այս մէ­կը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Մոս­կուա­յի մէջ՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման վե­րա­բե­րեալ հար­ցե­րուն շուրջ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ տա­րի­նե­րէ ի վեր ապ­րուած ճգնա­ժա­մա­յին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն վերջ, ի վեր­ջոյ հա­մա­ձայ­նու­թիւն գո­յա­ցաւ Թեհ­րա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան եւ մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն մի­ջեւ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

Յու­նաս­տա­նի ելմ­տա­կան ճգնա­ժա­մի վե­րա­բե­րեալ հար­ցը կը շա­րու­նա­կէ ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն զբա­ղեց­նել մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գը։ Ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին այս խնդրին շուրջ կազ­մա­կեր­պուած հան­րա­քուէէն վերջ, Յու­նաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը յա­ջո­ղե­ցաւ հա­մա­ձայ­նու­թեան եզր մը գտնել Եւ­րո­յի գօ­տիի եր­կիր­նե­րուն հետ։ Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

​Հայաստանի Նախագահ Սերժ Սարգսեան հիւրընկալեց 12-րդ փառատօնի պատուոյ հիւրերը:
Օրնելլա Մութի պատրաստակամութիւն յայտնեց հայկական ժապաւէնի մը մէջ նկարահանուելու համար:

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

ԱՔ կուսակցութեան եւ ՃՀՓ-ի կուսակցապետները տեսակցեցան՝ ամուր համախոհութեան մը ձեւաւորման ցանկութեան մթնոլորտին մէջ:
Տավուտօղլու-Քըլըչտարօղլու հանդիպումէն վերջ շփումները յառաջ պիտի տանին Էօմէր Չելիք եւ Հալուք Քոչ:

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

Ռազմիկ Փանոսեան վերջին օրերուն Երեւանի մէջ ունեցած շփումներուն շուրջ բացատրութիւններ տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ-ին:
«Կիւլպէնկեան» հիմնարկը ձեռնամուխ պիտի ըլլայ թարգմանական ծրագրերու՝ ներառեալ հայերէն եւ թրքերէն լեզուները:

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան այս շա­բա­թա­վեր­ջին պի­տի այ­ցե­լէ Ան­թի­լիաս։ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի նա­խա­գա­հու­թեամբ կա­տա­րուե­լիք միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան ա­րա­րո­ղու­թեան պի­տի մաս­նակ­ցի Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րուն մաս­նակ­ցե­լիք Իս­թան­պու­լի խում­բե­րը այս օ­րե­րուն թա­փով յա­ռաջ կը տա­նին ի­րենց նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ե­դուարդ Այ­վա­զեան մե­զի յայտ­նեց, թէ վար­ձա­կալ կը փնտռուի Սկիւ­տա­րի եր­բեմ­նի Ներ­սէ­սեան-Եր­մո­նեան վար­ժա­րա­նի շէն­քին հա­մար։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր չի գոր­ծեր այս վար­ժա­րա­նը, ո­րու շէն­քին սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը պաշ­տօ­նա­պէս կը պատ­կա­նի Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դին։

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Միջազգային համբաւի տիրացած գիտնականը բազմակողմանի գործունէութիւնը չի սահմանափակեր զուտ իր մասնագիտութեամբ:
Տքթ. Արմէն Տէր-Կիւրեղեանի Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանի պատկերասրահին մէջ բացած ցուցահանդէսը արժանացած լուրջ հետաքրքրութեան:

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015

Տոց. Թորոս Ալճան տեսակցեցաւ փոքրամասնական հաստատութիւններու իրաւաբաններուն հետ:
Սելինա Տողանի մասնակցած քննարկումներուն ընթացքին շօշափուեցան ընտրական խնդիրները:

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015

Գու­նեղ, հա­մեղ, բազ­մա­թիւ խո­հա­նոց­նե­րու ազ­դե­ցութ­իւ­նը կրող, բայց իր ինք­նա­տպութ­իւ­նը պահ­պա­նած հայ­կա­կան խո­հա­նո­ցը ա­ռա­ջար­կե­լու շատ բան ու­նի նոյ­նիսկ ա­մե­նա­պա­հանջ­կոտ հա­մա­դա­մա­սէր­նե­րուն հա­մար։ Ա­հա­ւա­սիկ այդ խո­հա­նո­ցի ա­մե­նաա­խոր­ժա­լի եւ նրբա­ճա­շակ ու­տեստ­նե­րու ցանկ մը, զոր պէտք է ճա­շա­կէ Հա­յաս­տա­նի իս­կա­կան հա­մը զգալ ու­զող ա­մէն ոք։

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ սկսաւ «Ոս­կէ ծի­րան» շար­ժան­կա­րի մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նը, որ այս տա­րի կազ­մա­կերպուած է 12-րդ ան­գամ։ Ըստ ձե­ւա­ւո­րուած նա­խըն­թաց­նե­րուն, օ­րուան ա­ռա­ջին կէ­սին կա­տա­րուե­ցաւ Ծի­րա­նօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն, ինչ որ բնո­րո­շեց փա­ռա­տօ­նին սկիզ­բը։

Էջեր