Արխիւ

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Թուր­քիա ե­րէկ ցնցուե­ցաւ ա­հաբեկ­չա­կան տմար­դի ու ան­հա­ւա­տա­լի պայ­թու­մի մը բե­րու­մով։ Շանլըուր­ֆա­յի Սու­րուչ գա­ւա­ռա­կին մէջ, մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի մը մօտ պա­տա­հած բա­խու­մը սու­գի մատ­նեց ամ­բողջ եր­կի­րը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Վաս­տա­կա­ւոր դես­պան Իւ­նալ Չե­ւի­քէօզ յայ­տա­րա­րեց, որ Թուր­քիա եւ Հա­յաս­տան կրնան բա­րե­լա­ւել ի­րենց յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը յա­նուն ա­պա­գա­յին։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Սու­րու­չի ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քին կա­պակ­ցու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նին ու­ղար­կեց ցա­ւակ­ցա­կան մը, ուր մաս­նա­ւո­րա­պէս ը­սուած է հե­տե­ւեա­լը. 
Ձերդ գե­րա­զան­ցու­թիւն,
Ցա­ւով տե­ղե­կա­ցայ Յու­լի­սի 20-ին Թուր­քիոյ Շան­լըուր­ֆա նա­հան­գի Սու­րուչ քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած եւ քա­նի մը տաս­նեակ զո­հե­րու պատ­ճառ դար­ձած պայ­թու­մին։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Աշ­խար­հահռ­չակ եր­գա­հան Տիգ­րան Ման­սու­րեան նա­խըն­թաց օր խումբ մը ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու հետ մէկ­տե­ղուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի նո­րա­հաս­տատ Կո­մի­տա­սի թան­գա­րան-կա­ճա­ռի եր­դի­քին տակ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայկական լեռնաշխարհի ամենահին կոթողները միշտ կը մնան անմիջական ուշադրութեան առարկայ՝ վերանորոգ հետաքրքրութեամբ:
Ազգագրագէտ Արսէն Բոբոխեանի կողմէ ուսումնասիրութեան վայրին իսկ վրայ շահեկան բացատրութիւններ տրուեցան ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ ան­ժա­մա­նակ ձե­ւով յան­կար­ծա­մահ ե­ղած է մեր ե­կե­ղեց­ւոյ նուի­րեալ սպա­սա­ւոր­նե­րէն Լե­ւոն Կսրկ. Քի­րէ­միտ­ճեան։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

​Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նեցաւ Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի 2014-2015 ու­սում­նա­կան տա­րուան եզ­րա­փա­կիչ հան­դի­սու­թիւ­նը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը շա­բա­թա­վեր­ջին Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Սպա­նիոյ Կա­թո­լիկ ե­կե­ղե­ցիէն խումբ մը ուխ­տա­ւոր­ներ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հրաշ­քը՝ բնու­թեան օ­րէնք­նե­րուն, սո­վո­րա­կան կա­նոն­նե­րու այն­պի­սի բա­ցա­ռու­թիւն­ներ են՝ ո­րոնց մարդ ան­մի­ջա­պէս կ՚անդ­րա­դառ­նայ, քա­նի որ ա­նոնք զգա­լի դէպ­քեր են եւ ուղ­ղու­թիւն կու տան սո­վո­րա­կան կեան­քին ան­սո­վոր կեր­պով ըն­թացք մը ստա­նա­լուն։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

WBO վար­կա­ծով բռնցքա­մար­տի աշ­խար­հի ա­խոյեան Ար­թուր Աբ­րա­համ (Ա­ւե­տիք Աբ­րա­հա­մեան) յա­ջո­ղե­ցաւ պահ­պա­նել իր տիտ­ղո­սը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Ե­րե­ւա­նի մօտ Ի­րա­նի դես­պան Մու­համ­մէտ Րէիս «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան թղթակ­ցին տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ յայ­տա­րա­րեց, որ կը նա­խա­պատ­րաս­տուի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի այ­ցե­լու­թիւ­նը Հա­յաս­տան։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Թուրքիոյ եւ Ռուսաստանի միջեւ ուժանիւթի բնագաւառէն ներս տարակարծութիւն:
Ըստ Թանէր Եըլտըզի, Անգարա չի գոհանար տարանցման դերով ու սակագինի զեղչերով:

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի հայրա­պե­տա­կան տնօ­րի­նու­թեամբ Տ. Բագ­րատ Եպսկ. Գալս­տա­նեան նշա­նա­կուե­ցաւ Տա­ւու­շի Թե­մի առաջ­նորդ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

​Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքէն ներս յատկանշական օր մը:
Կիլիկեան Աթոռի միւռոնօրհնութեան արարողութիւնը ստեղծեց մեծ խանդավառութիւն:

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

​Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ան­ցեալ շաբ­թուան երկ­րորդ կէ­սին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ե­ղի­ցի լոյս» մրցա­նակ­նե­րու յանձն­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

Սու­րիա­հա­յու­թեան օ­ժան­դա­կու­թեան միա­ցեալ մար­մի­նը (SARF) կը տե­ղե­կաց­նէ, որ Հա­մազ­գա­յի­նի «Սա­յաթ Նո­վա» երգ­չա­խում­բը եւ «Ա­նի» պա­րա­խում­բը ո­րո­շած են յա­տուկ ե­լոյ­թով մը ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րել սու­րիա­հա­յու­թեան հա­մար կա­տա­րո­ւող նպաս­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն:

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

ԶԱՐՄԻԿ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Անց­նող օ­րե­րուն, սուր­ի­ա­հա­յու­թիւ­նը իր դառն ա­ռօր­եա­յին մէջ յոյ­սի եւ ու­րախու­թեան ե­զա­կի պա­հեր ապ­րե­ցաւ, երբ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու բե­մահար­թակ­նե­րուն վրայ միջ­նա­կար­գի եւ երկ­րոր­դա­կա­նի շր­­ջա­նա­ւարտ հունձ­քե­րու պայ­ծառ ներ­կա­յու­թիւ­նը վա­յե­լեց:

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

​Միջազգային պանդոկներու ցանցերը մասնաճիւղեր կը բանան Հայաստանի մէջ:
Սերժ Սարգսեան մասնակցեցաւ Երեւանի «Doubletree By Hilton»ի բացման:

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի մամ­լոյ քար­տու­ղա­րի պաշ­տօ­նին մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն ապ­րուե­ցաւ հեր­թի փո­փո­խու­թիւն։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

Երեւանի մամլոյ ակումբի հիմնադրութեան 20-ամեակին առթիւ ջերմ հաւաքոյթ:
Շնորհաւորելով տարեդարձը՝ Աստղիկ Գէորգեան պարգեւ մը յանձնեց Պորիս Նաւասարդեանին:

Էջեր