Արխիւ

Երկուշաբթի, Օգոստոս 10, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Դա­մաս­կո­սի Թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ Տ. Ար­մաշ Եպսկ. Նալ­պան­տեան իր «Ա­րե­ւելք» (www.arevelk.am) կայ­քին տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ (6 Օգոստոս 2015) ը­սած է, որ Դա­մաս­կո­սի մէջ տի­րող ընդ­հա­նուր ի­րա­վի­ճա­կը նոյն­պէս վտան­գա­ւոր է յա­ռե­լով, որ քա­ղա­քի սահ­մա­նա­յին կրա­կա­գի­ծը կը գտնուի Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ կից:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 10, 2015

Իս­թան­պու­լի մէջ այս ա­ռա­ւօտ ապ­րուե­ցաւ զգա­յա­ցունց դէպք մը։ Այս­պէս, Սուլ­թան­պէյ­լիի մէջ յար­ձա­կում գոր­ծու­ե­ցաւ ոս­տի­կա­նա­տան մը վրայ։ Դէպ­քին հե­տե­ւան­քով նա­հա­տա­կուե­ցաւ ոս­տի­կան մը։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 10, 2015

Այս առաւօտ Ս. Պատարագ մատուցուեցաւ Աթոռանիստ Մայր եկեղեցւոյ երդիքին տակ:
Նորոգ վախճանեալ Տ. Պսակ Ա. Քհնյ. Թէզէնլեանի յուղարկաւորութիւնը Գումգաբուի մէջ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 10, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ մեր հա­մայն­քի ե­րի­ցա­գոյն ան­դա­մու­հի­նե­րէն 103-ա­մեայ Վար­սէն Օ­րուն­ճաք­ճըէ­լին, ո­րու տա­րե­դար­ձը կը նշուէր։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 10, 2015

Գարթալի Սուրբ Նշան եկեղեցին նորոգութեան երկար շրջանէ մը վերջ շաբաթավերջին օծուեցաւ հանդիսաւոր արարողութեամբ:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի նախագահութեամբ տեղի ունեցած աւանդական հանդիսութեան ընթացքին ստեղծուեցաւ յուզումնալի մթնոլորտ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 10, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մայրաքաղաքի քաղաքապետարանին եւ «Տէրեան» միութեան համատեղ նախաձեռնութեամբ Հիւսիսային պողոտային վրայ կազմակերպուած եզակի ձեռնարկ մը:
Զգեստը մշակոյթի մը բաղադրիչ մասն է եւ հնարաւորութիւն կու տայ կարծիք մը կազմելու տուեալ ժողովուրդի մասին:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 10, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կը խօ­սինք ա­մուս­նու­թեան խոր­հուր­դին՝ ա­նոր ան­հա­տա­կան եւ հա­ւա­քա­կան-ըն­կե­րա­յին եւ հո­գե­ւոր կեան­քի մէջ կա­րե­ւո­րու­թեան եւ ներ­կա­յա­ցու­ցած ար­ժէ­քին մա­սին։ Ա­մուս­նու­թեան սրբա­զան միու­թեամբ կազ­մուած ըն­տա­նի­քը՝ ար­դա­րեւ առ տնին ե­կե­ղե­ցի մըն է՝ սրբա­տե­ղի մը եւ Աս­տու­ծոյ տու­նը նաեւ, քա­նի որ Աս­տուած սէր է եւ ու­րեմն ո՛ւր որ սէր կայ՝ հոն ներ­կայ է Աս­տուած, եւ քա­նի որ ա­մուս­նու­թեամբ կազ­մուած այս հրա­շա­լի՜ միու­թեան հի­մը սէ՛րն է, ա­պա ու­րեմն որ­քան ճիշդ է ըն­տա­նի­քը ա­նուա­նել՝ առ տնին ե­կե­ղե­ցի մը, սրբա­տե­ղի մը, Աս­տու­ծոյ տո՛ւ­նը։

Շաբաթ, Օգոստոս 8, 2015

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նի դարա­ւան­դին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­սու­լիս մը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր «Հայ­ճար»ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։

Շաբաթ, Օգոստոս 8, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յի­սուս այս ա­ռա­կը պատ­մե­լէ ա­ռաջ կը հարց­նէ. «Ի՞նչ է ձեր կար­ծի­քը»։ Ար­դա­րեւ պատ­մուածք­նե­րու նպա­տակն է՝ դիւ­րին հասկ­նա­լի դարձ­նել գա­ղա­փար մը, սկզբունք մը եւ կա­րե­ւոր է խօ­սակ­ցու­թեան մաս­նա­կից ը­նել ա­մէն ա­նոնք, ո­րոնք կը հե­տաքրք­րուին եւ ու­շադ­րու­թիւն կը դարձ­նեն խօս­քին, խօ­սուած­նե­րուն։

Շաբաթ, Օգոստոս 8, 2015

Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րը կը շա­րու­նա­կեն ամ­բողջ աշ­խար­հի հա­յու­թեան ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ դառ­նալ։ Այս մթնո­լոր­տին մէջ, Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րուն ձօ­նուած դրոշ­մա­թուղ­թեր թո­ղար­կուե­ցան Հա­յաս­տա­նի թղթա­տա­րա­կան ըն­կե­րու­թեան՝ «Հայ­փոստ»ի կող­մէ։

Շաբաթ, Օգոստոս 8, 2015

​Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը Դիլիջանի մէջ տեսակցեցաւ «Լոյս» հիմնադրամի մեծ ընտանիքի ներկայացուցիչներուն հետ:
Սերժ Սարգսեան. «Ձեզմէ կախեալ է, թէ մեր երկիրը ի՛նչ դեր պիտի ունենայ աշխարհի վրայ, միասին զարգացնենք զայն»

Շաբաթ, Օգոստոս 8, 2015

​Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան գօտիէն ներս հրադադարի խախտումները կը շարունակուին:
Ըստ Ուորլիքի, եթէ կողմերը կը փափաքին բանակցային լուծում, ապա պէտք է նուազեցնեն լարուածութիւնը:

Շաբաթ, Օգոստոս 8, 2015

ՌԱԿ-ի Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան ափի եւ Գանատայի մասնաճիւղին 83-րդ համագումարը:
Պոստոնի մէջ տեղի ունեցած երկօրեայ աշխատանքէն վերջ որդեգրուեցան շարք մը բանաձեւեր:

Շաբաթ, Օգոստոս 8, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Չո­րեք­շաբ­թի, Օ­գոս­տո­սի 5-ին, Ո­ւա­շինկ­թը­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նին մէջ տե­ղի ունե­ցած հան­դի­սու­թեան մը ըն­թաց­քին խօսք առ­նե­լով Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա ման­րա­մաս­նօ­րէն ներ­կա­յա­ցուց Ի­րա­նի հետ կա­յա­ցուած կո­րի­զա­յին հա­մա­ձայ­նու­թեան տար­բեր ե­րե­սակ­նե­րը:

Շաբաթ, Օգոստոս 8, 2015

Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան հիւրընկալեց իր թիւրքմեն պաշտօնակից Պերտիմուհամէտովը:
Թուրքիա եւ Թիւրքմենիստան կայուն թափով յառաջ կը տանին իրենց համագործակցութիւնը:

Ուրբաթ, Օգոստոս 7, 2015

Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Ճե­ւատ Զա­րիֆ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լէ Թուր­քիա։ Իր շփում­նե­րը նա­խա­տե­սուած են Զա­րի­ֆի կող­մէ ի­րա­կա­նա­ցուե­լիք տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին ու­ղե­ւո­րու­թեան մը ծի­րին մէջ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 7, 2015

Ան­գա­րա­յի մէջ հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ստեղ­ծե­լու ուղ­ղեալ ջան­քե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան եւ ՃՀՓ­-ի շփում­նե­րը ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ պի­տի շա­րու­նա­կուին յա­ռա­ջի­կայ շաբ­թուան սկիզ­բին։

Ուրբաթ, Օգոստոս 7, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Ե­րե­ւա­նի «Առ­նօ Բաբա­ջա­նեան» հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ սփիւռ­քա­հայ դաշ­նա­կա­հար­ներ՝ Մի­քա­յէլ Հայ­րա­պե­տեա­նի (Ռու­սաս­տան) եւ Րաֆ­ֆի Պետ­րո­սեա­նի (Գա­նա­տա) հա­մերգը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 7, 2015

«Ե­ղի՛ր աշ­խոյժ, ապ­րէ՛ ա­ռողջ» ծրագ­րին շրջագ­ծով այս շա­բա­թա­վեր­ջին Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ուոր­քաութ մար­զա­ձե­ւի ծրա­գիր մը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 7, 2015

Հա­յաս­տա­նէն եւ Անգ­լիա­յէն հնա­գէտ մաս­նա­գէտ­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ ար­շա­ւա­խումբ մը վեր­ջերս ի յայտ բե­րաւ ժայ­ռա­պատ­կեր­ներ, ինչ որ ստեղ­ծած է լայն ար­ձա­գանգ։ Հա­յաս­տա­նի Սիւ­նի­քի մար­զի եւ Ար­ցա­խի սահ­մա­նագլ­խուն գտնուող Ծղուկ լեռ­նա­յին գօ­տիի յա­րա­կից տա­րած­քէն ներս հնա­գէտ­նե­րու եւ ա­րուես­տա­բան­նե­րու աշ­խա­տա­խում­բը յայտ­նա­բե­րեց ու փաս­տագ­րեց ա­ւե­լի քան հա­զար ժայ­ռա­պատ­կեր­ներ։

Էջեր